Tải bản đầy đủ

Tư tưởng chính trị thời kỳ hy lạp đổ đại tiểu luận cao học

Bài Tiểu luận
Môn: Chính trị học
Đề tài: T tởng chính trị thời kỳ Hy Lạp đổ đại
Văn minh Hy Lạp cổ đại đã tạo tiền đề hình thành và
phát triển khá sớm những t tởng chính trị của nhân loại.
Trong quá trình phát triển từ chế độ cộng sản nguyên thủy
sang chiếm hữu nô lệ, ở Hy Lạp xuất hiện các quốc gia thành
thị chiếm hữu nô lệ. Mâu thuẫn xã hội giữa các tập đoàn
trong giai cấp chủ nô nhằm tranh giành quyền lực và mâu
thuẫn giữa chủ nô với nô lệ và tầng lớp thị dân tự do ngày
càng gay gắt dẫn đến hình thành các phe phái chính trị và
xuất hiện những chính trị gia xuất sắc.
Mà tiêu biểu là: Hêrôđốt, Xênôphôn, Platôn, Arixtốt.
Hêrôđốt (484 425 trớc công nguyên)
Ông đợc coi là Ngời cha của chính trị học
Ông là ngời đầu tiên phân biệt và so sánh các loại thể
chế chính trị khác nhau.
T tởng:
- Theo Hêrôđôt có 3 loại thể chế:
+ Quân chủ
+ Quý tộc

+ Dân chủ
- Quân chủ: là thể chế độc quyền của một ngời là vua.
Vua có công lập quốc sống vì nớc, vì dân. Vua có quyền
cấm tất cả những ý kiến phản biện, phản kháng. Đặc quyền
và quá lạm dụng quyền lực khiến vua dễ trở thành tội lỗi.

1


- Quý tộc: là chế độ đợc xây dựng trên cơ sở cầm
quyền của một nhóm ngời u tú nhất của đất nớc, vì lợi ích
chung.
Tuy nhiên, thể chế này dễ có sự khác biệt, bất hoà chia
bè phái dẫn đến tranh dành, tàn sát lẫn nhau.
- Dân chủ: là thể chế mà quyền lực do đông đảo
nhân dân nắm bằng con đờng bỏ phiếu để trao những
chức vụ công cộng một cách đúng đắn để ngăn chặn lạm
dụng quyền lực, xây dựng Nhà nớc trên nguyên tắc cơ bản:
tất cả đều bình đẳng trớc pháp luật.
-> Hêrôđôt thiên về loại hình thể chế quân chủ. Ông
cho rằng: thể chính trị tốt nhất là thể chế hỗn hợp những
đặc trng tốt nhất của 3 loại hình: quân chủ, quý tộc, dân
chủ.
Xênôphôn (427 355 trớc công nguyên)
Ông thuộc tầng lớp quý tộc.
T tởng:
Khi bàn về chính trị ông bàn về: cách cai trị, cách quản
lý.
- Chính trị là một nghệ thuật thực hành, nghệ thuật
cao nhất. Nghệ thuật của bậc đế vơng.
Ai nhận thức đợc các vấn đề chính trị sẽ trở thành ngời
trung thực, ngời tốt.
Ai ngu dốt về chính trị sẽ rơi vào hàng nô lệ.
- T tởng chính trị của ông: quan niệm về thủ lĩnh
chính trị.

2


Thủ lĩnh chính trị là ngời biết chỉ huy, giỏi kỹ thuật,


giỏi thuyết phục, biết cảm hoá ngời khác.
Ngời thủ lĩnh phải có những phẩm chất đặc biệt:
+ Bảo vệ lợi ích chung
+ Có khả năng tập hợp sức mạnh quần chúng.
Thiên tài của thủ lĩnh không phải tự nhiên mà có. Nó
sinh ra từ sự kiên nhẫn, từ khả năng chịu đựng lớn về mặt
thể chất, với ý chí sống và rèn luyện theo phong cách thanh
liêm, biết kiềm chế, yêu lao động.

Platôn (428 347 trớc công nguyên)
Ông là nhà triết học thiên tài, nhà chính trị xuất sắc.
T tởng chính trị của ông đợc phản ánh trong tác phẩm:
nớc cộng hoà, các đạo luật, nền chính trị.
Ông là ngời đầu tiền đạt tới quan niệm về giá trị phổ
biến, tầm vĩ mô của chính trị và hành động chính trị, tiêu
chuẩn của nền chính trị đích thực.
* T tởng:
Ông cho rằng: chính trị là sự thống nhất tối cao, là
nghệ thuật dẫn dắt xã hội con ngời.
Chính trị là nghệ thuật cai trị. Cai trị bằng sức mạnh là
độc tài, cai trị bằng thuyết phục mới đích thực là chính trị.
Chính trị phải là sự chuyên chế.
Xã hội lí tởng của Platôn là xã hội đợc trị vì bởi sự thông
thái. Chia xã hội thành 3 hạng ngời:
+ Các triết gia thông thái đảm nhận vai trò lãnh đạo và
cai trị Nhà nớc.

