Tải bản đầy đủ

tập đọc cho trẻ vào lớp 1

10 Nguyên âm có dấu thanh
Không có

Có dấu

Có dấu

Có dấu

Có dấu

Có dấu

dấu

Sắc ( Ù)

Huyền ( ø)

Hỏi ( Œ)


Ngã (~)

Nặng ( Ï )

i

ò

u

ú

ù

ủû

ũưy

ý


o

ó

òõôơa

á à ả ã ạ

e

é

èê

ế

iØ iÛ

1


5 dấu thanh

Sắc

i Ù ú ý ó á é

( Ù)
Huyền
( ø)
Hỏi

i Ø ù ỳ ò à è
i Û ủ ỷ ỏ ả ẻ

( Œ)
Ngã

i Õ ũ ỹ õ ã ẽ

(~)
Nặng
( Ï)

ò

ụ ỵ ọ ạ ẹ
Các phụ âm

b
l

c
m

d
n

t

v

x

nh gh

gi

đ
g
h
k
s
p - ph q - qu r
y
th
ch kh
ng
2

ngh

tr


c

ch

p

ph

g

gh

t

th

k

kh

t

tr

n

nh

q

qu
3

g
n

gi
ng ngh


Luyện đọc âm b

ù

ø

Û

~

ï

ba

bảbạ

be

bẻ

bẽ

bẹbế

bề

bể

bễ

bệ

bi

bỉ

bo

bỏbọbố

bồ

bổbớ

bờ

bở

bubứ

bộ
bỡ

bợ
bụ

bử

bự

Luyện đọc âm v

ù

ø

Û

~

ï

va

vảvạ

ve

vẻ

vẽvế

về

vi

vỉ

vo

vỏvọvố

vồvớ

vờ

vu

vệ

vỗ
vở

4

vỡ

vợvụ


Luyện đọc âm l
ù

ø

Û

~

ï

la

lảlạ

le

lẻ

lẽ

lẹ

lề

lể

lễ

lệ


li

lolố

lồlớ

lờ

lu


lọ

lổ

lỗ

lộ

lở

lỡ

lợlừ

lử

lữ

lự

~

ï

Luyện đọc âm h
ù

ø

Û

ha

hả

hạ

he

hẻ

hẹ

hềhễ

hi

hohố

hồ

hổhớ

hờ

hở

hu

hủhứ

hừ

hử

hyhệ

hỉ
họ

hỷ
5

hỗ

hộhụ
hự

hỹ


Luyện đọc âm c

ù

ø

Û

~

ca

cả

cạ

co

cỏ

cọcố

cồ

cổcớ

cờ

cu

củcụcứ

cừ

cử

cữ

cự

cỗ

ï
cộ

cỡ

Luyện đọc âm n

ù

ø

Û

~

ï

na

nảnạ

ne

nẻ

nề

nểnệ

ni

nỉ

no

nỏnọnố

nồ

nổ

nỗ

nộnớ

nờ

nở

nỡ

nợ
nụ

nu
nữ


6


Luyện đọc âm m

ù

ø

Û

~

ï

ma

mảmạ

me

mẻ

mẽ

mẹmế

mề

mể

mễ

mệ

mi

mỉ

mo

mỏmọ

mồ

mổmộmớ

mờ

mở

mỡ

mợ

mu

mủmụ

mỹ

my
Luyện đọc âm d

ù

ø

Û

~

ïdạ

dade

dẻ

dẽdế

dề

dể

dễ

di

do
dọ

dỗ
dờ

dudợ


7

dủdụ

dử

dữ

dự


Luyện đọc âm đ

đa

ù

ø

Û

~

đá

đà

đả

đã

đè

đẻ

đẽ

đề

để

đễ

đe
đê

đế

ï
đệ

đì

đi
đo

đó

đò

đỏ

đô

đố

đồ

đổ

đơ

đớ

đờ

đu

đú

đù

đư

đứ

đừ

đọ
đỗ

độ

đỡ

đợ

đủ

Luyện đọc âm t

ù

ø

Û

~

ï

ta

tảtạ

te

tẻ

tẽtế

tề

tể

tễ

ti

tỉ

to

tỏtố

tồ

tổtớ

tờ

tu

tủ

tụtứ

từ

tử

tự

tệ


tỗ

tộ
tợ

8


Luyện đọc âm th

ù

ø

Û

~

ï

tha

thá

thà

thả

the

thé

thè

thẻ

thê

thế

thề

thể

thệ

thi

thí

thì

thỉ

thò

tho

thó

thò

thỏ

thọ

thô

thố

thồ

thổ

thơ

thớ

thờ

thở

thợ

thu

thú

thù

thủ

thụ

thư

thứ

thừ

thử

thự

Luyện đọc âm x

ù

ø

Û

~

ï

xa

xảxạ

