Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập Kinh tế Luật tại công ty TNHH phát triển việt luật

MỤC LỤC
MỤC LỤC..................................................................................................................... i
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT....................................................................................iii
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN
VIỆT LUẬT................................................................................................................. 1
1.1.

Giới thiệu chung về công ty TNHH Phát triển Việt Luật...............................1

1.2.

Cơ cấu tổ chức....................................................................................................1

1.3.

Chức năng nhiệm vụ..........................................................................................3

1.3.1.

Chức năng.......................................................................................................3


1.3.2.

Nhiệm vụ..........................................................................................................3

1.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật và mạng lưới hoạt động của công ty TNHH Phát triển
Việt Luật........................................................................................................................ 3
1.4.1 Cơ sở vật chất.......................................................................................................3
1.4.2 Mạng lưới hoạt động...........................................................................................3
CHƯƠNG II: HỆ THỐNG PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG CỦA
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VIỆT LUẬT.........................................................4
2.1. Hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động thương mại của công ty TNHH
phát triển Việt Luật.....................................................................................................4
2.1.1. Bộ Luật Dân Sự 2015:........................................................................................4
2.1.2. Luật doanh nghiệp 2014:....................................................................................4
2.1.3. Luật Thuế:..........................................................................................................4
2.1.4. Luật thương mại 2005:.......................................................................................5
2.1.5. Luật luật sư 2012:...............................................................................................5
2.2. Hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động của công ty TNHH phát triển Việt
Luật............................................................................................................................... 6
2.2.1. Bộ Luật lao động 2012:......................................................................................6
2.2.2 Luật bảo hiểm xã hội 2014:.................................................................................6
2.2.3 Luật bảo hiểm y tế 2014 (sửa đổi bổ sung)..........................................................7

1


CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG THI HÀNH VÀ TÁC ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG
QUI PHẠM PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG CỦA
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VIỆT LUẬT.........................................................8
3.1. Thực trạng thi hành của hệ thống qui phạm pháp luật thương mại điều chỉnh
hoạt động của công ty TNHH phát triển Việt Luật...................................................8
3.2 Tác động của hệ thống quy phạm pháp luật thương mại điều chỉnh hoạt động
của công ty TNHH phát triển Việt Luật.....................................................................9
CHƯƠNG IV: ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG THI HÀNH VÀ HỆ
THỐNG PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG CỦA.......11
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VIỆT LUẬT.......................................................11
4.1. Đánh giá thực trạng thi hành hệ thống pháp luật thương mại điều chỉnh hoạt
động của công ty TNHH phát triển Việt Luật..........................................................11
4.1.1. Mặt tích cực.......................................................................................................11
4.1. 2. Hạn chế............................................................................................................12


4.2. Đánh giá hệ thống pháp luật thương mại điều chỉnh hoạt động của công ty
TNHH phát triển Việt Luật.......................................................................................12
4.2.1. Tích cực............................................................................................................. 12
4.2.2. Hạn chế.............................................................................................................13
CHƯƠNG V: NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CẦN GIẢI QUYẾT............................14
CHƯƠNG VI: ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN VÀ DỰ KIẾN BỘ MÔN........15

2


DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
Trách nhiệm hữu hạn
Bộ Luật dân sự

TNHH
BLDS

3


CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN
VIỆT LUẬT
1.1. Giới thiệu chung về công ty TNHH Phát triển Việt Luật
-Tên đầy đủ: Công ty TNHH Phát triển Việt Luật.
-Tên giao dịch: VIET LUAT DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
-Mã số thuế: 01066309225
- Địa chỉ: Số 166 phố Tây Sơn - Thị trấn Phùng - Huyện Đan Phượng - Hà Nội
- Đại diện pháp luật: Phạm Hồng Kiên
- Số điện thoại: 0985097830
Công ty TNHH Phát triển Việt Luật đã và đang dần tạo dựng uy tín cho khách
hàng với các chuyên gia pháp lý, chuyên gia tư vấn đầu tư quản lý kinh doanh có trình
độ cao, năng động sáng tạo, có kinh nghiệm nhiều năm trong cung cấp các dịch vụ tư
vấn pháp luật, tư vấn đầu tư và tư vấn quản lý kinh doanh, tư vấn thủ tục pháp lý cho
khách hàng.
Công ty TNHH Phát triển Việt Luật đang tiếp tục phát triển thành công trong việc
áp dụng các kỹ năng tư vấn chuyên nghiệp đáp ứng các nhu cầu quản lý và kinh doanh
tại Việt Nam. Bên cạnh đó, công ty đang tiếp tục mở rộng sự hợp tác với các chuyên
gia tư vấn cao cấp trong các ngành và lĩnh vực khác nhau nhằm không ngừng nâng cao
chất lượng các dịch vụ.
Đến nay, công ty đã xây dựng mối quan hệ hợp tác với khách hàng là các công ty
có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ pháp luật thường xuyên và nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá
nhân khác.
1.2. Cơ cấu tổ chức.
Công ty TNHH Phát triển Việt Luật là công ty trách nhiệm hữu hạn có cơ cấu tổ
chức bao gồm Giám đốc, Kế toán và Trưởng Phòng.

