Tải bản đầy đủ

tom tat luận văn quá trình quản lý sử dụng vốn ngân sách cho các công trình XDCB ở cấp huyện

1
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong các năm gần đây, nhất là từ khi triển khai thực hiện Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27 nhiệm kỳ 2010 – 2015, huyện Phù
Ninh đang trong qúa trình chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng
tích cực, tập trung thực hiện hai khâu đột phá là phát triển kết cấu hạ tầng
và phát triển công nghiệp, thực hiện quy hoạch xây dựng thị trấn Phong
Châu mở rộng đến năm 2020 trở thành đô thị lọai IV. Trong tiến trình phát
triển, đầu tư hạ tầng kỹ thuật - xã hội luôn được đặt lên hàng đầu và đi
trước một bước so với các mục tiêu phát triển khác.
2. Tổng quan tình hình nghiên cứu
Trong thời gian qua đã có khá nhiều nghiên cứu quản lý vốn đầu tư
NSNN cho các công trình XDCB (sách, báo, tạp chí hay luận văn thạc sỹ,
tiến sỹ.
Tuy nhiên luận văn trên chưa đi sâu nghiên cứu chi tiết quản lý sử
dụng vốn đầu tư NSNN cho các công trình XDCB, đặc biệt là sự quản lý
của chính quyền cấp huyện, cụ thể như chưa đề cập đến nội dung quản lý
sử dụng vốn đầu tư; các chỉ tiêu đánh giá thực trạng quản lý sử dụng vốn
đầu tư; các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý sử dụng vốn đầu tư....
3. Mục đích nghiên cứu

(1) Hệ thống hoá cơ sở lý thuyết và pháp lý về quản lý của chính quyền
cấp huyện đối với sử dụng vốn đầu tư từ NSNN cho các công trình XDCB.
(2) Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý của chính quyền huyện
Phù Ninh đối với sử dụng vốn đầu tư từ NSNN cho các công trình XDCB
trên địa bàn huyện Phù Ninh.


2
(3) Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý của chính quyền
huyện Phù Ninh đối với việc sử dụng vốn đầu tư từ NSNN cho các công
trình XDCB ở huyện Phù Ninh đến năm 2020.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng: Quá trình quản lý của chính quyền huyện đối với sử
dụng vốn đầu tư từ NSNN cho các công trình XDCB.
- Phạm vi:
+ Địa bàn nghiên cứu: huyện Phù Ninh.
+ Thời gian nghiên cứu: giai đoạn 2008-2013, giải pháp hoàn thiện
đến năm 2020.
- Luận văn chỉ tập trung nghiên cứu quản lý sử dụng vốn đầu tư từ
NSNN (bao gồm ngân sách tỉnh Phú Thọ hỗ trợ huyện và ngân sách huyện
Phù Ninh) cho phát triển hạ tầng kỹ thuật xã hội trên địa bàn huyện.
5. Phương pháp nghiên cứu
Bước 1: Nghiên cứu mô hình lý thuyết và quản lý của chính quyền
huyện từ đó xây dựng khung lý thuyết để phân tích thực trạng quản lý của
chính quyền huyện đối với sử dụng vốn đầu tư từ NSNN cho các công
trình XDCB.
Bước 2: Thu thập số liệu của các ngành kinh tế sử dụng vốn đầu tư
XDCB từ NSNN trong huyện như: giáo dục & đào tạo; giao thông, cấp thoát nước; văn hóa - thể dục thể thao,…
Bước 3: Phân tích số liệu, đánh giá thực trạng và đưa ra giải pháp để
hoàn thiện quản lý của chính quyền huyện đối với sử dụng vốn đầu tư từ
NSNN cho các công trình XDCB.
6. Câu hỏi nghiên cứu


3
(1) Quản lý của chính quyền cấp huyện đối với sử dụng vốn đầu tư
NSNN cho các công trình XDCB bao gồm những nội dung nào?
(2) Yếu tố ảnh hưởng đến quản lý của chính quyền cấp huyện đối với
sử dụng vốn đầu tư NSNN?
(3) Thực trạng quản lý của chính quyền huyện Phù Ninh đối với sử


dụng vốn đầu tư NSNN cho các công trình XDCB?
(4) Những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của thực trạng trên?
(5) Chính quyền huyện Phù Ninh cần thực hiện giải pháp nào nhằm
hoàn thiện quản lý sử dụng vốn đầu tư NSNN cho các công trình XDCB?
(6) Điều kiện thực hiện các giải pháp trên?
7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
- Ý nghĩa khoa học: Luận văn hệ thống hoá (có đóng góp thêm một
số nội dung cho phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội ở huyện Phù Ninh)
cơ sở lý thuyết về quản lý của chính quyền huyện đối với sử dụng vốn đầu
tư từ NSNN cho các công trình XDCB.
- Ý nghĩa thực tiễn:
Thứ nhất: Hoàn thiện quản lý của chính quyền huyện đối với sử
dụng vốn đầu tư cho các công trình XDCB để nâng cao hiệu quả đầu tư;
tiết kiệm vốn NSNN; đảm bảo chất lượng và tiến độ, kỹ thuật, mỹ thuật
công trình xây dựng.
Thứ hai: Hiện nay môi trường pháp lý về đầu tư và xây dựng ở
nước ta chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn quản lý
vốn đầu tư, quản lý dự án đầu tư XDCB. Trong điều kiện như vậy, việc
quản lý tốt vốn đầu tư XDCB mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao
càng trở lên khó khăn, đòi hỏi phải hoàn thiện quản lý sử dụng vốn đầu
tư XDCB.


