Tải bản đầy đủ

tập đọc và đánh vần giai đoạn 3 cho trẻ vào lớp 1

Trung tâm luyện viết chữ đẹp Nét Chữ Việt – www.netchuviet.com
GIAI ĐOẠN 3: DẠY VẦN NGƯỢC

Phụâm
Nguyênâm
a
e
ê
i
o
ô
ơ
u
ư
y
ă
â


ươ


c

ch

m

n

ng

nh

p

t

ac
ec
oc
ôc
uc
ưc
Không
ăc
âc
iêc
uôc
ươc

ach
êch
ich

-

am
em
êm
im
om


ôm
ơm
um
Chức
ăm
âm
iêm
uôm
ươm

an
en
ên
in
on
ôn
ơn
un
ưn
năng
ăn
ân
iên
uôn
ươn

ang
eng
ong
ông
ung
ưng
Tạo
ăng
âng
iêng
uông
ương

anh
ênh
inh
Vần
-

ap
ep
êp
ip
op
ôp
ơp
up
Ngược
ăp
âp
iêp
ươp

at
et
êt
it
ot
ôt
ơt
ut
ưt
ăt
ât
iêt
uôt
ươt


Trung tâm luyện viết chữ đẹp Nét Chữ Việt – www.netchuviet.comTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×