Tải bản đầy đủ

DAHN1211_1211288_NguyễnThanhLiêm_TrichYeuLuanVan

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
TRÍCH YẾU LUẬN VĂN THẠC SỸ
Họ và tên: Nguyễn Thanh Liêm
Sinh ngày: 28/06/1989
MSHV: 1211.288
Chuyên ngành: Quản lý dự án xây dựng
Mã số: 60580302-2 Khoá: T11/2012
Cơ quan công tác : Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn
Cán bộ hướng dẫn: TS. Nguyễn Thế Quân - Bộ môn : Quản lý dự án và pháp luật
1. Tên luận văn : “Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình trong giai
đoạn thi công các dự án đầu tư xây dựng của Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn”.
2. Lý do chọn đề tài
Trong những năm gần đây nền kinh tế tăng trưởng nhanh, đã tạo nên động lực thu hút
mạnh mẽ đầu tư từ nhiều nguồn cho xây dựng. Song chính thời điểm này cũng bộc lộ sự
hẫng hụt về trình độ sơ hở về quản lý, buông lỏng về kiểm soát trong lĩnh vực chất lượng
các công trình xây dựng. Công tác Quản lý chất lượng là một trong những mặt quan trọng
nhất của công tác Quản lý dự án. Tăng cường công tác Quản lý chất lượng là một trong
những vấn đề thiết yếu để doanh nghiệp đảm bảo hiệu quả đầu tư, giúp tránh thất thoát lãng
phí nguồn nhân vật lực, đảm bảo các đặc tính kỹ thuật, mỹ thuật cho công trình, và đảm bảo

tính ổn định của công trình.
3. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả
việc thực hiện dự án do Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn làm chủ đầu tư.
4. Mục tiêu nghiên cứu
Làm rõ những vấn đề lý luận liên quan đến Quản lý chất lượng trong giai đoạn thi
công xây dựng công trình. Hệ thống hóa các cơ sở lý luận, phương pháp luận về chất lượng
xây dung và quản lý chất lượng công trình xây dựng. Làm rõ thực trạng công tác Quản lý
chất lượng trong giai đoạn thi công của TCT Xây dựng Trường Sơn. Chỉ ra những mặt đạt
được, nguyên nhân và tồn tại trong công tác quản lý chất lượng trong giai đoạn này. Từ đó
đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lượng trong giai đoạn thi công.
5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động quản lý chất lượng các công trình của chủ đầu tư
trong các dự án mà Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn làm chủ đầu tư.
Phạm vi nghiên cứu: các dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng của Tổng
công ty Xây dựng Trường Sơn trên toàn quốc, giai đoạn thi công xây dựng


6. Phương pháp nghiên cứu
+ Phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết dựa trên những lý luận cơ bản về xây dựng
cơ bản, về quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình.
+ Điều tra số liệu (theo phương pháp chuyên gia…) ; phân tích số liệu (theo phương pháp
phân tích tổng kết kinh nghiệm kết hợp, thống kê.)
7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
- Ý nghĩa khoa học: hệ thống hóa lý luận về hoạt động quản lý chất lượng trong xây dựng
và dựa vào việc phân tích thực trạng chất lượng các dự án của Tổng Công ty Xây dựng
Trường Sơn để đề xuất các giải pháp nâng cao hoạt động quản lý chất lượng của Tổng Công
ty.
-

Ý nghĩa thực tiễn: kết quả nghiên cứu đề tài là đóng góp thiết thực vào việc nâng cao hiệu
quả quản lý chất lượng của Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn bằng cách nghiên cứu,
đánh giá thực trạng của Công ty từ đó xây dựng hệ thống quản lý chất lượng cụ thể trong
giai đoạn 2015-2020.

-

8. Kết quả đạt được (ghi tóm tắt các kết luận của luận văn)
Làm rõ một số vấn đề cơ bản về quản lý chất lượng công trình nói chung và quản lý chất
lượng công trình trong giai đoạn thi công nói riêng.

-

Nêu ra thực trạng công tác quản lý chất lượng công trình trong giai đoạn thi công của Tổng
Công ty Xây dựng Trường Sơn.

-

Đề ra một số giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng công trình trong giai đoạn thi
công của Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn.
XÁC NHẬN
CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

TS. Nguyễn Thế Quân

Ngày 06 tháng 01 năm 2015
HỌC VIÊN

Nguyễn Thanh LiêmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×