Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập Khoa kinh doanh quốc tế tại CÔNG TY CHUYỂN PHÁT NHANH ADP VINA

MỞ ĐẦU
Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra sôi nổi và mạnh mẽ, việc
trao đổi mua bán thông thương với các nước trên thế giới là nhân tố quyết định đến
sự phát triển của mỗi quốc gia, giúp chúng ta khai thác có hiệu quả tiềm năng và thế
mạnh của cả nguồn lực bên trong và bên ngoài trên cơ sở phân công lao động và
chuyên môn hoá quốc tế. Tuy nhiên, khi nhắc đến hoạt động ngoại thương, chúng ta
không thể không nhắc đến việc giao nhận ngoại thương, vì đây là một khâu quan
trọng và có thể xem như là chiếc cầu nối giữa người xuất khẩu và người nhập khẩu.
Một trong những công ty đang phát triển và có vị thế lớn trong ngành giao nhận
logistics là Công ty chuyển phát nhanh ADP VINA

1


MỤC LỤC
MỞ ĐẦU................................................................................................................... i
DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ......................................................................iv
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY

CHUYỂN PHÁT


NHANH ADP VINA................................................................................................1
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty chuyển phát nhanh ADP VINA:......1
1.1.1. Giới thiệu chung về công ty:...........................................................................1
1.1.2. Các mốc quan trọng trong quá trình phát triển:.............................................1
1.2. Sơ đồ bộ máy và hoạt động kinh doanh của Công ty chuyển phát nhanh ADP
VINA:........................................................................................................................ 2
1.2.1. Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty:.................................................................2
1.2.2. Chức năng nhiệm vụ của phòng ban:.............................................................2
1.3. Cơ sở vật chất:....................................................................................................4
1.4. Tình hình tài chính của công ty:..........................................................................4
CHƯƠNG II: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CHUYỂN
PHÁT ADP VINA....................................................................................................6
2.1. Khái quát về hoạt động kinh doanh của công ty:................................................6
2.1.1. Các hoạt động kinh doanh cơ bản của công ty ADP VINA:............................6
2.1.2. Thành tựu đạt được của công ty:.....................................................................6
2.1.3. Tình hình hoạt động của công ty:....................................................................7
2.2. Hoạt động thương mại quốc tế của công ty ADP VINA:....................................7
2.2.1. Khối lượng hàng hóa vận chuyển Air từ năm 2014-1016:...............................8
2.2.2. Khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường bộ năm 2014-2016:................9
2.2.3. Khối lượng hàng Logistics từ năm 2014-2016:...............................................9
2.3. Các mặt hàng chủ yếu vận chuyển:...................................................................10
2.3.1. Các mặt hàng chủ yếu bằng đường hàng không:...........................................10
2.3.2. Các mặt hàng bằng đường biển và logistics:.................................................10
2.3.3. Quy trình giao nhận vận tải hàng hóa quốc tế bằng đường hàng không của
công ty chuyển phát nhanh ADP VINA:...................................................................11

2


CHƯƠNG III: MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỒN TẠI VÀ ĐỀ XUẤT NGHIÊN CỨU. .13
3.1. Đánh giá hoạt động kinh doanh:.......................................................................13
3.2. Thành tựu và hạn chế:.......................................................................................13
3.2.1. Thành tựu:.....................................................................................................13
3.2.2. Hạn chế:........................................................................................................14
3.3.3. Nguyên nhân:.................................................................................................15
3.4. Đề xuất vấn đề nghiên cứu:............................................................................156
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

3DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ
Bảng 1.1. Cơ cấu lao động tại công ty chuyển phát nhanh ADP VINA.....................4
Bảng 1.2. Năng lực tài chính của công ty chuyển phát nhanh ADP VINA................4
Bảng 2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2014-2016............7
Sơ đồ 1.1. Bộ máy quản lý của Công ty Chuyển phát nhanh ADP VINA..................2
Sơ đồ 2.1. Quy trình giao nhận hàng hóa.................................................................12

4


CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY
CHUYỂN PHÁT NHANH ADP VINA
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty chuyển phát nhanh
ADP VINA:
1.1.1. Giới thiệu chung về công ty:
 Công ty cổ phần chuyển phát nhanh ADP VINA- ADP VINA
EXPRESS.,JSC
 Add: 58A Trung Kính, phường Trung Hòa, Quận Cầu giấy, Thành phố Hà Nội
 Mã số thuế: 0102592725 cấp ngày 02/01/2008
 Tell: (84-24)22464828
 Website: adpair.co.kr
Công ty chuyển phát nhanh ADP VINA được thành lập vào năm 2008 với 50%
vốn từ Hàn Quốc, là 1 trong 3 chi nhánh của Công ty ADP Global Express được đặt
trên 4 nước ở khu vực châu Á bao gồm: Hàn Quốc, HongKong, Việt Nam, Trung
Quốc
1.1.2. Các mốc quan trọng trong quá trình phát triển:
- Năm 2008 Công ty thành lập và đặt trụ sở tại 58A Trung Kính, P.Trung Hoà,
Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội
- Năm 2009-2010: Công ty bước vào hoạt động ổn định, thu được lợi nhuận
- Năm 2011-2017: Công ty phát triển ổn định, lợi nhuận tăng
1.1.3. Lĩnh vực kinh doanh:
- Công ty hoạt động trong lĩnh vực logistics
- Dịch vụ của công ty bao gồm: dịch vụ tư vấn, thủ tục hải quan, đại lý vận tải
đường biển, đại lý vận tải đường hàng không, vận tải đường bộ, đại lý vận tải đường
sắt, dịch vụ kho bãi và phân phối hàng hóa

