Tải bản đầy đủ

Nhân tố hấp dẫn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ các nước đông bắc á vào việt nam tt tiếng anh

0121345689

41822 451212
24182
82801
21
53146

24
648985
12 15
412
340

24445
41

9
48539580
3431
8
2451
31248
1
420
1231235657859

31381816
8
39

69563561

8!"
#$"#"188
6
%&'%(%#)*
%&'%(%#+*
%&'%(%#+*

0
82801
3

80
24
!

"345
43894


133
544182
281#$$

1,%-,%'('../%0#%1-%2'1$#1# $-,%1,%'
9 33'--%%4-4-'14.3!13'!1'&%#'-5
67789:;<=78;:>?>?

@878A:=BC=9=DB:;
EF GHIJKLMNOKPQMRSKST
EF QMRSKSTNUJKLMNOKPVWNONXMWYZOM[ISYMLT


1
23456789426351 !"#$%!&#'!#!#%(!')''#*+!%, 
$'! $!'*)'+-./01&%*%!(#%#2#% #'3#+(! 
'#*%"*'#)45$%!&!$./0!!%"%2$,%!+!'')
)+'$"*'2!'$!%!#)'#*'','("#+*#!$#'
*'!&* #'3(,#%! #'3'+*#2#%$%!&*##!)2'#%"
))$,)$!'')! #+*#' !%"#)6,#45'$!'./0
!%",))$'! 2'2+!$!!,'"' !$!& $!'*
+!'2'+#+%!#!#)%#!&!(! #7)#!7
$!'+$,,'#)!&!32+!'!,! #3$,''
89:;<=:8<;><@:>A?B8F>@?;<>A?B8=GD>H:>A?8;IJ:C:J>KG<M?C:IN8>
+!'##,%#$!'*+!'!$!' '!#)2% 
)!O #3*(#+!'!!!+#2#%45#'2')("
+!%, #)+#%,!$./0#2#%$%!&!!!,'"#*+2'!)4P##%%"
*!#%#))'!$$!'*+!'#'!'),!'),'3#)
'#*'+,!&#')Q2)#'*2'!$4
R# #(!  !'#) !',$,%###'#+)#!$!'
./0!,#S##)S#&(!, ('!$2'!T#)+
$%!& #2#%4*$#! ! #'U#2# #) !, V!'##'#%!
!,'&)+%!2)!! %#)*#)+#)!%!*&!'%)4
5'$!'*!#%!$R# !&!#'# !'./0$'! '*!45!)!
R# , +!'WQ2#!#3*+!22!',4
X@:C:M?C:Y>Z>A@??;:;><@:>K]?C:IN8>JIC:A<>I89:;<=:<>G<$#!'$'!
^G;<>F;IG>_?B8I8`I:<8G=LG;><@:><@:;I;>a

5b
cde
fgdhb
i
cb
cde
jbbb

klmlnopqprstunvwxptyz{pqn
|$$'*!'"!$./0#'#+$#!'!#!,'"}S#%"!$./0
#'#+$#!'!$~!'#S#!'!R# ("€4
klklnopqprstunzqqzv‚qn
-11|+'+&!$'#''%#)!!24
-1" #ƒ!'#%(#'%#)!!2#)(,%)!'"$!'./0
#'#+$#!'!#!!,'"4
-€1S,#!#)##%"ƒ./0#'#+$#!'$'! ! ~!'#
S#!,'!R# 4
-„14|$$'*!%,!!#./0#'#+$#!'$'! ! ~!'#
S#!,'!R# 1O€4
…

5b
cde
6fgd
i
cb
cde
bd†


‡lmlnopqprstunˆwxptyn
./0#'#+$#!'$'! ! ~!'#S#!,'!R# $'!
2'2+!$+!'4
‡lklnopqprstunqtv‰pn
O2#Š./0$'! U#2##)V!'#!R#
O5Š.'! 1!1‹!%,!,%€