4
Thứ ba: Xuất phát từ chính vai trò của vốn đầu tư XDCB nguồn
NSNN là tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho xã hội, là nhân tố quyết định
làm thay đổi cơ cấu kinh tế quốc dân, thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển
nền kinh tế một đất nước, một địa phương.
Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ CỦA CHÍNH
QUYỀN CẤP HUYỆN ĐỐI VỚI SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ
CHO CÁC
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
1.1 Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho các công trình xây
dựng cơ bản
1.1.1 Công trình xây dựng cơ bản và đầu tư xây dựng cơ bản
a/ Khái niệm
Đầu tư xây dựng cơ bản là một bộ phận của hoạt động đầu tư phát
triển, hoạt động này dẫn đến tích lũy vốn, xây dựng thêm các công trình cố
định và mua sắm thiết bị có ích, làm tăng sản lượng tiềm năng của địa
phương và về lâu dài đưa tới sự tăng trưởng kinh tế cho địa phương đó.
b/ Đặc điểm đầu tư XDCB
- Đầu tư XDCB đòi hỏi vốn lớn, ứ đọng trong thời gian dài:
- Thời kỳ đầu tư kéo dài:
- Thời gian vận hành các kết quả đầu tư kéo dài:
- Có tính chất cố định:
- Liên quan đến nhiều ngành:
1.1.2 Vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước


5
a/ Khái niệm
* Vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho các công trình:
Tiếp cận một cách tổng thế nhất thì vốn đầu tư XDCB được hiểu là
tổng chi phí bằng tiền để tái sản xuất tài sản cố định có tính chất sản xuất
hoặc phi sản xuất.
Như vậy vốn đầu tư cho các công trình XDCB từ ngân sách nhà
nước là nguồn vốn ngân sách do nhà nước quản lý tập trung đầu tư vào các
dự án XDCB theo kế hoạch hàng năm của địa phương.
b/ Đặc điểm
Vốn đầu tư XDCB của một địa phương là bộ phận quan trọng của
vốn ĐTPT của địa phương phương đó, bên cạnh những đặc điểm của vốn
ĐTPT, vốn đầu tư XDCB từ NSNN cấp còn có các đặc điểm sau:
1.2 Quản lý của chính quyền cấp huyện đối với sử dụng vốn đầu
tư cho các công trình xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước
1.2.1 Khái niệm và đặc điểm quản lý của chính quyền cấp huyện
đối với sử dụng vốn đầu tư cho các công trình xây dựng cơ bản từ ngân
sách nhà nước
a/ Khái niệm
Quản lý của chính quyền cấp huyện đối với sử dụng vốn đầu tư cho
các công trình xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước là hoạt động lập và
giao kế hoạch vốn, thanh toán vốn, kiểm soát sử dụng vốn do chính quyền
cấp huyện thực hiện nhằm đạt được mục tiêu sử dụng có hiệu quả nguồn
vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước.
b/ Đặc điểm
- Quản lý của chính quyền cấp huyện đối với sử dụng vốn đầu tư cho
các công trình XDCB từ NSNN là hoạt động chủ động của chính quyền
huyện được tiến hành trước hết dựa vào quyền lực của chính quyền huyện.
Mục tiêu cuối cùng của quản lý là nâng cao hiệu quả trong sử dụng vốn


6
đầu tư XDCB từ nguồn NSNN, phát triển hạ tầng kỹ thuật - xã hội của địa
phương, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
1.2.2 Mục tiêu quản lý của chính quyền huyện đối với sử dụng vốn
đâu tư xây dựng cơ bản nguồn ngân sách nhà nước
(1) Đáp ứng tốt nhất việc thực hiện các mục tiêu của chiến lược, quy
hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ của chính
quyền huyện.
(2) Phân bổ có hiệu quả nhất nguồn vốn đầu tư NSNN cho các công
trình XDCB.
(3) Đáp ứng nhanh nhất nhu cầu vốn đầu tư XDCB cho các công
trình cơ sở hạ tầng theo tiến độ đầu tư của dự án thông qua hoạt động giải
ngân, thanh toán vốn đầu tư.
(4) Trong quá trình sử dụng vốn đầu tư XDCB tránh gây thất thoát,
lãng phí, tham ô, tham nhũng. Đảm bảo các công trình sử dụng vốn đầu tư
từ NSNN đạt yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, phục vụ tốt nhu cầu sử dụng
trong sinh hoạt của nhân dân địa phương.
1.2.3 Nội dung quản lý của chính quyền cấp huyện đối với sử dụng
vốn đầu tư cho các công trình xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước
- Bộ máy quản lý của chính quyền cấp huyện đối với sử dụng vốn
đầu tư cho các công trình xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước
Ở cấp huyện, các cơ quan tham gia vào quá trình quản lý sử dụng
vốn đầu tư XDCB nguồn NSNN gồm: HĐND, UBND huyện; phòng Tài
chính - Kế hoạch; Kho bạc nhà nước và các đơn vị chủ đầu tư các công
trình XDCB.
- Lập và giao kế hoạch sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ
nguồn ngân sách nhà nước
a/ Lập kế hoạch sử dụng vốn đầu tư XDCB từ nguồn NSNN là một
quá trình luận chứng khoa học cho những phương hướng phát triển trong


7
đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội của địa phương và các yếu tố của nó nhằm
mục đích thỏa mãn trong sử dụng cơ sở hạ tầng hiện đại của người dân.
b/ Quy trình lập kế hoạch sử dụng vốn đầu tư XDCB từ nguồn
NSNN hàng năm
* Phân tích căn cứ lập kế hoạch vốn đầu tư XDCB
Phân tích nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (kế hoạch 5
năm) của Đảng bộ, HĐND cấp huyện; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế
- xã hội 10 năm và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của cấp huyện
* Phân tích môi trường:
- Phân tích những ảnh hưởng của môi trường vĩ mô đến sử dụng vốn
ĐT XDCB ở địa phương.
- Phân tích thực trạng phát triển các công trình XDCB ở địa phương
và nhu cầu vốn đầu tư nói chung từ NSNN cho các công trình XDCB.
- Phân tích nhu cầu và kế hoạch vốn đầu tư XDCB của các đơn vị
chủ đầu tư (các Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thuộc huyện, các xã,
thị trấn, …) trình lên.
- Phân tích khả năng đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư XDCB từ ngân
sách cấp huyện:
* Xác định mục tiêu về sử dụng vốn đầu tư cho các công trình
XDCB từ NSNN.
* Xác định các phương án sử dụng vốn và đánh giá lựa chọn phương
sử dụng vốn đầu tư cho công trình đầu tư XDCB:
* Quyết định và thể chế hóa kế hoạch sử dụng vốn đầu tư cho các
công trình XDCB: Kết quả của công tác lập kế hoạch vốn đầu tư XDCB là
Nghị quyết của HĐND cấp huyện và quyết định của UBND cấp huyện về
giao kế hoạch vốn đầu tư XDCB nguồn ngân sách huyện cho chủ đầu tư


