Tải bản đầy đủ

Tuyển tập 50 đề thi học kì 1 lớp 5

Họ và tên:...................................................................................................
Lớp: ............................................................................................................
Trường: ......................................................................................................

Người Tổng hợp, Sưu tầm :
Tam Kỳ, tháng 08 năm 2018

Hồ Khắc Vũ


ĐỀ 01

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2015 – 2016
Môn: Toán– Lớp 5
(Thời gian làm bài: 40 phút)
ài 1:

A. 80

A.


B.

235
100

8
10

B. 2

A. 4,963

C.

35
100

8
100

C. 23

B. 4,693

5
10

C. 4,639

7
= ……………………………
10
8
21
= ……………………………
100
4

=
17,5a) 5 m2 = …………………………… 2
b) 2 km2 = ………………………
2
c) 2608 m2 = …………
……………
2
d) 30000hm = …………………

a/

5
6
+
8
7

145
10

17,500

14,5

2

b/ 10

7
3
4
10
10


ĐÁP ÁN ĐỀ 01
b) B
c) A

Bài 1.

.a) C

Bài 2.

4

Bài 3.

17,5 = 17, 500

7
 4, 7
10

21

d) C

8
 21, 08
100
145
 14,5
10

Bài 4.
a)5 m2  50000 cm2

b) 2km2  200 ha

c) 2608 m2  26 dam2 8m2

d )30000 hm2  30000 ha

Bài 5.
6 5 48 35 83
a)  


7 8 56 56 56
7
3 107 43 64 32
b)10  4 10
10 10 10 10 5

1

Bài 6.
1

= (
: 4 = 12 (ngày)


ĐỀ 02
KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2015 – 2016
Môn: Toán– Lớp 5
(Thời gian làm bài: 40 phút)
Phần I: Trắc nghiệm:
E
ã
1
A.

4

3
5

9
5

B.

12
5

C.


A. 6,768

A.

ơ

7
25

D.

ơ

ă

B. 62,768

6
10

B.

C. 62,678

12
5

23
5

C.

6
100

D. 62,867

D.

6
10000

9
100

P
A. 0,9

B. 0,09

C. 0,009

B. 58,270

C. 58,0027

D. 9,00

27
1000
A. 58,27
P
II ự
1
(
a. 83,2

=
83,19

b. 48,5
M

48,500

c. 7,843

7,85

d. 90,7

89,7
5

3


a.
b.

D. 58,027

ứ1

2


thóc?


ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 02
I.TRẮC NGHIỆM
1.D 2.C
3.C
II. TỰ LUẬN
Câu 1. .a) >
b) =
c) <

a)

(
Dệ

1
b)
(
1
=1 (
1
=1
m2

4.B
d)

5.D
>
=1

=

1

(
( m2


ĐỀ 03
KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2015 – 2016
Môn: Toán– Lớp 5
(Thời gian làm bài: 40 phút)
Phần I: Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
1
7
7
A. 7
Câu 2:

B. 70
5

C.

7
10

D.

7
100

7
1000

A. 5,0007

B. 5,007


A.308,059

C.5,07
ơ
ă

ă

B. 308,509

X

e

D. 57, 1000
ă

C. 308,59
ứ ự ừ

D. 308,590

é

A. 9,13; 9,078; 9,08; 8,69; 8,543;

1

7

B. 9,13; 9,08; 9,078; 8,543; 8,69

C. 9,13; 9,08; 9,078; 8,69; 8,543;
(

=

A.9,400....>......9,40

B.9,400.....=.....9,40

C.9,400.....<.....9,40


A. 38

B. 39

7

C. 40
1

A.1600,08 cm2

B.160,8 cm2

M
1

8mm2 =.................cm2

C. 16,8 cm2
2

D. 41

D. 160,08cm2

1
171Phần II:
1
ơ
a) 2m2 3 dm2 = ................... dm2
M
ngà
ã

ă
b) 720 ha = ........... km2
ã
7

11


ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 03
I.TRẮC NGHIỆM
1.D 2B 3A 4C

5B

6B

7A

8C

II.TỰ LUẬN
1) a)

21
1000

b) 20, 03

2) a) 2m2 3 dm2  203 dm2
3)

b) 720 ha  7, 2 km2

ã
ã

1


=

(

11 =
7=

(
(


ĐỀ 04
KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2015 – 2016
Môn: Toán– Lớp 5
(Thời gian làm bài: 40 phút)
PHẦN I: Trắc nghiệm:
ã
1

ă

ơ

A . 15,023

B . 15,23
ơ

D . 105,23

C. 0,008

D. 0,08

C. cm

D. m

ă

A. 0,8

B. 0,0008

1 7

C . 15,203ă

1

=1
A. km

G

6.

