Tải bản đầy đủ

Danh mục mã minh chứng kiểm định trường THCS

Phụ lục 4
Bảng danh mục mã minh chứng
Tiêu
chí

Số
TT

Tiêu
chí
1.1

1

[H1-1.1-01]

Kế hoạch phát triển nhà
trường giai đoạn từ 2015
đến 2020 được phê duyệt

2


[H1-1.1-02]

Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ các cấp về định hướng
phát triển kinh tế xã hội
của địa phương, của ngành

3

[H1-1.1-03]

Kế hoạch thực hiện nhiệm
vụ năm học

4

[H1-1.1-04]

Hình ảnh KH phát triển
của nhà trường được công
khai dán bảng niêm yết.
(hoặc đăng tải lên wedsite)

5

[H1-1.1-05]

Báo cáo tổng kết năm học.

6

[H1-1.1-06]

Sổ Nghị Quyết của nhà
trường

1

[H2-1.2-01]Quyết định về việc thành
lập Hội đồng trường
THCS An Sơn nhiệm kỳ

Tiêu
chí
1.2

Mã minh
chứng

Tên minh chứng

Số, ngày ban hành, hoặc
thời điểm khảo sát, điều tra,
phỏng vấn, quan sát,…

1

Nơi ban hành
hoặc nhóm, cá
nhân thực hiện

Ghi chú


2012 – 2017; 2017-2021.
2

[H2-1.2-02]

Quyết định thành lập Hội
đồng thi đua khen thưởng.

3

[H2-1.2-03]

Quyết định thành lập Hội
đồng chấm sáng kiến cấp
trường

4

[H2-1.2-04]

Quyết định thành lập Hội
đồng kỉ luật và biên bản
làm việc (nếu có)

5

[H2-1.2-05]

Hồ sơ thi đua các năm.

6
Tiêu
chí
1.3

[H1-1.1-06]

Sổ nghị quyết của nhà
trường

1

[H3-1.3-01]

Quyết định TL chi bộ,
Quyết định công nhận chi
ủy

2

[H3-1.3-02]

Quyết định TL CĐ trường,
QĐ công nhận BCH.

3

[H3-1.3-03]

Quyết định TL ĐTN
CSHCM

4

[H3-1.3-04]

Quyết định TL ĐTNTP
HCM

5

[H3-1.3-05]

Quyết định thành lập các
2


Hội KH, CTĐ
6

[H3-1.3-06]

Kế hoạch năm, tháng, quý
của Chi bộ

7

[H3-1.3-07]

Kế hoạch năm, tháng của
Công đoàn

8

[H3-1.3-08]

Kế hoạch năm học của
Đoàn TN

9

[H3-1.3-09]

Kế hoạch năm học của
Đội TN TPHCM

10

[H3-1.3-10]

Kế hoạch năm học của các
hội khuyến học, chữ thập
đỏ

11

[H4-1.3-11]

Báo cáo sơ, tổng kết công
đoàn

12

[H4-1.3-12]

Báo cáo sơ, tổng kết đoàn
thanh niên

13

[H4-1.3-13]

Báo cáo sơ, tổng kết công
tác Đội

14

[H4-1.3-14]

Các danh sách hoặc quyết
định công nhận, khen
thưởng chi bộ.

15

[H4-1.3-15]

Sổ Nghị quyết của Chi bộ
3


Tiêu
chí
1.4

16

[H4-1.3-16]

Sổ ghi biên bản họp CĐ

17

[H4-1.3-17]

Báo cáo chi bộ

18

[H5-1.3-18]

Các hồ sơ liên quan đến
chi bộ trường

19

[H4-1.3-19]

Sổ công tác Đội

1

[H6-1.4-01]

2

[H6-1.4-02]

3

[H6-1.4-03]

4

[H6-1.4-04]

5

[H6-1.4-05]

6

[H7-1.4-06]

7

[H7-1.4-07]

8

[H7-1.4-08]