1


1.2. Sơ đồ bộ máy và hoạt động kinh doanh của Công ty chuyển phát
nhanh ADP VINA:
1.2.1. Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty:
GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

ĐỘI VẬN TẢI

P.KINH
DOANH

P.KẾ TOÁN

P.GIAO NHẬN

P.HÀNH
CHÍNH-QL
NHÂN SỰ

Sơ đồ 1.1. Bộ máy quản lý của Công ty Chuyển phát nhanh ADP VINA
(Nguồn: Phòng quản lý nhân sự của công ty ADP VINA)
1.2.2. Chức năng nhiệm vụ của phòng ban:
- Giám đốc: Lê Ngọc Hằng, là người chịu trách nhiệm chung, là đại diện của
công ty trước pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về hoạt động
của công ty, hoạch định phương hướng, mục tiêu dài hạn cũng như ngắn hạn của
công ty. Gíam đốc có nhiêmk vụ quản lý cơ cấu tổ chức bộ máy giúp việc và quy
chế quản lý nội bộ, quyết định các biện pháp tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị, khen
thưởng đối với người lao động. Ký kết các hợp đồng kinh tế, đại diện cho công ty
khởi kiện lien quan đến quyền lợi của công ty
- Phó giám đốc: là người trợ giúp cho giám đốc, thực hiện nhiệm vụ cụ thể do
Gíam đốc giao hay ủy quyền khi vắng mặt. Phó giám đốc còn có trách nhiệm giúp
việc cho giám đốc về mặt kĩ thuật, chỉ đạo và theo dõi hoạt động của các bộ phận,
giúp giám đốc trực tiếp chỉ đạo kí kết, thực hiện các hợp đồng kinh doanh
- Phòng hành chính- Quản lý nhân sự: Phòng có nhiệm vụ hỗ trợ ban giám đốc
trong công tác hành chính, đối nội, đối ngoại. Phòng là đơn vị trực tiếp thực hiện
quản lý hồ sơ, văn thư lưu trữ, quản lý nhà đất và các thiết bị lao động của công ty.
Quản lý hồ sơ, lý lịch của cán bộ công nhân viên, làm thủ tục tiếp nhận, tuyển dụng
công nhân viên trong công ty. Hiện nay phòng quản lý nhân sự có 10 thành viên
2


- Phòng giao nhận: Có nhiệm vụ tổ chức việc vận chuyển và giao nhận hàng
hóa bằng các phương tiệnvận chuyển, làm đại lý vận chuyển hàng hóa cho các công
ty có nhu cầu thuê vạn chuyển hàng hóa. Phòng hiện có 6 nhân viên
- Phòng kinh doanh: Là phòng tham mưu cho ban Gíam đốc về kế hoạch kinh
doanh, lựa chọn phương án kinh doanh phù hợp; điều hòa kế hoạch kinh doanh
chung của công ty thích ứng với tình hình thị trường; nghiên cứu kí kết hợp đồng
với các đối tác. Hiện phòng kinh doanh của công ty gồm có 9 nhân viên
- Phòng kế toán: Là phòng quản lý tài chính, tài sản của công ty. Tổng hợp báo
cáo quyết tóan tài chính và các báo cáo tài chính khác của công ty theo quy định.
Xây dựng dự toán và lập báo cáo quyết tóan tài chính. Kiểm tra định kỳ về công tác
kế tóan, thực hiện chế độ chính sách, thu chi tài chính, kế tóan vốn và các loại tài
sản khác trong tòan công ty. Phòng kế tóan của công ty gồm có 7 nhân viên
- Đội xe vận chuyển: thực hiện công việc vận chuyển, quản lý và giao nhận
hàng hóa theo nhiệm vụ được giao. Hiện công ty có đội xe lớn với nhiều đầu xe liên
tỉnh phục vụ cho vận chuyển bằng đường bộ giao hàng đến các điểm để vận chuyển
bằng đường hàng không là chủ yếu
Công ty hiện có hơn 40 nhân viên, lực lượng lao động có kiến thức cũng
như chuyên môn nghiệp vụ cao, các nhân viên đều tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở
lên. Công ty rất chú trọng công tác tuyển dụng và bố trí nhân sự. Đội ngũ nhân viên
trải qua nhiều năm lao động, đúc rút được kinh nghiệm và có khả năng đáp ứng
được yêu cầu của công ty đề ra. Đội ngũ nhân viên lái xe dày dặn nhiều năm kinh
nghiệm trong môi trường vận tải. Khâu quản lý, tổ chức sắp xếp đầo tạo cán bộ
được tiến hành thường xuyên và phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của
công ty