7

D

…… ơ
B. dam
1 7
7
100

A. 700

B.

C.

A. 0,6

B. 0,006

7
10

D.

7
1000

6
100

C. 0,06

D. 6,0

C. 0,1654

D. 1,654

7
a) 1654m2 = ………
A. 1654
B. 16,54
2
2
b) 3 dam 8 m = …… 2
A. 308
B. 380
C. 38
PHẦN II: Tự luận:

D. 3080

Bài 1
a) 59,84 và 61,13

b) 0,92 và 0,895
(1

Bài 2:
a)

127
10

b)46
100

Bài 3: M

1-ca-mét vuông?
Bài 4

ơ


ĐÁP ÁN ĐỀ 04
I.TRẮC NGHIỆM
1B 2D 3C 4D

5B

6C

7. .a)C

b) A

II.TỰ LUẬN
1) a)59,84  61,13
2) a)

127
 12, 7
10

b)0,92  0,895
b)

46
 0, 46
100

Bài 3)
M1

Dệ40  40  1600(m2 )

1600 m2  16 dam2

Bài 4)


16 dam2

–1= (
=
( ổ
– =1 ( ổ
1=

( m2 )


ĐỀ 05
KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2015 – 2016
Môn: Toán– Lớp 5
(Thời gian làm bài: 40 phút)
Bài 1:
M

è

e

D(

ã
/
“M
A. 107,402
/

ơ

B. 17,402

C. 17,42

D. 107,42


ơ

ơ

ơ

ơ

/
A. 8,09

ơ
ă

D
7

B. 7,99
2

2

d/ 6cm 8mm = ……

A. 68

ơ

ơ
9 ; 8,9 là:
C. 8,89

D. 8,9

2

B. 608

C. 680

D. 6800

B. 10,0

C. 0,01

D. 0,1

1
10

/
A. 1,0
e/G
ơ

D
ă
Bài 2: a,
e
ứ ự ừ é
42,56 ; 45,3 ; 43,13 ; 42,48 ; 45,29.
………………………………………………………………………………
b,
e
ứ ự ừ
é
0,32 ; 0,197 ; 0,4 ; 0,321 ; 0,187.
………………………………………………………………………………
Bài 3
=

1
7 … 7
Bài 4
7
71
………………………………………………………………………………
Bài 5 M 1
ể ở
ể ở
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………


ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 05
1

D

D

2) a) 42, 48  42,56  43,13  45, 29  45,3

e D

b)0, 4  0,321  0,32  0,197  0,187
3) a) 23,56  32,12
b)47,5  47, 05
4) x  0

11


ể ở


1 =
=1

( ồ
( ồ

ĐỀ 06

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2015 – 2016
Môn: Toán– Lớp 5
(Thời gian làm bài: 40 phút)
Phần I: Phần trắc nghiệm:
Bài 1: E
ã
1

(…
A. 3,3B. 3,03

= …
C. 3,003

D. 3,0003

834
10

P
A. 0,0834

B. 0,834
1

A. 42,538
M 1


B. 41,835
C. 8,34
1

D. 83,4

C. 42,358
ể ở

D. 41,538
D

ài 2: (1,5 điểm)
1) 3

5
7
> 2
9
9

2) 5

3) 0,9 < 0,1 < 1,2
5) 5m2 25dm2 = 525 dm2

4) 96,4
>
96,38
6) 1kg 1g = 1001g

Phần II. Phần tự luận:
Bài 1:
1)

a)

5 7

6 8

b)

5 2

8 5

c)

9 5

10 6

2)
77
22

=

Bài 2: Tìm x ?

7 x
2 x

2
4
< 5
5
10

=

10

d)

6 3
:
5 7


a) x +
Bài 3:

1
5
=
4
8

b)3
3
-x =
5
8

ă

ù
ă


(D ệ

ĐÁP ÁN ĐỀ 06
I.
TRẮC NGHIỆM
1 1
D
1
II.