1

23567689

6
7

!!""#
$!%"!"&"!""'(
)"#$!%"(*
!"'()"&
$! ""+,-  ."-"! /" 0- 1.2/03
"((""(*!""
-"4-*-(+
5(6+,""-1,"3
5(1+5( -17( -3!"
5(8+9""15(13(15"
" ":" ":;" """!":;
"":":-%;,5< ;,5,< 5$3#< =1
-"4!#
5(>+0-?""?"%1-@;< """""
3
5*"@!*!"A#B
C3D6E
F
9GHI
GF7J
6
67G7
KLMLNOPQRSQTUVWXXYN
"(("%-Z/[""" 
("(!"-!" \-"!(("#<*4
("!("(!"("%
!-""Z/[""#"-"
Z/["""%+[
-!!""%](
]("-!"#!"!">
-"("    !" !
!"4 -+ 163 " " ^"(4 113 
!" "183(%"-"( 1>3-"(" 
"""#
KL_LN`SWVTUVWXXYN
aUSbTcN"%Z/["!"4""
!"-?("!**](""!%'(
)"!"]("+


1
O
Q"*<=ER,HG FPO
Q".*).
S"8)*.)
IP
)#)1.
E
T6RUR6H
/"*"82
Q"*<G)'# 1P O
Z[\]^_`
E>V6,UWR,HG
]^abcdeb^d`
O
#:"*:
fbg]c]h^`
H)2. ')2.Q)
L
P
J
ijb_]cdbk`
/"*"82 V6>UGE-D+S6>-XD
O
lmno`
pP
>"7')2.
E>6YV6>UG
O
Q.*).
qP
)#)1.
R)3*"'.
%"#.
/"*"82
ESXC6>-XDG23456782

7357756

47


 !"#$%&"'"#"#%()*"#+,-"*"./$".)*)#
0#"1#)**1"#%2)#3*1*!2)$4).""*%$$*#5-#
2)#3*!#$".)*"".%()*"#+,-6*"./$".)*#.2!%"7')2.*"%
)'##"#%."'2"8)*9+".)*"".%&"'"#+,-*!2#%.""*
"*4) "*"./$".)*$)*+,-5#/1##.#/')2."#% 1)#:"*:
')2.;-#)**1."'4"3#/1##.#/')2.1)#:"*:
')2.1"*<="#%*"%)'##"*"*"./$".)*$)*()*"#+,-#
4.4"3."'1)"*"./$".)*9>*"*#)"*"./$".)*$)*
0#"14&"'"#+,-;
?@AB'*)'))2!)#)#"#.&"'"#"#%()*"#+,"*"./$".)*#)0#"15+*)$"22#."*:)*8!2%'.$.*"3
"#%.)*#+,-$*)1&"'"#"#%()*"96$*4"*%C)18##34"8)/
!"#"/*"*.*!2'*)'."#%."22#3#"*".#3+,-#D)*"
6"9>#*)%!.)2!)#)#"#."*"./$".)*5EFGH*)1)#3
#*#")#"2 *"% "./ )$ 0#"1 EIG C*"#3 $"/)*"82 #/1#
#/*)#1#*)!3#/1##.#/')2.E1G-#"%%)#)1"#"##3
"*".)#)$."'2"8)*#."*:)%/2)'3J!"2:!1"#*)!*.#
)*%*)1'*)/2/2)$*')#/#)+,-'*)K.$)22)4#3()*"#J
&"'"# +,-"*".)# *"3:;ELG,/2)'#3 #$*"*!.!* "#% !'')*#3
#%!*'"*.'"#3#32)8"2!''2:."#1#34)$&"'"#"#%
()*"##/)*;-#'"*.!2"*%*1#")#)$'.$.*"3)#+,-.)*
"#%$2%&"'"#"#%M)!()*"#%)"*".#'*)%)IN1N4.
8")%*1#4.$".)*#%)8*#3#%;
M*!.!*"2.)#)$L."'*;

