Tải bản đầy đủ

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho một số doanh nghiệp vùng Trung du miền núi phía Bắc hiện nay

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

HOÀNG THỊ THU HẰNG

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO
CHO MỘT SỐ DOANH NGHIỆP VÙNG TRUNG DU
MIỀN NÚI PHÍA BẮC HIỆN NAY

LUẬN VĂN THẠC SĨ TRIẾT HỌC

HÀ NỘI - 2012

1


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

HOÀNG THỊ THU HẰNG


PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO
CHO MỘT SỐ DOANH NGHIỆP VÙNG TRUNG DU MIỀN
NÚI PHÍA BẮC HIỆN NAY

Chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học
Mã số
: 60 22 85

LUẬN VĂN THẠC SĨ TRIẾT HỌC

Người hướng dẫn khoa học: TS. VŨ THỊ TÙNG HOA

HÀ NỘI - 2012

2


LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu
của riêng tôi, dưới sự hướng dẫn của TS. Vũ Thị
Tùng Hoa. Các số liệu, tài liệu trong luận văn là
trung thực, bảo đảm tính khách quan. Các tài liệu
tham khảo có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
Hà Nội, ngày tháng năm 2012.
Tác giả

Hoàng Thị Thu Hằng

3


MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ................................................................................................................. 1

Chương 1. KHÁI LƯỢC VỀ NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO
VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA MỘT SỐ DOANH NGHIỆP VÙNG TRUNG DU
MIỀN NÚI PHÍA BẮC ........................................................................... 9

11h i
v gu
h
v gu
h
h t
g
.................. 9
111 h i
v gu
h
v ph t triể gu
h
............... 9
112 h i
v gu
h
h t
g
.................................... 17
1.2. Đặ điểm ủ một số d h ghiệp vù g tru g du mi
úi phí Bắ ....... 32
1 2 1 V i ét kh i qu t v đi u kiệ t hiê v ki h tế xã hội
tỉ h
mi
úi phí Bắ
ớ t hiệ
y .................................................. 32
1 2 2 Đặ điểm ơ bả ủ một số d h ghiệp vù g tru g du mi
úi phí Bắ ....................................................................................... 36
Chương 2. THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC VÀ NHU CẦU PHÁT TRIỂN
NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TRONG CÁC DOANH
NGHIỆP VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC ............................ 39

2.1. Th

tr g gu
h
tr g một số d h ghiệp vù g tru g du
mi
úi phí Bắ .............................................................................. 39
2.1.1. Số
g gu
h
tr g một số d h ghiệp vù g tru g
du mi
úi phí Bắ ........................................................................ 39
2.1.2. V h t
g ủ gu
h
tr g một số d h ghiệp
vù g tru g du mi
úi phí Bắ ...................................................... 50
2.1.3. C
ă g
ơ bả ủ gu
h
hiệ hữu tr g một số
d h ghiệp vù g tru g du mi
úi phí Bắ ............................... 60
2.2. Nhu ầu ph t triể gu
h
h t
g
tr g
d h
ghiệp vù g tru g du mi
úi phí Bắ .......................................... 69
Chương 3. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO
CHO MỘT SỐ DOANH NGHIỆP VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA
BẮC.................................................................................................... 76

3.1. Giải ph p v phí d h ghiệp ................................................................... 76
3 1 1 D h ghiệp phải t r th ơ g hiệu tốt trê thị tr ờ g................. 77
3.1 2 D h ghiệp ầ ó hiế
d ih v h
(đặ biệt
h
h t
g
) ................................................................... 77

4


3.1 3 V hí h s h ơ g bổ g ................................................................. 79
3 1 4 Phải t đ
môi tr ờ g m việ tốt .............................................. 80
3.2. V phí g ời
độ g ................................................................................ 81
3 2 1 Có kế h h
họ gh ghiệp phù h p với ă g
v đi u
kiệ ụ thể ủ mì h ......................................................................... 82
3 2 2 Có t m ý ổ đị h, m việ u d i t i d h ghiệp ......................... 83
3.2.3. T gi
g
trì h độ huyê mô ghiệp vụ, rè uyệ
hữ g khả ă g v kỹ ă g gh ghiệp để trở th h h
h t
g
................................................................................... 84
3 2 4 Ng ời
độ g đ xu t hữ g ý kiế h p ý đối với d h
ghiệp ................................................................................................ 85
3 3 Giải ph p h
tr ờ g đ t ................................................................. 86
331 N g
h t
gđ t t
diệ ............................................. 86
3.3.2 Đ t the hu ầu xã hội .............................................................. 91
KẾT LUẬN ........................................................................................................... 97
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................. 99
PHỤ LỤC ......................................................................................................... 102

5


MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Có thể ói tr g qu trì h ô g ghiệp hó , hiệ đ i hó đ t
gu

g ời uôh

với s tă g tr ở g v ph t triể
ti m ă g tri thứ
vtố tru g t m, ó v i trò quyết đị h đối