TỰ LUẬN
ài 1
5 7 40 42 82 41
1) a )  6 8 48 48 48 24
5 2 25 16 25  16 9
b)  8 5 40 40
40
40
9 5 9  5 3 1 3
c)  


10 6 10  6 2  2 4
6 3 6 7 6  7 2  7 14
d) :   


5 7 5 3 5  3 5 1 5
7 7  5 35
2) 

2 2  5 10

ài 2
x

1 5

4 8
5 1
x 
8 4
5 2
x 
8 8
3
x
8

3
3
x
5
8
3 3
x 
5 8
24 15
x

40 40
9
x
40

Bài 3.

Dệ
Dệ

ă
1

=

( m2 ) = 540000cm2

hình vuông là: 30 x 30 = 900 ( cm2 )

=
(

e
ă


ĐỀ 07
KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2015 – 2016
Môn: Toán– Lớp 5
(Thời gian làm bài: 40 phút)
PHẦN 1: Trắc nghiệm
1
/
/M
Bài 2.

ơ
ă

ă
ă

ơ


A. 83,907

…………………………………………………………
ă …………………………………………

ơ
ơ
ă ”
B. 8,379

C. 83,97

D. 839,7

A. 15,0

B. 1,50

C. 0,15

D. 0,015

A. 4,25

B. 5,42

C. 4,52

D. 5,24

A. 6

B. 36

C.

15
100

Bài 3:
Bài 4:
Bài 5:

6
10

D.

6
100

Phần II: Tự luận
1
a) 25 dam2 = ................. m²

b)

1
km² = ................. ha
10

Bài 2: Tính :
a)
3 7
  ............................................................................................................
4 8

b)
4 3
  .............................................................................................................
5 7

c)
4 3
  ....................................................................................................................
5 8

d)
3 2
:  ...................................................................................................................
5 3

Bài 3: Tìm X: a). X :
Bài 4: M


3
2
=
5
4

b). X x

3
6
=
7
5

ơ

2
3

Dệ


ĐÁP ÁN ĐỀ 07
PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM
1) a)9,5
2) C 3) C

b) 115, 07
4) B

II.TỰ LUẬN
1) a) 25dam 2  2500 m 2

b)

1
km 2  10 ha
10

3 7 6 7 15
2) a )    
4 8 8 8 8
4 3 28 15 13
b)  
 
5 7 35 35 35
4 3 4  3 1 3 3
c)  


5 8 5  8 5  2 10
3 2 3 3 9
d) :   
5 3 5 2 10

3)
a) x :

3 2

4 5
2 3
x 
5 4
6
x
20
3
x
10xDệ
1

3 6

7 5
6 3
x :
5 7
6 7
x 
5 3
42
x
15
14
x
5

– =1(
1
=1 (
1
= (
1
=
( 2)
b) 9600 m2


ĐỀ 08
KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2015 – 2016
Môn: Toán– Lớp 5
(Thời gian làm bài: 40 phút)
1


ơ

ơ


1

b) G1

A. 300

B. 30

D

7
C. 3

D.

3
10

7
100

A. 30,7

B. 30,07

C. 30,007

D. 300,7

1
A. 2

a) 3

1
3

B. 1

1
1
=3
3
2

c) 4,7m 2 = 470 dm 2
(

M

b) 4

3
= 4,3
10

7

D. 2

=

7

2

d) 5kg 6g = ...........kgứ1

13
1000

=

c) 12m 6dm = .......... m13
100

b) 21,07 ... 21, 070
d) 14,599 ... 14,6

a) 2m 5dm = ........m
2

C. 2

=

a) 7,34 ... 7,43
c) 54,11 ... 54,06

2

13
10

21
2


ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 08
1)

a) A

b) D

c) B

d )C

2) a) S
3) a)7,34  7, 43

b)21, 07  21, 070

c)54,11  54, 06
4) a) 2m 5 dm  2,5 m

d )14,599  14, 6
b) 4 ta 5 yen  4,5 ta

c)12 m 2 6 dm2  12, 06 m2 d ) 5 kg 6 g  5, 006 kg5)
Dệ

==

b)
(

1

=1

(
1

(
( )
2


ĐỀ 09
KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2015 – 2016
Môn: Toán– Lớp 5
(Thời gian làm bài: 40 phút)
I. Trắc nghiệm:
*
1

ơ

a. 5,3

b. 5,03
1

7

c. 5,003ơ

ă


a.

4
10

b.

a. <

4
100

c.

