Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu tác động của chất lượng dịch vụ tới sự hài lòng của khách hàng trong bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới đối với người thứ ba nghiên cứu thực nghiệm tại tỉnh thanh hóa tt tiếng anh

2345678942634 !"##$##%%&##$'($%)'"(!'*'$+,-%-!*'"-.!-)$!'#
/($+!-&#0*'-!/$(%*'%',-.%#'($%#, 1$-%00"%-..-!(%"-###%%%1
#&..!(23,#456789:;$<'%$,4,-%-!*'"-)$!#!!=&'!(%->!%''>%'$*'"-)$!#?
'*'""'0'"'%1'$#&!$&$(!@!5ABCDAA8CE@FGH.!-,I>%,0!5J4DAA8$(-,>"1)'%%
G'!&"!E-:DDCDA5JC:FKG-$5JCADCDA5J:K&#'%'#-,>&"#-!14,-#%,-%-!*'"-)$!#(-
$-%>1%%$%'-$%-%0$.'%#-.%'#%1>-.'$#&!$#)""#%0$.'%#$L-1()$%
'$#&!$*$%-&!#:'#-0"'+%'-$'#%-$#&!%!'+%#-.%*'%',#4!-)$!##)""#
!(&'$+%0&!($-$#-'%1:;$,-%-!*'"'$#&!$.-!%'!(>!%'#4&#%-,!#>##'*"1
>!%''>%'$)'"'$#&!!#(-$-%!""1%%+!%',>-!%$%->!-(&%=&"'%1:M-%#-.'$#&!!#"N

>!-.##'-$"'#,'$#"#$(.%!F#"##!*'#4-$%!%!$) "4&#%-,!#!*'#:;$.%4L-'$'$+
-,>&"#-!1'$#&!$'#$-%L&#%, %%!-."+"!=&'!,$%#0&%"#-0&#'$##->>-!%&$'%1-.
'$#&!$-,>$'#:>!-*'#'-$-.-,>&"#-!1'$#&!$>!-(&%#.-!,-%-!*'"-)$!#%-#%'#.1
&#%-,!#?$(#$-%L&#%,%#, !N%(, $(40&%"#--$%!'0&%#%-#&#%'$0"(*"->,$%$(
0&#'$##>!.-!, $-.$-$F"'.'$#&!$-,>$'#'$<'%$,:
 OPQRRSTUVWXYRVPZQV[\Y]QVXQ[^YT^_VPZQV[`PZYXVaZY^QVPZQVPYbSacVd',>%-.#!*'=&"'%1-$
&#%-,!#%'#.%'-$'$,-%-!*'"-)$!'*'""'0'"'%1'$#&!$.-!%%'!(>!#-$Fef>!',$%"
XQ^Q[XaZVSTVgZ[TZVhY[VbXY]STaQiVjVWYXVkYaPYX[lVPZQ^S^i
m

5n
opnq

 F;($%'.1'$+%.%-!#-.%#!*'=&"'%1-.,-%-!*'"-)$!'*'""'0'"'%1'$#&!$.-!
%'!(>!%'#:
 Fr####'$+%',>%-.#!*'=&"'%1.%-!-$#%'#.%'-$$(####'$+%!#>-$#-.
#%'#.%'-$%!-&+,-%-!*'"-)$!#?>&!#-.'$#&!$'$,-%-!*'"-)$!'*'""'0'"'%1
'$#&!$.-!%'!(>!%'#:
 FH!->-#'$+!-,,$(%'-$#%-$$%=&"'%1-.,-%-!*'"-)$!'*'""'0'"'%1
'$#&!$.-!%'!(>!%'#%$-$F"'.'$#&!$-,>$'#:
s

5n
t

uvw%!.%-!#-.#!*'=&"'%1-.,-%-!*'"-)$!'*'""'0'"'%1'$#&!$.-!%'!(
>!%'#x
uvw%'#%',>%"*"-.#!*'=&"'%1.%-!'$,-%-!*'"'$#&!$-$%%'!(
>!%1-$&#%-,!#%'#.%'-$x
uv@-#%'#.%'-$$(>&!#'$+0*'-!'$,-%-!*'"-)$!'*'""'0'"'%1'$#&!$.-!%'!(
>!%'#*>-#'%'*('!%'-$x
uvr!%#%'#.%'-$-.,-%-!*'"-)$!#'$%,-%-!*'"'$#&!$-.%%'!(>!#-$
('..!$%01+$(!4(&%'-$"*"$('$-,x

2 456769
75

7
 7
975
6
7

9

9
97

56
67 67
6
9

7
75
956


7
9
5


9

6
7 96

9759697

 !"#$%&'()&$*+#*,%-#&%).
/01234567809:07;50872<=>00
?@
9
6
7667
9

9
6
7
7
9
5


9

6
7 96

9
759697
A
?B5
9
67

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×