8
các công trình XDCB trên địa bàn huyện. Thời điểm giao kế hoạch vốn
đầu tư XDCB của năm sau thường diễn ra vào tháng 12 năm trước.
* Thời điểm lập kế hoạch: trong khoảng từ tháng 6 đến tháng 8 hàng năm.
c/ Chủ thể lập kế hoạch sử dụng vốn đầu tư XDCB từ nguồn NSNN
Theo quy định của Luật Ngân sách năm 2003, hàng năm phòng Tài
chính - Kế hoạch cấp huyện là đơn vị đầu mối tham mưu tổng hợp việc
lập, giao kế hoạch vốn đầu tư XDCB nguồn NSNN của huyện đó. Sau khi
UBND huyện bảo vệ xong dự toán của năm kế hoạch với các Sở, ngành
cấp tỉnh; phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm báo cáo UBND cấp
huyện để trình HĐND cùng cấp thông qua dự toán của năm kế hoạch,
trong đó có dự toán chi đầu tư XDCB nguồn ngân sách huyện.
* Trách nhiệm của các cơ quan quản lý cấp huyện trong lập kế hoạch
sử dụng vốn đầu tư XDCB từ NSNN.
- Tổ chức giải ngân, thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản
a/ Quy trình giải ngân, thanh toán vốn đầu tư XDCB
* Mở tài khoản:
* Tạm ứng vốn:
* Thu hồi vốn tạm ứng:
* Thanh toán khối lượng hoàn thành:
b/ Phân công chức năng, nhiệm vụ và phối hợp trong giải ngân,
thanh toán vốn đầu tư XDCB
* Kho bạc nhà nước
* Chủ đầu tư các dự án
- Kiểm soát việc sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản
* Khái niệm: Kiểm soát việc sử dụng vốn đầu tư XDCB từ NSNN
của chính quyền cấp huyện là tổng thể những hoạt động của chính quyền
huyện trong việc phát hiện, xử lý những sai lệch, ách tắc, đổ vỡ, những


9
khó khăn, vướng mắc cũng như những nguy cơ và cơ hội trong quá trình
sử dụng vốn đầu tư XDCB nhằm đảm bảo cho việc sử dụng vốn đầu tư
XDCB theo đúng định hướng kế hoạch một cách có hiệu quả.
* Các cơ quan tham gia quá trình kiểm soát việc sử dụng vốn đầu tư
XDCB ở cấp huyện gồm:
- Huyện ủy, HĐND, UBND huyện.
- Phòng Tài chính - Kế hoạch.
- Kho bạc Nhà nước huyện.
* Nội dung của kiểm soát, gồm:
- Kiểm tra, giám sát việc lập, giao kế hoạch vốn đầu tư XDCB (cơ
sở để lập kế hoạch vốn? bố trí kế hoạch vốn theo đúng nguyên tắc, đúng
mục đích?
1.3 Yếu tố ảnh hưởng tới quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng
cơ bản từ nguồn NSNN của chính quyền cấp huyện
1.3.1 Các yếu tố môi trường bên ngoài của chính quyền cấp huyện
a/ Các quy định pháp lý về quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng
cơ bản nguồn ngân sách Nhà nước của Trung ương và cấp tỉnh quản lý
trực tiếp
b/ Môi trường kinh tế vĩ mô
Môi trường kinh tế vĩ mô (biểu hiện ở các chỉ số kinh tế vĩ mô) ảnh
hưởng rất lớn tới quản lý sử dụng vốn đầu tư XDCB:
c/ Sự tiến bộ của khoa học - công nghệ
Nó có thể là cơ hội và cũng có thể là thách thức đối với công tác
quản lý sử dụng vốn đầu tư XDCB. Trong đầu tư XDCB, cần thiết phải
tính đến thành tựu của khoa học, công nghệ để xác định quy mô, cách thức
đầu tư về trang thiết bị, quy trình kỹ thuật, công nghệ sản xuất,….
d/ Năng lực cán bộ quản lý của chính quyền cấp tỉnh


10
Quản lý sử dụng vốn đầu tư XDCB cấp huyện phụ thuộc trực tiếp
năng lực cán bộ quản lý của chính quyền cấp tỉnh. Khi lập và giao kế hoạch
vốn, thanh toán vốn và kiểm soát sử dụng vốn hàng năm, chính quyền cấp
huyện phải căn cứ vào các hướng dẫn thực hiện của cấp tỉnh.
1.3.2 Nhóm yếu tố thuộc chính quyền huyện
a/ Định hướng phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch các dự án xây
dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật - xã hội của huyện
Định hướng phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch các dự án xây
dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật - xã hội của huyện đó là hệ thống các quan
điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cơ bản của cả một thời kỳ (thường
là 10 năm).
b/ Năng lực và phẩm chất của cán bộ quản lý
Năng lực và phẩm chất của cán bộ quản lý là nhân tố vô cùng quan
trọng đối với công tác quản lý sử dụng vốn đầu tư XDCB, bởi vì cho dù
khi đã có cơ chế chính sách đúng, môi trường đầu tư thuận lợi nhưng năng
lực và phẩm chất cán bộ quản lý yếu kém, luôn có xu hướng tìm kẽ hở
trong chính sách để tham nhũng thì công tác quản lý sử dụng vốn sẽ không
đạt được hiệu quả mong muốn. Các biểu hiện của những hạn chế về năng
lực và phẩm chất cán bộ quản lý sử dụng vốn đầu tư XDCB:
c/ Chủ đầu tư các dự án
Trong quy trình quản lý sử dụng vốn đầu tư XDCB từ NSNN thì chủ
đầu tư là người cuối cùng sử dụng vốn, là người trực tiếp đề nghị thanh
toán vốn đầu tư cho các dự án được giao quản lý. Năng lực chủ đầu tư ảnh
hưởng trực tiếp đến quản lý sử dụng vốn đầu tư:
d/ Khả năng thu ngân sách để cân đối nguồn chi của huyện