xe

xẻxế

xề

xễ

xệ

xi

xỉxo

xỏ

xọxố

xồ

xổ

xộxớ

xờ

xu

xủ

xụxứ

xừ

xử

xự

9


Luyện đọc âm ch

ù
cha

ø

Û

~

ï

chà

chả

chã

chạ

chẻ

chẽ

chẹ

che

ché

chè

chê

chế

chề

chi

chí

chì

cho

chó

chò

chô

chố

chơ

chớ

chờ

chở

chu

chú

chù

chủ

chư

chứ

chừ

chệ
chỉ

chò
chõ
chỗ
chợ
chữ

Luyện đọc âm s

ù

ø

Û

~

ï

sảsạ

sesẻ

sẽsề


sỉ

sỏ

sa

siso

sọsố

sồ

sổ

sỗ

sộsớ

sờ

sở

sỡ

sợ

susủ

sụsứ

sử

sự

10


Luyện đọc âm r

ù

ø

Û

~

ï

ra

rảrạ

re

rẻ

rẽrế

rề

rể

rễ

rệ

ri

rỉ

ro

rỏrọ

rồ

rổ

rỗ

rộ
rợ
rớ

rờ

rở

rỡ

ru

rủrửLuyện đọc âm k

ù

ø

Û

~

ï

ke

kẻ

kẽ

kẹkế

kề

kể

ki

kỉ

kykỳ

kỷ

kỹ

kỵ

11

kệ


Luyện đọc âm kh

ù

ø

Û

kha

khá

khà

khả

khe

khé

khè

khẻ

khê

khế

khề

khi

khí

khì

khỉ

kho

khó

khò

khỏ

khô

khố

khồ

khổ

~

ï

khẽ
khệ
khò

khờ

khơ
khu

khú

khù

khư

khứ

khừ

khụ
khử

Luyện đọc âm g

ga

ù

ø

Û

~

ï

gảgạgọ

go

gồ

gổ

gỗgờ

gở

gỡ

gu


gụ

gừ
12


Luyện đọc âm gh

ù

ø

Û

ghe

ghé

ghè

ghẻ

ghê

ghế

ghề

~

ï
ghẹ
ghệ

ghì

ghi

Luyện đọc âm qu

qua

ù

ø

Û

quá

quà

quả

què

quẻ

que

~

ï
quạ

quê

quế

quệ

qquy

quý

quỳ

quỷ

quỹï

Luyện đọc âm gi

ù

ø

Û

~

gia

giá

già

giả

giã

gie

gié

giẻ

giẽ

gio

gió

giò

giô

giồ

giơ

giờ

giu

giỏ
giỗ
giở

giú

ï
giũ
giữ

giư
13

ï


Luyện đọc âm ng

ù
nga
ngo

ngó

ngô

ngố

ngơ

ngớ

ngu

ngú

ø
ngà
ngò
ngồ
ngờ

Û
ngả
ngỏ
ngổ
ngủ

ngừ

ngư

~
ngã
ngõ
ngỗ
ngỡ
ngũ
ngữ

ï
ngạ
ngọ
ngộ
ngợ
ngụ
ngự

~

ï

Luyện đọc âm ngh
nghe

ù
nghé

nghê
nghi

ø
nghè
nghề

Û

nghệ

nghí

nghỉ

nghò

Luyện đọc âm tr
tra

ù
trá

ø
trà

Û
trả
trẻ

~
trã

ï

trề

trễ

trệ

trì

tró

trò

tre
trê
tri

trí

tro

trò

trỏ

trọ

trô

trố

trồ

trổ

trơ

trớ

trờ

trở

trợ

tru

trú

trù

trủ

trụ

trư

trứ

trừ

trữ
14


Luyện đọc lại âm th

th

a

e

ê

i

o

ô

ơ

u

ư

th

tha the thê

thi

tho thô thơ thu thư

th

thá thé thế

thí

thó thố thớ thú thứ

th

thà thè thề

thì

thò thồ thờ thù thừ

th

thả thẻ thể

th

thệ

thỏ thổ thở thủ thử
thò

thọ

thợ thụ thự

Luyện đọc lại âm ch

ch

a

e

ê

i

o

ô

ơ

u

ư

chơ chu chư
ch cha che chê chi cho â
ché chế chí chó chố chớ chú chứ
ch ù
ch chà chè chề chì chò
chỉ û
ch chả chẻ