ớ thì

ki h tế Ngu

i thế

g ời với

h tr h ủ

ô g ty,

g h

h

i trở

ki h tế thế giới ói hu g v Việt N m ói riê g
Ch

th h v

ú

v

đ ph t triể

đ thời s

ó g bỏ g h ở

ớ đã v đ g b ớ v
thứ đ g đặt r v
h t

ớ t tr g gi i đ

vố , gi

h

Lị h sử h


thừ truy

yếu tố quyết

ơ sở qu
i “hi

trọ g
g ời

ủ họ” [23, tr 438] Trì h độ trí
gu

điểm kh
t i

i gì thú đẩy

v khả ă g s g t

h g đầu tr g số

thố g

g ời

trí tuệ, bởi “t t ả

tuệ thể hiệ thô g qu trì h độ họ v

gu

trọ g

h h độ g t t hiê phải thô g qu đầu ó

i g ời Trê

i thế v

hì h th i ki h tế xã hội, tr g đó yếu tố qu
g ời

gu

y Đ t

ớ thời kỳ ô g ghiệp

i đã hứ g tỏ rằ g gu

gu

g ời

ô g rẻ s g

đ p ứ g yêu ầu ủ đ t

hó v hội hập quố tế trở ê hết sứ qu

h t ủ

hiệ

i thế s s h ủ s ph t triể ki h tế đ g huyể từ
g

đị h s ph t triể

gu

thời kỳ hội hập v ph t triể , hi u ơ hội, th h

yếu tố gi u t i guyê , hi u ti
h

g ời v

họ

Trí tuệ ủ

đã ó tr g ị h sử xã hội


hủ ghĩ M -Lê i v kế

guyê khí ủ quố gi ” ủ d

tộ , Chủ

tị h H Chí Mi h đ h gi

v uô

i trọ g gu

trí tuệ ủ d

tộ ,

bởi “

h

vô ù g vô tậ ” D vậy, việ

g

g v trí tuệ ủ

d
đ t

trí, đ

h

ú

ũ g

mụ tiêu h g đầu để ph t triể


Ng y

gu

t

d

y, ù g với s ph t triể m h ủ ki h tế tri thứ thì v
g ời ũ g đ

đ

đ v

ở hi u quố gi trê thế giới Đối với

6


một quố gi đ g ph t triể
dụ g gu
h

h Việt N m thì việ ph t triể , quả

g ời iê qu
h t

g

x

s

gu

g“

g ời

ủ s

ý gu

g ời ph t triể

đị h thắ g

i ủ

gm

ờ g tr g v thể h t, ph g phú

đứ ” [6, tr 6] Bởi ẽ: “N g
tô g uộg ời Việt N m

guời

gu

ghiệp hó hiệ đ i hó đ t
Việt N m

một

tỉ h mi

hủ thể ẫ ph ơ g diệ
giữ v i trò quyết đị h s

g

số trẻ, gu

độ g h

úi, vù g s u, vù g x

ph , hậu quả để
g đó đặ biệt

ầu v việ sử dụ g gu
ớ t , h ti ò

, đi u đó đ

ặ g

h

hi u ăm

g tr g hữ g ăm đổi
h h, m h

h h v ki h tế Vì vậy, hu

h t

h ghiệp trê

thể hiệ rõ ét

Mặ dù phải trải qu

s ph t triể

h
d

ghiệp ô g
độ g d i d

mới gầ đ y Việt N m ũ g đã trở th h một quố gi ph t triể
v mọi mặt, tr

kh hớ đô g d , d

hu g h t

hiế tr h t

h

tố quyết

hí h qu trì h ô g ghiệp hó hiệ đ i hó phải h ớ g v

thể, gu

hơ ở

h

trí, b i

ghiệp ô g ghiệp hó , hiệ đ i hó , vừ

phụ vụ The đó, vừ trê ph ơ g diệ

g hì

d

ô g ghiệp hó , hiệ đ i hó ” [7, tr 21] Đó

yếu tố ơ bả quy đị h s

đối t

diệ với t

g xã hội mới” thì phải tập tru g x y

v trí tuệ,

d ỡ g v ph t huy gu

m yếu tố ơ bả để ph t

g ời Việt N m t

ghiệp x y d

v ti h thầ , tr g s g v đ

h

gu

g ời tr g t ơ g i…

vữ g Để ph t triể

“độ g

vừ

h : ph t triể

g ời, quả

y việ ph t huy gu

h hv b
h

d

t

đ

ầ thiết Mặt kh , tr g bối ả h hội hập ki h tế quố tế, Đả g t

đị h

triể

v

, sử dụ g gu

g ời hiệ hữu, uôi d ỡ g đ
th

đế

ý v sử

g


đã v đ g đ
ớ tr g đó ó ả

đặt r
d

h

ghiệp ở vù g úi, vù g s u, vùng xa.
Tr
hiệ

g hầu hết

d

h ghiệp ở vù g tru g du mi

y đ g đẩy m h ô g ghiệp hó hiệ đ i hó

7

ê

úi phí Bắ
ó hu ầu ầ


đ

sử dụ g gu

ó, hiệ hữu ủ

h
gu

ó h t
h

hu ầu sử dụ g ủ

g

t i

d

d

, h

g hữ g ă g

h ghiệp

y h

h ghiệp ói riê g ũ g h

hu g Có hi u g ời đi

m khô g đú g gh h ặ

đ g

đ pứ gđ

ủ t

xã hội ói

g h gh khô g phù

h p với hu ầu ủ xã hội, t y gh khô g t ơ g xứ g với t m bằ g đ
p, tỷ ệ đ

t

kỹ thuật ò

giữ

kỹ s

ý thuyết với kỹ s th

ô g h

hi u b t h p ý dẫ đế tì h tr g vừ thừ vừ thiếu

ó trì h độ huyê mô …khô g đ p ứ g đ


h hv

g ời sử dụ g
N g

h

t

h

tố qu

độ g

yêu ầu ơ bả

độ g

h t

g gu

h

trọ g để ph t triể

ki h tế xã hội, ph t triể h tầ g ơ sở, đẩy m h ô g ghiệp hó , hiệ đ i
hó đ t

ớ N g

g
h

h t

kiế thứ
g ời

thu hập,

g gu

h

v bả

huyê mô v t y gh , rè

độ g, ph t triể h i hò
g

h t

h

h t hí h

uyệ

kỹ ă g ơ bả

g ời

độ g để tă g gu

g uộ số g v s ph t triể đ t

Từ hữ g ý d trê , tôi đã

hằmhọ đ t i: “Phát triển nguồn nhân

lực chất lượng cao cho một số doanh nghiệp vùng trung du miền núi phía
Bắc hiện nay”

m uậ vă th

ghĩ xã hội kh

họ

sỹ g h Triết họ , huyê

g h Chủ

ủ mì h

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn
Tr

g gi i đ

hiệ

y, ả

ô g ghiệp hó , hiệ đ i hó thì v
h t

g

đặt v

đ

trì h kh
kh

đã v đ g đ
ghiê
họ

ứu đ t ih u Tiêu biểu

h kh

ớ đ g đẩy m h th

hiệ s

đ

gu

gu

r t hi u t

h

v

giả qu

t m ghiê

ghiệp
h
ứu

hi

y, t

giả đã đ

tiếp ậ với một số ô g

họ

ó iê qu

đế đ t i ở hữ g gó độ

một số ô g trì h s u:

GS. TS Nguyễn Duy Quý tr g b i: “Một số giải pháp nhằm khai thác
có hiệu quả nguồn lực con người” đã h rằ g ph t triể

8

g ời v th c


h t

ph t triể v h

thiệ

h

h

g ời the yêu ầu ủ thời kỳ

ô g ghiệp hó , hiệ đ i hó
GS Nguyễn Trọng Chuẩn khẳ g đị h: “Nguồn lực con người là chìa
khóa đảm bảo cho sự phát triển nhanh và lâu bền của Việt Nam trong thế kỷ
XXI” [2], t
gu

giả đã ph

kh , t

tí h vị trí gu

giả đã khẳ g đị h gu

h t hỉ ó thể

g ời Từ đó, t

để kí h thí h tí h tí h
ủ đ t

htr g qu
qu

giả đ

hệ với

trọ g h t, quyết đị h

ập đế một số yếu tố ầ thiết

g ời, kh i th

tốt h t gu

hTr

g b i viết “Phát triển giáo dục - đào tạo nhân tài để thực hiện

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” đă g trê t p hí Cộ g sả số 1 ăm
1997, khi đ
g

