Tải bản đầy đủ

học hát xòe hoa Âm nhạc lớp 2

Mời các em đứng lên
KHỞI ĐỘNG GIỌNG


LUYỆN THANH

MẪU 1

ĐỒ RÊ MÍ RÊ


LUYỆN THANH

MẪU 2

àaaáaáa
á


LUYỆN THANH
MẪU 3

ĐỒ RÊ MÍ FA SÓN ĐỒ
SÓN,
SÓN FA MI RÊ ĐỒ SÓN
ĐỒ
ĐỒ RÊ MI FA SÓN FA MI


LUYỆN THANH
MẪU 4

ĐỒ RÊ MI FA
SÓN lA XI ĐỐ


Đây là bài hát nào? Tác giả?

Bài hát:

Thật là hay
Tác giả : Hoàng Lân


Thật

hay
Nghe bài hát

Tác Giả: Hoàng Lân

Nghe véo von trong vòm cây
hoạ mi với chim oanh. Hai chú
chim cao giọng hót hót líu lo
vang lừng. Vui rất vui bay từ
xa chim khuyên tới hát theo. li
lí li, lí lì li, thật là hay hay hay.


Thật là hay

Hát với nhạcTác Giả: Hoàng Lân

Nghe véo von trong vòm cây
hoạ mi với chim oanh. Hai chú
chim cao giọng hót hót líu lo
vang lừng. Vui rất vui bay từ
xa chim khuyên tới hát theo. li
lí li, lí lì li, thật là hay hay hay.


Âm nhạc lớp 2
Tiết 4

Học hát bài

Xòe hoa
Dân ca Thái
Lời mới: Phan Duy


Nghe bài hát

Xòe hoa
Dân ca Thái
Lời mới: Phan Duy

Bùng boong bính boong
Ngân nga tiếng cồng vang vang
Nghe tiếng chiêng reo vui rộn
ràng
Theo tiếng khèn tiếng sáo vang
lừng


Xòe hoa
Dân ca Thái
Lời mới: Phan Duy

Câu 1, 2

Bùng boong bính boong
Ngân nga tiếng cồng vang
vang


Xòe hoa
Dân ca Thái
Lời mới: Phan Duy

Câu 3

Nghe tiếng chiêng reo vui rộn
ràng


Câu 4

Xòe hoa
Dân ca Thái
Lời mới: Phan Duy

Theo tiếng khèn tiếng sáo vang
lừng


Câu 5

Xòe hoa
Dân ca Thái
Lời mới: Phan Duy

Tay nắm tay ta cùng xòe
hoa


Câu 3, 4, 5

Xòe hoa
Dân ca Thái
Lời mới: Phan Duy

Nghe tiếng chiêng reo vui rộn ràng
Theo tiếng khèn tiếng sáo vang
lừng
Tay nắm tay ta cùng xòe hoa


Nghe bài hát

Xòe hoa
Dân ca Thái
Lời mới: Phan Duy

Bùng boong bính boong
Ngân nga tiếng cồng vang vang
Nghe tiếng chiêng reo vui rộn
ràng
Theo tiếng khèn tiếng sáo vang
lừng


Hát với nhạc

Xòe hoa
Dân ca Thái
Lời mới: Phan Duy

Bùng boong bính boong
Ngân nga tiếng cồng vang vang
Nghe tiếng chiêng reo vui rộn
ràng
Theo tiếng khèn tiếng sáo vang
lừng


Hát
Hátvỗ
vỗphách
nhịp

Xòe hoa
Dân ca Thái
Lời mới: Phan Duy

Bùng boong bính boong
Ngân nga tiếng cồng vang vang
Nghe tiếng chiêng reo vui rộn
ràng
Theo tiếng khèn tiếng sáo vang
lừng


Hát Cá nhân

Xòe hoa
Dân ca Thái
Lời mới: Phan Duy

Bùng boong bính boong
Ngân nga tiếng cồng vang vang
Nghe tiếng chiêng reo vui rộn
ràng
Theo tiếng khèn tiếng sáo vang
lừng


Đây là bài hát nào?

Xòe hoa


Bài hát quê hương tươi đẹp là
dân ca dân tộc nào?

Dân ca Thái


Bài hát xòe hoa
do ai đặt lời mới?

Phan Duy


Về nhà tập lại và học
thuộc bài hát


Nhận xét lớp


Good bye!

Buổi học kết thúc


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×