chờ chù chừ
chở chủ

chõ chỗ
ch chã chẽ
chợ
ch chạ chẹ chệ chò

chữ
ï

Luyện đọc lại âm kh

kh

a

e

ê

i

o

ô

ơ

u

ư

kh kha khe khê khi kho khô khơ khu khư
khú khứ
kh khá khé khế khí khó khố ù
khờ khù khừ
kh khà khè khề khì khò à
khỉ khỏ khổ
khử
kh khả khẻ
khẽ

kh
kh

ï

khệ khò

khụ
15


Luyện đọc lại âm ph

ph

a

e

ê

i

o

ô

ơ

u

ph

pha phe phê

phi

pho phô phơ phu

ph

phá phé phế

phí

phó phố ù

ph

phà phè

phì

phò à

ph

phả

phỉ

phú
phờ phù

phổ phở phủ
phũõ

ph
phệ

ph

phò

phụ

Luyện đọc lại âm nh
nh

a
e
nh nha nhe
nh nhá nhé
nh nhà nhè
nh nhả

ê

i
o
ô
ơ
u
ư
nhi nho nhô nhơ nhu như
nhí nhó nhố nhớ nhú nhứ
nhì nhò à

nhờ

nhừ

nhỉ nhỏ nhổ nhở nhủ nhử

nhễ nhó õ
ã
nh nhã
nhẹ ä
nhò nhọ ä
nh ï

nhỡ nhũõ
nhợ ï

Luyện đọc lại âm gh
gh
gh

e
ghe

ê
ghê

gh

ghé

ghế

gh

ghè

ghề

gh

ghẻ

gh
gh

ghẹ

ghệ
16

i
ghi
ghì


qu
qu

a
qua

qu

quá

qu

quà

qu

quả

Luyện đọc lại âm qu
e
ê
que
quê
ù
quế
què
quẻ

qu
quạ

qu
gi
gi

a
gia

gi

giá

gi

già

gi

giả

gi

giã

gi

ï

ng

a
nga

ng
ng

ù

ng

ngà

ng

ngả

ng

ngã

ng

ngạ

quệ

ơ
q

y
quyquýùquỳøquỷquỹq

Luyện đọc lại âm gi
e
o
ô
ơ
gie
gio
giô
giơ
gié
gió
ù
giò
giồ
giờ
giẻ
giỏ
giở
giẽ
giỗ
ï

u
giú

giũõ

Luyện đọc lại âm ng
o
ô
ơ
u
ngo
ngô
ngơ
ngu
ngó
ngố
ngớ
ngú
ngò
ngờ ø
ngỏ
ngổ
ngủ
ngõ
ngỗ
ngỡ
ngũõ
ngọ
ngộ
ngợ
ngụ
17

