Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập Khoa kinh doanh quốc tế tại CÔNG TY cổ PHẦN DU LỊCH và XUẤT NHẬP KHẨU LẠNG sơn

MỤC LỤC
MỤC LỤC..................................................................................................................... i
DANH MỤC BẢNG BIỂU..........................................................................................ii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.....................................................................................iii
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XUẤT
NHẬP KHẨU LẠNG SƠN..........................................................................................1
1.1 Thông tin chung về Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất Nhập Khẩu Lạng Sơn......1
1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty............................................1
1.1.2 Cơ cấu tổ chức của công ty...............................................................................2
1.1.3 Cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty...................................................................5
1.1.3 Lĩnh vực kinh doanh của công ty.....................................................................5
CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ
PHẦN DU LỊCH VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LẠNG SƠN.........................................6
2.1 Sản phẩm và thị trường khách............................................................................6
2.2 Tình hình nhân lực và tiền lương.........................................................................7
2.2.1 Tình hình nhân lực của Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất Nhập Khẩu Lạng
Sơn

............................................................................................................................ 7

2.2.2 Tình hình tiền lương của Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất Nhập khẩu Lạng

Sơn

............................................................................................................................ 9

2.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất Nhập
khẩu Lạng Sơn...........................................................................................................10
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT , ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG KINH
DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XUẤT NHẬP
KHÂU LẠNG SƠN VÀ ĐỀ XUẤT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU................................13
3.1 Phát hiện vấn đề thực tế kinh doanh của Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất
Nhập Khẩu Lạng Sơn................................................................................................13
3.2 Một số hạn chế cần khắc phục của Trung tâm.................................................14
3.3 Đề xuất vấn đề nghiên cứu..................................................................................14

1


DANH MỤC BẢNG BIỂU
Biểu hình 1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức tổ chức bộ máy Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất
Nhập Khẩu Lạng Sơn....................................................................................................3
Biểu hình 2: Sơ đồ bộ máy tổ chức của Trung tâm Du lịch...........................................4
Bảng 2.1: So sánh tình hình nhân sự của Trung tâm năm 2016 và 2017........................8
Bảng 2.2: Tình hình tiền lương của Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất Nhập khẩu Lạng
Sơn năm 2016-2017.......................................................................................................9
Bảng 2.3: Tình hình vốn kinh doanh của công ty năm 2016 và 2017..........................10
Bảng 2.4: Tổng kết tình hình kinh doanh của Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất Nhập
khẩu Lạng Sơn năm 2016 – 2017.................................................................................11

2


DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
Chữ viết tắt
UBND
UB
HĐQT
XNK

ĐH


TC
TC-KT
TC KH

Diễn giải
Ủy ban nhân dân
Ủy ban
Hội Đồng Quản Trị
Xuất Nhập khẩu
Quyết định
Đại học
Cao đẳng
Trung cấp
Tài chính- Kế toán
Tổ chức kế hoạch

3


CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XUẤT
NHẬP KHẨU LẠNG SƠN
1.1 Thông tin chung về Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất Nhập Khẩu Lạng
Sơn.
1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty
Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LẠNG
SƠN.
Tên Tiếng Anh: Lang son Tourism and import – export joint stock company.
Tên viết tắt: TOCOLIMEX
Trụ sở chính: Số 9 đường Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, thành phố Lạng
Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại: 025.3814.848