11
Để có nhiều vốn chi cho lĩnh vực đầu tư XDCB thì thu NSNN ở cấp
huyện phải tăng. Nguồn thu chủ yếu của NSNN là từ thuế, phí, và thu từ
nguồn thu từ cấp huyện sử dụng đất…
e/ Công tác thẩm định các dự án đầu tư XDCB
Dự án đầu tư XDCB là cầu nối cuối cùng trong việc sử dụng vốn đầu
tư, kế hoạch vốn là kế hoạch vốn cho dự án cụ thể đã được thẩm định, phê
duyệt. Dự án không có hiệu quả kinh tế - xã hội hoặc có hiệu quả thấp mà
vẫn được đầu tư (vẫn được bước thẩm định cho qua, được phê duyệt) thì
hệ quả là vốn đầu tư bị sử dụng lãng phí. Dù công tác xây dựng kế hoạch
vốn, thanh toán vốn, kiểm soát vốn có tốt thì kết quả quản lý sử dụng vốn
vẫn thấp.
Chương 2
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ
CHO CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN NSNN
CỦA CHÍNH QUYỀN HUYỆN PHÙ NINH GIAI ĐOẠN 2008-2013
2.1 Những đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội huyện Phù Ninh
giai đoạn 2008-2013 ảnh hưởng đến quản lý vốn đầu tư XDCB
2.1.1 Vị trí địa lý - chính trị của huyện Phù Ninh
Phía Bắc giáp huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ và huyện Sơn Dương
tỉnh Tuyên Quang. Phía Đông giáp huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc. Phía
Tây giáp huyện Thanh Ba và thị xã Phú Thọ. Phía Nam giáp huyện Lâm
Thao và thành phố Việt Trì. Với vị trí địa lý trên, Phù Ninh có những điều
kiện địa lý khá thuận lợi cho phát triển kinh tế theo hướng khai thác các
tiềm năng lợi thế so sánh và hội nhập vào nền kinh tế thế giới.
2.1.2 Tổng giá trị tăng thêm cơ cấu các ngành


12
Nhìn tổng thể từ năm 2010 đến năm 2013, tổng giá trị tăng thêm của
huyện Phù Ninh tăng cao.
Đảng bộ và chính quyền huyện Phù Ninh đã tập trung triển khai thực
hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết số 03 – NQ/HU ngày 28 tháng 01
năm 2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển kinh tế - xã hội
huyện Phù Ninh, giai đoạn 2011 – 2015; Nghị quyết số 07 – NQ/HU ngày
14 tháng 4 năm 2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về đầu tư phát
triển kết cấu hạ tầng huyện Phù Ninh giai đoạn 2011 – 2015; Nghị quyết
số 09 – NQ/HU ngày 07 tháng 7 năm 2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ
huyện về phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp huyện Phù Ninh
giai đoạn 2011 – 2015.
2.2 Thực trạng đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân
sách nhà nước trên địa bàn huyện Phù Ninh
Số lượng dự án đầu tư XDCB bằng nguồn NSNN trên địa bàn huyện:
Số lượng dự án đầu tư XDCB bằng nguồn NSNN trên địa bàn huyện Phù
Ninh tăng mạnh qua các năm theo tốc độ tăng quy mô vốn đầu tư: tổng số
dự án năm 2008 là 29 dự án, đến năm 2013 con số này là 52 dự án.
Cơ cấu sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản của huyện chủ yếu tập
trung vào các lĩnh vực: hạ tầng kỹ thuật (giao thông, thủy lợi), giáo dục &
đào tạo (xây mới, cải tạo sửa chữa, nâng cấp các trường mầm non, tiểu học
và trung học cơ sở; mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học),
văn hóa - thể dục thể thao (các nhà văn hóa, các công trình di tích lịch sử
văn hóa, sân vận động,
Nguồn vốn chi ngân sách huyện tăng là thời cơ nhưng cũng là thách
thức lớn đối với công tác quản lý sử dụng vốn đầu tư XDCB. Thời cơ đó là
nguồn chi lớn tạo điều kiện phát triển kinh tế; hiện đại hóa cơ sở hạ tầng