4
1000

b. >

c. =

b. 8,59

c. 8,9

1
a. 8,291


e
a. 0,07; 0,5; 0,14; 0,8

7. 1

ứ ự ừ é
b. 0,14; 0,5; 0,07; 0,8

c. 0,07; 0,14; 0,5; 0,8

=
a.14,5
7

b.1,45

c. 0,145

=
a. 35,7

b.357

c. 0,357

II. Tự luận:
1
a. 45000m2 =...............ha
27dm2 =...............m2
M

15m24 dm2 =.............m2
2,324 km2 =.............ha
1
ơ

b.

é

ơ

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 09
I,TRẮC NGHIỆM
1.C
2.C
3.A
4.A
II.TỰ LUẬN
1) a) 45000m2  4,5 ha

b)15 m2 4 dm2  15, 04 m2
2)
é
ơ 1

é

ơ

5.C

6.C

7.B

8.B

27 dm2  0, 27 m2
2,324 km2  232, 4 ha

1

=
=

ơ

(
(

ơ
ơ


ĐỀ 10
KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2015 – 2016
Môn: Toán– Lớp 5
(Thời gian làm bài: 40 phút)
PHẦN I: Trắc nghiệm:
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.


Câu 1
A. 11,110
B. 11,011
Câu 2
A. 2,05
B. 20,5

ơ
C. 10,011
D. 11,101
ơ
C. 20,05
D. 20,50

5
100

Câu 3

A. 5,100
B. 0,05
Câu 4
é
A. 45,538
B. 45,835
Câu 5: 29 m 9cm =.....
A. 29,09
B. 2,909
Câu 6: 2,4m2 =…………
A. 2400
B. 2040

C. 0,50
D. 0,500
C. 45,358
D. 45,385

C. 29,90
D. 2,990

C. 240
D. 204

2

3
m, chi
5

Câu 7 M

2
5

Dệbìa là:
A.
B.

6
m
25
6 2
m
5

Câu 8

C.
D.
8

8
100

A. 0,88
B. 8,08
PHẦN II: Tự luận:
Câu 1
a. 4kg 75g =........................ kg
Câu 2
X
a)

X+

Câu 3

5 2
m
10
6 2
m
25

C.
D.

b.

1
5
=
4
8

1
nhiêu cái bánh?

16,5m2 = ………
b)8,8
8,80

X:

2

………

2

3
1
=
2
4

1
ĐÁP ÁN ĐỀ 10

I.TRẮC NGHIỆM
1.B 2.C 3.B 4.C
II.TỰ LUẬN

5.A

1) a) 4 kg 75g  4,075 kg

6.C

7.D

8.B

b)16,5 m2  16 m2 50 dm2

2)
x

1 5

4 8
5 1
x 
8 4
5 2
x 
8 8
3
x
8

x:

3 1

2 4
1 3
x 
4 2
3
x
8

Câu 3.
1
1
1 = (
1 = (


ĐỀ 11

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2015 – 2016
Môn: Toán– Lớp 5
(Thời gian làm bài: 40 phút)

I/ Phần trắc nghiệm: Học sinh khoanh tròn câu tả lời đúng.
ă
b. 12,032

1.
a.103,32

ơ
c. 12,32

d.12,302

c. 10,0

d. 0,01

c.890

d. 809

1
10

a. 1,0
b. 0,1
2
2
3. 8 dm 9cm = ..............cm2
a. 8900
b. 807
4.

>
<
=

86,3.....86,30
a. >

b. <

9,7x9 < 9,729
a. 2
b.1

86,76 < x < 87,43
a. 84
b. 86
Phần II: Phần tự luận:
1/

a/

4

/

c. =

c. 5

d. 4

c. 85

d.87

2
=
7

b)

M

ựơ
N

1

40 14
 =
7 5


7
ĐÁP ÁN ĐỀ 11

I.TRẮC NGHIỆM

1.B 2.B 3.D
II.TỰ LUẬN

4.C

5.B

6,D

2 28 2 26

 
7 7 7 7
40 14 40 14 8  2
b)  

 16
7 5
75
1 1

1) a) 4 

1

2)
7


=
7=

( ồ
( ồ
ĐỀ 12

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2015 – 2016
Môn: Toán– Lớp 5
(Thời gian làm bài: 40 phút)
==========================================
A. TRẮC NGHIỆM
* Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
95
1000

1

A. 95

B. 0,95

C. 0,095

D. 0,950

27
1000

A. 58,27

B. 58,270

C. 27,058

D. 58,027

Câu

Câu

7
=
c) 84000m2 =..................ha
e
ứ ự
e
ứ ự ừ é

=
d) 245 dam2

= ....................km2

12,357 ; 12,753 ; 12,375 ;12,735.