1


Sơ đồ cơ cấu tổ chức:
GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN

TRƯỞNG PHÒNG

PHÒNG TƯ VẤN
VÀ TRANH TỤNG

PHÒNG TƯ VẤN
QUA INTERNET VÀ
ĐIỆN THOẠI

PHÒNG KẾ TOÁN

Sơ đồ 1.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý
Các phòng, ban:
- Phòng Tư vấn và Tranh tụng
Phòng tư vấn và tranh tụng của công ty TNHH phát triển Việt Luật với đội ngũ
luật sư, chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp chịu trách nhiệm chính đối với hoạt động tư
vấn pháp lý và dịch vụ tranh tụng của công ty, đồng thời là đầu mối phối hợp với các
luật sư, chuyên gia/cộng tác viên của công ty để thực hiện các dịch vụ pháp lý cho
khách hàng và thực hiện các dự án của công ty.
- Phòng Tư vấn qua Internet và Điện thoại
Việc tư vấn qua internet và điện thoại do các luật sư, chuyên gia tư vấn có nhiều
kinh nghiệm giúp giải đáp các thắc mắc của khách hàng liên quan đến các vấn đề pháp
lý một cách kịp thời và hiệu quả.
- Phòng Kế toán
Phòng Kế toán là đầu mối thông tin của công ty. Phòng có chức năng hậu cần cho
các hoạt động chuyên môn, thực hiện công tác quản lý tài sản, tài chính và nhân sự của
công ty.

2


1.3. Chức năng nhiệm vụ.
1.3.1. Chức năng.
Chức năng chính của công ty TNHH phát triển Việt Luật là phát triển doanh
nghiệp thông qua thực hiện các hoạt động tư vấn pháp luật, đại diện tố tụng cho khách
hàng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật và thực hiện các dịch vụ
pháp lý khác theo quy định của pháp luật.
1.3.2. Nhiệm vụ.
- Thứ nhất, xây dựng chiến lược phát triển công ty và tổ chức thực hiện các kế
hoạch kinh doanh theo đúng chức năng của công ty và quy định của pháp luật.
- Thứ hai, tuân thủ chính sách, chế độ pháp luật của nhà nước, thực hiện đúng
chế độ báo cáo, thống kê và nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.
- Thứ ba, thực hiện các dịch vụ tư vấn pháp lý, đại diện tố tụng cho khách hàng
để thực hiện các hoạt động có liên quan đến pháp luật.
- Thứ tư, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với người lao động, bảo vệ tài sản doanh nghiệp.
- Thứ năm, tạo ra môi trường làm việc năng động tiến bộ để đào tạo cho nhân
viên một phong cách làm việc nhanh nhẹn và lịch sự, nâng cao danh tiếng cho công ty.
1.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật và mạng lưới hoạt động của công ty TNHH Phát
triển Việt Luật.
1.4.1 Cơ sở vật chất.
- Văn phòng công ty:
Văn phòng của công ty TNHH Phát triển Việt Luật được đặt tại số 166 phố Tây
Sơn, thị tấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Với diện tích là 120 đầy đủ
các phòng ban chức năng và các thiết bị văn phòng cần thiết để phục vụ cho việc quản
lý, hoạt động của công ty.
- Phương tiện:
Công ty bố trí 01 xe ô-tô bảy chỗ để phục vụ cho công nhân viên thuận tiện di
chuyển trong quá trình công tác, hỗ trợ cho nhân viên tối đa trong quá trình làm việc. Qua
đó thể hiện chính sách đãi ngộ tốt với nhân viên giúp nâng cao hiệu quả của công việc.
1.4.2 Mạng lưới hoạt động.
Văn phòng của công ty có cơ sở 2 tại đường Xuân Thủy quận Cầu Giấy, đây là
nơi tiếp nhận hồ sơ để chuyển văn phòng trụ sở của công ty. Công ty có mạng lưới
hoạt động rộng khắp các tỉnh thành trên cả nước nhờ có số lượng khách hàng đa dạng.
Hiện nay công ty có trên dưới 25 nhân viên trong đó đều là người trẻ tuổi có
khả năng thích ứng nhanh với môi trường làm việc. Do đó công ty không ngừng mở
rộng thêm quy mô và số lượng nhân lực sao cho năm sau luôn cao hơn năm trước đồng
thời công ty cũng không ngừng nâng cao và cải thiện điều kiện làm việc.
3