Fax: 025.3812738

Website: http://office.tocolimex.com
Email: info@tocolimex.com
Quá trình hình thành và phát triển.
Công ty Cổ phần Du lịch và XNK Lạng Sơn thành lập 20/02/2006 ( chuyển đổi
từ doanh nghiệp nhà nước Công ty du lịch và XNK Lạng Sơn thành Công ty cổ phần
Du lịch và XNK Lạng Sơn).Công ty Du lịch và XNK Lạng Sơn thời kỳ đầu mới thành
lập hoạt động với chức năng và nhiệm vụ chính là kinh doanh du lịch, đến tháng
10/1991 sát nhập với Công ty ăn uống và đổi tên thành Công ty du lịch và dịch vụ trực
thuộc Sở Thương mại Lạng Sơn nay là Sở Công Thương Lạng Sơn tuy nhiên hoạt
động chưa hiệu quả do thiếu vốn, nguồn khách và cơ sở hạ tầng chưa tiện nghi; đến
năm 1994 lại một lần nữa đổi tên thành Công ty du lịch và XNK Lạng Sơn. Sau đó
nhằm tăng cường năng lực sản xuất, khả năng cạnh tranh trong bối cảnh nền kinh tế
đất nước ngày càng phát triển và mở rộng, chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn ký quyết
định phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty du lịch và XNK Lạng Sơn
thành Công ty cổ phần với mức vốn điều lệ ban đầu là 26.890.000.000 tương đương
2.689.000 CP. Trải qua 11 năm hoạt động trên thị trường, công ty đã tạo được những
dấu ấn của riêng mình, được khách hàng tin tưởng và tín nhiệm. Từ xuất phát điểm
ban đầu khó khăn ấy, đến nay công ty Cổ phần du lịch và XNK Lạng Sơn là một trong
những đơn vị họat động uy tín về hoạt động kinh doanh lữ hành Nội địa và Quốc tế.

1


Công ty không ngừng phát triển và lớn mạnh, từng bước khẳng định vị thế của mình
trên địa bàn hoạt động nói riêng và trong ngành du lịch Việt Nam nói chung.
- Mã số thuế: 4900101456
- Vốn điều lệ: 29.579.000.000 đồng
Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh lữ hành quốc tế, nội địa. Hợp tác nối tour
với các lữ hành trong và ngoài nước, dịch vụ thủ tục xuất nhập cảnh hộ chiếu visa.
Xuất nhập khẩu trực tiếp, dịch vụ chuyển khẩu quá cảnh tạm nhập tái xuất, kinh doanh
khách sạn, nhà hàng dịch vụ tổng hợp, sản xuất sản phẩm rượu Mẫu Sơn. Đầu tư liên
doanh sản xuất gia công chế biến hàng xuất nhập khẩu.
Hiện nay công ty có 7 công ty thành viên trực thuộc.
1.1.2 Cơ cấu tổ chức của công ty.
1.1.2.1 Bộ máy quản lý của Công ty:
- Đại hội đồng cổ đông: Số lượng cổ đông tại thời điểm 25/10/2007: 84 cổ đông.
- HĐQT gồm 03 người, trong đó 1 chủ tịch HĐQT, 2 ủy viên HĐQT.
- Ban kiểm soát: 1 Trường ban kiểm soát, 02 ủy viên ban kiểm soát.
- Ban giám đốc: Tổng giám đốc điều hành Công ty, 2 Phó tổng giám đốc.

2


Biểu hình 1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức tổ chức bộ máy Công ty Cổ phần Du lịch và
Xuất Nhập Khẩu Lạng Sơn

1.1.2.2 Nhiệm vụ và chức năng của trung tâm điều hành và hướng dẫn du
lịch:
Hiện nay Trung tâm Du lịch hoạt động ngày càng hiệu quả và có chức năng
nhiệm vụ sau đây:
- Ký kết với các tổ chức kinh doanh du lịch nước ngoài để thu hút khách du lịch
quốc tế vào Việt Nam, để người việt Nam, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam đi du
lịch; Tổ chức các chương trình du lịch thu hút khách nội địa.
3


- Thực hiện chế độ báo cáo hàng kỳ về kết quả kinh doanh của Trung tâm lên
Công ty.
- Tuân thủ các quy định pháp luật, chính sách Nhà nước về kinh doanh lữ hành,
quản lý các phương tiện vận chuyển và các quy định khác liên quan.
- Ký kết hợp đồng với các nhà cung cấp sản phẩm du lịch khác như khách sạn,
nhà hàng, công ty lữ hành trong việc cung cấp khách.