9

Quyết định về việc bổ
nhiệm hiệu trưởng
Quyết định về việc bổ
nhiệm phó hiệu trưởng
Quyết định về việc thành
lập các tổ chuyên môn và
tổ văn phòng
Sổ họp tổ chuyên môn, tổ
văn phòng
Sổ ghi kế hoạch hoạt động
chuyên môn và tổ văn
phòng.
Hồ sơ kiểm tra đánh giá
giáo viên hàng năm.
Biên bản thực hiện chuyên
đề nâng cao chất lượng và
hiệu quả giáo dục
Biên bản kiểm tra hồ sơ sổ
sách giáo viên, nhân viên
các tổ.
Báo cáo sơ kết, tổng kết
năm học của trường

[H1-1.1-05]
4


Tiêu
chí
1.5

10

[H7-1.4-09]

Quyết định khen thưởng
của các cấp có thẩm quyền
đối với tổ chuyên môn và
văn phòng

11

[H8-1.4-10]

Báo cáo sơ kết tổng kết
hoạt động chuyên môn

12

[H8-1.4-11]

Báo cáo sơ, tổng kết của tổ
chuyên môn, tổ văn phòng

13

[H8-1.4-12]

Các chuyên đề của các tổ
(kế hoạch thực hiện, báo
cáo)

1

[H9-1.5-01]

Sổ đăng bộ

2

[H10-1.5-02]

Sổ chủ nhiệm

3

[H1-1.1-05]

Các báo cáo sơ kết, tổng
kết năm học của trường.

4

[H10-1.5-03]

Bảng tổng hợp thông tin
về các lớp theo từng năm
học (họ và tên GVCN,lớp
trưởng, lớp phó, tổ phó)

5

[H10-1.5-04]

Biên bản bầu lớp trưởng,
5


lớp phó, tổ trưởng của các
lớp, hoặc văn bản của
GVCN lớp chỉ định lớp
trưởng, lớp phó hàng năm.

Tiêu
chí
1.6

6

[H11-1.5-05]

Sổ gọi tên và ghi điểm

1

[H12-1.6-01]

Sổ theo dõi tài sản, thiết bị
giáo dục

2

[H12-1.6-02]

Sổ quản lý và hồ sơ lưu
trữ các văn bản, công văn
đi, đến.

3

[H13-1.6-03]

Các báo cáo dự toán,
quyết toán tài chính hàng
năm của trường

4

[H12-1.6-04]

Biên bản kiểm tra hoặc kết
luận của cấp trên về thanh
tra.

5

[H12-1.6-05]

Quy chế chi tiêu nội bộ
của nhà trường, các biên
bản kết luận của các cấp
có thẩm quyền

6

[H12-1.6-06]

Các tờ trình, văn bản đề
nghị của nhà trường với
cấp có thẩm quyền để tạo
ra nguồn tài chính của
trường.
6


Tiêu
chí
1.7

7

[H3-1.6-07]

Các báo cáo tài chính; Sổ
quản lý thu, chi.

1

[H14-1.7-01]

Kế hoạch bồi dưỡng
chuyên môn nghiệp vụ cho
CBQL,GV,NV hàng năm;
Báo cáo thực hiện

2

[H14-1.7-02]

Quy chế làm việc
Báo cáo thực hiện quy chế
làm việc

3

[H14-1.7-03]

Bảng phân công chuyên
môn

4

[H14-1.7-04]

Bảng tổng hợp kết quả bồi
dưỡng thường xuyên của
cán bộ quản lý, giáo viên,
nhân viên hàng năm.

5

[H14-1.7-05]

Báo cáo hàng năm của
Ban TTND
Báo cáo sơ kết, tổng kết
công đoàn

6
7
8
9

[H4-1.3-11]

Hồ sơ kiểm tra đánh giá
giáo viên hàng năm.
Hồ sơ thi đua các năm
Kế hoạch thực hiện nhiệm
vụ năm học của nhà
trường

[H7-1.4-06]
[H2-1.2-05]
[H1-1.1-03]

7


10
Tiêu
chí
1.8

Báo cáo sơ kết, tổng kết
của nhà trường.
Sổ nghị quyết của trường

11
1

[H15-1.8-01]

Kế hoạch giáo dục của nhà
trường.