CHƯƠNG II: HỆ THỐNG PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG CỦA
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VIỆT LUẬT.
2.1. Hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động thương mại của công ty TNHH
phát triển Việt Luật.
Công ty TNHH Phát triển Việt Luật hoạt động trong lĩnh vực tư vấn pháp luật và đại
diện tranh tụng tại tòa nên hiểu biết pháp luật là bắt buộc. Là một loại công ty TNHH nên
cũng chịu sự điều chỉnh của các văn bản pháp luật có liên quan. Bao gồm:
2.1.1. Bộ Luật Dân Sự 2015:
Bộ Luật Dân Sự 2015 (BLDS) đã xác lập một hệ thống quyền đối với tài sản (các
nước gọi là hệ thống vật quyền) tương đối hoàn chỉnh, phù hợp với trình độ phát triển
kinh tế - xã hội của Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay. Các đạo luật điều chỉnh ở
các khía cạnh khác nhau của các quan hệ pháp luật riêng (như đất đai, tín dụng, sở hữu
trí tuệ…) cũng như điều chỉnh các vấn đề có liên quan đến tài sản, việc giao kết hợp
đồng hay việc bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự trong công ty và các vấn đề có liên
quan trong hợp đồng dịch vụ pháp lý mà công ty đã ký kết với khách hàng đều phải
căn cứ vào các nguyên tắc chung của BLDS.
BLDS trở thành luật chung của hệ thống pháp luật điều chỉnh các quan hệ giữa
các chủ thể trong xã hội, chính vì thế ở đâu có sự xuất hiện các quan hệ xã hội thì ở đó
sẽ tồn tại luật Dân sự nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội đó. Một doanh nghiệp muốn
tồn tại và phát triển thì cần phải có những mối quan hệ xã hội như quan hệ giữa doanh
nghiệp với khách hàng hay quan hệ giữa nhân viên với cấp trên… và công ty TNHH
phát triển Việt Luật cũng không ngoại lệ. Do đó, BLDS 2015 cũng sẽ tham gia điều
chỉnh các hoạt động của công ty.
2.1.2. Luật doanh nghiệp 2014:
Luật Doanh nghiệp sửa đổi bổ sung năm 2014 quy định về việc thành lập, tổ
chức quản lý và hoạt động của các loại hình doanh nghiệp gồm công ty trách nhiệm
hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân. Công ty TNHH
phát triển Việt Luật là một công ty TNHH nên trong việc đăng ký kinh doanh, cơ cấu
tổ chức, chia lợi nhuận…đều chịu sự điều chỉnh của Luật doanh nghiệp 2014.
2.1.3. Luật Thuế:
Một trong những nghĩa vụ của doanh nghiệp với nhà nước được quy định trong
điều 8 của Luật doanh nghiệp 2014 là kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ
tài chính khác trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Điều này chứng tỏ các văn
bản thuế cũng sẽ tham gia điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp như thuế giá trị gia
tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế môn bài…
4


Công ty TNHH phát triển Việt Luật chịu sự quản lý của chi cục Thuế Huyện Đan
Phượng, chính vì thế công ty luôn tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định về Thuế theo
quy định của pháp luật và theo quy định của Luật Thuế.
2.1.4. Luật thương mại 2005:
Công ty TNHH phát triển Việt Luật là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh
vực tư vấn pháp lý với nhiều hoạt động thương mại đa dạng. Do đó, Luật Thương mại
2005 được xem là nguồn luật quan trọng điều chỉnh hoạt động của công ty. Luật
Thương mại 2005 là khung pháp lý vững chắc hộ trợ về mặt nghiệp vụ cho nhân viên
tư vấn tại công ty. Vì vậy, Luật Thương mại 2005 có nhiệm vụ rất quan trọng trong hệ
thống pháp luật điều chỉnh hoạt động thương mại của công ty TNHH phát triển Việt
Luật.
2.1.5. Luật luật sư 2012:
Công ty TNHH Việt Luật làm về lĩnh vực tư vấn, hỗ trợ cho khách hàng do vậy
công ty cũng chịu tác động của Luật luật sư. Luật này quy định về nguyên tắc, điều
kiện, phạm vi, hình thức hành nghề, tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ của luật sư, tổ chức
hành nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, quản lý hành nghề luật sư,
hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài tại Việt Nam.
Ngoài ra, còn rất nhiều các bộ luật, luật khác điều chỉnh hoạt động của công
ty. Bởi bản thân là một doanh nghiệp chuyên tư vấn pháp lý và đại diện tố tụng cho
khách hàng trong rất nhiều lĩnh vực: Dân sự, kinh tế, hôn nhân gia đình, đất đai…
Trong mỗi một lĩnh vực hoạt động lại có sự điều chỉnh của một hệ thống các văn bản
quy phạm pháp luật tương ứng khác nhau bao gồm các bộ luật, luật do Quốc hội ban
hành và cả các văn bản dưới luật như các nghị định, nghị quyết, thông tư…
- Luật đất đai 2013;
- Luật trọng tài thương mại 2010;
- Bộ luật tố tụng dân sự 2015;
- Luật đầu tư 2014;
- Luật phá sản 2014;
- Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
- Nghị định 120/2011/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung thủ tục hành chính tại một số
Nghị định của Chính phủ được quy định chi tiết tại Luật Thương Mại.
- Nghị Định số 72/2013/ NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet
và thông tin trên mạng.
- Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 về Thương mại
điện tử.