13
kỹ thuật, xã hội. Thách thức cho công tác quản lý sử dụng vốn đầu tư
XDCB (nếu công tác lập kế hoạch 5 năm không tốt, không phản ánh được
tốc độ tăng vốn đầu tư XDCB của thời kỳ thì kế hoạch đầu tư XDCB hàng
năm sẽ bị động, công tác chuẩn bị đầu tư các dự án sẽ không theo kịp với
tốc độ tăng vốn đầu tư.
2.3 Thực trạng quản lý của chính quyền huyện Phù Ninh đối với
sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn ngân sách nhà nước
2.3.1 Bộ máy quản lý của chính quyền huyện Phù Ninh
(1) Tổ chức bộ máy các cơ quan thuộc chính quyền huyện Phù Ninh
trực tiếp tham gia quản lý sử dụng vốn đầu tư cho các công trình XDCB từ
NSNN gồm có: Huyện ủy, HĐND và UBND huyện; phòng Tài chính - Kế
hoạch huyện; Kho bạc nhà nước Phù Ninh; các đơn vị chủ đầu tư dự án
(gồm Ban quản lý dự án của huyện và UBND các xã, thị trấn).
(2) Nguồn nhân lực trong bộ máy quản lý sử dụng vốn đầu tư: Số
lượng nhân lực của các cơ quan thuộc chính quyền huyện cơ bản đảm bảo
đúng theo quy định của Nhà nước: Hiện nay đại biểu HĐND huyện Phù
Ninh hầu hết là kiêm nhiệm, chuyên trách Thường trực HĐND có Chủ tịch
HĐND và UVTT HĐND huyện. UBND huyện có 7 thành viên,
(3) Phối hợp giữa các cơ quan của chính quyền huyện: Hàng năm
phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phù Ninh là cơ quan tham mưu giúp
HĐND, UBND huyện lập kế hoạch sử dụng vốn đầu tư XDCB. Sau khi
được HĐND quyết nghị thông qua, UBND huyện quyết định giao kế
hoạch vốn đầu tư của năm kế hoạch cho Ban quản lý dự án thuộc huyện và
UBND các xã, thị trấn. Kho bạc nhà nước Phù Ninh sẽ kiểm soát việc
thanh toán vốn đầu tư của các dự án theo qui định của nhà nước.


14
2.3.2 Thực trạng quản lý của chính quyền huyện Phù Ninh đối với
sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn ngân sách nhà nước
- Thực trạng lập và giao kế hoạch sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách
nhà nước cho các công trình xây dựng cơ bản
a/ Lập và giao dự toán vốn chi đầu tư xây dựng cơ bản đầu năm
* Chủ thể lập kế hoạch: Chủ thể lập kế hoạch sử dụng vốn đầu tư
XDCB từ NSNN của huyện Phù Ninh là UBND huyện Phù Ninh, phân cấp
thực hiện cho phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phù Ninh.
* Các cơ quan phối hợp: Kho bạc nhà nước Phù Ninh, các đơn vị
Chủ đầu tư (là Ban quản lý dự án của huyện, UBND các xã, thị trấn…).
* Thời gian lập kế hoạch: thường vào tháng 7 đến tháng 8 hàng
năm; kế hoạch chính thức được thông qua vào tháng 12 năm trước của
năm kế hoạch.
* Quy trình lập và giao kế hoạch:
b/ Lập và giao dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản bổ sung trong
năm
Giao kế hoạch vốn đầu tư XDCB bổ sung trong năm nhằm mục đích
cung cấp đủ vốn theo tiến độ thi công của các công trình, không để công
trình phải chờ vốn. Đồng thời giao vốn cho các dự án mới được phê duyệt
trong năm để khởi công xây dựng, đáp ứng nhu cầu đầu tư hạ tầng kỹ
thuật, xã hội một cách liên tục của huyện.
c/ Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã giao
trong năm:
Chủ đầu tư căn cứ tiến độ thi công các dự án, khả năng giải ngân vốn
đầu tư của từng dự án đã được giao kế hoạch vốn đầu tư có hồ sơ đề nghị
với UBND huyện Phù Ninh (thông qua phòng Tài chính - Kế hoạch) điều


15
chỉnh (tăng hoặc giảm) kế hoạch vốn đã giao. Phòng Tài chính - Kế hoạch
tổng hợp chung; báo cáo HĐND, UBND huyện cho phép điều chỉnh kế
hoạch vốn đầu tư. Thời gian điều chỉnh vào tháng 7 hàng năm.
- Thực trạng tổ chức thực hiện thanh toán (giải ngân) vốn đầu tư xây
dựng cơ bản
* Quy trình thanh toán vốn đầu tư xây dựng ở huyện Phù Ninh:
Quyết định giao kế hoạch vốn XDCB của năm kế hoạch được UBND
huyện Phù Ninh ban hành là cơ sở cho Kho bạc nhà nước Phù Ninh và các
đơn vị chủ đầu tư các dự án thực hiện thanh toán, giải ngân vốn đầu tư
XDCB cho các công trình.
* Kết quả công tác thanh toán, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư XDCB
giai đoạn 2008-2013 của huyện Phù Ninh được thể hiện qua bảng 2.5
Tổng hợp tại bảng 2.5 cho thấy tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư XDCB của
huyện chưa đồng đều: năm 2012 là năm đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư cao
nhất giai đoạn 2008-2013 đạt 96,3% kế hoạch; năm 2009 thấp nhất đạt
68,43% kế hoạch.
2.4 Đánh giá chung về quản lý của chính quyền huyện Phù Ninh
đối với sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước
2.4.1 Điểm mạnh của quản lý
Nguồn vốn đầu tư XDCB từ ngân sách huyện chiếm tỷ trọng nhỏ
( năm 2013 khoảng 4,4% tổng đầu tư xã hội) chủ yếu đầu tư vào các lĩnh
vực có vai trò quan trọng trong việc phát triển các ngành, lĩnh vực có ảnh
hưởng đến kinh tế - xã hội huyện, tuy nhỏ nhưng có tầm quan trọng đặc
biệt, đã quyết định việc đầu tư, xây dựng và tạo ra cơ sở vật chất cho quá


