Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập Khoa kinh doanh quốc tế tại CÔNG TY cổ PHẦN DỊCH vụ HÀNG hóa ui tại Hà Nội

MỤC LỤC

1

1


DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ

2

2


DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
Từ viết tắt
CN
CP
DVHH
TP
XNK

SXKD
TNDN
LN
Cus
Ops
Sales
VNĐ

3

Nghĩa Tiếng Anh

Customer Services
Operations

3

Nghĩa Tiếng Việt
Chi nhánh
Cổ phần
Dịch vụ hàng hóa
Thành phố
Xuất nhập khẩu
Sản xuất kinh doanh
Thu nhập doanh nghiệp
Lợi nhuận
Nhân viên chứng từ
Nhân viên hiện trường
Nhân viên kinh doanh
Việt Nam Đồng


CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ HÀNG HÓA U&I TẠI HÀ NỘI.
1.1. Giới thiệu về CN Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa U&I tại Hà Nội.
1.1.1. Giới thiệu chung về tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa U&I.
 Công ty Cổ phần Đầu tư U&I (U&I Investment Corporation) là tên gọi của công ty

mẹ bao gồm nhiều công ty thành viên và liên doanh hoạt động trong nhiều lĩnh vực
khác nhau như Bất động sản, Xây dựng, Giao nhận vận tải, Dịch vụ tài chính, Bán


lẻ, Nông nghiệp, Dịch vụ và Sản xuất hàng xuất khẩu. U&I là từ viết tắt của cụm từ
Bạn và Tôi trong tiếng Anh (You and I), được thành lập bởi ông Mai Hữu Tín và bà
Đoàn Ngọc Tố Uyên, những doanh nhân người Bình Dương với niềm tin rằng khi
cùng làm việc với nhau người Việt Nam cũng có thể làm kinh doanh và làm giỏi
được.
 Qúa trình hình thành và phát triển của công ty:
- Tháng 04 năm 1998: Ra đời tên gọi là Công ty TNHH U&I (UNICO Ltd) với lĩnh
vực hoạt động là tư vấn đầu tư, khai thuê hải quan và giao nhận hàng hóa với 6
thành viên và tổng số vốn ban đầu là 200 triệu đồng. Trụ sở ban đầu của U&I tại số
-

E296 đường 30/4 Phường Phú Thọ, TX Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Tháng 10 năm 2001: Chuyển trụ sở về số 9 Ngô Gia tự, phường Chánh Nghĩa, TP

-

Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Tháng 03 năm 2003: Chuyển hình thức sở hữu thành công ty cổ phần với tên gọi
mới là Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải U&I (U&I Transport And Forwarding
Corporation), đồng thời thành lập bộ phận vận tải hàng hóa đường bộ bằng

-

container.
Tháng 01 năm 2007: Khánh thành và đưa vào hoạt động kho ngoại quan giai đoạn 1

-

với tổng diện tích 39.600 m2.
Tháng 10 năm 2008: Thành lập Công ty Cổ phần Vận Tải U&I (UNITRANS).
Tháng 12 năm 2008: Khánh thành và đưa vào hoạt động kho ngoại quan giai đoạn 2
với tổng diện tích 37.664 m2.

4


-

Tháng 08 năm 2010: Thành lập Công ty Cổ phần Giao nhận Hàng hóa U&I (U&I

-

FREIGHT) - TP Hồ Chí Minh.
Tháng 01 năm 2012: Hoàn thành và đưa kho ngoại quan giai đoạn 3 với tổng diện

-

tích 9.776 m2 vào hoạt động.
Tháng 04 năm 2013: Góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Kho vận & Dịch vụ

-

Hàng hóa Cao su (RUSCO).
Tháng 07 năm 2013: Hoàn thành và đưa kho ngoại quan giai đoạn 4 với tổng diện

-

tích 20.633 m2 vào hoạt động.
Tháng 02 năm 2014: Khánh thành và đưa vào sử dụng văn phòng U&I Logistics tại

-

KCN Nam Tân Uyên.
Tháng 02 năm 2014: Thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa U&I (U&I

-

CARGO) – Hà Nội.
Tháng 06 năm 2014: Thành lập Công ty Cổ phần Vận chuyển Việt Nam

-

(VIETNAM TRUCKING - Vtruck).
Tháng 07 năm 2014: Góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Cảng

