Tải bản đầy đủ

tập đếm và viết cho trẻ vào lớp 1

TRUNG TÂM
LUYỆN VIẾT CHỮ
ĐẸP
NÉT CHỮ VIỆT


Trung tâm luyện viết chữ đẹp Nét Chữ Việt – www.netchuviet.com

www.netchuviet.co
m


Trung tâm luyện viết chữ đẹp Nét Chữ Việt – www.netchuviet.com

Sưu tầm và biên
soạn bởi trung tâm
Nét Chữ Việt


Trung tâm luyện viết chữ đẹp Nét Chữ Việt – www.netchuviet.com


1
một
1
1

one
one


Trung tâm luyện viết chữ đẹp Nét Chữ Việt – www.netchuviet.com

2
two
2
2
two
two


Trung tâm luyện viết chữ đẹp Nét Chữ Việt – www.netchuviet.com

3
three
3
3
Three
three


Trung tâm luyện viết chữ đẹp Nét Chữ Việt – www.netchuviet.com

4
four
4
4
four
four


Trung tâm luyện viết chữ đẹp Nét Chữ Việt – www.netchuviet.com5
five
5
5
Five
five


Trung tâm luyện viết chữ đẹp Nét Chữ Việt – www.netchuviet.com

6
six
6
6
Six
six


Trung tâm luyện viết chữ đẹp Nét Chữ Việt – www.netchuviet.com

7
seven
7
7
Sevenseven


Trung tâm luyện viết chữ đẹp Nét Chữ Việt – www.netchuviet.com

8
eight
8
8
eight eight


Trung tâm luyện viết chữ đẹp Nét Chữ Việt – www.netchuviet.com

9
nine
9
9
nine
nine


Trung tâm luyện viết chữ đẹp Nét Chữ Việt – www.netchuviet.com

10
ten
10
10
ten
ten


Trung tâm luyện viết chữ đẹp Nét Chữ Việt – www.netchuviet.com

11
eleven
11
11
eleven
eleven


Trung tâm luyện viết chữ đẹp Nét Chữ Việt – www.netchuviet.com

12
twelve
12
12
Twelve
twelve


Trung tâm luyện viết chữ đẹp Nét Chữ Việt – www.netchuviet.com

13
thirteen
13
13
thirteen
thirteen


Trung tâm luyện viết chữ đẹp Nét Chữ Việt – www.netchuviet.com

14
fourteen
14
14
Fourteen
fourteen


Trung tâm luyện viết chữ đẹp Nét Chữ Việt – www.netchuviet.com

15
fifteen
15
15
Fifteen
fifteenTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×