2

[H15-1.8-02]

Kế hoạch giảng dạy, giáo
dục của giáo viên

3

[H1-1.1-05]
[H1-1.1-06]

[H10-1.5-02]

Sổ chủ nhiệm

4

[H15-1.8-03]

Kế hoạch hoạt động
chuyên môn

5

[H15-1.8-04]

Sổ ghi biên bản họp
chuyên môn

6

[H15-1.8-05]

Thời khóa biểu

7

[H16-1.8-06]

Sổ ghi đầu bài

8

[H15-1.8-07]

Hồ sơ kiểm tra nội bộ.

9

[H15-1.8-08]

Biên bản kiểm tra các hoạt
động giáo dục của cấp có
thẩm quyền

10

[H15-1.8-09]

Hồ sơ quản lý dạy thêm
học thêm.

11

[H17-1.8-10]

Sổ dự giờ
8


12

Sổ Nghị quyết của nhà
trường

[H1-1.1-06]

13

Sổ họp tổ chuyên môn

[H6-1.4-04]

13

Báo cáo sơ kết, tổng kết
năm học

[H1-1.1-05]

14

Báo cáo sơ, tổng kết của tổ
chuyên môn, tổ văn phòng
Các chuyên đề của các tổ
(kế hoạch thực hiện, báo
cáo)

[H8-1.4-11]

Báo cáo sơ kết, tổng kết
hoạt động chuyên môn

[H8-1.4-10]

15
16
Tiêu
chí
1.9

1

[H18-1.9-01]

Biên bản Hội nghị CBVC

2

[H18-1.9-02]

Nghị quyết HNCBVC

3

[H18-1.9-03]

Quy chế dân chủ;

4

[H18-1.9-04]

Văn bản báo cáo việc thực
hiện quy chế dân chủ cơ
sở

5

[H18-1.9-05]

Bảng công khai các biện
pháp và cơ chế giám sát
việc thực hiện quy chế dân
chủ cùa nhà trường.

[H8-1.4-12]

9


Tiêu
chí
1.10

6

Báo cáo sơ tổng kết công
đoàn

[H4-1.3-11]

7

Báo cáo của Ban TTND

[H14-1.7-05]

8

Báo cáo sơ kết, tổng kết
năm học

[H1-1.1-05]

1

[H19-1.1001]

2

[H19-1.1002]

3

[H19-1.1003]

4

[H19-1.1004]

Kế hoạch đảm bảo an ninh
trật tự;Kế hoạch an toàn
phòng, chống tai nạn,
thương tích; Phương án
phòng chống cháy, nổ; Kế
hoạch phòng, chống thảm
họa, thiên tai; Kế hoạch
phòng, chống dịch bệnh;
Kế hoạch phòng, chống
các tệ nạn xã hội và
phòng, chống bạo lực
trong nhà trường;
Số điện thoại đường dây
nóng của nhà trường để
tiếp nhận thông tin; Hộp
thư góp ý (hình ảnh)
Sổ ghi chép của giáo viên
về các nội dung liên quan
(sổ trực của Ban kiểm tra
nề nếp HS)
Biên bản triển khai, hướng
dẫn thực hiện phương án
10


Tiêu
chí
2.1

5

[H19-1.1005]

6

[H19-1.1006]

7

[H19-1.1007]

8
1

[H20-2.1-01]

2

[H20-2.1-02]