5


- Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn
thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
2.2. Hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động của công ty TNHH phát triển
Việt Luật.
Để công ty phát triển bền vững và có tính kỷ luật thì trong nội bộ công ty phải có
hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động của công ty. Với phương châm đặt con người
lên hàng đầu nên công ty TNHH phát triển Việt Luật luôn trú trọng việc đào tạo và
phát triển nguồn nhân lực của công ty. Muốn làm tốt được việc quản trị nhân lực thì
cần phải có sự chăm sóc chu đáo đến những nhân viên của công ty kể cả vật chất lẫn
tinh thần. Để đạt được điều này công ty phải thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ các
quy định trong bộ luật lao động hay nói một cách khác thì bộ luật lao động cũng sẽ có
mặt trong hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động của công ty.
2.2.1. Bộ Luật lao động 2012:
Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của
người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại
diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan
trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.
Ngoài ra doanh nghiệp còn chịu sự điều chỉnh của các văn bản dưới luật sau:
- TT 26/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm
xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo
hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.
- Nghị định số 44/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số
điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động.
- Nghị đinh 45/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của bộ luật lao động về
thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động.
2.2.2 Luật bảo hiểm xã hội 2014:
Công ty TNHH phát triển Việt Luật luôn đảm bảo mọi quyền lợi cho nhân viên
điều đấy được thể hiện qua việc mọi nhân viên khi kí kết hợp đồng làm việc với công
ty đều được tham gia đóng và hướng chế độ bảo hiểm. Chính vậy vậy Luật bảo hiểm
xã hội cũng tham gia vào hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động của công ty TNHH
phát triển Việt Luật.
Luật bảo hiểm xã hội quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và
trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có
liên quan đến bảo hiểm xã hội, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện
người sử dụng lao động; cơ quan bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực
hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội.
6


2.2.3 Luật bảo hiểm y tế 2014 (sửa đổi bổ sung).
Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung 2014 quy định về chế độ, chính sách bảo
hiểm y tế, bao gồm đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm
y tế; thẻ bảo hiểm y tế; phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế; tổ chức khám bệnh, chữa
bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế; thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo
hiểm y tế; quỹ bảo hiểm y tế; quyền và trách nhiệm của các bên liên quan đến bảo
hiểm y tế.
Với phương châm luôn trú trọng vào nguồn nhân lực nên việc nhân viên công ty
được tham gia bảo hiểm y tế là một điều ban lãnh đạo công ty luôn quan tâm và đặt lên
hàng đầu. Dưới áp lực của công việc trong bối cảnh công ty đang không ngừng phát
triển và tạo dựng vị thế của mình thì mọi nhân viên trong công ty đều cần được quan
tâm toàn diện đặc biệt là về mặt sức khỏe để có thể hết mình cống hiến làm việc cho
công ty. Đây chính là tầm nhìn xa của lãnh đạo công ty TNHH phát triển Việt Luật khi
cho nhân viên tham gia đóng bảo hiểm y tế.

7


CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG THI HÀNH VÀ TÁC ĐỘNG CỦA HỆ
THỐNG QUI PHẠM PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỀU CHỈNH HOẠT
ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VIỆT LUẬT.
3.1. Thực trạng thi hành của hệ thống qui phạm pháp luật thương mại điều
chỉnh hoạt động của công ty TNHH phát triển Việt Luật.
Bản thân công ty là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn pháp lý và
đại diện tranh tụng cho khách hàng, vì vậy doanh nghiệp hiểu rõ pháp luật hơn ai hết
và tuân thủ nghiêm túc quy định pháp luật áp dụng tại Việt Nam.
Thực trạng thi hành Bộ luật dân sự 2015, Luật thương mại 2005, Luật luật sư
2012.
Hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý phải dựa trên sự thỏa thuận và thống nhất của
các bên trước khi dẫn đến việc ký kết hợp đồng. Chủ thể của hợp đồng: Công ty
TNHH phát triển Việt Luật (bên cung cấp dịch vụ pháp lý) và một bên là khách hàng.
Công ty luôn thực hiện đúng các quy định về hình thức hợp đồng (có thể được thể hiện
bằng lời nói, bằng văn bản hay hành vi) tùy thuộc vào tính chất của hợp đồng. Thông
thường các hợp đồng dịch vụ pháp lý của công ty đều được soạn thảo bằng văn bản
với đầy đủ các điều khoản theo quy định của BLDS 2015. Về nội dung theo Khoản 2
Điều 26 Luật Luật Sư 2012 thì nội dung chính của hợp đồng dịch vụ pháp lý (Tên, địa
chỉ của khách hàng hoặc người đại diện của khách hàng, đại diện của tổ chức hành
nghề luật sư hoặc luật sư hành nghề với tư cách cá nhân, nội dung dịch vụ thời hạn
thực hiện hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của các bên, phương thức tính và mức thù lao
cụ thể, các khoản chi phí, trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, phương thức giải quyết
tranh chấp).
Sau khi ký kết các hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý với khách hàng, công ty tiến
hành thực hiện các công việc có liên quan tới nghĩa vụ hợp đồng theo đúng trình tự,
thủ tục đã được nêu ra trong quy chế doanh nghiệp.
Tranh chấp phát sinh trong quá trình ký kết và thực hiện hợp đồng dịch vụ tư vấn
pháp lý tại công ty, cách giải quyết và xử lý. Nếu có các hành vi vi phạm hợp đồng
(được ghi trong hợp đồng) thì đối với các dịch vụ pháp lý là hợp đồng dân sự theo
nghĩa hẹp thì hành vi vi phạm hợp đồng sẽ được xử lý theo quy định của BLDS 2015.
Đối với các hợp đồng dịch vụ pháp lý là hợp đồng kinh doanh thương mại thì việc xử
lý các vi phạm sẽ tuân theo luật thương mại 2005. Công ty cũng hạn chế tối đa những
tranh chấp có thể xảy ra với khách hàng. Vì thế công ty luôn thỏa thuận kĩ lưỡng với
khách hàng để đi đến thống nhất ý kiến chung trước khi thực hiện giao kết hợp đồng