ập đế

,t

h thứ

yếu tố ầ thiết để ph t triể

giả Nguyễ Vă Hiệu đã h

ủ gi

dụ v đ

t

gu

h

h t

m h đế v i trò, ội du g v

tr g việ b i d ỡ g h

t i

Ở b i viết: “Mối quan hệ giữa đào tạo với sử dụng nhân lực: khái niệm,
nội dung và cơ chế” đă g trê t p hí
PGS TS Phv sử dụ g h
h t
đ

t

họ Gi

dụ số 16 ăm 2007,

h đã êu ê tí h t t yếu ủ mối qu

hệ giữ đ

tr g ơ hế thị tr ờ g v đi đế kết uậ rằ g: Để

g, hiệu quả đ

với sử dụ g h
T

h

t

ầ phải tă g

v đ d g hó

ờ g qu

ội du g đ

t
g

hệ giữ hệ thố g
t

giả Đoàn Gia Dũng - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

tr g b i viết “Bàn về sự tích hợp chiến lược nguồn nhân lực với chiến lược
công ty” ũ g đã khẳ g đị h “trong các cách để tạo ra năng lực cạnh tranh
của công ty thì lợi thế thông qua con người được xem là yếu tố căn bản và có
tính quyết định của mọi thời đại”
TS Vũ Thị Tùng Hoa - Đại học Sư phạm Thái Nguyên - Đ t i
ghiê

ứu kh

họ

p Bộ “Mối liên hệ giữa sự nghiệp đào tạo nguồn lực

con người ở Đại học Thái Nguyên với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại

9


hóa ở các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc” ũ g đã đ
t

gu

h

ập đế v

đ đ

phụ vụ h s ph t triể ở Việt N m tr g gi i đ

ô g ghiệp hó , hiệ đ i hó đặ biệt

tỉ h mi

úi phí Bắ

GS TSKH Phạm Minh Hạc tr g “Vấn đề con người trong sự nghiệp
công nghiệp hóa, hiện đại hóa” Nh xu t bả Chí h trị quố gi H Nội, 1996
đã êu ê v i trò t

gu

g ời tr g qu trì h th

ô g ghiệp hó , hiệ đ i hó đ t
Luậ

tiế sĩ Triết họ


ủ Đoàn Văn Khái: “Nguồn lực con người

trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” đã
thiết ủ việ ph t triể

gu

ghiệp hó , hiệ đ i hó đ t

hiệ

m rõ shiệ

ô g

g ời tr g qu trì h th


TS Vũ Bá Thể - Học viện Tài chính với ô g trì h kh

họ “Phát

huy nguồn lực con người để công nghiệp hóa, hiện đại hóa - kinh nghiệm
quốc tế và thực tiễn Việt Nam” đã đ

ập đế

hữ g ki h ghiệm ơ bả

h một số giải ph p để ph t huy gu
ghiệp, hó hiệ đ i hó ở
Ng i r
qu

đế v
t

t

gu

h

xã hội ở

ớ t

trì h kh

họ

tr g một số d
h

ớ t
h

h t

g

Tuy hiê , the
d h s

hữ g ô g trì h kh
h ặ

ô g trì h trê đ u ít hi u đ
gu

s t, ph

g ời hằm đẩy m h ô g

ó hi u b i viết v

đ đ

C
đ

ò

ũ g

gu

ập đế v

họ

h

h t

đ

ầ thiết hiệ

ó iê
g

.
y

hằm thú đẩy s ph t triể ki h tế hậ thứ

ghiêhú g tôi thì h

ứu s u v th

h ghiệp vù g tru g du mi

tr g gu

úi phí Bắ

ó ô g
h

ũ g h khả

tí h hu ầu ủ một số d

h ghiệp v việ

h t

ghị một số giải ph p ơ bả để ph t

g

triể

gu

h

mi

úi phí Bắ hiệ

v từ đó kiế
h t

g

tr g một số d

y Vì vậy, t

giả

ầ đ

sử gu

h ghiệp vù g tru g du

họ đ t i “Phát triển nguồn

nhân lực chất lượng cao cho một số doanh nghiệp vùng trung du miền núi

10


phía Bắc hiện nay”
phầ

ô g sứ

tru g du mi

m ội du g ghiê

ủ mì h h s
úi phí Bắ v

ứu với m g muố đó g góp một

ghiệp ph t triể ki h tế xã hội ủ vù g

ủ đ t3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn
+ Mục đích của luận văn: Trê


gu

h

h t

g

để đ

r

tí h th

tr g h t

g

ũ g h tìm hiểu hu ầu v việ sử dụ g gu
ủ một số d

h ghiệp vù g tru g du mi

hữ g giải ph p ơ bả

đ p ứ g hu ầu ủ
+ Để đ t đ
đ

ơ sở ph

hằm đ

d

t

h ghiệp

gu

h

úi phí Bắ

h

ó h t

g

y

mụ đí h đã đ r , uậ vă phải giải quyết hữ g v

ơ bả s u:
- Nghiê

ứu ý uậ v

- Nêu ê đ
một số d

gu

h

hữ g ă g

v

úi phí Bắ

tí h hu ầu v sử dụ g gu

tr g một số d
ớ t hiệ

ht

g
h

ớ t hiệ


y

độ g ó h t

h ghiệp ở một số tỉ h thuộ khu v

mi

g

úi phí Bắ ở

y

- Từ đó kiế
độ g v
g

h

đ g hiệ hữu tr g gu

h ghiệp vù g tru g du mi

- Ph

gu

ghị một số giải ph p ơ bả v phí d
ơ sở,

tr ờ g đ

đ pứ gđ

t

để ó đ

hu ầu sử dụ g ủ

d

gu

h ghiệp, g ời
h

h t

h ghiệp ói riê g v

xã hội ói hu g
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
+ Đối t
tr g gu
Bắ v
h t