-

biển Hàng hóa An Thới – Phú Quốc.
Tháng 08 năm 2014: Thành lập Công ty Cổ phần Kho hàng hóa U&I (U&I

-

WAREHOUSE).
Tháng 08 năm 2014: Hoàn thành và đưa kho ngoại quan giai đoạn 5 với tổng diện

-

tích 10.428 m2 vào hoạt động.
Tháng 04 năm 2015: Hoàn thành và đưa kho ngoại quan giai đoạn 6 với tổng diện

-

tích 30.375 m2 vào hoạt động.
Tháng 05 năm 2015: Đổi tên thành Công ty Cổ phần Logistics U&I (U&I

-

LOGISTICS) với vốn điều lệ là 215 tỷ đồng.
Tháng 02 năm 2016: Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Logistics Pan Pacific

-

(PPLOG) – TP Hồ Chí Minh.
Tháng 04 năm 2016: Hoàn thành và đưa kho ngoại quan giai đoạn 7 với tổng diện

-

tích 30.375 m2 vào hoạt động .
Tháng 09 năm 2016: Khánh thành và đưa vào hoạt động Trung tâm Logistics Pan
Pacific với diện tích 19.000 m2 tại khu công nghiệp Sóng Thần 2, thị xã Dĩ An, tỉnh

-

Bình Dương.
Tháng 09 năm 2017: Hoàn thành và đưa Kho hàng hóa của U&I Logistics tại VSIP
I (Giai đoạn I) với tổng diện tích 113.500 m2 vào hoạt động.

1.1.2. Giới thiệu về CN Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa U&I tại Hà Nội.

Tên công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa U&I
Tên tiếng Anh: U&I Cargo Service Corporation
Công ty thành lập ngày 10 tháng 01 năm 2014
Website: http://www.unilogistics.vn
5


Địa chỉ: Tầng 5, số 29 đường Nguyễn Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận
Đống Đa, TP Hà Nội.
Mã số thuế: 0106418982
Điện thoại: 024 3574 3838
1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty

Tổng giám đốc

Phó giám đốc

Sơ đồ 1.1. Cơ cấu tổ chức của công ty
-

Nguồn: Phòng Hành chính nhân sự, Công ty CP DVHH U&I
Phòng
chính-Nhân sự
Phòng
Phòng
kế toán
Tổng
Giám
đốc: Người
chịuSale-Marketing
trách nhiệm tổ chức,
chỉTác
đạonghiệpPhòng
điều hành vàHành
phối hợp

-

mọi hoạt động kinh doanh của công ty.
Phó giám đốc: Chịu trách nhiệm trước giám đốc giải quyết mọi vấn đề liên quan
đến hoạt động kinh doanh cuả công ty; chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch ngắn
hạn và dài hạn về hoạt động kinh doanh của công ty...

6


-

Phòng kế toán: Thực hiện các quyết định tài chính của ban giám đốc, tổ chức thực
hiện công tác kế toán hiệu quả, tiết kiệm; xây dựng kế hoạch tài chính; kiểm tra,
đánh giá hiệu quả sử dụng vốn, tài sản của công ty; tổ chức hạch toán, thống kê kế
toán, phối hợp với các phòng ban trong công ty để cùng hoàn thành công việc được

-

giao...
Phòng Sale-Marketing: Phụ trách về mặt sản xuất kinh doanh của công ty, phụ trách
việc mua sắm vật tư, tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, phòng tham mưu cho Giám
đốc về phương hướng sản xuất, mục tiêu kinh doanh xuất nhập trên các lĩnh vực:
Thị trường, sản phẩm, khách hàng,… tăng cường công tác tiếp thị, mở rộng thị

-

trường trong và ngoài nước.
Phòng Tác nghiệp: bao gồm các nhân viên thuộc bộ phận Cus ( Customer Service);
Ops (Operations) thực hiện các công việc chăm sóc khách hàng, thực hiện các công