3


Bảng 1.1. Cơ cấu lao động tại công ty chuyển phát nhanh ADP VINA
Tiêu chí
I.Phân theo trình độ
Trình độ đại học trở lên
Trình độ cao đẳng, trung cấp trở lên
Công nhân kỹ thuật, kho vận
II. Phân theo giới tính
Lao động nam
Lao động nữ

Số lượng (người)
45
20
10
15
45
29
16

Tỷ lệ (%)
100%
44,4
22,2
33,3
100%
64,4
35,6

1.3. Cơ sở vật chất:
- Công ty có 2 chi nhánh tại 2 thành phố lớn là TP Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
- Văn phòng của công ty nằm tại số 58A Trung Kính, P. Trung Hòa, Q. Cầu
Giấy rộng 75m2.
Kể từ ngày thành lập vào năm 2008, hàng năm công ty đều dung lợi nhuận
hoạt động kinh doanh có được để tái đầu tư và mở rộng cơ sở hạ tầng, kỹ thuật
nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của công ty, tăng khả năng cạnh tranh trên thị
trường tạo dựng được uy tín. Đặc biệt công ty lien tục bảo dưỡng và thay mới
phương tiện vận chuyển để đạt kết quả tốt hơn
1.4. Tình hình tài chính của công ty:
Bảng 1.2. Năng lực tài chính của công ty chuyển phát nhanh ADP VINA
ĐVT: VND
STT
1
2
3

Các chỉ tiêu
Tổng TS

2014
19.153.812.10

2015
19.391.758.76

2016
23.476.132.80

Vốn chủ sở hữu

0
18.945.486.41

1
19.232.047.22

1
23.312.619.98

Tổng nợ

8
108.325.682

3
159.711.538

3
163.512.818

( Nguồn: Báo cáo tài chính của Công ty)

4


- Nhìn vào năng lực tài chính của cômng ty ta có thấy rằng:
+ Về chỉ tiêu tổng tài sản đều tăng qua các năm, số tăng từ năm 2014-2015
không đáng kể chỉ tăng vào khỏang 1%, nhưng tăng từ năm 2015-2016 khá lớn, con
số tăng lên hơn 4 tỷ so với năm 2015. Với khối tài sản lớn, công ty luôn đảm bảo
việc hoatk động kinh doanh ổn định
+ Về chỉ tiêu vốn chủ sở hữu, cùng với mức tăng của tổng tài sản thì vốn chủ
sở hữu cũng tăng theo
+ Về chỉ tiêu tổng nợ: nợ phải trả của công ty ở mức không cao so với tổng tài
sản và mức tăng qua từng năm không quá lớn vì thế công ty vẫn ở mức an tòan cho
việc đầu tư kinh doanh

5


CHƯƠNG II: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY
CHUYỂN PHÁT ADP VINA
2.1. Khái quát về hoạt động kinh doanh của công ty:
2.1.1. Các hoạt động kinh doanh cơ bản của công ty ADP VINA:
- Công ty thực hiện các công việc lien quan đếnquá trình giao nhận và vận
chuyển hàng hóa bằng đường bộ và đường hàng không, cụ thể như sau:
+ Phối hợp cùng các công ty khác trong và ngoài nước để chuyên chở hàng
hóa, giao nhận hàng hóa tư liệu, đồ điện tử, các linh kiện điện thoại, máy móc…
+ Nhận ủy thác về dịch vụ giao nhận, cho thuê kho bãi, các phương tiện vận
tải và thực hiện các nhiệm vụ khác lien quan đến hàng hóa như thu gom, chia lẻ
hàng, làm thủ tục khai báo hải quan, mua bảo hiểm hàng hóa, giao hàng cho người
chuyên chở để vận chuyển đến điểm cuối cùng
+ Làm đại lý cho công ty Samsung để thực hiện việc giao nhận vận chuyển
hàng hóa, linh kiện qua đường hàng không từ Hàn Quốc đến các nhà máy Samsung
trong nước
2.1.2. Thành tựu đạt được của công ty:
- Công ty chuyển phát nhanh ADP VINA là công ty có 50% vốn từ Hàn Quốc
hoạt động trong lĩnh vực giao nhận, vận tải quốc tế. Công ty với 10 năm tuổi hoạt
động trong lĩnh vực này với hệ thống nhân viên năng động, chuyên môn cao và có
trang thiết bị hiện đại, công ty đã đạt được những thành tựu nhất định trong nhiều
năm qua và vẫn đang phát triển, khẳng định vị trí của mình trong lĩnh vực vận tải
hàng hóa
- Ngoài ra để cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất công ty còn xây dựng hệ
thống đại lý để thuận tiện cho việc cung cấp dịch vụ đến khách hàng

