Tải bản đầy đủ

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO PHONG

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ
GIA TĂNG VÀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO PHONG
Sinh viên thực hiện
Nguyễn Thị Phương Uyên
Lớp: K49C - Kế toán

Giáo viên hướng dẫn
Ths. Nguyễn Thị Thu Trang

Niên khóa: 2015 - 2019


KẾT CẤU ĐỀ TÀI
PHẦN
I


ĐẶT VẤN ĐỀ

PHẦN
II

NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

PHẦN
III

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ


PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lí do chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài
3. Đối tượng nghiên cứu đề tài
4. Phạm vi nghiên cứu đề tài
5. Phương pháp nghiên cứu đề tài
6. Kết cấu đề tài
7. Tính mới của đề tài


PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ


PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Chương

Cơ sở lí luận về công tác thuế giá trị gia tăng và
thuế thu nhập doanh nghiệp

1

Chương

2

Thực trạng công tác kế toán thuế giá trị gia tăng


và thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty TNHH
thương mại dịch vụ Bảo Phong

Chương

3

Một số đánh giá và giải pháp hoàn thiện
công tác kế tóan thuế giá trị gia tăng và thuế
thu nhập doanh nghiệp tại công ty TNHH
thương mại dịch vụ Bảo Phong.


PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ
THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO PHONG

2.1. Giới thiệu tổng quan về
công ty TNHH thương mại
dịch vụ Bảo Phong

2.2. Thực trạng công tác kế
toán thuế giá trị gia tăng và
thuế thu nhập doanh nghiệp
tại công ty TNHH thương mại
và dịch vụ Bảo Phong


2.1. Giới thiệu tổng quan về công ty TNHH thương
mại dịch vụ Bảo Phong


2.2. Thực trạng công tác kế toán thuế GTGT và thuế
TNDN tại công ty TNHH thương mại dịch vụ Bảo
Phong
2.2.1. Thực trạng công tác kế toán thuế GTGT
 Nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
 Kê khai thuế theo quý, sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.8.5.
 Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty chịu thuế GTGT đầu vào của hàng
hóa dịch vụ dùng cho hoạt động kinh doanh được khấu trừ. Mức thuế suất
GTGT được áp dụng tại công ty là 10%.
 Đặc biệt, công ty TNHH Thương mại dịch vụ Bảo Phong có kinh doanh phần
mềm và dịch vụ cài đặt phần mềm, đây là đối tượng không chịu thuế GTGT.
(Theo công văn 3111/TCT – CS ngày 18/08/2010 của Tổng cục thuế)


Quy trình lưu chuyển chứng từ thuế GTGT đầu vào
Hóa đơn GTGT

Kiểm tra
Sổ chi tiết TK
1331

Nhập liệu vào
PM
Hóa đơn GTGT
D

Bảng kê
chi tiết2.2.1. Thực trạng công tác kế toán thuế GTGT
Ví dụ minh họa:
Ngày 24/12/2017, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Bảo
Phong mua hàng từ Công ty TNHH MTV Phan Quang, bao gồm: 3
Bo mạch chính vi tính Asus Prime A320M-K, 3 bộ vi xử lí AMD loại
AMD ATHLON 200GE, 6 Bộ nhớ trong Kingston 4GB D4-2400U17
1IXR nonECC 288P, 5 cổng nối mạng TLSF 1005D TP link và 5 thiết bị
thu phát vô tuyến 150MTP link WN722N theo hóa đơn GTGT số
0011719, chưa thanh toán tiền cho người bán. Tổng tiền thanh
toán là 14.230.000 đồng (thuế GTGT 10%).

Quy trình luân chuyển chứng từ thuế GTGT đầu ra

Đơn đặt hàng
Kiểm tra

Sổ chi tiết
TK 33311

Nhập liệu
vào PM

Lập hóa đơn
GTGT

Hóa đơn GTGT
Khách hàng

D2.2.1. Thực trạng công tác kế toán thuế GTGT
Ví dụ minh họa:
Ngày 30/12/2017, Công ty TNHH thương mại dịch vụ Bảo
Phong xuất kho bán hàng cho công ty TNHH thương mại vận tải San
Hiền. Đơn hàng bao gồm: 150 mét dây tín hiệu Camera; 2 cái nguồn
camera; 1 công kiểm tra, chạy dây camera; 2 cái hạt mạng và dịch vụ
cài Win, chép dữ liệu máy server. Tổng giá trị đơn hàng là 1.872.727
đồng, tiền thuế GTGT 10% là 187.273 đồng. Công ty San Hiền trả tiền
ngay.

2.2.1. Thực trạng công tác kế toán thuế GTGT


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×