g ghiê
h

hu ầu ủ
g

ứu

th

ủ d
d

tr g gi i đ

tr g v số

g, h t

h ghiệp ở vù g tru g du mi

h ghiệp đó tr g việ sử dụ g gu
hiệ

y

11

g,

ă g
úi phí
h


+ Ph m vi ghiê

ứu

một số d

tr h hiệm hữu h , ô g ty ổ phầ , d
t

h

h ghiệp thuộ
h ghiệp h

ở tỉ h L g Sơ , Th i Nguyê , Bắ C , C

i hì h ô g ty
ớ ,d

h ghiệp

Bằ g, Bắ Gi g

5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn
+ Cơ sở lý luận:
D

trê

tả g ý uậhủ ghĩ M -Lê i , hữ g qu

điểm

tr g t t ở g H Chí Mi h, hủ tr ơ g, đ ờ g ối ủ Đả g, hí h s h
ph p uật ủ Nh


ớ v

gu

ò th m khả , kế thừ

giả kh

ó iê qu

h

v gi

b i viết,

đế đ t i

dụ đ

t

ô g trì h kh

Ng i r uậ
họt

y

+ Phương pháp nghiên cứu:
Luậ vă sử dụ g ph ơ g ph p uậ
hứ g v
kh

hu g ủ

hủ ghĩ duy vật biệ

hủ ghĩ duy vật ị h sử, kết h p hặt hẽ với

h : khả s t đi u tr , đ h gi , ph

ph ơ g ph p

tí h, tổ g h p, thu thập xử ý

thô g ti …
6. Đóng góp và ý nghĩa của luận văn
+ Trê
gu
d

ơ sở đi u tr , ph

h

v

tí h th

hu ầu sử dụ g gu

h ghiệp v mối qu

hệ giữ

m g tí h khả thi h việ ph t triể
hu ầu ủ một số d

tr g hữ g ă g
h

h t

hiệ
g

ó ủ


hú g, uậ vă đ r một số giải ph p
gu

h

h t

h ghiệp vù g tru g du mi

g

đ pứ g

úi phí Bắ

ói riê g

ũ g h đ p ứ g hu ầu ủ xã hội ói hu g tr g thời kỳ đổi mới v hội
hập hiệ

y

+ Luậ vă th h ô g sẽ góp một phầ v
tr ờ g huyê

việ t

đi u kiệ

h

ghiệp ó thể th m khả để đi u hỉ h h ơ g trì h đ

h phù h p với hu ầu ủ

d

h ghiệp v xã hội hiệ

12

y Đ

t
g thời


uậ vă

ũ g ó thể

mô họ

ó iê qu

m t i iệu th m khả tr g họ tập v giả g d y

7. Kết cấu của luận văn
Ng i phầ mở đầu, kết uậ , d h mụ t i iệu th m khả , uậ vă
g m ó 3 h ơ g, 7 tiết
Chương 1:
ủ một số d

h i

h t

gu

h

h t

h ghiệp vù g tru g du mi

Chương 2: Th
h

v

g

tr g v

gu

v đặ điểm

úi phí Bắ

h

ủ một số d

g

v

hu ầu ph t triể

h ghiệp vù g tru g du mi

gu
úi

phí Bắ
Chương 3: Một số giải ph p tr g việ ph t triể
g

tr g

d

h ghiệp vù g tru g du mi

Chương 1

13

gu

h

úi phí Bắ

h t


KHÁI LƯỢC VỀ NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO
VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA MỘT SỐ DOANH NGHIỆP VÙNG TRUNG DU MIỀN
NÚI PHÍA BẮC

1.1. Khái lược về nguồn nhân lực và nguồn nhân lực chất lượng cao
1.1.1 Khái lược về nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực
1.1.1.1. Khái niệm về nguồn nhân lực
Nói tới gu

h

ói đế một yếu tố qu

trọ g h t, ă g

độ g h t ủ việ tă g tr ở g v ph t triể ki h tế xã hội vì

gu

kh

vố … hỉ

h

gu

kh i th

t

kh

ó hiệu quả khi gu

rằ g, đi u kiệ t
s ph t triể
ă g, t
h

hiê , gu

hiê , khí hậu, đị

gu

kiệt Tr i

i, gu

ý, gu

h

gu
i,

h

gu

g

vô h , uô

h

Mặt

kiệt ếu h

Thậm hí gu

h

g v hiệu quả Nói

hủ yếu, vữ g hắ , u b

gu

uô ph t triể v

giờ

h t

ghĩsử

h kh , gu


đ
h t đị h

x

hiểu

t

ê một sứ m h hiệ th

h y sứ m h tr g d g ti m ă g h s biế đổi ph t triể
h y một quố gi

hú g t biết

h t tr g s ph t triể

hu g h t th ờ g đ

bộ hữ g yếu tố ả v vật h t v ti h thầ , t
h

ó

ủ mọi gu

h i iệm “nguồn lực” the

Ngu

t i ở d g ti m

đó dù ó ph g phú tới đ u ũ g ó thể bị kh i thh

ó v i trò r t ớ tr g

dụ g khi kết h p với gu

uôi d ỡ g, thú đẩy ó ph t triể
i

vố

hữ g kh h thể b t độ g Nhữ g yếu tố đó hỉ trở th h

khả ă g t i si h v t t i si h khô g b
dụ g

ph t huy Chú g t biết

S g hữ g yếu tố đó t

tố khởi độ g v ph t huy t

kh ,

ô g ghệ, gu

g ời đ

ủ mỗi quố gi

hú g

họ

đó

đị h trê một đị ph ơ g, một vù g ã h thổ
đó Xét trê bì h diệ quố gi thì mỗi quố

14


gi kh
qu

h u ó qu

iệm kh

h uv

gu

h

Chẳ g h

iệm s u:
The từ điể thuật gữ ủ Ph p (1977 - 1985) thì gu

g m hữ g g ời tr g độ tuổi
muố

ó việ

xếp v

gu

độ g h

h

g ời t

độ g v

khô g ph

i gu

ó việ

h

ó khả ă g

gu

t

độ g v m g
m thì khô g đ

độ g Qu

bộ hữ g g ời b ớ

iệm

gu

[25, tr 34-40].

ă g

ủ t

h

trì h độ

bộ uộ số g

g ời hiệ

tế h ặ ti m ă g để ph t triể ki h tế xã hội tr g một ộ g đ
Ngu
t

kế h

h

the

h hó ở

ghĩ hẹp để ó thể

ớ t đ

hữ g g ời tr g độ tuổi
Bộ uật

quy đị h

g hó đ

một bộ phậ

độ g ó khả ă g

ủ d

h

ó th

g
tr g ô g
số b

g m

độ g the quy đị h ủ

độ g Việt N m

Trê

ơ sở đó một số h kh

h y gu
Tr

g đó

v

g ời tr g độ tuổi

g

g m

độ g đ

x

g
đị h

tr g độ tuổi

độ g h

g ời

h

đ

độ g đ g

g khô g ó việ

h
h

15

gu
b

m việ

m ( g ời
độ g, g ời

độ g [33]

hiểu the

ghĩ rộ g h t: Với t

h

độ g d trữ

g m họ si h tr g độ tuổi

g khô g ó hu ầu

ph t triể ki h tế xã hội thì gu

đị h gu

độ g v

độ g ó hu ầu h

độ g d trữ b

Ở Việt N m, gu

họ Việt N m đã x

g ời b

th t ghiệp) L

The

h

m, khô g ó giới h

ủ Liê h p quố thì gu

kiế thứ v

yv

m v khô g ó việ

h

The đị h ghĩ
gh ,

b

y thì hữ g g ời tr g độ tuổi

g khô g muố

biệt g ời ó việ

trê v tuổi ủ

h

xã hội [28, tr 14]