8


và một khi có sự cố phát sinh các nhân viên của công ty liên lạc với khách hàng để tìm
biện pháp giải quyết hợp lý.
Trong các hợp đồng dịch vụ pháp lý mà doanh nghiệp đã ký kết luôn có điều
khoản về phương thức giải quyết tranh chấp. Nếu một bên có vi phạm hợp đồng thì
bên kia có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và bồi thường thiệt hại như đúng
thỏa thuận. Nếu bên vi phạm là công ty thì sẽ trả lại phí dịch vụ và thêm các khoản chi
phí phát sinh khác do vi phạm hợp đồng cho khách hàng. Ngoài ra nếu có vi phạm về
điều khoản giữ bí mật về những thông tin của khách hàng thì sẽ bồi thường gấp 10 lần
phí dịch vụ. Tuy nhiên xuất phát từ sự thỏa thuận hợp lý và chặt chẽ giữa công ty và
khách hàng, cùng với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, nhiệt tình và sáng tạo nên tính
tới thời điểm hiện tại các hợp đồng dịch vụ pháp lý chưa xảy ra tranh chấp nào. Do đó,
trên thực tế công ty chưa phải sử dụng chế tài xử phạt hợp đồng cũng như đơn phương
chấm dứt hợp đồng.
Thực trạng thi hành Bộ luật lao động 2012, Luật thuế, Luật bảo hiểm xã hội
2014 và Luật bảo hiểm y tế 2014.
Công ty luôn tuân thủ nghiêm túc và thực hiện đầy đủ các quy định tại Bộ luật
lao động 2012 tạo ra môi trường làm việc thân thiện thoải mái cho nhân viên. Đồng
thời công ty cũng hoàn thành tốt nghĩa vụ về thuế thể hiện một văn hóa doanh nghiệp
thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, đạo đức kinh doanh, tạo uy tín đối với xã hội.
Đối với nhân viên trong công ty, ý thức bản thân là những người làm hoạt động
tư vấn pháp lý nên mọi nhân viên trong công ty TNHH phát triển Việt Luật đều tuân
thủ nghiêm túc các quy định được đề ra trong công ty, 100% nhân viên trong công ty
đều tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Tạo nên một nề nếp quy củ
trong môi trường làm việc từ đó không ngừng cống hiến trí tuệ cho công ty sao cho
xứng đáng với phúc lợi mà công ty mang lại.
Như vậy có thể thấy thực trạng thi hành hệ thống quy phạm pháp luật của công ty
TNHH phát triển Việt Luật đều rất nghiêm túc, dưới sự giám sát của ban lãnh đạo công
ty và dựa trên ý thức tự giác của mọi người đưa công ty TNHH phát triển Việt Luật trở
thành một doanh nghiệp được hoàn thiện về mọi mặt.
3.2 Tác động của hệ thống quy phạm pháp luật thương mại điều chỉnh hoạt
động của công ty TNHH phát triển Việt Luật.
Pháp luật luôn có tác động mạnh mẽ đến các hoạt động kinh tế- xã hội nói
chung và đến các doanh nghiệp nói riêng. Hệ thống pháp luật đóng có vai trò quan
trọng trong việc giúp doanh nghiệp phát triển thuận lợi, nó là hành lang pháp lí để tất
cả các doanh nghiệp thực hiện theo tạo nên một môi trường pháp lý thương mại bình
đẳng cho các công ty và doanh nghiệp hoạt động. Và công ty TNHH phát triển Việt
9