Biểu hình 2: Sơ đồ bộ máy tổ chức của Trung tâm Du lịch

Giám đốc

Phòng tài
chính kế
toán

Phòng tổ
chức kế
hoạch

Phòng Điều
hành
(Inbound và
Outbound)

Giám đốc: là người chịu trách nhiệm chính tại Trung tâm, có quyền quyết định
mọi mặt hoạt động của Trung tâm trong phạm vi cho phép. Giám đốc có nhiệm vụ giao
kế hoạch kinh doanh trực tiếp đến các phòng ban. Có chức năng giám sát và chỉ đạo
các phòng ban thực hiện tốt các chính sách, chiến lược của Trung tâm.
Phòng tài chính kế toán: Xây dựng kế họach tài chính, đảm bảo nguồn vốn
phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của công ty; Quản lý, sử dụng
vốn, tài sản và các hoạt động tài chính của công ty; Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện
kế họach tài chính theo đúng qui định công ty và nhà nước; Tổ chức kiểm tra, đánh giá
các báo cáo quyết toán, kiểm toán, tuân thủ về qui định, qui chế hiện hành của Trung
tâm.
Phòng tổ chức- kế hoạch: Quản lý, xây dựng các định mức, chỉ tiêu kinh doanh
đối với các bộ phận kinh doanh của Trung tâm; Tổ chức thực hiện đầu tư mới tài sản
cố định và xây dựng cơ bản; Tổ chức thực hiện công tác bảo dưỡng, đại tu, nâng cấp
4


kỹ thuật các phương tiện và tài sản cố định; Quản lý kỹ thuật hàng hóa, kinh doanh
xuất nhập khẩu vật tư, phụ tùng, thiết bị…
Phòng điều hành: Là bộ phận liên hệ trực tiếp với các nhà cung cấp, các đối tác
là công ty lữ hành ở các nước dẫn du lịch từ đó nắm bắt được những chương trình du
lịch. Điều hành chỉ đạo các hướng dẫn viên phù hợp với các tour du lịch mà khách
hàng yêu cầu. Có sự phân bổ hợp lý công việc của từng phòng ban. Có mối quan hệ tốt
với các nhà cung ứng dịch vụ tại điểm du lịch để phục vụ các đoàn khách.
1.1.3 Cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty
Trang thiết bị văn phòng của Trung tâm:
STT

Máy móc thiết bị văn phòng và phương tiện

Số lượng/ bộ

1

Máy tính xách tay

10

2

Máy tính bàn

14

3

Điện thoại bàn

9

4

Máy fax

02

5

Máy in, máy photo

04

6

Máy scan

04

7

Bàn ghế làm việc

25

8

Tủ dựng tài liệu, hồ sơ

04

9

Máy đếm tiền

01

11

Điều hòa

04

1.1.3 Lĩnh vực kinh doanh của công ty
Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là kinh doanh lữ hành Quốc tế, Nội địa; Kinh
doanh Khách sạn, Nhà hàng; Sản xuất sản phẩm rượu Mẫu Sơn; Xuất Nhập khẩu hàng
hóa;…
Trong đó Trung tâm Điều hành và Hướng dẫn Du lịch trực thuộc Công ty CP Du
lịch và XNK Lạng Sơn là một trong những đơn vị đầu tiên trên địa bàn Lạng Sơn hoạt
động trong lĩnh vực kinh doanh du lịch Quốc tế.
5