3


+ Tầng lớp nông dân, thợ thủ công làm ra của cải vật
chất đảm bảo cuộc sống cho xã hội.
- Điều kiện và cơ sở để duy trì một xã hội đợc cai trị bỏi những ngời thông thái là: thực hiện cộng đồng về tài sản
và hôn nhân.
Ông chủ trơng xoá sở hữu cá nhân và tình yêu gia
đình thay vào đó là những tổ chức cộng đồng.
Ông cho rằng khi lãnh đạo Nhà nớc, cần gạt sang 1 bên ý
chí cá nhâ, trớc tiên phải dựa vào tôn giáo và pháp luật.
Sự chuyển hoá quyền lực trong xã hội là do có sự biến
đổi về quyền lợi và những sự vận động về chính trị.
* Nhợc điểm:
Quan điểm cuả Platôn có nhiều mâu thuẫn.
- Vừa đòi hỏi xoá bỏ t hữu vừa muốn duy trì chế độ
đẳng cấp.
- Ông đa ra mô hình xã hội lí tởng và công lí nhng
đồng thời lại bảo vệ lợi ích của tầng lớp quý tộc chủ nô.
Aritxtôt (384 322 trớc công nguyên)
Aritxtôt là nhà bác học vĩ đại của nền văn minh Hy Lạp.
Ông là tác giả của hai công trình nghiên cứu về chính
trị đó là chính trị, hiến pháp Aten.
Ông đã tổng kết và phát triển tài tình các kết luận của
các bậc tiền bối về nguồn gốc, bản chất, hình thức và vai trò
của Nhà nớc pháp quyền.
* T tởng:
Theo ông, Nhà nớc xuất hiện tự nhiên. Đợc hình thành
trong lịch sử.

4


Con ngời là động vật chính trị. Bản tính của con ngời
là sống trong cộng đồng.
Hình thức tổ chức cộng đồng trong một thể chế xã hội
nhất định gọi là Nhà nớc.
Nhà nớc ra đời trên cơ sở gia đình, chính quyền Nhà
nớc là sự tiếp tục chính quyền trong gia đình. Nhà nớc xuất
hiện tự nhiên, đợc hình thành do lịch sử. Nó đợc phát triển
từ gia đình và làng xã.
Thể chế chính trị điều hành và quản lý xã hội về 3 phơng diện: lập pháp, hành pháp, phân xử.
Sứ mạng của Nhà nớc là lãnh đạo tập thể các công dân,
quan tâm tới các quyền chung của công dân, làm cho mọi
ngời sống hạnh phúc.
Ông cho rằng, không có 1 loại hình chính phủ nào là
duy nhất có thể phù hợp với tất cả các thời đại và các nớc.
Ông phân chính phủ theo 2 tiêu chuẩn: số lợng và chất lợng.
Kết hợp 2 mặt đó: các chinh phủ có thể xếp theo 2 loại:
+ Chính phủ chân chính: quân chủ, quý tộc, cộng hoà.
+ Chính phủ biến chất: độc tài, quả đầu, dân trị.
Ông nhiệt thành ủng hộ chế độ quân chủ, coi đó nh
hình thức tổ chức Nhà nớc thần thánh và u việt nhất.
T tởng chính trị của Arixtôt chứa đựng những giá trị
tích cực sau:
1) Con ngời có khuynh hớng tự nhiên, gắn bó với nhau
thành xã hội. Do đó con ngời là động vật công dân, động
vật chính trị, sống có trách nhiệm với cộng đồng.

5


2) Chính trị là làm sao trong đời sống cộng đồng, cái
chung cao hơn cái cá nhân riêng biệt, con ngời sống ngày
càng tốt hơn.
3) Chính trị phải giáo dục đạo đức và phẩm hạnh cao
thợng cho công dân.
4) Chính trị là khoa học lãnh đạo con ngời, khoa học
kiến trúc xã hội của mọi công dân.
5) Chế độ dân chủ sẽ chuyển thành chế độ mị dân
hoặc độc tài nếu: ý chí cá nhân thay thế pháp luật, chế
độ bị trao cho cho những tên nịnh bợ, gian xảo, ham quyền
lực
6) Không thể hoạt động chính trị nếu bị dục vọng của
cải chi phối và sự dốt nát chế ngự.
7) Chế độ quân chủ là hình thức sơ khai vèi không có
ai uy tín bằng lãnh tụ chiến thắng.
Nhng khi xã hội phát triển, ngời tốt, ngời giỏi có nhiều
thì chế độ chính trị phải thay đổi.
-> Hạn chế:
- Mục tiêu giai cấp
- Quan điểm cổ đại hẹp hòi về quyền tự do của cá
nhân những ngời nô lệ và lao động.
Trên đây là hệ thống quan điểm về chính trị của
những chính trị gia nổi tiếng Hy Lạp cổ đại: Hêrôđôt,
Xênôphôn, Platôn, Arixtôt. Bên cạnh điểm tích cực, quan
điểm của các ông còn tồn tại những hạn chế riêng. Những
hạn chế ấy có thể do thời đại tác động cũng có thể do t tởng
chủ quan của mỗi ngời. Điều quan trọng là họ đã có những

6


đóng góp đáng ghi nhận, đã xây dựng viên gạch đầu têin
cho nền chính trị học không chỉ của Hy Lạp mà còn của cả
thế giới.

7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×