Tải bản đầy đủ

tập đọc và đánh vần giai đoạn 1 cho trẻ vào lớp 1

Trung tâm luyện viết chữ đẹp Nét Chữ Việt –
www.netchuviet.com

GIAI ĐOẠN 1
ĐỌC BẢNG CHỮ CÁI - ĐỌC VẦN
I – ĐỌC BẢNG CHỮ CÁI
Cáchđọc
Âm
a
ă
â
b
c
ch
d
đ
e
ê
g
gh
gi

h

a
á

bờ
cờ
chờ
dờ
đờ
e
ê
gờ
gờkép
giờ
hờ

Âm
i
k
kh
l
m
n
ng
ngh
nh
o
ô
ơ
p
ph

Cáchđọ
c
Âm
i
q
cờ
r


khờ
t
lờ
s
mờ
th
nờ
tr
ngờ
u
ngờkép
ư
nhờ
v
o
x
ô
y
ơ
iê(yê, ia, ya)
pờ
uô (ua)
phờ
ươ (ưa)

Cáchđọ
c
cờ
rờ
tờ
sờ
thờ
trờ
u
ư
vờ
xờ
y
ia
ua
ưa

II – CÁCH ĐỌC MỘT SỐ VẦN KHÓ
Vần

iêu
yêu
iên

Cáchđọc
gì - gi - huyền - gì
iêu - ia - u - iêu
yêu - ia - u - yêu
iên - ia - nờ - iên

Vần
uôc
uông
ươi
ươn

Cáchđọc
uốc - ua - cờ - uốc
uông - ua - ngờ - uông
ươi - ưa - i - ươi
ươn - ưa - nờ - ươn


Trung tâm luyện viết chữ đẹp Nét Chữ Việt –
www.netchuviet.com
yên

yên - ia - nờ - yên

ương ương - ưa - ngờ -

iêt
iêc
iêp
iêm
yêm
iêng
uôi
uôn
uyên
uych
uyn

iết - ia - tờ - iết
iếc - ia - cờ - iếc
iếp - ia - pờ - iếp
iêm - ia - mờ - iêm
yêm - ia - mờ - yêm
iêng - ia - ngờ - iêng
uôi - ua - i - uôi
uôn - ua - nờ - uôn
uyên - u - yên - uyên
uých - u - ích - uých
uynh - u - inh - uynh

ương
ươm ươm - ưa - mờ - ươm
ươc ước - ưa - cờ - ước
ươp ướp - ưa - pờ - ướp
oai
oai - o - ai - oai
oay
oay - o - ay - oay
oan
oan - o - an - oan
oăn
oăn - o - ăn - oăn
oang oang - o - ang - oang
oăng oăng - o - ăng - oăng
oanh oanh - o - anh - oanh
oach oách - o - ách - oách

h
uyêt
uya
uyt
uôm
uôt

uyết - u - iết - uyết
uya - u - ia - uya
uýt - u - ít - uýt
uôm - ua - mờ - uôm
uốt - ua - tờ - uốt

oat
oăt
uân
uât

oát - o - át - oát
oắt - o - ắt - oắt
uân - u - ân - uân
uất - u - ất - uấtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×