Tải bản đầy đủ

Phép trừ có nhớ Toán lớp 2

MÔN TOÁN – LỚP 2

Giáo viên thực hiện: A


Bài cũ:

55 – 8

; 56 – 7

37 – 8 ; 68 - 9


Bài cũ
Bài 1: Đặt tính và tính :

15
9
6


46
7
39


Bài cũ
Bài 2:

X + 8 = 46

a.

X = 46

b.

X = 38

c.

X = 8


Bài mới:
65 – 38 ; 46 – 17
57 – 28 ; 78 - 29


65 – 38 = ?
65

.

38

5 không trừ được 8, lấy 15 trừ 8 bằng 7, viết 7, nhớ
1.
3 thêm 1 bằng 4, 6 trừ 4 bằng 2, viết 2.

27


65 – 38 = 27


46 – 17 = ?
46

.

17

6 không trừ được 7, lấy 16 trừ 7 bằng 9, viết 9, nhớ
1.
1 thêm 1 bằng 2, 4 trừ 2 bằng 2, viết 2.

29
46 – 17 = 29


57 – 28 = ?
78 – 29 = ?

57

78

28

29

29

49


Bài 1: Tính
85

96

87

98

27

48

39

19

58

48

48

79


Bài 2: Đặt tính và tính
55 – 18

86 - 27

55

86

18

27

37

59

.

.


Bài 3 : Ai mà tài thế ?


Bài 4
65 tuổi

Bà :
27 tuổi

Mẹ :

? tuổi


Bài giải
Số tuổi của mẹ năm nay là:
65 - 27 = 38 (tuổi)
Đáp số: 38 tuổiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×