Với đầy đủ những ưu thế về du lịch của một tỉnh biên giới phía bắc Tổ quốc, đơn
vị đã không ngừng phấn đấu nâng cao nghiệp vụ điều hành, hướng dẫn, đổi mới
chương trình, phát huy những thế mạnh của mình để phục vụ du khách ngày càng tốt
hơn. Qua nhiều năm kinh nghiệm tổ chức thành công các Tour du lịch cho khách Việt
Nam đi Trung Quốc, các nước Đông Nam Á du lịch, khảo sát, học tập và trao đổi kinh
nghiệm theo từng chuyên đề ( ký kết hợp đồng kinh tế, triển lãm , hội chợ, các chuyên
đề về y tế, giáo dục, viễn thông, nông, lâm, ngư nghiệp, điện lực … ) và khách du lịch
quốc tế đến Việt Nam chiêm ngưỡng các kỳ quan thiên nhiên và các khu danh thắng
nổi tiếng. Với phương châm: Uy tín, chất lượng, giá cả hợp lý được đặt lên hàng đầu,
Trung tâm đã luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp quý báu của quý khách hàng,
chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ hướng dẫn chuyên nghiệp có trình độ chuyên môn
cao, tận tình, chu đáo với khách hàng.
Ngoài ra Trung tâm còn có các dịch vụ kèm theo như: Dịch vụ cung cấp vé máy
bay, dịch vụ visa, hộ chiếu,…

CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ
PHẦN DU LỊCH VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LẠNG SƠN

2.1 Sản phẩm và thị trường khách
Sản phẩm của Trung tâm bao gồm: kinh doanh lữ hành Outbound; lữ hành Nội
địa, dịch vụ visa, hộ chiếu. Trong đó trọng tâm là kinh doanh lữ hành Outbound và
kinh doanh lữ hành nội địa.
Về kinh doanh lữ hành Quốc tế:
Hình thức

Thời gian

Du
lịch Thường có
Trung Quốc các tour thời
gian kéo dài
3-7 ngày

Địa điểm

Đối tượng khách

Các tỉnh trung quốc
như:
Nam Kinh, Bắc Kinh,
Thượng Hải, Côn
Minh, Ma Cao, Quảng
Châu, Thâm Quyến,
Đài Loan, Đảo Hải
Nam, Tây Tạng

Các đoàn khách cán bộ công
chức
Các hộ gia đình có thu nhập
khá
Khách lẻ
Những người học tiếng trung
và yêu văn hóa Trung Quốc

6


Du lịch các Thời
gian Các nước Thái Lan, Các tập thể cán bộ công chức
nước Đông khoảng 5-8 Singapore, Malaysia, Những người có thu nhập khá
Nam Á
ngày


Về kinh doanh lữ hành Nội địa:
Hình thức

Thời gian

Du lịch lễ Phụ thuộc
hội
vào các dịp
lễ hội nhưng
chủ yếu vào
đầu năm
Du lịch hè Từ 3-4 ngày
miền bắc
Từ 4-5 ngày
Từ 5-6 ngày
Từ tháng 4-8
Du lịch mua 1-2
ngày
sắm
cuối cuối tuần
tuần

Địa điểm

Đối tượng

Các khu vực đền,
chùa, di tích lịch sử,
Các địa điểm tổ chức
lễ hội

Người cao tuổi
Người trung niên
Các đối tượng khách từ nơi
khác đến: ngoại tỉnh, khách
nước ngoài
Chủ yếu là các bãi Công nhân, viên chức các tổ
biển đẹp
chức đoàn hội
Các hộ gia đình
Các khu vực gần biên Các hộ gia đình
giới như: cửa khẩu Người trung tuổi
Lạng Sơn
Các hộ buôn bán nhỏ

Có thể thấy Trung tâm kinh doanh nhiều loại hình du lịch, nhưng chưa thực sự đa
dạng về chủng loại. Về lữ hành Outbound, Trung tâm chủ yếu nhắm đến một số thị
trường nhất định. Thị trường Trung Quốc chiếm 70%. Thị trường các nước Đông Nam
Á, Thái Lan chiếm 15%, Singapore và Malaysia chiếm 15% còn lại.
2.2 Tình hình nhân lực và tiền lương
2.2.1 Tình hình nhân lực của Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất Nhập Khẩu
Lạng Sơn
Tổng số nhân sự của Công ty tính đến tháng 1/2018 là: 62 người, nữ 47 người
chiếm 67,7%, trình độ đại học 30 người; Cao đẳng 12 người; còn lại là Trung cấp và
chưa qua đào tạo.
Trong đó, nhân viên chính thức và nhân viên thời vụ của Trung tâm điều hành và
hướng dẫn du lịch:
- 1 Giám đốc
- Phòng tài chính kế toán: 5 nhân viên gồm 1 trưởng phòng và 4 nhân viên
- Phòng tổ chức kế hoạch: 5 nhân viên gồm 1 trưởng phòng và 4 nhân viên
7