6


2.1.3. Tình hình hoạt động của công ty:
Bảng 2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2014-2016
ĐVT: VND
Chỉ tiêu
Tổng doanh thu
Gía vốn hàng hóa
Lợi nhuận truớc thuế
Thuế TNDN
Lợi nhuận sau thuế

2014
17.618.103.353
14.166.412.206
3.288.804.086
822.201.022
2.466.603.064

2015
2016
18.760.818.856
19.106.625.119
14.999.694.712
16.319.306.327
3.617.684.495
2.787.318.792
904.421.124
994.863.236
2.713.263.371
1.792.455.556
( Nguồn: Phòng kế toán công ty ADP VINA)

Đánh giá chung kết quả hoạt động kinh doanh của câng ty từ năm 2014-2016
ta thấy:
- Doanh thu hoạt động của công ty qua từng năm đã có sự tăng trưởng và phát
triển, không có năm nào bị thua lỗ.
+ Doanh thu của năm 2014 đạt 17.618.103.353 VND thì đến năm 2015 doanh
thu đạt được là 18.760.818.856 VND tăng 1.142.715.503 VND. Chi phí vào năm
2015 cũng tăng lên so với năm 2014 là 833.282.506 VND. Nguyên nhân khiến cho
chi phí tăng là do chi phí nguyên liệu tăng dẫn đến việc chi phí bỏ ra cũng tăng lên.
Bên cạnh đó, công ty khi đó mở rộng phạm vi hoạt động và đầu tư trang thiết bị vận
chuyển. Năm 2016 tổng doanh thu tăng 335.806.263 VND, tăng ít hơn rất nhiều so
với năm 2014-2015. Doanh thu vào năm 2015-2016 có tăng nhưng chưa thực sự
được cao bởi sự cạnh tranh khốc liệt từ các doanh nghiệp khác trong thị trường này
khiến công ty gặp phải những khó khăn.
+Doanh thu và lợi nhuận có sự biến động theo thị trường. Doanh thu của công
ty đạt mức cao nhất vào năm 2016 với 19.106.625.199 VND. Tuy nhiên chi phí
công ty ở mức lớn nên mức lợi nhuận sau thuế của công ty giảm, chỉ đạt
1.792.455.556 VND
2.2. Hoạt động thương mại quốc tế của công ty ADP VINA:
Công ty cung cấp các loại dịch vụ vận tải bao gồm dịch vụ vận tải đường bộ,
đường biển, đường sắt và đường hàng không. Các dịch vụ công ty sử dụng để vận
chuyển hàng hóa cho khách hàng, doanh nghiệp. Dịch vụ công ty cung cấp chủ yếu
là vận chuyển đường hàng không nên khách hàng của công ty thường là các doanh
nghiệp nước ngoài. Thị trường hoạt động rộng lớn cả trong và ngoài nước. Khách
7


hàng chủ yếu của công ty là các doanh nghiệp nước ngoài có nhu cầu vận chuyển
các mặt hàng như tài liệuu, thiết bị, linh kiện điện tử, nguyên liệu sản xuất, mẫu
hàng… Khối lượng hàng vận chuyển từ vài trăm cân đến vài chục tấn. Công ty chủ
yếu là trở thành đại lý chuyên phụ trách về vận chuyển, giao nhận cho công ty lớn
khác có nhiều chi nhánh ở nước ngoài, không có hoạt động vận chuyển riêng lẻ các
mặt hàng nhỏ lẻ của cá nhân hay dịch vụ chuyển nhà như nhiều công ty vận tải
trong nước khác
2.2.1. Khối lượng hàng hóa vận chuyển Air từ năm 2014-1016:
Ngay từ khi bước vào ngành giao nhận vận chuyển, Công ty chuyển phát
nhanh ADP VINA đã xác định được nền móng kinh doanh bền vững. Công ty đã
tìm ra cho mình thị trường hàng AIR là thị truờng đầy tiềm năng và ít đối thủ cạnh
tranh. Do vậy công ty đã có một khối lượng lớn hàng vận chuyển bằng đường hàng
không đạt xấp xỉ 700 tấn mỗi năm
STT
1
2
3

Năm
2014
2015
2016

Khối lượng hàng hóa vận chuyển (tấn)
380
450
550

- Năm 2014 khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường AIR của ADP đạt
mức 380 tấn nhờ vào công tác marketing của mình
- Năm 2015 với mức tăng 18%, đạt khối lượng hàng hóa vận chuyển lên 450
tấn. Vào năm này tổng sản lượng của cả 2 chi nhánh miền Nam và mìền Bắc bằng
nhau
- Năm 2016 công ty đạt sản lượng hàng hóa vận chuyển tăng 15% so với năm
2014. Dù mức tăng không cao bằng 2014-2015 nhưng vẫn là dấu hiệu đáng mựng
với công ty vì số tăng không nhỏ