-

việc trong quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa cho khách hàng.
Phòng Hành chính-Nhân sự: Lập kế hoạch và tổ chức tuyển dụng nguồn nhân lực
cho công ty; hỗ trợ Ban lãnh đạo trong việc đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ đội ngũ
nhân viên một cách hợp lý và hiệu quả; quản lý, bố trí nhân sự phù hợp với cơ cấu

tổ chức bộ máy của công ty, quản lí công văn , tài liệu, chứng từ đi và đến...
1.3. Lĩnh vực kinh doanh của công ty
Công ty bao gồm các lĩnh vực kinh doanh sau:
Bảng 1.1: Ngành nghề kinh doanh của công ty
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tên ngành
Mã ngành
Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
4511
Đại lý, môi giới, đấu giá
4610
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa); và 4620
động vật sống
Bán buôn thực phẩm
4632
Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
4641
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
4649
Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
46510
Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
46520
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
4659
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
4663

11
12
13
14
15
16

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và

7

4669
4773
4933
5012
5022
5221


17
18
19
20
21

đường bộ
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
5222
Bốc xếp hàng hóa
5224
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
5229
Cho thuê xe có động cơ
7710
Dịch vụ đóng gói
82920
Nguồn: Phòng Hành chính- Nhân sự Công ty CP DVHH U&I
Tuy nhiên, công ty chủ yếu tập trung vào lĩnh vực giao nhận hàng hóa xuất

nhập khẩu, khai hải quan, vận chuyển nội địa.
1.4. Nguồn nhân lực của công ty
Công ty bao gồm 27 nhân viên, được thể hiện trong bảng dưới. Đội ngũ nhân
viên của công ty đều là những người trẻ trung, năng động, nhiệt huyết. Các nhân
viên trong công ty đều có trình độ từ Đại học trở lên.
Bảng 1.2. Cơ cấu lao động tại Công ty CP DVHH U&I
Vị trí
Giám đốc
Phó Giám đốc
Phòng Kế toán
Phòng Sales-Marketing
Phòng tác nghiệp

Phòng Hành
Nhân sự

Số lượng
Ghi chú
1
2
3
1 trưởng nhóm và 2 nhân viên
5
1 trưởng nhóm 4 nhân viên
15
Hàng xuất khẩu: 1 trưởng nhóm 4 nhân viên
Hàng nhập khẩu: 1 trưởng nhóm 4 nhân viên
Hàng giao nhận vận chuyển nội địa: 1 nhân
viên
Bộ phận hiện trường (Ops) :
Tại văn phòng 1 trưởng nhóm 1 nhân viên; đi
hiện trường tại các Cảng và bộ phân Cơ quan
liên quan: 2 nhân viên
chính- 1
Nguồn: Phòng Hành chính nhân sự Công ty CP DVHH U&I

1.5. Cơ sở vật chất kỹ thuật

Văn phòng Công ty CP DVHH U&I được đặt tại Tầng 5, số 29 đường Nguyễn
Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội. Từ tháng 10 năm 2017
trở về trước, công ty đặt tại Tầng 2 Tòa nhà King Building, số 07 phố Chùa Bộc,
Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Hà Nội.
Cơ sở hạ tầng từ văn phòng, kho bãi, trung tâm logistics, phân phối được đầu
tư xây dựng bài bản và hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế hoàn toàn đáp ứng được các
yêu cầu khắc khe nhất từ các khách hàng trong và ngoài nước.
Công ty có đầy đủ các trang thiết bị như máy in, máy tính, máy scan, máy
8


photocopy, điện thoại có kết nối mạng internet, các trang thiết bị bàn ghế tủ đựng file…
hỗ trợ cho quá trình làm việc đạt hiệu qủa cao nhất. Công ty đang sử dụng phần mềm
khai báo hải quan ECUS5 của Thái Sơn phục vụ cho việc khai thuê hải quan.
Công ty sở hữu một lượng lớn phương tiện vận tải đường bộ hợp chuẩn, cộng
với khả năng huy động phương tiện vận tải của các đối tác. Được lắp đặt các thiết bị
giám sát hành trình GPS nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả trong quá trình vận
chuyển hàng hóa mọi lúc, mọi nơi. Với khả năng vận chuyển trên 10.000
Teus/tháng.
Các loại thiết bị, phương tiện bốc dỡ/nâng hạ hàng hóa được đầu tư mới, đồng
bộ và hiện đại phù hợp với yêu cầu bốc dỡ/nâng hạ hàng hóa nhanh, gọn, an toàn và
hiệu quả của khách hàng.
 Hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư một cách khoa học, có hiệu quả đóng góp

không nhỏ cho sự thành công của công ty. Nhờ có hệ thống này mà quá trình sản
xuất kinh doanh diễn ra một cách liên tục, phục vụ cho công tác giám sát quản lý
của ban quản trị thực hiện nhiệm vụ của mình.
1.6. Tài chính của công ty
Bảng 1.3. Năng lực tài chính của công ty từ năm 2014-2016
Đơn vị tính: VNĐ
STT
1