16
trình phát triển kinh tế xã hội của huyện, tạo ra môi trường kinh doanh
thuận lợi, hỗ trợ hoạt động đầu tư SXKD của các doanh nghiệp.
2.4.2 Những hạn chế trong quản lý của chính
quyền huyện Phù Ninh đối với sử dụng vốn đầu tư xây
dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước
Thứ nhất, kế hoạch sử dụng vốn đầu tư XDCB của chính quyền
huyện Phù Ninh chưa đảm bảo tính thống nhất với mục tiêu, nhiệm vụ
phát triển kinh tế của huyện
Thứ hai, kế hoạch sử dụng vốn đầu tư XDCB của chính quyền huyện
Phù Ninh chưa đảm bảo tính tối ưu, thể hiện ở các điểm:
2.4.3 Nguyên nhân của những hạn chế
- Nguyên nhân bên ngoài
Thứ nhất, ảnh hưởng tiêu cực của các quy định pháp lý cấp trên đối
với quản lý sử dụng vốn đầu tư của huyện Phù Ninh biểu hiện:
- Việc chậm trễ trong thực hiện giải ngân kế hoạch vốn giao hàng
năm của huyện có một phần không nhỏ là do qui định của Luật Tổ chức
HĐND và UBND (hết tháng 12, HĐND 3 cấp mới họp xong, UBND mới
triển khai công tác giao kế hoạch; Tâm lý, công việc bề bộn sát Tết, sự chỉ
đạo chưa thực sự tích cực của các đơn vị có liên quan,…).
- Các quy định của Nhà nước về quản lý các dự án đầu tư XDCB sử
dụng vốn NSNN trong những năm qua liên tục thay đổi, điều chỉnh. Có
những văn bản mâu thuẫn nhau khi quy định cùng một nội dung làm ảnh
hưởng không nhỏ tới quản lý vốn đầu tư của huyện Phù Ninh.
Thứ hai, Đồng thời khối lượng vốn lớn tăng của huyện Phù Ninh
năm 2008, 2009, 2010 (do nguồn thu tiền sử dụng đất của huyện tăng
mạnh) cũng là một khó khăn trong công tác quản lý, sử dụng vốn.


17
Công tác giải quyết các công việc của các cơ quan chức năng có liên
quan thuộc các Sở ngành của tỉnh Phú Thọ thường chậm trễ, không đáp
ứng được yêu cầu thực tế công việc của huyện (đặc biệt các dự án liên
quan đến công tác thu hồi đất, GPMB hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng
đất, các dự án chưa nằm trong quy hoạch xây dựng, hoặc khi có sự điều
chỉnh dự án mà thẩm quyền thẩm định và duyệt điều chỉnh không phải của
huyện, khi phải xử lý các vi phạm của các nhà thầu trên địa bàn huyện theo
quy định của Nhà nước thuộc thẩm quyền của Tỉnh).
- Nguyên nhân bên trong
Thứ nhất, công tác xây dựng kế hoạch vốn đầu tư XDCB còn nhiều
hạn chế là do:
- Các cơ quan chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch sử dụng vốn
đầu tư XDCB chưa quan tâm đúng mức tới kế hoạch trung và dài hạn,
chưa quán triệt đầy đủ tầm quan trọng của các loại kế hoạch này, đặc
biệt là kế hoạch 5 năm - là cơ sở pháp lý, là căn cứ để xây dựng kế
hoạch hàng năm. Điều đó thể hiện năng lực, tầm nhìn của nhà quản lý
trong chỉ đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã
hội. Hệ quả tất yếu của hạn chế trên đó là nhiệm vụ, công trình đột xuất
phải triển khai trong năm chiếm tỷ trọng lớn. Ảnh hướng này thể hiện rõ
nhất khi huyện có nguồn vốn chi ngân sách cho đầu tư XDCB tăng làm
cho công tác chuẩn bị đầu tư các dự án không kịp để phân bổ ngân sách
cho đầu tư hay nói cách khác không có dự án đủ điều kiện để giao kế
hoạch vốn theo qui định của nhà nước.
Thứ hai, Thanh toán, giải ngân vốn đầu tư còn thấp, chưa đạt kế
hoạch đã giao không chỉ do nguyên nhân là khối lượng vốn dự toán giao
hàng năm của huyện rất lớn. Mà còn do các nguyên nhân sau:


18
- Sự phù hợp của quyết định đầu tư dự án với quy hoạch: do một số
dự án được quyết định đầu tư không phù hợp với quy hoạch làm cho việc
giải ngân vốn chậm.
- Năng lực của đơn vị tư vấn thiết kế, lập dự án; đơn vị tư vấn thẩm
tra và của phòng chuyên môn thẩm định dự án: Nếu năng lực tốt thì trước
hết sẽ tránh phải mất nhiều thời gian cho việc điều chỉnh dự án nhiều lần
trong quá trình thi công xây dựng công trình, làm chậm tiến độ xây dựng,
tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trình.
Thứ ba, công tác quyết toán, kiểm soát sử dụng vốn đầu tư còn hạn
chế là do:
- Chủ đầu tư các dự án không tập trung đôn đốc, giám sát các nhà
thầu trong việc hoàn thiện hồ sơ quyết toán khi dự án hoàn thành bàn giao
đưa vào sử dụng. Phòng Tài chính - Kế hoạch là đơn vị đầu mối thẩm định
quyết toán dự án hoàn thành thường có kết quả thẩm định chậm so với qui
định (nguyên nhân chủ yếu là do chất lượng, số lượng đội ngũ cán bộ làm
công tác này chưa đáp ứng được nhiệm vụ được giao). Chế tài xử phạt các
đơn vị (nhà thầu, chủ đầu tư, phòng chức năng thuộc huyện) chậm thực
hiện quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành cũng đã khá đầy đủ nhưng
chưa được thực hiện nghiêm túc.
Chương 3
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ
TỪ NSNN CHO CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN CỦA
CHÍNH QUYỀN HUYỆN PHÙ NINH ĐẾN NĂM 2020
3.1 Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu về vốn đầu tư
XDCB của huyện Phù Ninh đến năm 2020
Giai đoạn 2014 -2020 huyện Phù Ninh có những thuận lợi cơ bản, đó
là: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII,