...............................................................................................................................
e
ứ ự ừ
é
7 ; 5,02 ; 3,23 ; 4,3.
...............................................................................................................................
. TỰ LUẬN
Câu 1 (1 ể
Tính:
3 1 3
 
5 2 10

Câu 2 Tìm x:
a) x -

2 2

3 15

b) x x

1 2

2 3

Câu 3:
M

15
7


ĐÁP ÁN ĐỀ 12
A.TRẮC NGHIỆM
1.C 2.D
7
= 7
=
c) 84 000 m2 = 8,4 ha
d) 245 dam2 = 0,0245 km2
4) a) 12,357 <12,375 < 12,735 < 12,753
b) 5,02 > 4,7 > 4,3 > 3,23
.TỰ LUẬN
3 1 3
6 5 3 14 7
1)       
5 2 10 10 10 10 10 5
2 2
2) a ) x  
3 15
2 2
x 
15 3
2 6
x 
15 15
8
x
15
1 2
b) x  
2 3
2 1
x :
3 2
2 2
x 
3 1
4
x
3

Nử


1
=
+7=1 ((

1 7= (
– 56 = 40 (m)
Dệ

=
2

(

2

)


ĐỀ 13

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2015 – 2016
Môn: Toán– Lớp 5
(Thời gian làm bài: 40 phút)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
1.

3 1
+ = E
8 4
7
A.
9
3
6
8
18
A.
8

ã

3
4

C.

5
8

D.

4
12

B.

9
8

C.

51
8

D.

17
83. 15 km2 = ... ha?
A. 1500 ha

58

B.

B. 15000 ha

C. 150000 ha D. 150 ha

27
1000

phân nào?

A. 58,27

B. 58,270
ă

A. 308,59

C. 27,058
ă
ă
C. 308,059
1
1

ơ
B. 308,509

D. 58,027
D. 308,590
e
ứ ự ừ é

A. 32,9 ; 32,801 ; 33,09 ; 33,1 ; 40,029
B. 32,801 ; 32,9 ; 33,09 ; 33,1 ; 40,029
C. 32,801 ; 32,9 ; 33,1 ; 33,09 ; 40,029
=

7

D
MDệ
A. 4500 m2
II P ẦN Ự LUẬN
Bài 1: Tính
a/ 4 -

ơ
B. 150 m2C. 5400 m2

D. 300 m2

é

5
7

b/
2
7

Bài 2: Tìm x x 

40 14

7 5

6
10

Bài 3:
1

ễ N
(ứ

nhau)

2
3

1
ĐÁP ÁN ĐỀ 13
I,TRẮC NGHIỆM
1.C 2.C 3.A 4.D
II.TỰ LUẬN

5.C

6.B

7.B

8.C

7

1 7=7 (
=1 (

5 28 5 23

 
7 7 7 7
40 14 40  14 8  2
b)  

 16
7 5
75
1 1
2 6
2) x  
7 10
6 2
x :
10 7
3 7
x 
5 2
21
x
10

1) a) 4 

1

Bài 3.

ễ=7

1
1


ĐỀ 14

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2015 – 2016
Môn: Toán– Lớp 5
(Thời gian làm bài: 40 phút)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:
Câu 1


A. 80

A.

B.

235
100

8
10

B. 2

A. 4,963

C.

35
100

C. 23

B. 4,693

A.
B. Khôn
C.

8
100
5
10

C. 4,639

ă

Câu 2:
(
(
2
2
2
a) 7m 24dm = 724 dm
b) 81 ha > 90000 m2
c) 19

25
100

d) 5m2 7dm2

= 19,25
= 5

7
m2
10

Câu 3
76,8

=
76,79

17,5

17,500

45,384
145
10

II. PHẦNTỰ LUẬN:
Câu 1. Bài toán:
M


1

35,384
14,5

N

a) 5 m2 = ………… ……
2
c) 2608 m2 = … …
……

2
2

1b) 2 km2 = …………………
d) 30000 hm2 = …………


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×