Tải bản đầy đủ

QUYET DINH THANH LAP HOI DONG TDG TRUONG THCS

PHÒNG GD ĐT .......

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS .......

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 05 /QĐ-THCS

An Sơn, ngày 15 tháng 2 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS ……
Căn cứ Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 08 năm 2018 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục
và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường THCS, trường THPT và trường phổ
thông có nhiều cấp học;
Căn cứ vào kế hoạch số 13/KH-PGDĐT, ngày 31 tháng 01 năm 2019 của
Phòng GD ĐT Kiên Hải về xây dựng trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và

công nhận đạt chuẩn quốc gia năm học 2018-2019;
Xét đề nghị của Hội đồng nhà trường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá trường Trung học cơ sở …… gồm các
ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.
Giúp việc cho Hội đồng có nhóm Thư ký và các nhóm công tác gồm các ông/bà
có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2. Hội đồng tự đánh giá có nhiệm vụ triển khai công tác tự đánh giá
trường Trung học cơ sở An Sơn theo các quy định hiện hành của Bộ GDĐT.
Điều 3. Các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này./.
Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Như Điều 3;
- Phòng GDĐT ….. (để b/c);
- Lưu : VT.

Lương Thị A


DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
TRƯỜNG THCS ……
(Kèm theo Quyết định số : 05 /QĐ-THCS ngày 15 tháng 02 năm 2019
của Hiệu trưởng trường THCS An Sơn)
TT
Họ và tên
1 Lương Thị A
2 Trần B
3 Nguyễn C
4
5
6
7
8
9

Chức danh, chức vụ
Hiệu trưởng


Phó Hiệu trưởng
Chủ tịch CĐCS

Trần Quốc Nam
Giáo viên - Bí thư Chi đòan
Phạm Hữu Thanh
Giáo viên - Tổng phụ trách Đội
Nguyễn Hoài Dương
Giáo viên – Trưởng ban TTND
Trần Thị Tươi
Tổ trưởng tổ XH
Danh Niên
Tổ trưởng tổ TN
Phạm Diệu Thuần
CNV - Tổ trưởng tổ văn phòng
(Danh sách gồm có 09 người)

Nhiệm vụ
Chủ tịch HĐ
Phó Chủ tịch HĐ
Thành viên,
Trưởng nhóm
Thư ký
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên

DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM THƯ KÝ
(Kèm theo Quyết định số : 05 /QĐ-THCS ngày 15 tháng 02 năm 2019
của Hiệu trưởng trường THCS An Sơn)
TT
Họ và tên
1 Nguyễn C
2
3

Chức danh, chức vụ
Giáo viên – Chủ tịch CĐCS

Phạm Diệu Thuần
CNV - Tổ trưởng tổ văn phòng
Hình Hoàng Lâm
Giáo viên Tin học
(Danh sách gồm có 03 người)

Nhiệm vụ
Trưởng nhóm thư

Thành viên
Thành viên


DANH SÁCH CÁC NHÓM CÔNG TÁC
(Kèm theo Quyết định số : 05 /QĐ-THCS ngày 15 tháng 02 năm 2019
của Hiệu trưởng trường THCS An Sơn)
TT
Nhó
m1

Nhó
m2

Nhó
m3

Nhó
m4
Nhó
m5

Họ và tên
Lương Thị A
Trần B
Nguyễn C
Trần Thị Tươi
Danh Niên
Phạm Hữu Thanh
Hồng Thị Kim Lón
Nguyễn Hoài Dương
Trần B
Nguyễn Ngọc Lợi
Nguyễn Ngọc Bé
Châu Thị Mỹ Linh
Huỳnh Yến Linh
Lương Thị A
Phạm Diệu Thuần
Vũ Văn Dũng
Võ Thị Thúy Loan
Ngô Yến Tân
Phạm Thị Mừng
Nguyễn Thị Tuyết
Nguyễn C
Đỗ Duy Hải
Lương Thị A
Trần B
Nguyễn Thị Quỳnh Tâm
Danh Niên
Đặng Thị Hoài
Trần Quốc Nam
Phan Phúc Luận
Hình Hoàng Lâm

Chức danh,
chức vụ
Hiệu trưởng
Phó Hiệu trưởng
CT CĐCS
TT Tổ TN
TT Tổ XH
TPT
KT
TB TTND
P. Hiệu trưởng
UV BCH CĐCS
Giáo viên
Giáo viên
Giáo viên
Hiệu trưởng
TT Tổ VP
UV BCH CĐ
Giáo viên
Giáo viên
Giáo viên
Nhân viên
CTCĐ
Giáo viên
Hiệu trưởng
Phó Hiệu trưởng
Giáo viên
TT Tổ TN
Giáo viên
Bí thư CĐ
Giáo viên
Giáo viên

Nhiệm vụ
Tổ chức và quản lý nhà
trường

Cán bộ quản lý, giáo viên,
nhân viên và học sinh

Cơ sở vật chất và trang thiết
bị dạy học

Quan hệ nhà trường, gia đình
và xã hội
Hội đồng giáo dục và kết quả
giáo dụcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×