19
triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến năm
2020, Quy hoạch chung xây dựng mở rộng thị trấn Phong Châu trở thành
đô thị loại 4 vào năm 2020; quá trình đô thị hoá đã tạo ra sự chuyển biến
về nhận thức và nề nếp làm việc mới trong cán bộ, đảng viên và nhân dân;
an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; được sự
quan tâm tập trung chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các sở,
ngành của tỉnh Phú Thọ.
3.1.1 Mục tiêu tổng quát
Xây dựng huyện Phù Ninh trở thành huyện công nghiệp và nông
thôn mới, phát triển toàn diện và bền vững trên cơ sở đầu tư xây dựng, ưu
tiên phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, tập trung khai thác thế
mạnh về dịch vụ, thương mại, du lịch. Chú trọng quan tâm bảo vệ và cải
thiện môi trường sinh thái; phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.
Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng,
chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vững mạnh. Nâng cao năng
lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu quả hoạt động của Hệ thống
chính trị từ huyện tới cơ sở. Quyết tâm xây dựng quê hương Phù Ninh anh
hùng ngày càng giàu đẹp, văn minh.
3.1.2 Các chỉ tiêu chủ yếu
Các chỉ tiêu chủ yếu cần phấn đấu trong phát triển kinh tế - xã hội
đến năm 2020 của huyện Phù Ninh là:
- Tăng trưởng giá trị sản xuất trung bình giai đoạn 2011-2015 tăng
16,8% và giai đoạn 2016- 2020 là 15,2%.
- Cơ cấu kinh tế đến năm 2015: Công nghiệp - xây dựng: 66,09%; Dịch
vụ: 20,81%; Nông nghiệp: 13,1% ; đến năm 2020 : 68,0% - 23,2% - 8,8%.
- GDP bình quân/người năm 2015: 30 triệu đồng.


20
- Huy động vốn đầu tư xã hội giai đoạn 2011-2015 : 6.650 tỷ đồng.
- Tỷ lệ trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc
gia năm 2015: trên 80%.
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2015: 50%.
- Tỷ lệ xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2015: 19/19
- Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới đến năm 2015 xuống dưới 4,5%
- Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên đến năm 2015: dưới 1%.
3.1.3 Dự báo nhu cầu vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân
sách nhà nước của Phù Ninh đến năm 2020
Trong tổng vốn đầu tư xã hội, vốn đầu tư XDCB từ nguồn ngân sách
chỉ chiếm khoảng 4,4%, tuy phần vốn này chiếm tỷ trọng nhỏ nhỏ, song
đây là nguồn vốn có vị trí rất quan trọng, tác động trực tiếp đến việc định
hướng đột phá, tạo môi trường, điều kiện để thực hiện CNH, HĐH và
chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Nhu cầu vốn đầu tư XDCB từ ngân sách huyện
giai đoạn 2014 -2020 được xây dựng dựa trên tình hình sử dụng vốn của
giai đoạn 2008-2013 và nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật - xã hội của
huyện Phù Ninh, tổng số vốn đầu tư xã hội là 10.000 tỷ đồng, trong đó từ
ngân sách huyện cần khoảng 600 tỷ đồng.
3.2 Định hướng hoàn thiện quản lý sử dụng vốn đầu tư cho các
công trình xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước của chính quyền
huyện Phù Ninh
Để nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng vốn đầu tư XDCB từ ngân
sách nhà nước do huyện Phù Ninh quản lý, quá trình quản lý sử dụng vốn
này cần quán triệt các quan điểm sau:


21
Thứ nhất, trong trung hạn việc sử dụng vốn đầu tư XDCB từ ngân
sách nhà nước của huyện vẫn có vai trò quyết định việc tập trung, thu hút
các nguồn vốn khác phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của
huyện. Nguồn vốn này tiếp tục đóng vai trò quan trọng, quyết định việc
phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế, kỹ thuật và văn hóa xã hội, phục vụ quá
trình CNH, HĐH huyện.
Thứ hai, gắn quá trình sử dụng vốn đầu tư XDCB từ ngân sách nhà
nước với quá trình cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả
quản lý nhà nước trên địa bàn huyện, tiếp tục đề nghị tỉnh đẩy mạnh
phân cấp trong quản lý nhà nước theo hướng giao quyền tự chủ nhiều
hơn cho huyện trong quản lý sử dụng vốn đầu tư XDCB nguồn ngân
sách nhà nước.
Thứ ba, sử dụng vốn đầu tư XDCB từ NSNN phải gắn liền với mục
tiêu phát triển kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, theo định
hướng XHCN và bảo đảm được cụ thể hóa gắn với các kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội của huyện.
Về tổng thể dài hạn cần tiếp tục khuyến khích mọi thành phần kinh
tế, phát huy tiền năng, huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển nhằm
duy trì nhịp độ tăng trưởng cao và ổn định, chuyển dịch cơ cấu đầu tư theo
cơ cấu kinh tế: công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp; nâng cao hiệu quả
đầu tư, khả năng cạnh tranh của nền kinh tế; tập trung vào thực hiện tốt các
nhiệm vụ trọng tâm, tăng cường quản lý về đất đai, môi trường; đẩy mạnh
xã hội hóa tạo sự chuyển biến rõ rệt về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.


22
3.3 Các giải pháp hoàn thiện quản lý sử dụng vốn đầu tư cho các
công trình xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước của chính quyền
huyện Phù Ninh
Để nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng vốn đầu tư XDCB từ NSNN
do huyện Phù Ninh quản lý cần thực hiện đồng bộ các giải pháp mang
tính hệ thống, nhất quán từ các cấp, ngành, trong đó đặc biệt coi trọng
các giải pháp sau:
3.3.1 Hoàn thiện công tác lập và giao kế hoạch vốn đầu tư xây
dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước
Một là: Hoàn thiện lập kế hoạch vốn đầu tư trung và dài hạn, đặc biệt
là kế hoạch 5 năm.
Hai là: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong đó
có hệ thống bảng biểu và chỉ tiêu XDCB theo nguyên tắc rút gọn số chỉ
tiêu, chỉ đưa ra các chỉ tiêu tổng hợp mang tính dự báo, định hướng
Ba là: Tuân thủ các qui định về điều kiện, thủ tục giao kế hoạch vốn
cho các dự án đầu tư XDCB hàng năm theo Nghị định 12/CP, 83/CP về
quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và các thông tư hướng dẫn thanh
quyết toán vốn đầu tư, cụ thể:
3.3.2 Hoàn thiện tổ chức thực hiện thanh toán, giải ngân vốn đầu
tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước
Đẩy nhanh giải ngân, thanh toán vốn đầu tư XDCB đã giao trong
năm kế hoạch cần phải thực hiện việc sau:
3.3.3 Hoàn thiện kiểm soát sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ
nguồn ngân sách nhà nước


