Tải bản đầy đủ

bài tập viết chữ i cho trẻ vào lớp 1

Khoảng trống để kẹp vào bìa ----- http://sites.google.com/site/unitapviet/ ----- dzunglee.saigon@gmail.com

i
i
i
i
i
i
i
i

i
i
i
i
i
i
i
i

i

i
i
i
i
i
i
i

Bài tập
ngày
viết 11
tên:
i i i i i
i i i i i
i i i i i
i i i i i
i i i i i
i i i i i
i i i i i
i i i i i

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

i
i
i
i
i
i
i


i
i
i
i

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×