Luật cũng không nằm ngoại lệ, tác động của hệ thống quy phạm pháp luật thương mại
điều chỉnh hoạt động của công ty là không hề nhỏ.
Bộ Luật dân sự 2015 có tác động tích cực trong việc điều chỉnh các hoạt động
thương mại và hoạt động của công ty. Công ty TNHH phát triển Việt Luật là công ty
hoạt động trong lĩnh vực tư vấn pháp lý chính vì vậy BLDS 2015 là một khung pháp lý
đảm bảo tính chặt chẽ trong mọi hoạt động thương mại của công ty, là công cụ hỗ trợ
để hoàn thiện nghiệp vụ tốt hơn cho nhân viên bởi BLDS 2015 là đạo luật gốc của hệ
thống luật tư nó điều chỉnh hầu hết các quan hệ xã hội.
Luật doanh nghiệp 2014 là công cụ pháp lý vững chắc trong quá trình thành lập
công ty, tạo dựng cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty, điều chỉnh các vấn đề mà doanh
nghiệp thường gặp phải giúp công ty có nền móng cơ bản để phát triển vững chắc và
đạt được hiệu quả trong quá trình hoạt động. Luật thương mại 2005 là căn cứ để công
ty thực hiện hợp đồng, xử lý các vi phạm, né tránh rủi ro có thể xảy ra. Đây còn là cơ
sở pháp lý quan trọng để công ty tiến hành hoạt động thương mại với đối tác, khách
hàng.
Bộ luật lao động 2012 là tiền đề cho công ty thực hiện tuyển dụng và đào tạo
nguồn nhân lực cũng như chính sách đại ngộ hợp lí với nhân viên tạo ra sự tích cực và
nhiệt huyết trong tập thể lao động, giúp công ty đạt hiệu quả cao.
Các quy định về thuế cũng góp phần tác động tới hoạt động của công ty, đó là
cơ sở để đánh giá thái độ của công ty trong việc thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước
và với xã hội, tuân thủ các quy định về thuế cho thấy đạo đức của doanh nghiệp cũng
như giá trị của công ty.
Việc tuân thủ và tham gia Luật bảo hiểm xã hội 2014, Luật bảo hiểm y tế 2014 có
tác động không nhỏ tới tâm lý của nhân viên của công ty, được tham gia và hưởng đầy
đủ chế độ bảo hiểm giúp nhân viên trong công ty cảm thấy được quan tâm về mặt tinh
thần. Từ đó nhân viên có thể yên tâm công tác, giảm bớt gánh nặng về chi phí khám
chữa bệnh, đồng thời tăng thêm niềm tin và sự trung thành với công ty.
Bên cạnh những tác động tích cực thì hệ thống quy phạm pháp luật cũng tồn tại
nhiều hạn chế ảnh hưởng xấu tới hoạt động của công ty. Còn tồn tại nhiều văn bản,
nhiều quy định chồng chéo, chung chung, chưa cụ thể, không thống nhất giữa các văn
bản pháp luật gây nên sự khó khăn trong qua trình thực thi và áp dụng cho doanh
nghiệp. Nhiều thủ tục hành chính còn rườm rà, khó khăn làm lãng phí thời gian và kìm
hãm sự phát triển của doanh nghiệp. Sự thay đổi các văn bản pháp luật không đem lại
hiệu quả thiết thực cũng khiến công ty tốn không ít chi phí để điều chỉnh và cập nhập
sao cho phù hợp với pháp luật hiện hành như việc thường xuyên thay đổi thuế suất
cũng tác động không tốt tới hoạt động và tâm lý của doanh nghiệp.
10


CHƯƠNG IV: ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG THI HÀNH VÀ HỆ
THỐNG PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG CỦA
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VIỆT LUẬT.
4.1. Đánh giá thực trạng thi hành hệ thống pháp luật thương mại điều chỉnh
hoạt động của công ty TNHH phát triển Việt Luật.
4.1.1. Mặt tích cực.
Công ty TNHH phát triển Việt Luật luôn nỗ lực khẳng định tên tuổi và chất
lượng của mình nhằm đem lại những trải nghiệm và lợi ích tốt nhất đến cho khách
hàng. Và công ty ngày càng khẳng định được danh tiếng và lòng tin của khách hàng
qua những thành tích đã và đang thực hiện được.
Về thực hiện Bộ luật lao động 2012, lãnh đạo công ty luôn coi trọng vấn đề nhân
lực của doanh nghiệp, luôn phấn đấu tạo ra giá trị cốt lõi của công ty từ ngay chính
những nhân viên, qua đó có thể thấy doanh nghiệp thực hiện tốt những quy định trong
Luật lao động do nhà nước ban hành. Tiền lương của nhân viên trong doanh nghiệp
được tính theo bảng lương mà doanh nghiệp đã xây theo nghị định số 43/2013/NĐ-CP
và các thông tư hướng dẫn của Bộ lao động- Thương binh và Xã hội. Tiền lương được
trả công khai và giao doanh thu đến từng bộ phận, người lao động đảm bảo tạo sự
công bằng cho tất cả các cán bộ công nhân viên người làm nhiều hưởng nhiều, người
làm ít hưởng ít không có sự ngang bằng. Doanh nghiệp luôn đảm bảo ổn định việc làm
cho nhân viên, luôn thực hiện đúng hợp đồng lao động đối với đội ngũ nhân viên của
công ty; không có bất cứ sự tranh chấp, bất bình hay khiếu nại nào liên quan đến
quyền lợi của người lao động. Ngoài ra quy chế lao động trong doanh nghiệp luôn
chấp hành nghiêm chỉnh theo chương VII về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi
trong Luật lao động.
Vận dụng các quy định của pháp luật về cơ cấu tổ chức, bộ máy hoạt động của
công ty trong Luật Doanh nghiệp 2014 giúp công ty xây dựng và tổ chức quản lý hoạt
động của công ty được thuận tiện và hiệu quả, giảm bớt được gánh nặng và trách
nhiệm cho các phòng ban. Công ty cũng áp dụng những quy định của Luật Doanh
nghiệp 2014 một cách linh hoạt, sang tạo từ đó giúp cho công ty có những bứơc phát
triển tiến bộ và nhảy vọt trong quá trình cạnh tranh thương mại với các doanh nghiệp
khác.
Đồng thời công ty luôn thực hiện nghiêm chỉnh, chấp hành đúng theo quy định
của Luật Thương mại 2005 và BLDS 2015 về việc ký kết hợp đồng, mang lại chữ tín
với khách hàng. Các văn bản pháp luật luôn được cập nhật thông qua các hình thức
như tham gia các buổi tập huấn, các cuộc hội thảo, nhận văn bản từ cơ quan chức
11