8


2.2.2. Khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường bộ năm 2014-2016:
Với phương châm đa dạng hóa các dịch vụ vận chuyển cung cấp, mảng dịch
vụ vận tải đường bộ cũng đường ban giám đốc chú trọng phát triển, đây là dạng vận
cphổ biến nhất. Trong những năm đầu thành lập công ty vận chuyển bằng đường bộ
là chủ yếu, có được một số lượng các đầu xe liên tỉnh lớn. Với sự nỗ lực của tòan bộ
công nhân viên, sự chỉ đạo của ban giám đốc, hiên nay tuy phương thức vận chuyển
đường bộ không phải phương thức cung cấp dịch vụ chính, nhưng số lượng xe tăng
lên rất lớn cả về số lượng lẫn khối lượng so với ngày đầu thành lập
STT

Năm

Khối lượng vận chuyển đường bộ
( tấn)

1
2
3

2014
2015
2016

600
650
800

- Năm 2014 khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường bộ của công ty ở
mức 600 tấn. Vào thời điểm này có thể thấy 600 tấn/năm cũng là con số khá lớn so
với khối lượng vận chuyển của công ty khác trong lĩnh vực vận tải
- Năm 2015 khối lượng hàng hóa tăng không nhiều so với năm 2014, số lượng
tăng lên là 50 tấn, và đạt mức 650 tấn
- Năm 2016 khối lượng hàng vận chuyển của công ty tăng 20% so với năm
2015 đạt mức 800 tấn. Đây cũng là một mức tăng ổn định lớn hơn so vcới mức tăng
của năm 2014-2015
2.2.3. Khối lượng hàng Logistics từ năm 2014-2016:
Một mảng dịch vụ mà bất cứ công ty giao nhận vận chuyển nào cũng không
thể bỏ qua và đầu tư đó là mảng dịch vụ Logistics. Đây là một xu thế mới trong
ngành vận tải tại Việt Nam. Cùng với sự phát triển của xu thế này, công ty chuyển
phát nhanh ADP cũng xây dựng cho mình dịch vụ logistics. Công ty đã đưa vào
hoạt động cung cấp dịch vụ logistics từ năm 2013 cho đến nay

9


STT
1
2
3

Năm

Khối lượng hàng làm logistics
Hàng FLC(TEU)
Hàng LCL (m3)
2014
400
300
2015
650
420
2016
700
550
- Năm 2014 sau1 năm công ty thành lập bộ phận và cung ứng dịch vụ logistics

nên còn non trẻ, mới chỉ trong giai đoạn đang ổn định còn nghiên cứu và thiết lập,
sửa đổi quy trình làm hàng hóa nên khối lượng hàng trong giao đoạn này còn chưa
cao. Khối lượng chỉ đạt mức 400 TEUvà 300m3
- Năm 2015 khi đó bộ phận logistics đã hoàn chỉnh và bắt đầu phát triển. khối
lượng hàng giao nhận trong năm 2015 tăng vọt so với năm 2014 tăng 250TEU và
120m3
- Năm 2016 với việc đầu tư them phương tiện vận tải nên khối lượng hàng hóa
cũng tăng lên nhưng không nhiều, thấp hơn số lượng tăng so với năm 2015
2.3. Các mặt hàng chủ yếu vận chuyển:
Các mặt hàng đa dạng cần được vận chuyển với nhiều phương thức khác nhau
để phù hợp với từng loại hàng. Các mặt hàng vận chuyển chủ yếu của công ty
chuyển phát nhanh ADP được xác định theo 2 loại hình vận tải chính:
2.3.1. Các mặt hàng chủ yếu bằng đường hàng không:
- Mặt hàng thiết bị viễn thông, linh kiện máy móc: Đây là loại mặt hàng nặng,
kích cỡ lớn, và giá trị lô hàng cao. Không chịu được sự va đập lớn nên không vận
chuyển được bằng được biển
- Mặt hàng thư tín, bưu phẩm nhanh: đây thường là mặt hàng cần chuyển trong
thời gian nhanh và mặt hàng này có giá trị cao, đảm bảo sự an tòan, bảo mật,
thường là các mẫu sản phẩm. Vì thế cần phải chuyển bằng đường hàng không
- Mặt hàng tiêu dùng xa xỉ: đây là mặt hàng nhẹ, có giá trị hàng hóa cao
2.3.2. Các mặt hàng bằng đường biển và logistics:
- Hàng nhẹ: Là các mặt hàng thuộc chủng loại như thực phẩm, vải vóc, linh
kiện điển tử (bàn phím nhựa)… Các mặt hàng này thường vận chuyển trong khu
vực châu Á
- Hàng nặng: Là các mặt hàng thuộc chủng loại như các kiện thép, cáp điện,
ngói, gạch…
10