1

2345678

78
7 8774823874676 637637

48774823763 


 !"#
$%$%$%&'()*(+),&-.&.-*)+/0&*)1)2*34)1&
56565656789:;9<:=7>?7@A:7?BCDEF:C@EG7@A:>;H7>?7IJK7
LMNOMNPQRSTTUVVWQSXNYWZZPQYS[\OP]N^P_`S\UQNabac7


!"#!$%&!'()!*+'!,-

JK7D :8H>
8;H8@A8W>D C=
no\ Z n
MnE@>?D:8;H8@A8W>UTo
M^;H8@A8W>C=
FCDM^;H8@A8W>C=
BC98BMpX@@<@W
M_`aaQ _`a`Q
_`j_Q _`jjQ
_``fQ _``jQ
RSSSQ RSS_UT
qKl[^p
M_`jjUU


6/87

4845
.8/78
/845
/87
87445
58808
87
487454
4
3745

\@A>?@8AVC?>[:>
^99C?;<@W AC
8A<@H>DAC?D
;>H>BCFI>@A
A:C?GQ
C=bDA8W>DYM_U
;>9<;> E:>?>
A?>@; C=78DA
A?8@D89AI8@X=89AX?<@W
AC O8D> C@
^D<8@
<
@
D
<
;
>
A
:
>
8@; ;CI>DA<9
9CIF8?<@W
9CX@A?<>D <@
9
C
IF
8
@
G
DXFFBGQ MRU
BC98AA:>I<;;B>C=
M
\
@
A
>
?
@
8
B
>]FC?A<@W
89:<>H>
A:> AE>@A<>A:
[?
8
@
D
8
9
A
<
C
@
Z
A:?CXW:8W>@ADQ
F?C;X9A9>@AX?G 98@
\
[U
8
?
>
O
>
A
A
>
?
MfUD>AA<@W XF
D98B> 8@;
8BDC >]FB8<@
A:8@
CH>?D>8D
?>;X9> A?8;>
A:> <@;XDA?<8B
?8@D89AO?8@9:>DQ MbU
9CDAD <@ CA:>? A
;>H>BCFI>@A
CXAD<;> A:>
OX9CX@A?<>DLL
<@A:W9
C
IF
8
@
G
F?C;X9AMi>BFI8@
\@ E:<9:
M
J8
?
P
>
A
=89D <@
M_`j_U
g8F8@
[?
8
@
D
8
9
A
<
C
@
Z
=C?>B>8;<@W W>>D>
J[U
L
\
[
<
D
9CX@A?<>DL L
AC A:> K\7D
O>AA>?A:8@J[
[:DD
8@; AC A:>
E:>@ A:>
8==>9AD
^d7^K
I8?P>AOXD<@>DD
9CX@A?<>DL^P8
F
>
?
=
>
9
A
L
kX
9
P
B
>
F>?=C?I8@9>C=
I8ADXM_`m_U
G
H
c
l8
D
D
C
@
OXD<34
@>5
DD6>D7L8
gC9
:
9
87
48868M
_
`
a
m
U

8

73
8@DC@ Hc
h8:B@>M_`aaU
128
380
3372
87
VC?>9A
<@H>DAI>@A;?@ OG
?>AX?@ C@
<@H>DAI>@AQ
9CDA 9C@A?CBQ
8@; ??>;X9AZ[:>>==>9AD
C= <@A>?>DA
?8A>D 8@;
<@=B8AZ\@=BX>@9>C=
>]9:8@W>?8A>
M^B?
M_`aSQ_`abUT
V?CCAHcdA><@
M_``_UU

