Tải bản đầy đủ

Chiến sĩ tí hon Âm nhạc lớp 2

Âm nhạc :


Âm nhạc :


Âm nhạc :
Hồng binh

Học hát bài : Chiến sĩ tí hon
Theo bài : Cùng nhau đi
Nhạc: Đinh Nhu
Lời mới: Việt Anh


Mời các em nghe bài hát


Âm nhạc : Học hát bài : Chiến sĩ tí hon
Theo bài : Cùng nhau đi Hồng binh
Nhạc: Đinh Nhu

Lời mới: Việt Anh

Chia câu
Bài hát được chia làm 7 câu nhạc


Âm nhạc :

Học hát bài : Chiến sĩ tí hon
Theo bài : Cùng nhau đi Hồng binh
Nhạc: Đinh Nhu
Lời mới: Việt Anh


Âm nhạc :
Hồng binh
Đọc lời ca

Học hát bài : Chiến sĩ tí hon
Theo bài : Cùng nhau đi
Nhạc: Đinh Nhu
Lời mới: Việt Anh

Chiến sĩ tí hon
Kèn vang đây đoàn quân
Đều chân ta cùng bước.
Cờ sao đi đằng trước.
Ta vác súng theo sau.
Nào ta đi cùng nhau
Đều chân theo nhịp trống.
Các chiến sĩ tí hon hát vang lên nào.


Âm nhạc :

Học hát bài : Chiến sĩ tí hon
Theo bài : Cùng nhau đi

Hồng binh
Nhạc: Đinh Nhu


Lời mới: Việt Anh

Luyện thanh theo mẫu la


Âm nhạc :

Học hát bài : Chiến sĩ tí hon
Theo bài : Cùng nhau đi

Hồng binh
Nhạc: Đinh Nhu
Lời mới: Việt Anh

Hát từng câu
Câu 1:


Âm nhạc :

Học hát bài : Chiến sĩ tí hon
Theo bài : Cùng nhau đi Hồng

binh
Nhạc: Đinh Nhu
Lời mới: Việt Anh

Hát từng câu
Câu 2:


Âm nhạc :

Học hát bài : Chiến sĩ tí hon
Theo bài : Cùng nhau đi

Hồng binh
Nhạc: Đinh Nhu
Lời mới: Việt Anh

Ghép câu 1 và câu 2


Âm nhạc :

Học hát bài : Chiến sĩ tí hon
Theo bài : Cùng nhau đi Hồng binh
Nhạc: Đinh Nhu
Lời mới: Việt Anh

Hát từng câu
Câu 3:


Âm nhạc :

Học hát bài : Chiến sĩ tí hon
Theo bài : Cùng nhau đi Hồng

binh
Nhạc: Đinh Nhu
Lời mới: Việt Anh

Hát từng câu
Câu 4:


Âm nhạc :

Học hát bài : Chiến sĩ tí hon
Theo bài : Cùng nhau đi Hồng binh
Nhạc:
Đinh Nhu
Lời mới: Việt Anh

Ghép câu 3 và câu 4


Âm nhạc :

Học hát bài : Chiến sĩ tí hon
Theo bài : Cùng nhau đi Hồng

binh
Nhạc:
Đinh Nhu
Lời mới: Việt Anh

Ghép câu 1 đến câu 4


Âm nhạc :

Học hát bài : Chiến sĩ tí hon
Theo bài : Cùng nhau đi Hồng

binh
Nhạc:
Đinh Nhu
Lời mới: Việt Anh

Học hát từng câu
Câu 5:


Âm nhạc :

Học hát bài : Chiến sĩ tí hon
Theo bài : Cùng nhau đi Hồng

binh
Nhạc:
Đinh Nhu
Lời mới: Việt Anh

Học hát từng câu
Câu 6:


Âm nhạc :

Học hát bài : Chiến sĩ tí hon
Theo bài : Cùng nhau đi Hồng

binh
Nhạc: Đinh Nhu
Lời mới: Việt Anh

Ghép câu 5 và câu 6


Âm nhạc :

Học hát bài : Chiến sĩ tí hon
Theo bài : Cùng nhau đi Hồng

binh
Nhạc:
Đinh Nhu
Lời mới: Việt Anh

Học hát từng câu
Câu 7:


Âm nhạc :

Học hát bài : Chiến sĩ tí hon
Theo bài : Cùng nhau đi Hồng

binh
Nhạc:
Đinh Nhu
Lời mới: Việt Anh

Ghép câu 5 đến câu 7


Ghép toàn bài


Âm nhạc :

Học hát bài : Chiến sĩ tí hon
Theo bài : Cùng nhau đi Hồng binh

Nhạc:

Đinh Nhu - Lời mới: Việt Anh

Hát kết hợp gõ đệm theo phách
Kèn vang đây đoàn quân
*
*
**
Đều chân ta cùng bước
* *
**
Cờ sao đi đằng trước
* *
**
Ta vác súng theo sau.
* *
**
Nào ta đi cùng nhau
* *
**
Đều chân theo nhịp trống
* *
**
Các chiến sĩ tí hon hát vang lên nào!


Trò chơi âm nhạc


Âm nhạc :
Học hát bài : Chiến sĩ tí hon
Theo bài : Cùng nhau đi Hồng binh
Nhạc:
Đinh Nhu
Lời mới: Việt Anh

“Nốt

nhạc may
mắn”


Thứ 3 ngày 27 tháng 11năm 2012

Âm nhạc :
Học hát bài : Chiến sĩ tí hon
Theo bài : Cùng nhau đi Hồng binh
Nhạc:
Nhu
Lời mới: Việt Anh

Đinh


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×