2.3.3. Quy trình giao nhận vận tải hàng hóa quốc tế bằng đường hàng
không của công ty chuyển phát nhanh ADP VINA:
- Thuê người vận chuyển hàng hóa:
+ Khi nhận được thông tin cần xuất 1 đơn hàng, nhân viên kinh doanh của
công ty sẽ tìm kiếm nhà vận chuyển có giá cả, lịch trình hợp lý phù hợp với khách
hàng yêu cầu. Sau đó gửi chi tiết thông tin của lô hàng ( khối lượng, trọng lượng,
tên mặt hàng, ngày đi, nơi đến..) cho hãng hàng không để đặt chỗ cho lô hàng
+ Sau khi tư vấn, báo giá và được sự chấp nhận của khách hàng, công ty sẽ lấy
thông tin chuyến vận chuyển từ hãng máy bay đối với chuyến hàng đã đặt. Trên
booking có ghi đầy đủ thông tin chuyến bay, số Master Airway Bill, cước phí, hình
thức thanh toán
- Nhận hàng từ người gửi hàng:
+ Giữa công ty và người gửi hàng sẽ có thỏa thuận về phương thức vận tải
hàng hóa và địa điểm nhận hàng. Về phương thức, người xuất khẩu có thể trực tiếp
mang hàng xuống và đóng gói tại kho hoặc có thể đóng gói tại kho của mình sau đó
sử dụng dịch vụ vận chuyển nội địa của công ty ADP để vận chuyển hàng hóa có
hàng đã được niêm phong từ kho về bãi
+ Chuẩn bị hàng hóa, chứng từ và khai báo hải quan
- Vận chuyển hàng hóa ra sân bay, đưa vào bãi TCS/SCSC để làm thủ tục hải
quan. Chở xe hàng vào trong kho để chất xếp hàng
- Xuống hàng và cân hàng:
+ Nhân viên hãng hàng không cho hàng xuống và cân hàng, hàng được chất
xếp sao cho dễ dàng kiểm đếm và chắc chắn trong quá trình cân. Lập phiếu cân
hàng, thường có 4 liên gồm 4 màu trắng, đỏ, vàng, xanh có ý nghĩa khác nhau. Khi
lập phiếu giao hàng nhân viên giao nhận và đại diện hãng hàng không sẽ ký xác
nhận vào phiếu cân hàng nhằm xác thực trọng lượng của hàng hóa và dãn nhãn của
hãng hàng không lên kiện hàng
+ Sau đó đến kho TCS/SCSC xác nhận hàng đúng kích thước trọng lượng và
kí mã hiệu đầy đủ
- Gửi chi tiết cho hãng hàng không làm MAWB: Nhân viên giao nhận cầm
phiếu cân màu trắng và booking dựa vào đó hãng hàng không đánh MAWB và cấp
MAWB cho người giao nhận. công ty sẽ gửi lại chứng từ này cho khách hàng bên
nhận để họ nhận được thông tin kịp thời

11


- Thanh lý hải quan:
+ Sau khi hàng hóa được xác nhận, người giao nhận sẽ đóng tiền dịch vụ TCS
tại phòng thương vụ và trả lại tờ cân trắng và xanh. Người giao nhận sẽ dùng tờ
màu xanh và lấy hồ sơ mà nhân viên chứng từ đã khai báo để thanh lý hải quan
+ Khi qua thanh lý hải quan, nhân viên giao nhận dùng tờ khai báo hải quan
lưu và phiếu cân hàng liên màu xanh cho hải quan đối chiếu lại các thông tin
- Thiết lập bộ chứng từ:
+ Sau khi hàng đã lên máy bay, bộ phận chứng từ của công ty sẽ phát hành vận đơn
gửi cho khách hàng và hãng máy bay. Ngoài ra, người giao nhận có thể mua bảo hiểm
cho hàng hóa nếu khách hàng yêu cầu, thông báo cho khách thông tin hãng, ngày rời và
ngày đến đẻ người nhận hàng thanh tóan tiền hàng và cước phí kkhác
+ Cuối cùng người giao nhận tập hợp vận đơn, các chứng từ khác có lien quan
đến lo hàng như hóa đơn cước phí hàng không, phí dịch vụ hải quan và vận tải nội
địa.. lập thành 1 bộ chứng từ để gửi cho người xuất khẩu thanh toán
Kiểm tra chứng từ và
các thủ tục cần thiết

Nhận hàng và cân
hàng

Làm thủ tục hải quan,
thông quan và soi chiếu

Làm airway bill và
thanh lý hải quan

Đăng kí tờ khai

Làm thủ tục lấy hàng
nhanh

Làm thủ tục xuất kho

Thanh tóan các chi phí
liên quan và thông quan

Nhận hàng và kiểm tra
hàng hóa

Sơ đồ 2.1. Quy trình giao nhận hàng hóa
CHƯƠNG III: MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỒN TẠI VÀ ĐỀ XUẤT NGHIÊN CỨU

