Tải bản đầy đủ

tập đọc và đánh vần giai đoạn 2 cho trẻ vào lớp 1

Trung tâm luyện viết chữ đẹp Nét Chữ Việt – www.netchuviet.com

GIAI ĐOẠN 2: ĐÁNH DẤU THANH TRÊN NGUYÊN ÂM

Chữgốc
a
e
ê
i
o
ô
ơ
u
ư
y

Sắc
á
é
ế
í

ó


ú

ý

Huyền
à
è

ì
ò


ùHỏiNgã
ã


ĩ
õ


ũNặng

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×