Chỉ tiêu

2
3
4

Tài sản dài hạn
Nợ phải trả

Tài sản ngắn hạn

Vốn chủ sở hữu

2014
2015
2016
15.985.384.80 15.087.199.94 17.627.269.71
1
0
9
147.091.000
1.204.561.818 1.426.542.381
366.855.818
59.538.711
108.325.682
15.765.619.98 16.232.223.04 18.945.486.41
3
7
8
Nguồn: Phòng Kế toán Công ty CP DVHH U&I

Nhận xét: Từ bảng 1.3, ta có thể thấy các chỉ tiêu về tài sản biến động khá lớn
qua các năm, điều này cho thấy sự đầu tư vào tài sản của công ty trong giai đoạn từ
2014 đến 2015 rất lớn. Tài sản công ty từ năm 2014 đến năm 2015 tăng
1.057.470.818 VNĐ. Việc đầu tư vào tài sản dài hạn này thể hiện sự mong muốn
phát triển lâu dài, tham vọng của công ty tiến đến thị trường rộng lớn hơn. Quá trình
kinh doanh có sự tăng trưởng nâng cao giá trị vốn sở hữu lên đến gần 20 tỷ đồng.
Tuy nhiên, số nợ phải trả lại có dấu hiệu tăng lên từ năm 2015 đến năm 2016 ( tăng
48.786.971 VNĐ), mặc dù số nợ giảm đáng kể trong giai đoạn năm 2014 đến năm
2015 ( giảm 307.317.107 VNĐ).
9


10


CHƯƠNG 2. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA U&I TẠI HÀ NỘI.
2.1. Khái quát hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn
2014-2016
Các hoạt động kinh doanh của công ty gồm có 3 mảng chính: khai thuê hải
-

quan, giao nhận vận tải nội địa, giao nhận vận tải quốc tế.
Với dịch vụ khai thuê hải quan: công ty thực hiện làm các thủ tục để thông quan
hàng hóa cho khách hàng, thực hiện các công việc phục vụ cho hải quan kiểm tra
(bao gồm cả làm các giấy tờ cần thiết để thông quan như C/O, giấy chứng nhận

-

kiểm dịch, hun trùng…).
Với dịch vụ giao nhận nội địa: các hoạt động chủ yếu của công ty là cho thuê xe đầu kéo,

-

container, giao nhận hàng hóa ra cảng hay sân bay, bốc/xếp hàng hóa…
Với dịch vụ giao nhận quốc tế: bao gồm hoạt động sale cước tàu, book tàu, vận
chuyển hàng hóa sang các nước, giao nhận hàng hóa…
Quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty CP DVHH U&I là một
quá trình phát triển liên tục với nhiều thành tựu và biến đổi nhất định. Dưới đây là
biểu đồ thể hiện kết quả hoạt động kinh doanh của công ty từ năm 2014-2016:
Bảng 2.1. Bảng tóm tắt tình hình tài chính của công ty giai đoạn 2014-2016
Đơn vị tính: VNĐ

Năm
2014
2015
2016
Giá vốn hàng bán
6.319.306.327
14.166.412.260
14.999.694.712
LN hoạt động SXKD
4.787.318.792
3.451.691.093
3.761.124.144
Lợi nhuận trước thuế
4.687.493.311
3.288.804.086
3.617.684.495
Thuế TNDN
1.171.873.348
822.201.022
904.421.124
LN sau thuế
3.515.619.963
2.466.603.064
2.713.263.371
Nguồn: Phòng Kế toán Công ty CP DVHH U&I
Nhận xét: Từ bảng trên có thể thấy được giá vốn hàng bán tăng lên gấp đôi từ
Chỉ tiêu

2014 đến 2015. Tất cả lợi nhuận trước thuế sau thuế đều bị sụt giảm, lợi nhuận sau
thuế từ năm 2014-2015 bị sụt giảm hơn 1 tỷ đồng và có sự tăng nhẹ trong năm
2016. Theo như tìm hiểu, doanh thu của công ty trong năm 2017 đã có sự khởi sắc,
ngày càng phát triển hơn đặc biệt trên thị trường gỗ.
2.2. Hoạt động kinh doanh quốc tế của công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa
U&I
2.2.1. Giao nhận vận tải hàng hóa XNK
11


