Tải bản đầy đủ

Trang trí đường diềm Mỹ thuật lớp 2

Mĩ thuật:

Kiểm
Kiểm tra
tra dụng
dụng cụ
cụ
học
học vẽ
vẽ


Mĩ thuật: Trang trí đường diềm.

I.

Quan sát và cho biết đường diềm nào đẹp hơn? Vì sao?

H1

H2Mĩ thuật: trang trí đường diềm
I. Quan sát – nhận xét:

Dĩa

Khăn

Váy

- Đường diềm dùng để trang trí cho nhiều đồ vật.
- Trang trí đường diềm làm cho mọi vật thêm đẹp.


Mĩ thuật: trang trí đường diềm

Kể tên một số đồ vật có trang trí đường diềm.


Mĩ thuật
Trang trí đường diềm

Quan sát nhận xét

HoaCon vật


Mĩ thuật
Trang trí đường diềm
Quan sát nhận xét

Nhắc lại

Xen kẽMĩ thuật
Trang trí đường diềm

Màu nóngClick to edit Master text styles

– Second level


Màu lạnh

Third levelFourth level

»

Fifth level


Mĩ thuậtTrang trí đường diềm

2. Cách trang trí đường diềm


MĨ thuật

Trang trí đường diềm


Mĩ thuật

Quan sát nhận xét


Mĩ thuật

Trang trí đường diềm


Mĩ thuật

Trang trí đường diềm
1. Vẽ họa tiết và vẽ màu

2. Vẽ họa tiết và vẽ màu


Mĩ thuật
Trang trí đường diềm
Các họa tiết giống nhau thì vẽ màu giống nhau.


THỰC HÀNH


Mĩ thuật
Trang trí đường diềm

Cách đánh giá nhận xétTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×