Ở Austr i
tuổi

độ g, ó khả ă g

m The kh i iệm

độ g, ó khả ă g

v

ó

ghĩ s u đ y:
u g
g mt

p sứ

độ g để

bộ d

ó khả


ă g

độ g, khô g ph

ĩ h v , khu v

biệt g ời đó đ g h t độ g tr g g h gh ,

Nh vậy, ó thể

iđ y

gu

h

xã hội [26,

tr.21].
The

hx

xã hội b

đị h ủ Tổ g ụ Thố g kê ở Việt N m thì gu

g m hữ g g ời tr g độ tuổi

tuổi, ữ từ 15 đế 55 tuổi) ó khả ă g
iệm

y, gu

khả ă g

h

độ g h

The
khả ă g

h

h

h

The Ng

bộ d

huy độ g đ

tr g độ tuổi

độ g quy đị h) Với
hiểu

t

độ g v

h hiểu

ó

y, kh i

độ g [29, tr 8]

bộ d

số tr g độ tuổi

độ g

h g thế giới WB h rằ g: Ngu

, trí

độ g, ó

khả ă g đảm đ ơ g hí h ủ

t

độ g ũ g đ

ó khả ă g

g ời (thể

m The qu

t ơ g đ ơ g với kh i iệm gu

y gu

độ g v

độ g, ó việ

g khô g th m gi h t độ g ki h tế [29, tr 8]

độ g (d ph p uật

iệm gu

độ g ( m từ 15 đế 60

g m ả hữ g g ời tr g độ tuổi

ghĩ hẹp: Với t

độ g xã hội thì gu

Hiệ

b

h

, kỹ ă g, gh

h

ghiệp ) m mỗi

tr g qu trì h sả xu t, ki h d

t
h

bộ vố

sở hữu, ó thể

h h y tr g một h t độ g

đó [16, tr 371]
Gầ đ y một số h kh
g md

số v

h t

g

họ Việt N m h rằ g: Ngu
g ời, tr g đó thể hiệ

thể h t v ti h thầ , sứ khỏe v trí tuệ, ă g
ph g

h

m việ Qu

ý ả mặt số
qu

gv

h t

iệmg gu

b

ả trê ph ơ g diệ

v phẩm h t, trì h độ v

thể hiệ ở đ t i
h

h

X - 07, ó h m

, tr g đó h t

g

i

trọ g hơ
Số

g gu

độ tuổi, s tiếp ối
mi

ủ đ t

h

đ

x

đị h trê quy mô d

thế hệ, giới tí h v s ph
ớ , giữ

bố d

g h ki h tế v giữ

số g xã hội

16

số, ơ

uv

giữ

vù g,

ĩ hv

ủ đời


Ch t
đặ tr

g gu

g v thể

h

, trí

kh i iệm tổ g h p b
, t y gh , ă g

tr g ô g việ , phẩm h t đ
gộ v bả

h

yếu tố đó Tr g

đứ v trì h độ họ v

mứ độ tr ở g th h ủ
h, ối số g ủ mỗi

ớ , ý thứ gi i

đối với ô g việ , với gi đì h v xã hội,

ĩ h hí h trị v s kết h p

trê thì phẩm h t đ

ý, mứ độ th h th

đứ , tì h yêu quê h ơ g đ t

p, ý thứ v tr h hiệm
gi

quả

g m hữ g ét

qu

yếu tố

trọ g h t, ó ói ê

g ời, quy đị h ph ơ g ph p t duy, h
g ời

1.1.1.2. Khái niệm phát triển nguồn nhân lực
Ngu

h

đó g v i trò vô ù g qu

tr ở g v ph t triể ki h tế Đặ biệt

tr

trọ g tr g qu trì h tă g

g gi i đ

tế thế giới đ g ó xu h ớ g biế dầ th h
h

trở th h độ g
Nhậ thứ đ

t

quố
h t
hi u

trọ g ủ

ầ thứ VIII, Đả g t đã h
h

gu

h

m h: Đ

gi u

h t
gu

ả v số

m g Việt N m tr
Ph t triể
v

g
h

b id ỡ gv

xu h ớ g ph t triể

th

g h t

h
s

g

g

ghiệp ô g ghiệp

ớ m h, xã hội ô g bằ g, d

g v trở th h độ g
h

t

đ ờ g t t yếu ủ

Cô g ghiệp hó , hiệ đ i hó phải ó gu
v

, t i Đ i hội Đả g

để đ p ứ g yêu ầu s

ớ trê thế giới Đó ũ g

đế mụ tiêu: D

ki h

ki h tế tri thứ thì gu

hó , hiệ đ i hó Cô g ghiệp hó , hiệ đ i hó


y, khi

hủ yếu h s ph t triể ki h tế

tầm qu

g gu

hiệ

hu g

ớ t để đi
hủ vă mi h

đủ v số

g, m h

ủ s ph t triể

Ph t triể

một hiệm vụ t t yếu ủ

h

g thời kỳ mới
gu

h t

h
g gu

kh i iệm đ
h

Để ó thể ph t triể đ
ki h tế, phải ó

v đi u hỉ h h p ý số
gu

ơ hế, hí h s h t

vậy, ó thể hiểu kh i iệm ph t triể

hiểu ở gó độ h

gu

17

h

thiệ
g gu

, xét từ gó độ vĩ mô ủ
độ g v

h

gu

: “Ph t triể

h

Nh
gu

h


tổ g thể
g gu

ơ hế, hí h s h v biệ ph p h
h

ủ t

gu

h

g

h t

xã hội (phẩm h t v trí tuệ, thể h t, t m ý -

xã hội) v đi u hỉ h h p ý v số
hỏi v

thiệ ,

g gu

h

đ p ứ g yêu ầu đòi

h s ph t triể ki h tế xã hội tr g từ g gi i đ

ph t triể ” [28, tr 17]
1.1.1.3. Kết cấu của nguồn nhân lực
Để ghiê


ứu s u hơ v

gu

ó Tùy the mụ đí h ghiê

xét ở

gó độ kh

h

ầ phải ph

ứu m kết

u gu

tí h kết

h

đ

u

xem

h u:

* Căn cứ vào khả năng và mức độ tham gia hoạt động kinh tế thì nguồn
nhân lực bao gồm nguồn nhân lực trong độ tuổi lao động, nguồn nhân lực
tham gia hoạt động kinh tế và bộ phận nguồn nhân lực dự trữ [29, tr.10].
Nguồn nhân lực trong độ tuổi lao động b
ng ời tr g độ tuổi
ph p uật
độ g đ

