Tải bản đầy đủ

Chính tả phần thường Tuần 2 Tiếng Việt lớp 2

Chính tả
Phần thưởng


Phần thưởng
Cuối năm học, Na được tặng một phần thưởng đặc biệt. Đây là
phần thưởng cả lớp đề nghị tặng em vì em là một cô bé tốt bụng, luôn
luôn giúp đỡ mọi người.


BÀI TẬP
Điền vào chỗ trống:
a) s hay x?
...oa
đầu, ngoài …ân,
chim …âu,
…âu
x
s
s
x cá

b) ăn hay ăng?
/
/
/
cố g………..,
g……
bó,
g………
ăng sức, yên l………
ăng
ăng
ăn
.


BÀI TẬP
Viết vào vở những chữ cái còn thiếu trong bảng sau:
Số thứ tự

Chữ cái

Tên chữ cái

20

p21

q

quy

22

r

e – rờ23

s

ét – sì

24

t25

u

u

26

ư
v

ư

27
28
29

x
y


ích – xì
i dàiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×