808
8
478
87
789:;<==>?>@A
BC98A9?>8A>D CE@ D>A C=
DF>9<=<9
=89AC?D A:8A
;9ABG C?
<@;9ABG
8==>9A A:>
<@H>DAI>@A
89AD C=
JK7DL
MNC?B;O8@PQ
RSS1T EI8@G
?>D>8?9:>?DU


87
48868873

1

1

2323234367897
8
8
9

8

!"#!# $!%&# #'(" ( "#%)* %" #!# +,"##%%.-%!/!"#()#%!# 0#"/#"!%1#(%(#
("#2!##1#(%/(134' '#%#'("!'+5/65/
789/:55/;<5/4'&0# ' #)# ((%"&%1#!'=<(/
0(("!&*/>#?#/1(&#%#% (#/%)!!#/(0*/
1#(1'((%/#.@'##(&##(%'()(#)((+,-)(4
%(#(!%#/#1(%%"##'(!%#.A%!0#())(4##)(!%" (
'&#(&##))#%(%#(!%*(#1(%0! %( %%('#.@'#)((4%1
"##"(&#&#4()"(!#%)( '###&#()+,-%(%#(!%*%"+,-%
#1(%(%%*(!%#.
BCBCDCEFGHIEJKLHEMNMEMOHIEPQRHSEHISTUHEMVKEWXYZ[\Z]^ME
@'###$!#%!0#()!"#(%+,-4' '#(#()'#(!%*(
#1(%%" (#&#% '#(!%*.-% 1#%#/#!"#)(!(%
%4#%1 '#$!#(%_`' )(%)!#%# '#(%())(#1%%&##%
%(;#%a_.9!"#()#%!##(%"*"(*")(%#&#44'
)(#1%%&#(/'(4#&#/!"#4'*"#$!##""!#("))!*
%#%1)(#1%%&#(.6###%%1 '#1(!%#(% ( '#*
"4##'#!"#()b)?%":(!"2cdde3/f1!*#%#.2cdgh3%"
8## .2cdgg3.A%" '#!"#()i>## .2cddj3/b(%12cdd13/b(f'!
k!%12cdgd3/i' 2cdgg3/f1!*#%2cdgg3/b(%1<'#(%"*".A%"4'"(#!"#('(4#" '#0)(()
'#)(()#(%()(/)(()%!(%#%&(%#%/)(()(*
)#4(>%")(()%!(%"(%/'#%)!!#.

BCBClCEmKnnLQoEpqEQrsTrtEQrurLQMSEQruKvPuELHwEQrurLQMSEILxE
2323y323z9{
987
8 9889|98

6#1"%1 '# (()+,-%1#%#/'#)())#%1+,-(+,(%)(('# '##()'#(&(%())(#1%%&#('&###&#"
( ()#%(%)(%}"#'##'#.4##% '#4("%"% '#
(!%*.A%"4'#!"#%%*#%" #/'##!()##'
(%'#"##%%("##%%()+,-#"))##%.
2323y343~889|
@'#1)(!%"% '##&#4(#=2g38>()'#(#4'#% '#!"*
(%"!#")( '###&#())(#1%%&#((%"#%1 '#&#%#()
+,-()%#*((%2c3.+#4!"#(% '#(%()+,-)((#
f('# A%(!%# (;#% 2h3.€%1 '#A6,8'*###1#(%
('4'###%$!%&#%*.
‚ƒ‚„…†‡†ˆ‰Š‹„Œ†‹Ž‡„
@'# '#!#$!&#%"$!%&##'(" ("#%)* '#&#
)(("#()%##%"‘(#%+,-%(;#%.
}@'###'("#"##%#")#"#%)*%1 '#&#)(()
%## %" ‘(#% +,-% '# $!&# %*/ '# '#"#%)# '#
%"##%"#%%""##%"#%&0#%'##)("#)((4=
+,-’)2“”•–„—˜“™–„š…˜”™–„›œž˜–„š˜Ÿ–„ž ¡˜¢„„„„„„„„„2g.g3


1
234567589

3

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×