Giao nhận vận tải là một trong những dịch vụ chính mang lại doanh thu cho
công ty, đồng thời cũng là hoạt động kinh doanh gắn bó với công ty ngay từ những
ngày đầu thành lập.
Đối với thị trường trong nước, công ty cung cấp các dịch vụ liên quan đến hoạt
động giao nhận vận tải như vận chuyển, giao nhận, gom hàng… cho các doanh nghiệp
có nhu cầu vận chuyển hàng hóa trong nước bằng đường bộ, đường biển,đường sắt,
đường hàng không với nhièu mặt hàng đa dạng phong phú về chủng loại.
Đối với thị trường quốc tế, công ty tham gia hoạt động giao nhận với rất nhiều
các nước. Công ty hoạt động chủ yếu bằng đường biển và hàng không khi giao nhận
quốc tế. Các tuyến đường chính mà U&I cung cấp cho khách hàng có thể nhìn rõ
trong bảng sau:
Bảng 2.2. Các tuyến đường chính Công ty U&I cung cấp cho khách hàng
STT
1

Châu Âu

2

Đông Nam Á

Khu vực
Hamburg, Laspezia, Fossurmen
Singapore,

Quốc gia
Đức, Italia, Pháp

Bangkok, Singapore, Thái Lan, Malaysia,

Jakarta, Phnom Penh
Indonexia, Campuchia
HongKong,
Pusan,
HongKong, Korea, Taiwan,
Châu Á
Keeling,
Shanghai,
China, Japan
Tokyo, Kobe, Osaka
Long
Beach,
Los
Châu Mỹ
USD, Canada
Angeles, Port land
Châu
Đại Melboune,
Sydney,
Australia, New Zealand
Dương
Fremantle
Nguồn: Phòng Sale-Marketing Công ty CP DVHH U&I
Từ các hoạt động giao nhận chính bằng đường hàng không và đường biển, có

3

4
5

thể thống kê được tỷ trọng hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển và đường
hàng không của công ty. Cụ thể trong bảng dưới:
Bảng 2.3. Tỷ trọng hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển và đường hàng
không trong giai đoạn 2014-2016
Đơn vị tính: USD
Năm
12

Tổng
lượng
Hàng xuất nhập khẩu đường Hàng xuất nhập khẩu đường
hàng hóa xuất
hàng không
biển
nhập khẩu


Giá trị

Tỷ lệ (%)

Giá trị

Tỷ lệ (%)

2014

756,500

241,050

31.86%

515,450

68.14%

2015

1,260,000

307,025

24.37%

952,976

75.63%

2016

1,654,800

393,209

23.76%

1,261,591

76.24%

Tổng

3,671,300

941,284
25.64%
2,730,016
74.36%
Nguồn: Báo cáo tổng hợp Công ty CP DVHH U&I
Nhận xét: Doanh thu giao nhận hàng hóa bằng đường hàng không chiếm

khoảng 27%, do công ty thực hiện các hợp đồng với các hãng may mặc như
PRADA, SAOVANG. Tỷ trọng của công ty tăng dần theo từng năm nhờ có đội ngũ
logistics mới trình độ cao. Công ty đang dần dần khẳng định được vị thế của mình
trên thị trường các doanh nghiệp trong nước về hoạt động logistics.
2.2.2. Hoạt động khai thuế, hải quan
Đây cũng là hoạt động tương đối mạnh và ổn định mang lại nguồn doanh thu
cho công ty.
Bảng 2.4. Doanh thu từ hoạt động khai thuế, hải quan tại Công ty CP DVHH
U&I trong giai đoạn 2014- 2016
Đơn vị tính: VNĐ
ST
T

