Tải bản đầy đủ

tập đọc và đánh vần giai đoạn 4 cho trẻ vào lớp 1

GIAI ĐOẠN 4: DẠY VẦN XUÔI
Tru
ng
tâm
luy
ện
viết
ch

đẹp
Nét
Ch

Việ
t
ww
w.n
etc
huv
iet.
co

m

b
c
k
ch
d
đ
g
gh
gi
h
kh
l
m
n
ng
ngh
nh
p
ph
qu
r
s
t
th
tr
v
x

a
ba
ca
ka (1)
cha
da
đa
ga
gia
ha


kha
la
ma
na
nga
nha
pha
qua
ra
sa
ta
tha
tra
va
xa

e
be
ke
che
de
đe
ghe
gie
he
khe
le
me
ne
nghe
nhe
phe
que
re
se
te
the
tre
ve
xe

ê


chê

đê
ghê
giê

khênghê
nhê
phê
quêthê
trêi
bi
ki
chi
di
đi
ghi
gii
hi
khi
li
mi
ni
nghi
nhi
pi (1)
phi
qui
ri
si
ti
thi
tri
vi
xi

y
ky
hy
ly
my
ny (1)
quy
sy
ty
vy
xy (1)

o
bo
co
cho
do
đo
go
gio
ho
kho
lo
mo
no
nho
pho
quo
ro
so
to
tho
tro
vo
xo

ô


chô

đô

giô

khôngô
nhô
phôthô
trôơ


chơ

đơ

giơ

khơngơ
nhơ
phơ
quơthơ
trơu
bu
cu
chu
du
đu
gu
giu
hu
khu
lu
mu
nu
ngu
nhu
phu
ru
su
tu
thu
tru
vu
xu

ư


chư

đư

giư

khư


ngư
nhưthư
trư

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×