Tải bản đầy đủ

vở tập viết chữ in hoa cho trẻ vào lớp 1

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

A

A

A

A

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
A A A
A

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
A A A
Ă
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ


ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
A A A
Â
W
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
A
A
A
A
A
A

W
A
A
A
A
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
A
Ă
A
A
A
A
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
A
A
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
A
A
A
A
Ă
A

A
A


A
A
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Â
A
A
A
A
A
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Â
A

1


ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

N
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
N N N
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

N
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
A A A
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
N
A A A
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

N
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
A A A
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

N
N
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
N
N
N
N
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
N
A
A
A
A
A
N
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
A
A
A
A
A
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
N
A
A
A
A
A
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
N
A
A
A
A
A
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
N
A
A
A
A
A

2


ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

M

M

M

M

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

M
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
A M
A A
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
M
A A A
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
M
A A A
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

M
M
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
M
M
M
M
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
M
A
A
A
A
A
M
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
A
A
A
A
A
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
M
A
A
A
A
A
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
M
A
A
A
A
A
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
M
A
A
A
A
A
3


P

P

P

P

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

P

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

B

B

B

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

P

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

B

B

B

B

B

B

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

P

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

P
P
P
P
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
P
P
B
B
B
B
B
P
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
B
B
B
B
B
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
P
B
B
B
B
B
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
P
B
B
B
B
B
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
P
B
B
B
B
B
P
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
4


R

R

R

R

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

R

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

B

B

B

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

R

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

B

B

B

B

B

B

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

R

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

R
R
R
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
R
R
R
B
B
B
B
B
R
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
B
B
B
B
B
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
R
B
B
B
B
B
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
R
B
B
B
B
B
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
R
B
B
B
B
B
R
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
5


ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

B
B
B
B
B
B
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
B
B
B
B
B
B
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
B
B
B
B
B
B
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
B
B
B
B
B
B
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
B
B
B
B
B
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
B
B
B
B
B
B
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
B
6


ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

D
D
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
D
D
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

D
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
B B B
Đ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

B

B

B

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

B B B
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Đ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

D
D
D
D
D
D
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
B
B
B
B
B
D
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
B
B
B
B
B
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
D
B
B
B
B
B
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Đ
B
B
B
B
B
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Đ
B
B
B
B
B
Đ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
7


ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
C
C C C
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
C
C C C
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
C C C
C
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
C C C
C
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

C
C
C
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
C
C
C
C
C
B
B
B
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
B
B
B
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
B
C
B
B
B
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
B
B
B
B
C
B
B
B
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
C
B
B
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
C
B
B
B
B
B
8


ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
G
G G G
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
G
C C C
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

G
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
C C C
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

G
G
G
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
G
G
G
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

B
B
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
B
B
B
G
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

B
B
B
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
G
B
B
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
9


ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

S

S

S

S

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
S
C C C
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

S

C

C

C

S

C

C

C

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

S
S
S
S
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
S
S
C
S
B
B
B
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
B
B
B
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
B
S
B
B
B
S
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
B
B
B
B
B
B
B
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
S
B
B
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
S
B
B
B
B
B
10


ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
L
L
L
L
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

L

C

C

C

L

C

C

C

L

C

C

C

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

L
L
L
L
L
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
L
C
L
B
B
B
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
B
B
B
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
B
L
B
B
B
L
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
B
B
B
B
B
B
B
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
L
B
B
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
L
B
B
B
B
B
11


ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

E

E

E

E

E

C

C

C

C

C

C

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

Ê

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
C C C
Ê
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

E
E
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
E
E
E
E
C
E
B
B
B
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
B
B
B
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
B
E
B
B
B
Ê
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
B
B
B
B
B
B
B
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Ê
B
B
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Ê
B
B
B
B
B
12


ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

T

T

T

T

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
T
C C
C

T

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

C

C

C

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
T
C C C
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

T
T
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
T
T
T
T
T
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
C
C
C
C
C
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
T
C
C
C
C
C
T
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
C
C
C
C
C
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
T
C
C
C
C
C
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
T
C
C
C
C
C
13


ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

I

I

I

I

I

C

C

C

C

C

C

C

C

C

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

I

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

I

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
I
I
I
I
I
I
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
I
C
C
C
C
C
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
I
C
C
C
C
C
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
I
C
C
C
C
C
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
I
C
C
C
C
C
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
I
C
C
C
C
C
14


ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

K

K

K

K

K

C

C

C

C

C

C

C

C

C

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

K

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

K

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
K
K
K
K
K
K
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
K
C
C
C
C
C
K
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
C
C
C
C
C

K
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
C
C
C
C
C
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
K
C
C
C
C
C
K
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
C
C
C
C
C
15


ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

V

V

V

V

V

C

C

C

C

C

C

C

C

C

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

V

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

V

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

V
V
V
V
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
V
V
V
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
C
C
C
C
C
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
V
C
C
C
C
C
V
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
C
C
C
C
C
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
V
C
C
C
C
C
V
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
C
C
C
C
C
16


ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

H

H

H

H

H

C

C

C

C

C

C

C

C

C

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

H

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

H

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

H
H
H
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
H
H
H
H
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
C
C
C
C
C
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
H
C
C
C
C
C
H
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
C
C
C
C
C
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
H
C
C
C
C
C
H
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
C
C
C
C
C
17


ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

O

O

O

O

O

C

C

C

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

Ô
C C C
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
C C C
Ơ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

O
O
O
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
O
O
O
C
C
C
C
O
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
C
C
C
C
C
C
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Ô
C
C
C
C
C
Ô
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
C
C
C
C
C
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Ơ
Ơ
C
C
C
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
C
C
18


Q

Q

Q

Q

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

Q
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
C C C
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

Q
C C C
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
C C C
Q
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

Q
Q
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Q
Q
Q
Q
C
C
C
C
Q
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
C
C
C
C
C
C
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Q
C
C
C
C
C
Q
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
C
C
C
C
C
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Q
Q
C
C
C
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
C
C
19


ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

U

U

U

U

U

C

C

C

C

C

C

C

C

C

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

Ư

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

Ư

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

U
U
U
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
U
U
U
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
U
C
C
C
C
C
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
U
C
C
C
C
C
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Ư
C
C
C
C
C
Ư
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
C
C
C
C
C

Ư
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
C
C
C
C
C
20


ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

Y

Y

Y

C

Y

C

Y

Y

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

C

C

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

C

C

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

Y
Y
Y
Y
Y
Y
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Y
C
C
C
C
C
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

Y
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
C
C
C
C
C
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
21


ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

X

X

X

X

X

C

C

C

C

C

C

C

C

C

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

X

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

X

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

X
X
X
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
X
X
X
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
X
C
C
C
C
C
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
X
C
C
C
C
C
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
X
C
C
C
C
C
X
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
C
C
C
C
C

X
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
C
C
C
C
C
22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×