Năm

2014

2015

2016

Tốc độ tăng trưởng (%)
2015/2014 2016/2015

Chỉ tiêu
1

Số thương vụ

1450

1730

1910

19,31

10,40

2

Tổng giá trị

512.357.200 758.475.350 897.655.000 30,03

18,34

Nguồn: Báo cáo tổng hợp Công ty CP DVHH U&I
Nhận xét: Từ bảng trên có thể thấy hoạt động khai thuế, hải quan của doanh
ghiệp có sự tăng trưởng qua các năm cho thấy nhu cầu của khách hàng về dịch vụ
này ngày càng cao. Các doanh nghiệp XNK thường yêu cầu luôn các doanh nghiệp
Logistics thực hiện luôn công việc này. Cụ thể, số thương vụ năm 2015 tăng
19,31% so với năm 2014, số thương vụ năm 2016 tăng 10,40% so với năm 2015.
Công ty đã thu được hơn 800 triệu đồng cho hoạt động này trong năm 2016.
2.3. Khái quát quy trình nghiệp vụ kinh doanh quốc tế của công ty
Hoạt động giao nhận vận chuyển nào cũng cần có quy trình thực hiện để thống
nhất phương thức làm việc, dễ theo dõi và quản lý hơn cho cả nhân viên và người
quản trị. Dưới đây là quy trình giao nhận vận chuyển cho hàng XNK của công ty:
13


 Quy trình giao nhận vận chuyển đối với hàng xuất khẩu:

B1: Xin giấy phép xuất khẩu và nhận L/C
B2: Xin giấy chứng nhận xuất xứ và các giấy tờ cần thiết
B3: Chuẩn bị hàng hoá để xuất khẩu
B4: Làm thủ tục hải quan
B5: Giao hàng và lập bộ chứng từ thanh toán
 Quy trình giao nhận vận chuyển đối với hàng nhập khẩu:

B1: Xin giấy phép nhập khẩu và lập L/C
B2: Thuê thêm phương tiện vận tải hay mua bảo hiểm cho hàng hoá nếu hợp
đồng có yêu cầu
B3: Chuẩn bị nhận hàng
B4: Thực hiện thủ tục hải quan để nhận hàng bước này thì tương tự như bước
làm thủ tục hải quan để xuất hàng
B5: Nhận hàng

14


CHƯƠNG 3. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỒN TẠI VÀ ĐỀ XUẤT
VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
3.1. Đánh giá chung về tình hình hoạt động SXKD của công ty Cổ phần
Dịch vụ hàng hóa U&I
3.1.1. Những thành công đạt được
Nhìn chung tình hình hoạt động kinh doanh của công ty khá tốt, mức tăng
trưởng có dấu hiệu khởi sắc trong những năm gần đây. Trong đó, hoạt động giao
nhận vận tải là hoạt động chủ chốt bên cạnh việc cho thuê kho bãi, khai báo hải
quan,…
 Về quy mô hoạt động: công ty đã cung cấp được những dịch vụ chủ yếu cần thiết
cho hoạt động XNK của các doanh nghiệp.Công ty đã vươn ra nhiều thị trường trên
thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Mỹ,….Công ty đã có sự hợp tác với
-

nhiều doanh nghiệp lớn như:
Tổngkthầu Obayasi: Nhàkthầu xâykdựng lớnacủa NhậtaBản. U&I HàkNội đã làm
trucking đườngkbộ cho nguyên vậtaliệukcũng như lắpađặt hệkthống máykmóc cho

-

nhà thầu nàyk
ZamilaSteel: Doanhanghiệpasản xuấtathép, sản lượng 100conts 1 tháng và lượng

-

hàng rời lên tới 5000 tấn hàng.
ShellaGas: ShellaGas làađơnavị đangkcung cấpaGas cho toànkbộ khuacông
nghiệpaThăng Long, Quangk Minh, NộikBài, Nomura. U&I là đơn vịkđứng rakđể

-

làm thủ tụckhải quankđối ứngkcho Shell Gas (50 bộ/tháng)k
TậpađoànaPrime: Tập đoànasảnaxuấtagạchkmen và đồ nộikthất phòngatắm. Với

-

khốialượngk1 tháng/100 cont vậnktảiađườngabộ và xuất khẩuasangkYemen.
Công ty TNHH Một thành viên Junma: Đây là khách hàng gỗ lớn của U&I với sản
lượng lên tới 300 conts/tháng. U&I hiện đang làm trucking, hải quan, cước biển và
chứng từ liên quan cho công ty này. Lượng hàng của Junma được tập trung xuất

-

khẩu sang các thị trường như Hàn Quốc (90%) và Mỹ (10%)
Công ty phát triển và đầu tư BHL Việt Nam: Khách hàng gỗ tại Hà Nội với 3 công
ty con, xuất khẩu sang thị trường Mỹ với sản lượng 80 conts/tháng