đảm bảo an ninh trật tự; vệ
sinh an toàn thực phẩm; an
toàn phòng chống tai nạn,
thương tích; an toàn
phòng, chống cháy nổ; an
toàn phòng, chống thảm
họa thiên tai; phòng,
chống dịch bệnh; phòng,
chống các tệ nạn xã hội và
phòng, chống bạo lực
trong nhà trường.
- Biên bản xử lý các vấn
đề liên quan của nhà
trường
Biên bản, thông báo của
cơ quan công an và chính
quyền địa phương về các
nội dung liên quan (nếu
có)
Các bài viết tuyên truyền
về bình đẳng giới, phòng
chống bạo lực học đường;
hình ảnh hoạt động tuyên
truyền,…
Báo cáo tổng kết năm học
Kết quả đánh giá xếp loại
HT, PHT hàng năm.
Văn bản triệu tập bồi
dưỡng,tập huấn về chuyên
môn nghiệp vụ quản lý

[H1-1.1-05]

11


Tiêu
chí
2.2

3

[H20-2.1-03]

4

[H20-2.1-04]

5

[H20-2.1-05]

giáo dục.
Chứng chỉ hoặc chứng
nhận đã qua lớp bồi
dưỡng, tập huấn về chuyên
môn nghiệp vụ quản lý
giáo dục.
Biên bản lấy ý kiến của
giáo viên,nhân viên góp ý
về công tác quản lý giáo
dục của nhà trường hàng
năm
Văn bản triệu tập hiệu
trưởng, phó HT tham dự
các lớp bồi dưỡng,tập
huấn về lý luận chính trị.

6
1

Hồ sơ thi đua

[H2-1.2-05]
[H7-1.4-06]

2

Hồ sơ thi đua

[H2-1.2-05]

3

Bảng phân công chuyên
môn

[H14-1.7-03]

Hồ sơ kiểm tra đánh giá
giáo viên, nhân viên

4

[H21-2.2-01]

Danh sách giáo viên của
nhà trường có thông tin về
trình độ đào tạo

5

[H21-2.2-02]

Bảng tổng hợp kết quả
đánh giá, xếp loại giáo
12


viên hằng năm theo quy
định chuẩn nghề nghiệp
giáo viên và nhân viên

Tiêu
chí
2.3

6

[H21-2.2-03]

Danh sách giáo viên đạt
trên chuẩn về trình độ đào
tạo

7

[H21-2.2-04]

Các quyết định khen
thưởng và giấy chứng
nhận của các cấp có thẩm
quyền đối với GV, NV

8

[H21-2.2-05]

Kết quả công nhận sáng
kiến kinh nghiệm, nghiên
cứu khoa học.

9

Báo cáo tổng kết của nhà
trường

[H1-1.1-05]

10

Báo cáo tổng kết của công
đoàn

[H4-1.3-11]

1

Hồ sơ kiểm tra đánh giá
giáo viên và nhân viên.

[[H7-1.4-06]

2

Hồ sơ thi đua

[H2-1.2-05]

3

Danh sách nhân viên của
nhà trường có thông tin và
trình độ đào tạo và nghiệp

[H21-2.2-01]

13


vụ.

Tiêu

4

Quy chế làm việc;

[H14-1.7-02]

5

Bản phân công nhiệm vụ
cho giáo viên nhân viên
hằng năm.

[H14-1.7-03]

6

Báo cáo sơ kết , tổng kết.

[H1-1.1-05]

7

Bảng tổng hợp kết quả
đánh giá, xếp loại giáo
viên hằng năm theo quy
định chuẩn nghề nghiệp
giáo viên và nhân viên

[H21-2.2-02]

8

[H22-2.3-01]

Văn bản triệu tập nhân
viên tham dự lớp bồi
dưỡng, tập huấn về
chuyên môn nghiệp vụ.

9

[H22-2.3-02]

Kết quả học tập các lớp
bồi dưỡng, tập huấn về
chuyên môn, nghiệp vụ.

10

[H22-2.3-03]

Chứng chỉ hoặc chứng
nhận đã qua lớp bồi
dưỡng, tập huấn chuyên
môn nghiệp vụ.

1

[H9-1.5-01]

Sổ đăng bộ
14


chí
2.4

2

Sổ chủ nhiệm;

[H10-1.5-02]

3

Sổ gọi tên và ghi điểm;

[H11-1.5-05]

4

Báo cáo sơ kết, tổng kết.