- Phòng điều hành: 6 nhân viên gồm 1 trưởng phòng, 5 nhân viên
-Hướng dẫn viên( nhân viên thời vụ): 7 hướng dẫn viên

8


Bảng 2.1: So sánh tình hình nhân sự của Trung tâm năm 2016 và 2017

ST
T

Giới tính

Bộ phận

Tổng
số
Nam

Nữ

Trình độ chuyên
môn
ĐHTC

Trình độ ngoại
ngữ
A

B

C

Độ
tuổi
trun
g
bình

I.Nhân viên chính

1

2

3

4

BAN
GIÁM
ĐỐC

1

1

1

Giám đốc

1

1

1

Phòng tài
chính kế
toán
Trường
phòng TCKT
Nhân viên
TC-KT
Phòng tổ
chức kế
hoạch
Trưởng
phòng TC
KH
Nhân viên
phòng TC
KH
Phòng điều
hành
Trưởng
phòng điều
hành
Nhân viên
phòng điều
hành

5

2

1

1

3

4

1

1

35

4
1
31

4

1

3

3

1

3

5

1

4

3

2

3

1

1

1

2

1
29

4

1

3

2

2

2

2

6

3

3

5

1

5

1

1

1

1

1

5

3

2

4

1

4

1

7

4

3

5

2

5

2

33

II. Nhân viên thời vụ
5

Hướng dẫn
viên

9

26


Tình hình nhân lực của Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất Nhập Khẩu Lạng Sơn
từ năm 2016 đến năm 2017 so với tốc độ phát triển chung của ngành là có những bước
phát triển tốt.
Tuy nhiên bên cạnh đó, trình độ chuyên môn của nhân viên không đồng đều,
nhân viên ở trong độ tuổi còn khá trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm, nghiệp vụ về kinh
doanh lữ hành. Tuy nhiên, đây là độ tuổi còn đang hăng say với công việc và phát huy
hiệu quả nhất năng lực công tác của mình. Số nhân viên có trình độ ngoại ngữ chiếm
95,8%.
2.2.2 Tình hình tiền lương của Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất Nhập khẩu
Lạng Sơn
Bảng 2.2: Tình hình tiền lương của Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất Nhập khẩu
Lạng Sơn năm 2016-2017
ST
T

So sánh năm
2017/2016
+/%

Các chỉ tiêu

ĐVT

Năm 2016

Năm 2017

1

Tổng doanh thu

Trđ

8.374

9.854

1480

117,67

2

Tổng quỹ lương

Trđ

1200

1500

300

125

3

Tổng số lao động
Năng suất lao động
bình quân
Tiền lương bình
quân năm
Tiền lương bình
quân tháng
Tỷ suất tiền lương

Người

21

24

3

114,29

Trđ/người

398,76

410,58

11,82

102,96

Trđ/người

57,14

62,5

5,36

109,38

Trđ/người

4,76

5,21

0,45

109,45

%

14,33

15,22

0,89

106,21

4
5
6
7

(Nguồn: Theo thống kê số liệu Trung tâm)
Tình hình tiền lương của Trung tâm điều hành và hướng dẫn du lịch qua 2 năm
có tốc độ phát triển khá Số lao động đã tăng từ 21 người lên 24 người tăng 114,29% .
tiền lương cũng tăng ở tất cả các vị trí thể hiện một năm kinh doanh tốt của công ty
mặc dù thị trường du lịch Việt Nam đầy khó khăn và biến động.
2.2 Tình hình vốn kinh doanh của công ty.
Hiện nay vốn kinh doanh của Công ty là 52.098 triệu đồng. Vốn điều lệ là 29.579
triệu đồng.