độ g v

ó khả ă g

độ g ủ một quố gi
quy đị h kh

g m t

độ g, đ

Ở mỗi quố gi kh

bộ hữ g
quy đị h bởi

h u, độ tuổi

h u

Nguồn nhân lực tham gia hoạt động kinh tế ( ò gọi
độ g)

bộ phậ

ă g độ g h t ủ

gu

h

, ó đ

ph m vi một quố gi , một vù g h y một đị ph ơ g
ph g phú đ d g b

g
tí h tr g

đó Bộ phậ

g m hữ g g ời tr g v trê độ tuổi

m việ , hữ g g ời tr g độ tuổi

độ g h

yr t

độ g đ g

g khô g ó việ

mh ặ

đ g tìm việ
Nguồn nhân lực dự trữ
độ g h g hiệ t i h
đ

Bộ phậ

yb

một phầ

gu

h

tr g độ tuổi

th m gi h t độ g ki h tế v khi ầ

ó thể huy độ g

g m hữ g g ời đ g m ô g việ

ội tr trong gia

đì h mì h, hữ g g ời tr g độ tuổi
ó hu ầu m việ ,độ g đ g đi họ , hữ g g ời khô g

g vũ tr g, hữ g g ời ghỉ h u sớm

18


* Căn cứ vào vị trí, nguồn nhân lực có thể chia thành ba loại sau: [29,
tr.19]
Nguồn nhân lực chính: L
tr g độ tuổi
hội ủ đ t

gu

h

ó số

độ g, đảm hiệm hủ yếu

g ớ

h t, ằm

qu trì h h t độ g ki h tế xãNguồn nhân lực phụ: L bộ phậ d
ó thể tùy the sứ

ằm g i độ tuổi

ủ mì h để th m gi v

độ g, họ

h t độ g ki h tế với thời gi

h t đị h
Nguồn nhân lực bổ sung: L bộ phậ
su g từ

gu

độ tuổi

kh , sẵ s g th m gih

đ

bổ

ghĩ vụ qu

s , số g ời

g iv …

Tóm i: C

qu

iệm v

đị h quy mô gu

hu g

gu

m việ , h một số g ời tr g

độ g tốt ghiệp r tr ờ g, số hết h

độ g ở
xphả

h

h

d

h

trê d

ó s kh

h u

d

h

số s g hú g đ u ó đặ điểm

độ g ủ một xã hội, một vù g, h y ủ một đị

ph ơ g ở hữ g thời điểm x
vật h t, ti h thầ

gu

đị h Đó

bộ phậ d

số đ g t

rải

hủ yếu h xã hội, quyết đị h s ph t triể ki h tế xã hội

ủ quố gi
1.1.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn nhân lực
Ngu
kh
v

h

ủ mỗi quố gi

hịu ả h h ở g ủ

h u, ó hữ g yếu tố thuộ v truy
s vậ độ g ủ xã hội h

việ

m, thu hập, ă g su t

thể

hữ g yếu tố sau:

thố g, ó hữ g yếu tố phụ thuộ

g hủ yếu
độ g, qu

hi u yếu tố

d qu trì h gi

dụ đ

hệ xã hội m hì h th h ê

t ,
Cụ

Thứ nhất: Sự phát triển kinh tế - xã hội tác động đến chất lượng nguồn
nhân lực.
Trì h độ ph t triể
g gu

h

Đó

ủ ki h tế
ơ sở để x

19

yếu tố t

độ g tr

tiếp ê

h t

đị h ti

ơ g, thu hập, ải thiệ


mứ số g v
ê thì

g

trì h độ vă hógi đì h mới ó đi u kiệ để th

hăm só sứ khỏe… Quy mô gi
sứ khỏe h d
g ời

đ

độ g sẽ đ

ả v thể

độ g

hiệ tốt dị h vụ gi

dụ đ

t

tă g,

dụ đ

Đ y

ti

đ để gu

hph t triể

Mặt kh , khi ph t triể ki h tế thì ơ

phải ó s th y đổi Ở

t ,

dị h vụ hăm só

huyể dị h the h ớ g tiê tiế hiệ đ i, đòi hỏi h t

u ki h tế sẽ

g gu

h

ớ t tr g hữ g ăm gầ đ y, hờ ki h tế iê tụ

ó tố độ tă g tr ở g
đ

hi thu hập tă g

mở rộ g thì đời số g vật h t v ti h thầ
tă g

v trí

g ời

ê Nhó đi u kiệ tă g đầu t

h gi

dụ

t
Ch t

ki h tế m

g gu

khô g hỉ phụ thuộ v

ò phụ thuộ v

hậ thứ v đ
đẳ g giới

h

hi u yếu tố kh

đứ đối với gh

Tr

g ời

phải khô g gừ g v ơ
ghiệp

hi qu trì h hội hập

hệ ứ g xử, kỹ ă g mới đ

v

m th y đổi h t

mv

gu
ữđ

h

để thí h ứ g với

ki h tế t
h gi

h

đó thì v

trê

h t tr g gu

độ g tr

đ bì h đẳ g giới ũ g

h

bởi ẽ khi ki h tế xã hội ph t triể sẽ t

bì h đẳ g với h u tr g thị tr ờ g
h

đặ biệt

đối với

h

tiếp v

hi u ph ơ g diệ

tiếp
Tr g
tố t

ơ hội h

độ g Đi u

th h độ g ơ thú đẩy phụ ữ họ tập, tr u d i kiế thứ , t
triể v

h

ầu diễ r thì

hì h th h Lối số g đó t

g gu

h t đị h

sả

ê để đổi mới t duy, th i độ v ph g

qu

độ g đế

tiếp ứ g xử v bì h

y đòi hỏi mỗi th h viê tr g gu

ối số g hiệ đ i, ô g ghiệp với ph g

một giới h

t duy, trì h độ

đổi mới để phù h p với

ki h tế tri thứ , đặ biệt

ki h tế thị tr ờ g hiệ đ i Đi u

ú

ghiệp, ối số g, gi

độ g ầ đ

xu t ô g ghiệp hó v

ũ g

ă gg qu trì h ô g ghiệp hó , hiệ đ i hó v hội hập ki h tế

quố tế, t duy ủ

tr g gh

h

s ph t triể

yt

r h ớ g ph t

độ g ữ

Thứ hai: Tình trạng dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe tác động đến
nguồn nhân lực.