ư

giữ

ư
ngư
ù
ngừ
û
ngữ
ngự


Luyện đọc lại âm ngh
ngh
ngh

e
nghe

ngh

nghé

ngh

nghè

ê
nghê

i
nghi
nghí

nghề

ngh

nghỉ

ngh

nghó
nghệ

ngh

nghò

Luyện đọc lại âm tr
tr
tr

a
tra

tr

trá

tr

trà

tr

trả

tr

trã

tr

e
tre

ê
trê

i
tri

o
ô
tro â

ơ
trơ

u
tru

ư
trư

trố

trớ

trú

trứ

trò

trồ

trờ

trù

trừ

trỏ

trổ

trở

trủ û

trí ù
trề

trì

trẻ
trễ

tró õ

trệ

trò

õ
trọ

18

trợ

trữ
trụ


an
an

aựn

aứn


aỷn

~
aừn

ù
aùn

an

ban

ủan

lan

tan

than

van

aựn

baựn

caựn

naựn

raựn

saựn

vaựn

aứn

baứn

maứn

nhaứn

saứn

taứn

traứn

aỷn

baỷn

caỷn

naỷn

phaỷn

saỷn

thaỷn

aừn

giaừn

haừn

laừn

maừn

nhaừn

vaừn

aùn

baùn

caùn

haùn

nhaùn

raùn

vaùn


19


in


in

ớn

ỡn


ổn

~
ún

ù
ũnin

khin

min

phin

tin

thin

xin

ớn

chớn

ghớn

kớn

nớn

tớn

xớn

ỡn

kỡn

khỡn

mỡn

nhỡn

thỡn

ổn

chổn

ún

rún

tún

ũn

bũn

mũn

rũn

vũn

en


en

eựn

eứn


eỷn

~
eừn

ù
eùnen

ủen

hen

len

men

phen

sen

eựn

beựn

cheựn

keựn

leựn

neựn

veựn

eứn

beứn

ủeứn

heứn

keứn

pheứn

reứn

eỷn

leỷn

seỷn

eừn

beừn

cheừn

leừn

teừn

treừn

eùn

beùn

heùn

ngheùn nheùn

20

theùn

veùn


on


ù

ø

on

ón

òn

Û
ỏn

~
õn

ï
ọn

………

on

con

lon

mon

non

son

thon

ón

bón

đón

gión

món

nón

rón

òn

còn

đòn

giòn

hòn

mòn

tròn

ỏn

lỏn

õn

nõn

ọn

bọn

chọn

dọn

gọn

mọn

nọn

un


ù

ø

un

ún

ùn

Û
ủn

~
ũn

ï
ụn

………

un

đun

giun

mun

phun

run

ún

bún

lún

nhún

phún

sún

ùn

bùn

cùn

chùn

gùn

hùn

ủn

mủn

nhủn

rủn

bủn

ũn

nhũn

ụn

đụn

lụn

mụn

sụn

21

vụn

vun
lùn


ăn


ù

ø

ăn

ắn

ằn

Û
ẳn

~
ẵn

ï
ặn

………

ăn

căn

chăn

khăn

lăn

nhăn

trăn

ắn

bắn

cắn

chắn

gắn

hắn

rắn

ằn

dằn

giằn

hằn

lằn

mằn

trằn

ẳn

hẳn

khẳn

lẳn

mẳn

nhẳn

ẵn

chẵn

đẵn

nhẵn

sẵn

ặn

cặn

chặn

dặn

lặn

mặn

nặn

ân


ù

ø

ân

ấn

ần

Û
ẩn

~
ẫn

ï
ận

………

ân

cân

chân

dân

gân

thân

sân

ấn

cấn

dấn

giấn

khấn

lấn

nhấn

ần

bần

cần

chần

dần

đần

gần

ẩn

bẩn

cẩn

chẩn

khẩn

lẩn

thẩn

ẫn

dẫn

lẫn

nhẫn

phẫn

thẫn

vẫn

ận

bận

cận

chận

giận

hận

rận

22


ên


ù

ø

ên

ến

ền

Û
ển

~
ễn

ï
ện

………

ên

bên

hên

lên

nên

rên

sên

ến

bến

đến

hến

mến

nến

sến

ền

bền

dền

đền

kền

mền

nền

ển

hển

ễn

phễn

ện

bện

nện

nhện

ôn


ù

ø

ôn

ốn

ồn

Û
ổn

~
ỗn

ï
ộn

………

ôn

côn

chôn

đôn

gôn

hôn

khôn

ốn

bốn

chốn

đốn

khốn

nhốn

rốn

ồn

bồn

cồn

chồn

dồn

đồn

hồn

ổn

hổn

tổn

thổn

ỗn

hỗn

ộn

bộn

độn

hộn

lộn

nhộn

rộn

23


ơn


ù

ø

ơn

ớn

ờn

Û
ởn

~
ỡn

ï
ợn

………

ơn

cơn

đơn

hơn

lơn

thơn

trơn

ớn

đớn

hớn

lớn

mớn

ngớn

trớn

ờn

chờn

đờn

giờn

hờn

lờn

nhờn

ởn

nhởn

phởn

rởn

ỡn

cỡn

giỡn

ợn

dợn

gợn

rợn

tợn

trợn

lợn

24


am


am

aựm

aứm


aỷm

~
aừm

ù
aùmam

cam

ham

lam

nam

sam

tam

aựm

caựm

daựm

ủaựm

naựm

taựm

xaựm

aứm

caứm

ủaứm

haứm

laứm

aỷm

caỷm

ủaỷm

laỷm

aừm

haừm

aùm

caùm

ủaùm

haùm

nhaứm phaứm

thaỷm nhaỷm khaỷm
laùm

naùm

taùm

im


im

ớm

ỡm


ổm

~
úm

ù
ũmim

chim

dim

kim

lim

phim

tim

ớm

bớm

nhớm

phớm

tớm

thớm

mớm

ỡm

chỡm

dỡm

kỡm

lỡm

tỡm

ổm

lổm

mổm

nghổm

tổm

úm

múm

ũm

lũm

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×