năng, cập nhật qua internet. Với các hình thức cập nhật thông tin đa dạng, công ty có
thể nắm bắt một cách kịp thời, chính xác nhất các quy định của pháp luật để đảm hoạt
động của công ty luôn nằm trong khuôn khổ của pháp luật. Luôn chấp hành nghiêm
chỉnh các quy định của hệ thống pháp luật do Nhà nước ban hành.
4.1. 2. Hạn chế.
Quy mô hoạt động còn nhỏ, hình thức nghiên cứu thị trường, tìm kiếm khách
hàng còn đơn giản, chưa có phương pháp nghiên cứu cụ thể, rõ ràng, chưa coi đó là
một hoạt động nghiệp vụ chuyên môn nên chưa thu hút và tận dụng được lượng khách
hàng tiềm năng. Việc huy động vốn của doanh nghiệp tư nhân còn bị hạn chế do không
có quyền phát hành cổ phiếu. Như vậy, có thể nói, các kênh huy động vốn rộng rãi
trong công chúng đã được ngăn lại, không cho Doanh nghiệp tư nhân sử dụng. Khả
năng huy động vốn của Doanh nghiệp tư nhân vì thế rất hạn hẹp. Tài sản trong Doanh
nghiệp tư nhân là một bộ phận trong khối tài sản của chủ doanh nghiệp. Các khoản nợ
phát sinh từ hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp tư nhân cũng chính là nợ của chủ
doanh nghiệp. Do đó, khi hoạt động kinh doanh phát sinh nhu cầu tăng vốn, chỉ có
phương thức duy nhất là chủ doanh nghiệp đầu tư thêm. Văn bản quy phạm pháp luật
được ban hành nhiều và liên tục sửa đổi nên việc tiếp nhận thực hiện của cán bộ có lúc
chưa kịp thời dẫn tới chất lượng dịch vụ tư vấn không đạt hiệu quả tối ưu. Doanh
nghiệp có lịch sử hoạt động còn non trẻ nên còn yếu thế khi cạnh tranh với các công ty
lớn hơn. Một số cán bộ, nhân viên chưa thực sự đáp ứng được hết yêu cầu công việc
dẫn đến sự phối hợp giữa các bộ phận đôi khi chưa nhịp nhàng chưa đồng bộ làm
chậm tiến độ làm việc. Một số người phải đảm nhiệm quá nhiều công việc nên khó bao
quát và đảm bảo chất lượng.
4.2. Đánh giá hệ thống pháp luật thương mại điều chỉnh hoạt động của công
ty TNHH phát triển Việt Luật.
4.2.1. Tích cực
Hệ thống các văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh thương mại như
là: Luật Doanh nghiệp, Luật Thương mại, Luật Đầu tư, Luật Thuế là một bộ phận quan
trọng của cơ chế pháp lý. Hiểu rõ được điều đó nên trong những năm vừa qua Nhà
nước cùng các cơ quan có thẩm quyền đã không ngừng xây dựng và hoàn thiện các
văn bản pháp luật trong lĩnh vực này. Các quy phạm pháp luật về thương mại đã tạo ra
khung pháp lý nhất định, và nhờ vào khung pháp lý đó công ty có thể thực hiện được
nhiệm vụ, chức năng của mình mà không trái pháp luật.
Là đối tượng chịu sự điều chỉnh trực tiếp của hệ thống quy phạm pháp luật nên
sự phát triển của doanh nghiệp cũng chịu sự ảnh hưởng của hệ thống quy phạm pháp
luật đó. Công ty đã tạo được niềm tin đối với nhân viên của mình như thực hiện đúng
12


các hoạt động kinh doanh của mình bởi việc thực hiện một cách nghiêm chỉnh và đầy
đủ về quy phạm pháp luật của doanh ngiệp như về Luật Doanh nghiệp 2014.
4.2.2. Hạn chế.
Nhiều chính sách, văn bản pháp luật còn gò bó, mang tính bảo thủ của ban lãnh
đạo đã kìm hãm hoạt động kinh doanh của công ty cũng như sự phát triển của kinh tế.
Sự tồn tại quá lâu những văn bản, những quy phạm pháp luật kinh tế của cơ chế tập
trung và tình trạng thiếu hệ thống quy phạm pháp luật kinh tế không bám sát được với
nhu cầu thực tiễn. Những lĩnh vực quan trọng như cạnh tranh, chống độc quyền, chứng
khoán, kiểm toán, kế toán, thống kê, kinh doanh bất động sản… vẫn còn thiếu những
văn bản pháp luật áp dụng khá nhiều. Nên gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc
thực hiện hoạt động tư vấn, hỗ trợ cho những khách hàng có nhu cầu tư vấn về các lĩnh
vực này. Ngoài ra pháp luật Việt Nam còn có những quy định chồng chéo nhau và
thiếu sự nhất quán trong các quy định, vì vậy đã gây ra những hiểu lầm về luật.
Còn tồn tại sự thiếu tính minh bạch, tính chính xác, chưa hoàn chỉnh và thậm chí
còn mâu thuẫn về kinh tế, thương mại gây khó khăn cho việc sử dụng pháp luật của
các nhà đầu tư, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp do không thể thu hút được
nhà đầu tư đầu tư vào lĩnh vực hoạt động của mình.
Hơn nữa, công ty còn gặp khó khăn bởi các thủ tục rườm rà, không cần thiết gây
ảnh hưởng đến hoạt động của mình. Do đó, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nên
xây dựng chiến lược pháp luật một cách tổng thể, mục tiêu rõ ràng, cụ thể và đơn giản
hóa các khâu trong việc áp dụng luật, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp thực
hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