10


Bảng 2.3: Tình hình vốn kinh doanh của công ty năm 2016 và 2017

STT
1
2
3

Tổng số vốn

ĐV
T
Trđ

Năm
2016
50.598

Năm
2017
52.098

Vốn cố định
Tỷ trọng vốn cố định
Vốn lưu động
Tỷ trọng vốn lưu động

Trđ
%
Trđ
%

39.878
78,81
10.720
21,19

40.979
78,66
11.119
21,34

Các chỉ tiêu

So sánh 2017/2016
+/-

%

1500

102,96

1101
(0,15)
399
0,15

102,76
103,72
-

(Nguồn: Theo thống kê số liệu Trung tâm)
Nhìn vào bảng số liệu ta thấy tổng nguồn vốn kinh doanh của công ty biến động
qua các năm, điều đó cho thấy tình hình sản xuất kinh doanh của công ty cũng có
nhiều biến động.
Tổng nguồn vốn kinh doanh của công ty năm 2016 là 50.598 triệu đồng , năm
2017 là 52.098 triệu đồng tăng 102,96% như vậy quy mô hoạt động kinh doanh của
công ty đang ngày càng mở rộng và phát triển.
Về vốn cố định của Công ty, năm 2016 chiếm tỷ trọng là 78,81%, năm 2017
chiếm tỷ trọng 78,66%. Vốn cố định của Công ty chiếm tỷ trọng khá cao. Vì ngoài
kinh doanh lữ hành, Công ty còn kinh doanh các lĩnh vực khác như khách sạn, nhà
hàng, sản xuất rượu nên việc đầu tư vào cơ sở vật chất chiếm tỷ trọng lớn là hoàn toàn
hợp lý.
Về cơ cấu vốn kinh doanh của Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất Nhập Khẩu
Lạng Sơn, tỷ lệ vốn lưu động chiếm tỷ lệ năm 2016 là 21,19% năm 2017 là 21,34%.
Cơ cấu vốn lưu động tuy chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng cơ cấu vốn của Công ty nhưng
nhìn chung tình hình sử dụng nguồn vốn của Công ty vẫn đạt hiệu quả.
2.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất
Nhập khẩu Lạng Sơn
Trong những năm gần đây, tình hình kinh doanh của Trung tâm có nhiều thay
đổi, phần lớn là do ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới và sự cạnh tranh của thị trường.
Trong điều kiện kinh doanh khó khăn như vậy Trung tâm đã tìm ra hướng đi mới cho
mình. Để duy trì những nguồn khách đã có và tăng cường những nguồn khách mới,
Trung tâm đã tập trung vào vấn đề giá cả và chất lượng dịch vụ với các tour du lịch giá
rẻ và đa dạng các loại hình du lịch để tạo nên sự hấp dẫn cho du khách.

11


Bảng 2.4: Tổng kết tình hình kinh doanh của Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất
Nhập khẩu Lạng Sơn năm 2016 – 2017

STT

I

II

III
IV
V

Các chỉ tiêu

So sánh
2017/2016
+/%

ĐVT

2016

2017

Tổng doanh thu

trđ

8.374

9.854

1.480

117,67

1.Doanh thu nội địa
Tỷ trọng
2.Doanh thu Outbound
Tỷ trọng
3.Doanh thu khác
Tỷ trọng
Tổng chi phí
Tỷ suất chi phí
1.Tiền lương nhân viên
Tỷ trọng
2.Chi phí tour nội địa
Tỷ trọng
3.Chi phí tour Outbound
Tỷ trọng
4.Chi phí khác
Tỷ trọng
Lợi nhuận trước thuế
Tỷ suất lợi nhuận trước
thuế
Thuế thu nhập DN
Lợi nhuận sau thuế
Tỷ suất lợi nhuận sau
thuế

trđ
%
trđ
%
trđ
%
trđ
%
trđ
%
trđ
%
trđ
%
trđ
%
trđ

4.416
52,73
2.376
28,37
1.586
18,94
7.407
88,45
1200
16,2
2075
28,01
4165
56,23
1165
15,73
967