[H1-1.1-05]

5

[H22-2.4-01]

Quyết định khen thưởng
học sinh có thành tích
trong học tập và rèn luyện.

6

[H22-2.4-02]

Minh chứng liên quan đến
tư vấn tâm lý cho HS

7
Tiêu
chí
3.1

1

[H23-3.1-01]

2

[H23-3.1-02]

3

[H23-3.1-03]

4

[H23-3.1-04]

5

[H23-3.1-05]

6
Tiêu

1

[H17-1.8-10]

Sổ dự giờ
- Giấy chứng nhận về
quyền sử dụng đất của nhà
trường (nếu có). Các hình
ảnh liên quan (nếu có).
- Hồ sơ thiết kế xây dựng
của nhà trường (nếu có)
- Các hình ảnh về cổng
trường, tường rào
- Các hình ảnh về khu sân
chơi, bãi tập TDTT
Sổ quản lý tài sản, thiết bị
giáo dục
Báo cáo sơ kết tổng kết
năm học

[H1-1.1-05]
[H23-3.1-05]

Sổ quản lý tài sản, thiết bị
15


chí
3.2

giáo dục
2

[H23-3.2-01]

3

Tiêu
chí
3.3

Hình ảnh về phòng học,
phòng bộ môn.
[H1-1.1-05]

Báo cáo sơ kết, tổng kết
năm

4

[H23-3.2-02]

Sơ đồ tổng thể của nhà
trường

5

[H23-3.2-03]

Biên bản kiểm tra tài sản,
cơ sở vật chất

6

Hồ sơ thiết kế xây dựng
của nhà trường

[H23-3.1-02]

1

Hồ sơ thiết kế xây dựng
của nhà trường

[H23-3.1-02]

Sơ đồ tổng thể của nhà
trường
Sổ quản lý tài sản, thiết bị
giáo dục
Hình ảnh phòng tin học,
phòng thiết bị, phòng
truyền thống, phòng Đoàn,
Đội.
Kế hoạch sữa chữa, bổ
sung thiết bị khối phòng
phục vụ học tập, hành
chính quản trị

[H23-3.2-02]

[H23-3.3-01]

[H23-3.3-02]

[H23-3.1-05]

16


[H23-3.3-03]
Tiêu
chí
3.4

1
2
3

Tiêu
chí
3.5

Hình ảnh khu để xe
Biên bản kiểm tra tài sản,
CSVC
Hồ sơ thiết kế xây dựng
của nhà trường

[H23-3.1-02]

Sổ quản lý tài sản, thiết bị
giáo dục
Biên bản kiểm tra tài sản,
CSVC
Biên bản kiểm tra của các
cơ quan y tế có nội dung
liên quan

4

[H24-3.4-01]

5

[H24-3.4-02]

Hình ảnh khu vệ sinh, cấp
thoát nước

1

[H25-3.5-01]

Thống kê danh mục thiết
bị, đồ dùng dạy học của
trường.
Sổ quản lý tài sản, thiết bị
giáo dục
Biên bản kiểm kê tài sản,
thiết bị giáo dục.

2

[H23-3.2-03]

3

[H25-3.5-02]

4

[H25-3.5-03]

Bảng thống kê các thiết bị
được sửa chữa hàng năm

5

[H25-3.5-04]

Hợp đồng kết nối mạng

6

[H25-3.5-05]

Hóa đơn thanh toán tiền
Internet hàng tháng

[H23-3.1-05]
[H23-3.2-03]

[H23-3.1-05]

17


7

[H25-3.5-06]

Thống kê danh mục đồ
dùng dạy học tự làm

8

[H25-3.5-07]

Hóa đơn mua đồ dùng,
thiết bị dạy học hàng năm

9

Tiêu
chí
3.6
Tiêu
chí
4.1

[H17-1.8-10]

Sổ dự giờ

10

[H25-3.5-08]

Biên bản kiểm tra đánh giá
đồ dùng dạy học tự làm.