15


-

Công ty TNHH Long Lựu: Đây cũng là một khách hàng lớn về sản phẩm gỗ, sản
lượng 100 conts/tháng, thị trường chủ yếu của công ty này là: Hàn Quốc, Malaysia,

-

Thái Lan, Philippines.
Công ty gỗ Rongjia: Lượng hàngaxuấtakhẩu của Rongjia ra các thị trường Hàn
Quốc và Mỹ mà U&I đang tiến hành làm vào khoảng 150 conts/tháng
Bên cạnh những khách hàng sản xuất trực tiếp, U&I cũng quan hệađốiatác
chiến lược với các đơnavị Giao nhận vận tải lớn khác trênathịatrường phíaaBắc

như: aSagawa Logistics, APLaLogistics, aMOLaLogistics, TransaWorld…
 Về nguồn nhân lực: đội ngũ nhân viên của công ty đều là những người có kinh
nghiệm,có trình độ từ đại học trở lên. Công ty thực hiện trả lương cho nhân viên
theo năng lực hoạt động, thực hiện đầy đủ các chính sách về bảo hiểm y tế và bảo
hiểm xã hội, có các kỳ nghỉ lễ vui chơi cho nhân viên.
 Ngoài ra, công ty cũng đầu tư vào xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng với đầy đủ các
trang thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, bao gồm cả hệ thống kho
bãi, sử dụng phần mềm khai báo hải quan, áp dụng các công nghệ để quản lý chăm
sóc khách hàng tốt nhất.
3.1.2. Những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế
Bên cạnh những thành tựu đạt được, công ty còn tồn tại những hạn chế sau:
 Về doanh thu: Mặc dù tổng doanh thu của côgn ty tăng đèu qua các năm nhưng có
thể thấy mức tăng không thực sự quá nổi trội, giữa các lĩnh vực kinh doanh có sự
chênh lệch khá lớn như giao nhận bằng đường biển và đường hàng không.Nguyên
nhân do giá cả biến động theo từng thời điểm, hoạt động vận tải cũng có tính thời
vụ, tập trung vào những tháng cuối năm, phát sịnh nhiều chi phí kho bãi, phương
tiện vận chuyển thời kì cao điểm,…
 Về năng lực cạnh tranh: công ty đang có ưu thế top 3 về mặt hàng gỗ xuất khẩu, tuy

nhiên, các mặt hàng kkác chưa có gì nổi bật, khả năng cạnh tranh với doanh nghiệp
logistics khác chưa cao. Điều này đặt ra thách thức cho công ty trong việc duy trì và phát
triển các khách hàng mới và duy trì những khách hàng cũ của mình.
 Về trình độ đội ngũ nhân viên: nhân viên đều là những người trẻ năng động nhưng

kèm theo đó so với các trình độ nhân viên của các công ty khác còn khá non trẻ,
kinh nghiẹm hiểu biết cũng ít hơn. Công ty cần có chính sách để nâng cao đào tạo
hơn cho nhân viên của mình.
 Hoạt động quảng bá marketing: công ty chưa có bộ phận chuyên làm nhiệm vụ này.
Công ty chưa có chương trình chăm sóc khách hàng một cách thường xuyên sâu
sắc. Hơn nữa, hoạt động quảng bá hình ảnh của công ty đến thị trường còn ít, chưa
16


thu hút được nhiều các công ty XNK.
3.2. Đề xuất vấn đề nghiên cứu
Sau thời gian thực tập ở CN công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa U&I, em xin
đề xuất một số ý kiến để thực hiện bài khóa luận trong thời gian tới:
Đề xuất 1: Hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường
biển của công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa U&I.
Đề xuất 2: Hoàn thiện quy trình và nghiệp vụ khai hải quan hàng xuất khẩu
của công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa U&I.

17


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa U&I, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh

doanh năm 2014, 2015,2016.
2. Công ty Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa U&I, Báo cáo tổng hợp năm 2014,

2015,2016.
3. Doãn Kế Bôn ( 2010), Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế, Nhà xuất bản Chính

trị hành chính, Hà Nội.
4. Trang web thông tin điện tử:
Bộ Công Thương, http://www.mof.gov.vn
Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa U&I, http://www.unifreight.vn
Công ty Cổ phần Đầu tư U&I, http://www.unigroup.com.vn

18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×