5.318
53,96
2.918
29,61
1.618
16,41
8569
86,96
1500
17,5
2108
24,6
4312
50,32
649
7,57
1285

902
1,23
542
1,24
32
(2,53)
1162
(1,49)
300
1,3
33
(3,41)
147
(5,91)
(516)
(8,16)
318

120,43
122,81
102,02
115,69
125
101,6
103,53
55,7
132,89

%

11,55

13,04

1,49

-

trđ
trđ

193,4
773,6

257
1028

63,6
254,4

132,89
132,89

%

9,24

10,43

1,19

-

Nguồn: Theo thống kê số liệu Trung tâm)
Năm 2017, do những quyết tâm cố gắng của toàn bộ Trung tâm về các công tác
quảng cáo, khuyến mãi liên tục được triển khai nhất là ở thị trường nội địa, cùng với
việc xây dựng các chương trình du lịch mới hấp dẫn đặc sắc, tạo sức hút lớn đối với
khách du lịch Quốc tế.

12


Dựa vào bảng số liệu ta thấy cả doanh thu và lợi nhuận của Trung tâm từ năm
2016 đến năm 2017 đều tăng cụ thể tổng doanh thu từ năm 2016 đến năm 2017 tăng từ
8.374 vnđ lên 9.854 triệu đồng, tăng 117,67%. Doanh thu nội địa tăng 902 triệu, tăng
120,43% so với cùng kỳ. Doanh thu lữ hành Outbound tăng 542 triệu đông, tăng
122,81% so với cùng kỳ. Doanh thu khác tăng 32 triệu, tăng 102,02% so với cùng kỳ.
Lợi nhuận sau thuế từ năm 2016 đến năm 2017 tăng từ 773,6 triệu đồng lên 1028
triệu đồng, tăng 132,89% so với cùng kỳ.
Thị trường Outboud và các doanh thu khác phát triển chậm. Đây là thực trạng
chung của ngành du lịch. Điều này cũng dễ lí giải do ảnh hưởng của nền kinh tế, người
dân thắt chặt chi tiêu nên nhu cầu về du lịch, giải tri chắc chắn sẽ bị giảm sút.

13


CHƯƠNG 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT , ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG KINH
DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XUẤT NHẬP
KHÂU LẠNG SƠN VÀ ĐỀ XUẤT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

3.1 Phát hiện vấn đề thực tế kinh doanh của Công ty Cổ phần Du lịch và
Xuất Nhập Khẩu Lạng Sơn
Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất Nhập Khẩu Lạng Sơn được thành lập từ năm
2006, qua hơn 11 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty đã tích lũy được cho mình
khá nhiều kinh nghiệm cả trong hoạt động quản lý cũng như trong hoạt động kinh
doanh. Trung tâm điều hành và hướng dẫn du lịch thuộc chi nhánh Công ty, với một cơ
sở kỹ thuật lớn mạnh, nguồn vốn tương đối lớn cho phép Trung tâm có thể thay đổi
các hoạt động, chiến lược kinh doanh của mình một cách dễ dàng. Vì thế mà hiệu quả
hoạt động và sức cạnh tranh của Trung tâm đang ngày càng được nâng cao. Hiện nay,
Trung tâm điều hành và hướng dẫn du lịch đã tạo được cho mình một uy tín lớn trên
thị trường, được các bạn hàng và khách hàng tín nhiệm.
Hơn thế nữa, họ Trung tâm còn luôn cố gắng thỏa mãn khách hàng bằng những
tour du lịch với các mức giá hợp lý, chương trình du lịch được xây dựng theo nhu cầu
khách. Các ý tưởng chiến lược cũng như các sản phẩm kinh doanh tại Trung tâm đều
được tạo ra bởi sự kết hợp ý kiến giữa một đội ngũ cán bộ, nhân viên trẻ đầy năng
động, thông minh sáng tạo cùng với một đội ngũ cán bộ, nhân viên lâu năm, giàu kinh
nghiệm. Các chính sách quảng cáo, tiếp thị, các chương trình tri ân khách hàng luôn
nhận được sự chú ý, phản hồi từ công chúng, khách hàng.
Lợi nhuận là yếu tố vô cùng quan trọng, là điều kiện để doanh nghiệp tồn tại và
phát triển. Thế nhưng, uy tín chất lượng của các dịch vụ luôn được Trung tâm đặt lên
hàng đầu. Chính yếu tố này đã tạo sự tin tưởng cao ở khách hàng. Đồng thời công ty
có được mối quan hệ tốt đối với các nhà cung cấp, nên luôn dành được giá cả rẻ hơn so
với thông thường mà chất lượng thì không hề thay đổi.
Ngay từ khi mới hoạt động, các nhà lãnh đạo của công ty đã đề ra các nội quy cụ
thể đối với các hoạt động và thái độ làm việc của nhân viên. Nhờ nghiêm túc chấp
hành nên hoạt động của công ty luôn quy củ và mang tính chuyên nghiệp cao. Bên
cạnh đó, Công ty luôn quan tâm đến vấn đề đãi ngộ đối với nhân viên.