1
2

[H26-3.6-01]

Hồ sơ quản lý thư viện
Sổ quản lý tài sản, thiết bị
giáo dục

4
1

[H27-4.1-01]

2

[H27-4.1-02]

3

[H27-4.1-03]

4

[H27-4.1-04]

5

[H27-4.1-05]

[H23-3.1-05]

Báo cáo sơ kết tổng kết
Văn bản thành lập ban đại
diện cha mẹ học sinh lớp,
trường
Kế hoạch hoạt động của
Ban đại diện cha mẹ học
sinh
Báo cáo hoạt động của
Ban đại diện cha mẹ học
sinh.

[H1-1.1-05]

Biên bản họp cha mẹ học
sinh
Biên Bản họp giữa ban đại
diện cha mẹ học sinh và
nhà trường
18


6

Tiêu
chí
4.2

1

[H27-4.1-06]

[H28-4.2-01]

2
3
4

Danh sách các tổ chức, cá
nhân hỗ trợ tài chính, cơ
sở vật chất,…..
Sổ nghị quyết của nhà
trường
Báo cáo sơ kết, tổng kết
Văn bản tham mưu với
cấp ủy đảng, chính quyền
để thực hiện kế hoạch của
nhà trường.
Báo cáo của Chi bộ.

[H1-1.1-06]
[H1-1.1-05]

[H4-1.3-17]
[H1-1.1-05]

Báo cáo sơ kết, tổng kết
năm học
[H28-4.2-02]

5

Văn bản tham mưu với
cấp ủy đảng, chính quyền
để tạo điều kiện cho nhà
trường thực hiện phương
hướng, chiến lược xây
dựng và phát triển
[H4-1.3-11]
[H4-1.3-12]
[H4-1.3-13]

Báo cáo của các tổ chức
đoàn thể trong nhà trường.

6

[H28-4.2-03]

Hình ảnh về các hoạt động
giáo dục truyền thống, văn
hóa, pháp luật, thể dục thể
thao,….

7

[H28-4.2-04]

Giấy công nhận trường đạt
danh hiệu đơn vị văn hóa.
19


8

Tiêu
chí
5.1

[H28-4.2-05]

Hình ảnh về một số hoạt
động của địa phương tại
trường

9

Sổ Nghị quyết của Chi bộ

[H4-1.3-15]

10

Sổ công tác Đội

[H4-1.3-19]

1

Kế hoạch giáo dục của nhà
trường.
Kế hoạch của tổ chuyên
môn
Sổ chủ nhiệm
Sổ ghi kế hoạch giảng dạy
của GV
Sổ dự giờ

[H15-1.8-01]

2
3

[H10-1.5-02]
[H15-1.8-02]
[H17-1.8-10]
[H15-1.8-03]

Sổ ghi kế hoạch hoạt động
chuyên môn

4

[H29-5.1-01]

5

[H29-5.1-02]

6

[H29-5.1-03]

7
8
9
10

[H6-1.4-05]

[H29-5.1-04]

Bảng tổng hợp kết quả
giáo dục của HS
Kế hoạch bồi dưỡng học
sinh giỏi và phụ đạo học
sinh yếu kém.
Báo cáo tình hình thực
hiện chương trình của GV
Báo cáo sơ kết, tổng kết
năm học
Sổ họp tổ
Sổ họp chuyên môn
Các báo cáo chuyên đề, đề

[H1-1.1-05]
[H6-1.4-04]
[H15-1.8-04]
20


tài SKKN
Sổ nghị quyết của nhà
trường
Sổ chủ nhiệm
Sổ ghi kế hoạch giảng dạy
của GV
Sổ dự giờ

11
Tiêu
chí
5.2

1
2
3
4

[H1-1.1-06]
[H10-1.5-02]
[H15-1.8-02]
[H17-1.8-10]
[H15-1.8-03]

Kế hoạch hoạt động
chuyên môn

5

Báo cáo sơ kết, tổng kết,
năm học

[H1-1.1-05]

6

Các báo cáo chuyên đề, đề
tài, sáng kiến kinh nghiệm.