23
Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị
1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân
sách nhà nước, huyện cần tăng cường quản lý nhà nước về đầu tư XDCB,
chống thất thoát vốn đầu tư; bên cạnh việc hoàn thiện công tác kế hoạch
hóa vốn đầu tư nêu trên, huyện cần đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra
và giám sát, đánh giá đầu tư.
3.4 Kiến nghị để thực hiện các giải pháp
3.4.1 Kiến nghị đối với chính quyền huyện Phù Ninh
Một là, hoàn thiện triển khai thực hiện qui hoạch và quy hoạch
tổng thể chung xây dựng thị trấn Phong Châu mở rộng thành đô thị loại
4, quy hoạch sử dụng đất huyện Phù Ninh đến năm 2020, phát triển kinh
tế - xã hội của huyện đến năm 2020; thực hiện quản lý đầu tư xây dựng
theo qui hoạch.
Hai là, tăng cường công khai, minh bạch và chống khép kín trong
đầu tư từ ngân sách nhà nước
Ba là, hoàn thiện công tác thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây
dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Chất lượng công tác tư vấn
và thẩm định, phê duyệt các nội dung dự án là một trong những yếu tố
quan trọng quyết định đến hiệu quả đầu tư của dự án.
3.4.2 Kiến nghị đối với tỉnh Phú Thọ
Chính sách đền bù để GPMB phục vụ đầu tư xây dựng của tỉnh phải
đảm bảo lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá
nhân có liên quan. Đối với nhà ở của tổ chức, cá nhân phải giải quyết chỗ
ở mới ổn định, có điều kiện chỗ ở bằng hoặc tốt hơn chỗ ở cũ, hỗ trợ việc


24
làm, ổn định cuộc sống cho người phải di chuyển, trừ trường hợp có thỏa
thuận khác giữa các bên liên quan.
Về giá đất bồi thương thiệt hại: Tỉnh cần ban hành bảng giá đất trên địa
bàn huyện phải phù hợp với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất bình quân
thực tế, ổn định trong một thời gian nhất định theo hướng quản lý nhà nước
nhằm loại trừ yếu tố tăng giá đột ngột do công bố qui hoạch mở đường hoặc
đầu tư phát triển các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội khác cũng như những
yếu tố mang tính chất đầu cơ không phản ánh đúng giá trị thực của đất đai.
Nghiên cứu hoàn thiện chính sách hỗ trợ, hướng dẫn các huyện thị
thành thật cụ thể trong thực hiện chính sách để góp phần ổn định, cải thiện
đời sống người dân bị thu hồi đất nông nghiệp.
Hai là, Cân đối hỗ trợ kinh phí cho những người làm công tác giám
sát cộng đồng ở địa phương theo hướng phù hợp với mức sống, mức sinh
hoạt trên địa bàn tỉnh, tạo động lực cho đối tượng này tham gia tích cực
hơn trong giám sát, đánh giá các dự án đầu tư ở địa phương.


25
KẾT LUẬN
Phù Ninh là địa bàn có tiềm lực lớn và đa dạng về phát triển vốn đầu
tư, tuyến hành lang kinh tế Côn Minh – Hà Nội – Hải Phòng, Phù Ninh có
sự đấu nối với tuyến đường cao tốc Côn Minh – Lào Cai – Hà Nội – Hải
Phòng, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Phú Thọ, Phù
Ninh được tỉnh xác định là vùng kinh tế động lực. Cùng với quá trình tăng
cường phân cấp quản lý kinh tế - xã hội của tỉnh, các nguồn vốn đầu tư
phát triển, đặc biệt là vốn đầu tư XDCB thuộc ngân sách nhà nước do
huyện Phù Ninh quản lý đã, đang và sẽ còn đóng vai trò động lực quan
trọng trong quá trình CNH, HĐH của huyện. Vì vậy nâng cao hiệu quả
quản lý sử dụng nguồn vốn này ngày càng có ý nghĩa to lớn cho Phù Ninh.
Trong thời gian qua các phòng, ban chuyên môn của huyện đã và
đang tiếp tục nỗ lực cố gắng trong công tác quản lý sử dụng vốn đầu tư
nhằm giảm thiểu những bất cập trong sử dụng vốn đầu tư XDCB, tạo ra sự
chuyển biến quan trọng đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật - xã hội, thúc đẩy
chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân,
góp phần nâng cao vị thế của huyện Phù Ninh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Tuy nhiên, công tác quản lý sử dụng vốn đầu tư nói chung, đặc biệt
trong quản lý sử dụng vốn đầu tư XDCB từ nguồn NSNN của huyện nói
riêng vẫn còn những mặt hạn chế, những bất cập chưa thể khắc phục ngày
một, ngày hai, nhất là tình trạng kéo dài và kém hiệu quả, gây thất thoát lãng
phí trong các dự án đầu tư XDCB bằng nguồn vốn này. Một trong những
nguyên nhân chính của tình trạng này là cơ chế chính sách và pháp luật của
Nhà nước về lĩnh vực đầu tư còn chồng chéo, nhiều mâu thuẫn… Trong khi
đó cơ chế phối hợp trong quản lý sử dụng vốn đầu tư giữa cấp huyện và tỉnh,
giữa các phòng ban chuyên môn của huyện chưa được quan tâm đúng mức.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×