Tải bản đầy đủ

vở tập tô chữ a cho trẻ vào lớp 1

Họ và tên: ……………………………………..

a
a
a
a

a
a
a
a
a

a
a
a
a
a

a
a

a
a
a

a
a
a
a
a

b
b
b
b
b

b
b
b
b
b

b
b
b
b
b

b
b
b
b
b

b
b
b
b
b


a

NGÔI NHÀ TIỂU HỌC

Bé tập tô chữ a, a, a, A

a
a
a
a
a

a
a
a
a
a

b
b
b
b
b

b
b
b
b
b
Page 1


Họ và tên: ……………………………………..

c
c
c
c
c

c
c
c
c
c

c
c
c
c
c

c
c
c
c
c

c
c
c
c
c

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

NGÔI NHÀ TIỂU HỌC

Bé tập tô chữ c, c, c, c

c
c
c
c
c

c
c
c
c
c

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
Page 2


Họ và tên: ……………………………………..

ô
ô
ô
ô
ô

ô
ô
ô
ô
ô

ô
ô
ô
ô
ô

ô
ô
ô
ô
ô

ô
ô
ô
ô
ô

ơ
ơ
ơ
ơ
ơ

ơ
ơ
ơ
ơ
ơ

ơ
ơ
ơ
ơ
ơ

ơ
ơ
ơ
ơ
ơ

ơ
ơ
ơ
ơ
ơ

NGÔI NHÀ TIỂU HỌC

Bé tập tô chữ c, c, c, c

ô
ô
ô
ô
ô

ô
ô
ô
ô
ô

ơ
ơ
ơ
ơ
ơ

ơ
ơ
ơ
ơ
ơ
Page 3


Họ và tên: ……………………………………..

d
d
d
d

d
d
d
d
d

d
d
d
d
d

d
d
d
d
d

d
d
d
d
d

đ
đ
đ
đ
đ

đ
đ
đ
đ
đ

đ
đ
đ
đ
đ

đ
đ
đ
đ
đ

đ
đ
đ
đ
đ

d

NGÔI NHÀ TIỂU HỌC

Bé tập tô chữ a, a, a, A

d
d
d
d
d

d
d
d
d
d

đ
đ
đ
đ
đ

đ
đ
đ
đ
đ
Page 4


Họ và tên: ……………………………………..

l

l
l
l
l
m
m
m
m
m
m

l
ll
l
l
l
m
m
m
m
m
m

NGÔI NHÀ TIỂU HỌC

Bé tập tô chữ a, a, a, A

l l l l l
l l l l l
l l l l l
l l l l l
l l l l l
mmmmm
mmmmm
mmmmm
mmmmm
mm m m m
mmmmm

Page 5


Họ và tên: ……………………………………..

i
i
i
i

i
i
i
i
i

i
i
i
i
i

i
i
i
i
i

i
i
i
i
i

t
t
t
t
t

t
t
t
t
t

t
t
t
t
t

t
t
t
t
t

t
t
t
t
t

i

NGÔI NHÀ TIỂU HỌC

Bé tập tô chữ a, a, a, A

i
i
i
i
i

i
i
i
i
i

t
t
t
t
t

t
t
t
t
t
Page 6


Bé tập tô chữ a, a, a, A

Họ và tên: ……………………………………..

h
h
h
h

h
hl
h
h
h

h
h
h
h
h

h
h
h
h
h

h
h
h
h
h

k
k
k
k
k

k
k
k
k
k

k
k
k
k
k

k
k
k
k
k

k
k
k
k
k

h

1

1

NGÔI NHÀ TIỂU HỌC

1

1

1

h
h
h
h
h

h
h
h
h
h

k
k
k
k
k

k
k
k
k
k

1

1

Page 7


Bé tập tô chữ a, a, a, A

Họ và tên: ……………………………………..

r

r
r
r
r
s
s
s
s
s
s

r
rl
r
r
r
s
s
s
s
s
s

NGÔI NHÀ TIỂU HỌC

r
r
r
r
r
s
s
s
s
s
s

r
r
r
r
r
s
s
s
s
s
s

r
r
r
r
r
s
s
s
s
s
s

r
r
r
r
r
s
s
s
s
s
s

r
r
r
r
r
s
s
s
s
s
s

Page 8


Họ và tên: ……………………………………..

v
v
v
v

v
v
v
v
v

v
v
v
v
v

v
v
v
v
v

v
v
v
v
v

t
t
t
t
t

t
t
t
t
t

t
t
t
t
t

t
t
t
t
t

t
t
t
t
t

v

NGÔI NHÀ TIỂU HỌC

Bé tập tô chữ a, a, a, A

v
v
v
v
v

v
v
v
v
v

t
t
t
t
t

t
t
t
t
t
Page 9


Họ và tên: ……………………………………..

ă
ă
ă
ă

ă
ă
ă
ă
ă

ă
ă
ă
ă
ă

ă
ă
ă
ă
ă

ă
ă
ă
ă
ă

â
â
â
â
â

â
â
â
â
â

â
â
â
â
â

â
â
â
â
â

â
â
â
â
â

ă

NGÔI NHÀ TIỂU HỌC

Bé tập tô chữ a, a, a, A

ă
ă
ă
ă
ă

ă
ă
ă
ă
ă

â
â
â
â
â

â
â
â
â
â
Page 10


Họ và tên: ……………………………………..

e
e
e
e
e

e
e
e
e
e

e
e
e
e
e

e
e
e
e
e

e
e
e
e
e

ê
ê
ê
ê
ê

ê
ê
ê
ê
ê

ê
ê
ê
ê
ê

ê
ê
ê
ê
ê

ê
ê
ê
ê
ê

NGÔI NHÀ TIỂU HỌC

Bé tập tô chữ a, a, a, A

e
e
e
e
e

e
e
e
e
e

ê
ê
ê
ê
ê

ê
ê
ê
ê
ê
Page 11


Họ và tên: ……………………………………..

u
u
u
u

u
u
u
u
u

u
u
u
u
u

u
u
u
u
u

u
u
u
u
u

ư
ư
ư
ư
ư

ư
ư
ư
ư
ư

ư
ư
ư
ư
ư

ư
ư
ư
ư
ư

ư
ư
ư
ư
ư

u

NGÔI NHÀ TIỂU HỌC

Bé tập tô chữ a, a, a, A

u
u
u
u
u

u
u
u
u
u

ư
ư
ưu
ư
ư

ư
ư
ư
ư
ư
Page 12


Họ và tên: ……………………………………..

p
p
p
p

p
p
p
p
p

p
p
p
p
p

p
p
p
p
p

p
p
p
p
p

q
q
q
q
q

q
q
q
q
q

q
q
q
q
q

q
q
q
q
q

q
q
q
q
q

p

NGÔI NHÀ TIỂU HỌC

Bé tập tô chữ a, a, a, A

p
p
p
p
p

p
p
p
p
p

q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
Page 13


Họ và tên: ……………………………………..

g
g
g
g

g
g
g
g
g

g
g
g
g
g

g
g
g
g
g

g
g
g
g
g

y
y
y
y
y

y
y
y
y
y

y
y
y
y
y

y
y
y
y
y

y
y
y
y
y

g

NGÔI NHÀ TIỂU HỌC

Bé tập tô chữ a, a, a, A

g
g
g
g
g

g
g
g
g
g

y
y
y
y
y

y
y
y
y
y
Page 14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×