[H29-5.1-04]

7

[H29-5.2-01]

Kế hoạch giáo dục học
sinh có hoàn cảnh khó
khăn, học sinh có năng
khiếu, học sinh gặp khó
khăn trong học tập và rèn
luyện.

8

[H29-5.2-02]

Kết quả thi học sinh giỏi
văn hóa, thể thao, văn
nghệ cấp huyện, cấp
tỉnh…

9

[H29-5.2-03]

Các hình thức khen
thưởng dành cho GV,HS
về các môn học, thể
thao,nghệ thuật được cấp
21


có thẩm quyền công nhận.
Tiêu
chí
5.3

Tiêu
chí

Kế hoạch năm học của nhà
trường

[H1-1.1-03]

Kế hoạch hoạt động
chuyên môn

[H15-1.8-03]

2

Kế hoạch năm học của tổ
chuyên môn

[H6-1.4-05]

3

Báo cáo hoạt động chuyên
môn của trường.

[H8-1.4-10]

4

Báo cáo sơ kết, tổng kết
hoạt động chuyên của tổ

[H8-1.4-11]

5

Báo cáo sơ kết, tổng kết
năm học (có nội dung giáo
dục địa phương).

[H1-1.1-05]

6

Sổ họp chuyên môn

[H15-1.8-04]

1

7

[H30-5.3-01]

Đề kiểm tra, thi của các
môn

8

[H30-5.3-02]

Giáo án các tiết dạy có nội
dung giáo dục địa phương
ở các môn văn, sử, địa,
gdcd

1

[H30-5.4-01]

Kế hoạch tổ chức các hoạt
động trải nghiệm, hướng
22


5.4

Tiêu
chí
5.5

nghiệp
2

[H30-5.4-02]

Báo cáo về hoạt động trải
nghiệm hướng nghiệp

3

[H30-5.4-03]

Hình ảnh về hoạt động trải
nghiệm, hướng nghiệp

4

Kế hoạch năm học của nhà
trường

[H1-1.1-03]

5

Sổ họp chuyên môn

[H15-1.8-04]

6

Sổ nghị quyết của nhà
trường

[H1-1.1-06]

7

Báo cáo sơ kết, tổng kết
năm học.

[H1-1.1-05]

8
1

Sổ chủ nhiệm
Giáo án có nội dung tích
hợp giáo dục kĩ năng sống;
GA HĐNGLL
Hình ảnh các hoạt động
giáo dục hình thành kỹ
năng sống cho học sinh
Sổ chủ nhiệm
Sổ ghi kế hoạch giảng dạy
của GV
Sổ dự giờ

[H10-1.5-02]

[H31-5.5-01]
[H31-5.5-02]

2
3
4
5

[H10-1.5-02]
[H15-1.8-02]
[H17-1.8-10]
[H15-1.8-03]

Kế hoạch hoạt động
chuyên môn
23


Tiêu
chí
5.6

6

Sổ gọi tên và ghi điểm

[H11-1.5-05]

7
8
9

Sổ họp tổ
Sổ họp chuyên môn
Báo cáo sơ kết, tổng kết
năm học
Danh sách công nhận kết
quả tốt nghiệp THCS
Báo cáo phân luồng học
sinh THCS

[H6-1.4-04]
[H15-1.8-04]
[H1-1.1-05]

Bảng tổng hợp kết quả
giáo dục của HS

[H29-5.1-01]

5

Sổ gọi tên và ghi điểm

[H11-1.5-05]

6

Bảng tổng hợp kết quả
giáo dục của HS
Sổ chủ nhiệm
Sổ ghi kế hoạch giảng dạy
của GV
Sổ dự giờ

[H29-5.1-01]

1

[H31-5.6-01]

2

[H31-5.6-02]

3
4

7
8
9
10
11

[H10-1.5-02]
[H15-1.8-02]
[H17-1.8-10]
[H15-1.8-03]

Kế hoạch hoạt động
chuyên môn
Báo cáo sơ kết, tổng kết,
năm học

[H1-1.1-05]

12

24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×