14


Mặc dù có ảnh hưởng bởi nền kinh tế nhưng Trung tâm vẫn làm tốt các nhiệm vụ
được giao và mang lại doanh thu lớn cho Trung tâm.
Đặc biệt trong việc quản lí các nhà cung cấp dịch vụ của công ty luôn được lãnh
đạo, nhân viên trong công ty quan tâm đúng mức, luôn có sự trao đổi thông tin giữa 2
bên. Cũng chính vì thế mà các thông tin về giá cả và quy định của dịch vụ luôn được
cập nhật nhanh và chính xác.
3.2 Một số hạn chế cần khắc phục của Trung tâm.
Bên cạnh những điểm mạnh đã nêu trên thì Trung tâm cần phải khắc phục những
hạn chế cần khắc phục:
- Giá cả cạnh tranh, nhiều công ty du lịch ra đời tác động đến quá trình kinh
doanh của Trung tâm.
- Sự cạnh tranh trong hoạt động du lịch nói chung và kinh doanh lữ hành nói
riêng ngày càng gay gắt. Thị trường khách du lịch cả Inbound và Oubound còn bị hạn
chế bởi nhiều công ty du lịch trên địa bàn.
- Trình độ chuyên môn của nhân viên không đồng đều, vẫn trong độ tuổi còn khá
trẻ, vì vậy có thể chưa có nhiều kinh nghiệm, nghiệp vụ về kinh doanh lữ hành. Số
nhân viên có năng lực thực sự phải đảm trách một khối lượng công việc quá lớn, một
số còn lại do không thể hiện được khả năng nên ít đảm trách được nhiệm vụ. Chính
điều đó đã khiến cho chất lượng công việc bị ảnh hưởng phần nào. Tuy nhiên số này
chỉ là thiểu số. Thực tế đó đặt ra cho Trung tâm yêu cầu cần có kế hoạch, chương trình
đào tạo nâng cao chất lượng của đội ngũ nhân viên, nhất là trong thời kì kinh tế khủng
hoảng, cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp như hiện nay.
- Trong thời kì kinh tế khủng hoảng như hiện nay, người dân thắt chặt chi tiêu,
điều đó khiến cho nhu cầu về du lịch phần nào bị giảm sút. Các doanh nghiệp kinh
doanh lĩnh vực này chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ.
3.3 Đề xuất vấn đề nghiên cứu
Từ quá trình tìm hiểu và nghiên cứu hoạt động kinh doanh của Trung tâm, em xin
đề xuất một số vấn đề nghiên cứu sau:
1. Hoàn thiện chiến lược marketing của Trung tâm điều hành và phát triển du
lịch.
15


2. Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng của Trung tâm điều hành
và hướng dẫn du lịch.
Nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành của Trung tâm điều hành và hướng
dẫn du lịch.
3.

16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×