12


3.1. Đánh giá hoạt động kinh doanh:
Sau 10 năm thành lập công ty chuyển phát nhanh ADP VINA đã có 1 chỗ
đứng nhất định trên thị truờng trong lĩnh vực giao nhân vận tải.
Chuỗi cung ứng dịch vụ kho bãi và vận tải là 1 trong những lĩnh vực mà công ty
đã tập chung phát triển và đạt được những thành tựu đáng kể trong những năm gần đây.
Vận chuyển đường hàng không cũng là 1 trong những thế mạnh của công ty
Với quy mô trên 40 nhân viên, Công ty ADP đã và đang cung ứng các dịch vụ
cho khách hàng trên khắp mọi miền đất nước và cả khu vực quốc tế. Công ty tuyển
dụng và đầu tư rất nhiều vào đào tạo nhân viên để đem đến cho khách hàng những
dịch vụ chuyên nghiệp nhất. Hiện nay hầu hết các nhân viên trong công ty đều có
bằng cấp cao và chuyên môn trong lĩnh vực giao nhận và logistics
Ngoài những gì đã có được, công ty còn đang mở rộng mạng lưới vận chuyển
đường biển, đường bộ, đường sắt và đường hàng không trên cả nước và khu vực
châu Á để cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng
Thủ tục nhanh chóng và hiệu quả là chìa khóa dẫn đến thành công của bất cứ
nhà cung cấp dịch vụ nào trên toàn cầu
3.2. Thành tựu và hạn chế:
3.2.1. Thành tựu:
Công ty chuyển phát nhanh ADP có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiều
năm kinh nghiệm, công ty có phương pháp làm việc, quản lý, cơ sở vật chất tiên
tiến, giúp cho việc cung ứng các dịch vụ đến cho khách hàng một cách tốt nhất, giao
nhận hàng nhanh chóng, tránh những chi phí tăng them trong quy trình
Những nhân viên giàu kinh nghiệm, có kỹ thuật nhạy bén và am hiểu thị
truờng của công ty sẽ tư vấn, hỗ trợ cho khách hàng những phương án tối ưu nhất
Luôn duy trì mức kinh doanh ổn định và phát triển qua các năm, công ty có
tổng doanh thu cao và giá trị tài sản lớn dần qua các năm
Công ty luôn duy trì được mối quan hệ tốt với nhiều hãng tàu, hãng hàng
không và các hãng xe lien tỉnh khác, giúp cho công việc vận chuyển được nhanh
chóng và hiệu quả cao. Cước phí cho việc vận chuyển hàng tại công ty là khá thấp
so với các công ty kinh doanh khác cùng lĩnh vực trên thị trường
Công ty cung cấp các dịch vụ tòan diện cho khách hàng từ khâu nhập khẩu

13


cho đến lưu kho, vậm chuyển và các thủ tục khác có lien quan
3.2.2. Hạn chế:
- Công ty dù thành lập đã lâu nhưng số lượng phương tiện vận chuyển vẫn
chưa đủ phục vụ cho việc giao nhận hàng hóa vì so lượng khacghs hàng và lượng
vận chuyển tăng khá nhiều so với từng năm
- Công ty vẫn chưa có nhiều số lượng xe tải, xe container khối lượng lớn phục
vụ cho viưệc vận chuyển trong nước. Hầu hết số lượng xe tham gia vào quá trình
giao nhận đều là đi thuê, sử dụng dịch vụ của công ty vận tải khác. Diều này sẽ
khiến công ty không chủ động được trong công việc về số lượng xe, giờ đi giờ đến,
khối lượng trong mỗi chuyến hàng. Bên cạnh đó còn khiến chi phí bỏ ra tăng hơn so
với việc có đội ngũ xe riêng. Vì thế để khắc phục tình trạng này cần phải có 1 số
vốn lớn hơn để đầu tư trang thiết bị vận tải
- Tính thời vụ của hoạt động giao nhận vận tải. Có thời điểm hàng giao nhận
vận tải quá lớn, đôi khi bị thiếu thiết bị, không có đủ phương để giao nhận hàng,
hay có đủ chỗ trên tàu để vận chuyển, công ty phải từ chối nhận hàng. Nhưng có
thừoi điểm hàng hóa khan hiếm, khối lượng hàng hóa giảm, số lượng công việc ít,
khi đó doanh thu của công ty sẽ bị giảm. Thời gian lượng hàng hóa nhiều vào
khỏang giữa năm và các tháng cuối năm hay dịp lễ. tết. Còn những tháng khác số
lượng hàng hóa không đều, hoạt động kinh doanh giao nhận vận tải giảm sút. Điều
này khiến cho công việc kinh doanh của công ty không ổn định, kết quả kinh doanh
hàng tháng không đều, ảnh hưởng đến công việc và tài chính của công ty. Để khắc
phục nhược điểm này công ty cần thu hút được nhiều khách hàng và nhận được sự
tin tưởng của các đối tác
- Trình độ của 1 số nhân viên còn hạn chế. Để thực hiện tốt công việc giao
nhận vận tải thì đòi hỏi người làm nó phải có kiến thức chuyên sâu và dày dặn kinh
nghiệm. Khi giao nhận với khách hàng hay đối tác, người giao nhận cần phải giỏi
nghiệp vụ, nắm rõ mức giá với từng cước phí của phương thức trên thị trường,
thông thạo các tuyến đường, các hãng vận chuyển và đặc biệt phải nắm rõ pháp luật,
có những kiến thức về tính chất hàng hóa, có khả năng giao tiếp để đạt hiệu quả cao
nhất. Nhất là làm trong lĩnh vực này cần phải thông thạo ngoại ngữ. Tại công ty tuy
nhân viên đều tốt nghiệp từ đại học trở lên, năng động, có trách nhiệm song vẫn còn