20


Tr

g số hú g t

i ũ g biết rằ g di h d ỡ g

yếu tố số g ò

g ời Nếu thiếu di h d ỡ g thì ơ thể sẽ khô g khỏe m h,
h ở g đế


gu

ũ g

h t

g v hiệu quả ô g việ (tứ

h

) Cù g với v

một h

tố

ả h h ở g đế

đ di h d ỡ g thì v

m ả h h ở g đế

h t

g ủ

hiệu quả ủ hệ thố g y tế v khả ă g tiếp ậ
thố g

y ó ả h h ở g tr

m tă g h ặ thậm hí m giảm h t

h t

g

h

Tí h

g ời d

đối với hệ

thế hệ gu

g gu

mả h

hăm só y tế

gutiếp đế sứ khỏe

đh

, ó

h

Thứ ba: Trình độ phát triền giáo dục đào tạo tác động đến chất lượng
nguồn nhân lực.
Mứ độ ph t triể
độ g đế

h t

độ vă hó

ủ gi

g gu

ũ g h

h

h

triể thì khả ă g
g yphầ

g

ò góp phầ

g

g
ải thiệ

trì h độ dh t

độ g Tr g th

g

t

g ủ

gu

ph t triể thì ũ g ó

h

dụ v đ

g

dụ

the
t

trí, t y gh , huyê mô
h

tế đã hứ g

i Hệ thố g gi

Ph t triể gi

gu

trọ g h t t

yếu tố quyết đị h đế trì h

dụ v đ

v

ải thiệ sứ khỏe,

hờ đó m sứ khỏe ủ

yếu tố qu

g ời

ghiệp gi

ó h t

t

Đ y hí h

huyê mô

mi h, ở một quố gi m s
gu

dụ đ

hi u s u sẽ

khô g hữ g góp

ghiệp vụ ói hu g m

tuổi thọ h
đ

g ph t

g ời v

ũ g

đảm bả

Thứ tư: Các chính sách của nhà nước tác động đến chất lượng nguồn
nhân lực.
Việ

g

h t

hí h s h ủ Nh

g gu
ớ vì

tr ờ g ph p ý để hệ thố g gi
t

ê

hữ g ti

hí h s h h gi
độ g, hí h s h ti

đ

quố gi phụ thuộ

hí h s h ủ Nh
dụ ph t triể

ầ thiết để
dụ thì

h

g

h t

ảv

hi u v

ớ sẽ t

hi u rộ g ẫ
g gu

r môi
hi u s u

h

Ng i

hí h s h v tuyể dụ g, sử dụ g g ời

ơ g, thu hập, bả hiểm xã hội, bả hộ

giữ một v i trò khô g kém phầ qu

độ g

trọ g tr g việ thú đẩy gu

21

h

ũ g


ph t triể the h ớ g tí h
phụ thuộ v

Tuy hiê , để ó hí h s h đú g đắ

hi u yếu tố m tr ớ hết

hí h tr g t duy ủ

h

ở s ph t triểò phải

ki h tế v ở

g ời tr g mỗi quố gi

Thứ năm: Vai trò của văn hóa trong việc phát triển nguồn nhân lực.
Tr

g thời đ i g y

xã hội khô g hỉ vừ
tế xã hội, m
hu g v

ò

gu

tí h đ

mụ tiêu vừ

h

h

độ g

tả g ti h thầ

h

ói riê g Vă hó
độ g đế t t ả

the

i h

ĩ hv

ủ đời số g xã hội Với
g ời s g t

thiệ , mỹ, vă hó t

gu

h

hi u h ớ g khki h tế, muố ph t triể

g ời ói

một kh i iệm tổ g h p m g

hữ g gi trị vật h t v ti h thầ d

mụ đí h h ớ g tớithú đẩy s ph t triể ki h

yếu tố khô g thể thiếu h s ph t triể

ghĩ , ó t

tí h

y, vă hó với t

r

hằm

độ g đế s ph t triể

h u Tr g một giới hh t đị h

ki h tế thì tr ớ hết phải ầ đế

h

tố

vă hó ( h dù ở trì h độ tối thiểu) h : họ v , t y gh , hữ g hiểu biết
v ph p uật

ở mỗi

độ g hữ g gi trị kh
vă hó

g ời Vă hó khô g hỉ tr g bị h
h

ô g ghệ, hữ g tri thứ xã hội v

ò hì h th h ê ở g ời

khô g thể đ
vậy, vă hó t

i

một

độ g tí h

độ g

g ời đí h th
tới h t

vă hó tiê tiế đậm đ bả sắ d

x yd

g khô g thể đứ g g i m

g y

g

ủ s

tộ m

h

vă m

ếu thiếu ó thì họ

- đó hí h

g gu

m

g ời Việt N m hiệ đ i -

i m

g ời

h

h

h Nh

Chí h vì ẽ đó

hú g t đ g từ g b ớ

ằm g y tr g hiế

ph t triể

g ời đủ sứ , đủ t i đ p ứ g hữ g đòi hỏi

ghiệp ô g ghiệp hó , hiệ đ i hó đ t1.1.2. Khái lược về nguồn nhân lực chất lượng cao
1.1.2.1. Quan niệm chung về nguồn nhân lực chất lượng cao
Ch đế