13


CHƯƠNG V: NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CẦN GIẢI QUYẾT.
- Một số trường hợp như các vụ việc tranh chấp đất đai hay các vụ tranh tụng do
đặc thù tính chất của vụ việc nên thời gian quá trình xử lý vụ việc còn bị kéo dài tồn
đọng bởi những quy định còn bất cập trong quy định của pháp luật. Thời gian vụ việc
càng kéo dài càng ảnh hưởng tới uy tín của công ty đòi hỏi công ty phải có những biện
pháp để rút ngắn thời gian giải quyết vụ việc, tạo được hiệu quả nhanh cho công việc,
tiết kiệm thời gian và công sức của khách hàng cũng như cán bộ công nhân viên trong
công ty. Vậy nên công ty cần cắt bớt các thủ tục đơn từ rườm rà không cần thiết, nên
lường trước được những yêu cầu từ phía cơ quan Nhà nước để chuẩn bị kĩ càng hồ sơ
tài liệu. Đồng thời tìm hiểu kĩ thông tin hồ sơ vụ việc ngay từ phía khách hàng.
- Ngoài ra công ty vẫn còn sử dụng những mẫu hợp đồng sẵn có, nhiều khi không
đáp ứng được nhu cầu thực tiễn, gây khó khăn trong việc đi đến thống nhất thỏa thuận
với khách hàng. Công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực đa dạng về tố tụng, dân sự,
thương mại, sở hữu trí tuệ... do đó công ty cần nhiều các mẫu hợp đồng khác nhau.
Việc này ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình hoạt động cũng như kết quả kinh doanh
của công ty. Vì vậy doanh nghiệp nên có những bản hợp đồng riêng phù hợp với lĩnh
vực hoạt động kinh doanh của mình để tạo được thương hiệu cũng như linh hoạt trong
quá trình xử lý đơn từ.
- Những nhân viên mới chưa thực sự có kinh nghiệm bởi chưa được thực tế sát
sao nên cần đào tạo họ trong việc nhạy bén, linh hoạt, chủ động cập nhật các văn bản
pháp luật, nghị định… Chính việc chưa cập nhập được các văn bản dưới luật, nghị
định mới mà ảnh hưởng đến hoạt động của công ty. Trong một trường hợp hy hữu, khi
khách hàng đến tư vấn mà nhân viên còn thiếu kinh nghiệm trong công ty đã áp tư vấn
điều luật trong văn bản dưới luật vừa mới hết hiệu lực cho khách hàng, mặc dù đã
được đính chính kịp thời mà không gây bất kỳ hậu quả nào cho khách hàngm nhưng
đây chính là vấn đề mà công ty cần đưa ra để giải quyết triệt để, đào tạo trước khi cho
vào thực hành và luôn phải cập nhập hiệu lực pháp luật của các văn bản. Đồng thời bồi
dưỡng các cán bộ nâng cao trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao
của khách hàng.

14


CHƯƠNG VI: ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN VÀ DỰ KIẾN BỘ MÔN
Sau thời gian một tháng thực tập tại công ty TNHH phát triển Việt Luật, được
học hỏi và tích lũy thêm rất nhiều kiến thức thực tế vô cùng hữu ích, được trực tiếp
tham gia vào hoạt động tư vấn thông qua hòm mail và tổng đài của công ty về những
vấn đề liên quan tới thủ tục tư vấn thành lập, giải thể doanh nghiệp; thủ tục xin giấy
phép đầu tư; tư vấn lĩnh vực bảo hiểm; hôn nhân gia đình…
Em xin đề xuất 3 đề tài khóa luận sau:
1. Pháp luật về bản chất pháp lý của công ty TNHH thực tiễn tại công ty TNHH
phát triển Việt Luật. (Dự kiến bộ môn hướng dẫn: Luật chuyên ngành)
2. Pháp luật về thành lập doanh nghiệp, thực tiễn áp dụng và giải pháp hoàn
thiện tại công ty TNHH phát triển Việt Luật. (Dự kiến bộ môn hướng dẫn: Luật chuyên
ngành)
3. Pháp luật về ngành nghề kinh doanh có điều kiện, ngành nghề cấm kinh
doanh thực tiễn áp dụng tại công ty TNHH phát triển Việt Luật. (Dự kiến bộ môn
hướng dẫn: Luật chuyên ngành)

15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×