14


một số trình độ ngoại ngữ ở mứac khá, chưa thực sự chuyên nghiệp, sự hiểu biết về
các tuyến đường, hãng tàu, chi phí chưa nắm được tòan bộ, gây ảnh hưởng cho công
việc, khiến công việc không đạt được kết quả thực sự cao
- Bên cạnh đó bộ phận hoạt động trong lĩnh vực logistics mới được thành lập,
còn non trẻ, vì thế còn rất nhiều hạn chế và chưa được chuyên nghiệp. Chính vì thế
mà lợi nhuận thu được từ hoạt động này chưa cao, mà hiện nay logistics trên thị
trường đang rất phát triển
3.3.3. Nguyên nhân:
3.3.3.1. Nguyên nhân khách quan:
- Hệ thống giao thông không đồng bộ, chất lượng dịch vụ kém đi khiến cho
cước phí vận chuyển của Việt Nam cao nhất Đông Nam Á. Việt Nam lại không có
nhiều máy bay chuyên dụng để chở hàng hóa, các tuyến đường chưa được khai thác
hết, công nghệ bốc xếp còn thô sơ. Kho bãi cũng chưa được đầu tư xây dựng theo
chuẩn quốc tế khiến khách hàng e ngại khi chọn Việt Nam làm điểm chung chuyển
- Việc giao nhận luôn gắn với tốc độ và thời gian. Tuy nhiên nhiều khi doanh
nghiệp không chủ động được thời gian vì giao thông phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng.
Vận chuyển hàng bằng được bộ nhiều khi vì những lí do khách quan về giao thông
mà không được hiệu quả, gây mất uy tín của doanh nghiệp.
- Bên cạnh những vấn đề về cơ sở hạ tầng giao thông, ở Việt Nam vẫn còn hạn chế
các doanh nghiệp hoạt động logistics, các công ty này còn non trẻ mới có dịch vụ này
trong những năm gần đây, vì thế không đảm bảo được tòan bộ các khâu trong chuỗi cung
ứng logistics, hầu hết là các doanh nghiệp nước ngoài được hưởng lợi nhuận
3.3.3.2. Nguyên nhân chủ quan:
- Công ty mới chỉ thành lập bộ phận hoạt động logistics nên vẫn còn non trẻ,
chưa có nhiều kinh nghiệm và chưa hòan thiện được tòan bộ các khâu trong chuỗi
đạt hiệu quả cao. Kết quả logistic vẫn được đồng nhất với việc vận tải đơn giản,
việc thuê ngoài logistics vẫn chưa trở thành thói quen, chưa kể ứng dụng logistics
trong hoạt động sản xuất, sản xuất.. làm chi phí, giá thành sản phẩm cao, chưa có
tính cạnh tranh trên thị trường
- Việc đầu tư vào cơ sở vật chất của công ty chưa nhiều vì thiếu nguồn vốn, vì
thế khiến quá trình vận tải còn gặp nhiều khó khăn

15


3.4. Đề xuất vấn đề nghiên cứu:
Đề tài 1: Giải pháp hoàn thiện hoạt động kinh doanh dịch vụ Logistics tại công
ty chuyển phát nhanh ADP VINA
Đề tài 2: Nâng cao hiệu quả hoạt động hoạt động giao nhận hàng hóa bằng

16


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. GS.PGS. Tô Xuân Dần (1999) Gíao trình kinh tế học quốc tế-NXB Thống
kê, Hà Nội
2. PGS.TS. Trần Trí Thành (2006) Qủan trị kinh doanh xuất nhập khẩu-NXB
Thống kê- Hà nội
3. PGS.TS Dõan Kế Bôn (2010), Qủan trị tác nghiệp thương mại quốc tế, Nhà

xuất bản Chính trị Hành chính-Hà NộiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×