y, thuật gữ “ gu

hiệ tr g từ điể B h kh

h

g

” h

xu t

Việt N m ũ g h tr g từ điể Tiế g Việt

h y từ điể ki h tế kh , mặ dù tr g th
ớ , óđ

h t

dù g kh phổ biế

tiễ ph t triể ki h tế ủ đ t

T i Hội ghị B

22

Ch p h h TW khó IX,


Đả g t

ầ đầu tiê đã sử dụ g thuật gữ gu

ghĩ

một yêu ầu
h t

v

g

thô g qu

h

h h gu
h kh

viê

r

y khi đ

h

h t

ô g h

iệm ủ Đả g t , gu
Tr

quố

gu

h

t , kh

họ

t qu tì h tr gầ thứ X, Đả g t một

, trọ g dụ g h

kỹ thuật ó t y gh
h kh

hh t

ô g trì h s , kỹ s ,

g ĩ hv

ớ t v

g

hí h s h thu hút

họ ,

dụ đ

với

r đị h h ớ g hí h s h tập tru g

ớ , tr g ộ g đ g g ời Việt đị h
kh

g

t i, trọ g

họ đầu g h, tổ g ô g trì h s , kỹ s tr ở g, kỹ thuật

h gh v

Đả g t đ

hốt để

Đế Đ i hội Đả g t

m h thuật gữ

ph t triể
dụ g

đ ờ g ph t triể gi

kh u the

ghè , kém ph t triể


h t

p thiết tr g tiế trì h hội hập Ph t triể

ô g ghệ hí hh

xã hội h

đầu hì h th h ê

vă ,

hi u qu

Để

họ giỏi tr g


việ đó
ớ v

g i

g i Nh vậy, the qu

g

b

ô g h
hg m đội gũ

h

kỹ thuật ó t y gh

ghiê

ứu Việt N m ũ g đã bắt

iệm xu g qu h v

đ

gu

g ời - gu

h

h

h t

g
Tr

g b i ghiê

ứu “Vă hó

XXI”, GS TS Nguyễ Trọ g Chuẩ đã đ
lực mới” để hỉ một
v

h t

g

r qu

đầu thế kỷ

iệm: “Một nguồn nhân

độ g ó họ v , ó trì h độ huyê mô

khả ă g thí h ứ g h h với hữ g th y đổi ủ

ô g ghệ

sả xu t
TS Nguyễ Hữu Dũ g, Việ tr ở g Việ
h rằ g: Ngu

h

hữ g gì u tú h t ủ
g

hữ g

h t

g

h
gu

họ L

độ g Xã hội

ti h túy, kết tinh

g ời Việt N m Chỉ tiêu v
g ời ó trì h độ huyê mô

gu

h

, vố tri thứ v t y

gh giỏi, khả ă g hậ thứ v tiếp thu h h kiế thứ mới Đ y
khó

hiếm ĩ h đỉ h

ph t triể

ủ kh

họ kỹ thuật v

hố g guy ơ tụt hậu [33]

23

h t

ô g ghệ trê


đ ờ g


The một qu

iệm ụ thể kh

thì gu

một kh i iệm dù g để hỉ một
h gh (v
hí ph

g ời, một

h t

i

độ g v

xã hội h p hậ

ó hữ g thuật gữ ụ thể m g ý ghĩ gầ gũi v đ
iệm

độ g ó trì h độ, ó h t

y ó ội h m hẹp hơ v để hỉ g ời

g, đ t hiệu quả

độ g hủ yếu: tr g ĩ h v

độ g tr g h i ĩ h v

sả xu t vật h t ( huyê gi , ghệ h ) v

độ g trí ó ( g i hệ thố g họ h m họ vị ủ

ò

ó hữ g thuật gữ h

ò

ó hữ g thuật gữ h

h

hữ g g ời t i ó ố g hiế
The

huyê mô , b
h

một bộ phậ

yêu ầu phứ t p ủ

t i, guyê khí quố gi

để tô vi h

vi h ủ đ tg

ô g việ ; từ đó t

rh

h t

đ

hiểu

g

độ g, ó khả ă g đ p ứ g
ă g su t v hiệu quả


xã hội ói hu g Tiếp ậ the tí h đị h
gh đó xã hội

hữ g đó g góp đ g kể h s tă g tr ở g v ph t triể
h t

h

) Bê

h s ph

họ

h hiểu m g tí h đị h tí h, gu

xem xét

riê g v t

ụ thể the tiêu

huyê mô kỹ thuật h t đị h

Nhữ g qu

tr g ĩ h v

g

độ g ụ thể ó trì h độ

huyê mô , kỹ thuật) ứ g với một g h gh

Ng i r , ò

đ

h

, ó

ộ g đ g ói

g thì gu

h

hữ g g ời đã qu đ

t , ó bằ g

pv

trì h độ huyê mô kỹ thuật Tuy hiê , kh i iệm “

độ g qu đ

t ”

kh phứ t p vì hiệ
gắ h
qu đ

y ó r t hi u hì h thứ đ

h y họ

đẳ g, đ i họ đ u ó thể g m v

t ” Nếu

thì sẽ ó một s ph

i gu

h

quả

ýv h

gũ giả g viê

h

h t

g hẹp hơ ,

ó trì h độ

i gu

tr ờ g đ i họ ,

h

h u Họ

kh i iệm “

gu

h
h t

g

h
họ

ã hđ
ô g ghệ, đội

đẳ g… Cuối ù g, vẫ

24

t

y

h
kh

gh
độ g

độ g qu đ

đẳ g v đ i họ ; gu

h đị h hí h s h; gu

kh

g

hó kh ớ v trì h độ ủ

C h hiểu đị h
gu

t

ò

ó một


h hiểu hẹp hơ
gu

h

ữ , hỉ xem hữ g g ời ó trì h độ th

h t

g

V mặt kh i iệm, h
h t

g

h
x

v

tí h đị h

t

ó s thố g h t v

ả h i

h hiểu đị h tí h v đị h

h

h t

g sẽ

g

g đ u ó hữ g

yêu ầu ủ

h

độ g

Gi m đố

hiế

ứ g viê “ h t

g

i khô g qu

đã qu đ

tr ờ g đ

t

đ u ó khả ă g

y

h

đ

ó h t

t ,

g

”, hú g tôi qu

t m đế b yếu tố: trì h độ huyê

v khả ă g thí h ứ g tí h

h

h

đối với

Đối với N vig s Gr up, “ hú g tôi xem trọ g yếu tố thứ b khi

m ứ g viê

h

ô g ty mì h Trê th

trì h độ huyê mô v ki h ghiệm
i

g

N vig s hậ đị h: Tr g qu trì h xem xét một

mô , ki h ghiệm ô g t

dụ g, h

h việ

ô g việ t ơ g ứ g với trì h độ đ

d vậy r t khó ó thể xem hữ g g ời

ô g việ

khó khă

v mặt thố g kê C h hiểu m gkhô g phải g ời

đ pứ gđ

h

i hữ g ghệ h , hữ g g ời ó khả ă g đặ biệt

hữ g việ ít g ời

Mặt kh

đó

h hiểu gu

điểm h t đị h C h hiểu the tí h đị h tí h t
đị h gu

sĩ, tiế sĩ

g iệu ứ g viê đó ó gắ bó
một huyệ kh

V

đ

tế ó thể ó r t hi u h
u d i với với s

ghiệp h y khô g

y phụ thuộ r t hi u v

một ứ g viê th h ô g phải đi ù g s ph t triể

tí h

iệm ủ


h t

g

h ủ

hú g tôi

ô g ty” [33]

Ô g Trầ Việt Dũ g - Tổ g Gi m đố Cô g ty GUIDE qu
đ h gi

ó

m việ phù h p với yêu ầu tuyể

mỗi g ời, họ phải yêu v số g với ô g việ , qu

h t ủ một g ời đ

viê

iệm: “Tố

the tôi ầ đ h gi d

trê b yếu tố: kiế thứ , kỹ ă g v th i độ ủ họ đối với môi tr ờ g ki h
d

h” [33]
Gi m đố Cô g ty TNHH Đầu t v Th ơ g m i Đỗ Tu

rằ g: Nh

h t

khối sả xu t Nh

g
h t

A h thì h

phải đ

hiểu

tí h ả khối vă phò g ẫ

g

ó thể

một CEO giỏi, một tr ở g

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×