Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập Kinh tế Luật tại Công ty TNHH MTV an bình

MỤC LỤC

1


LỜI MỞ ĐẦU
Hiện nay, gắn liền với cơ chế xây dựng xã hội mới ở Việt Nam, cơ chế Đảng lãnh
đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ thì pháp luật là phương tiện không thể
thiếu đối với tất cả các chủ thể trong cơ chế đó. Pháp luật không chỉ gắn với các lĩnh
vực hoạt động của đời sống và thực hiện các chức năng của Nhà nước mà còn đóng vai
trò quan trọng trong lĩnh vực phát triển kinh tế nói chung. Đối với sự phát triển của
nền kinh tế nói chung, sự phát triển của các doanh nghiệp nói riêng, khía cạnh pháp lý
luôn luôn được đề cao tuân thủ và không thể bỏ qua.
Trong những năm gần đây, Việt Nam đã chú trọng xây dựng một hành lang pháp
lý đầy đủ, phù hợp nhất với xu thế phát triển của đất nước, đồng thời không ngừng bổ
sung, đổi mới, cải cách các thủ tục hành chính nhằm mở đường cho các doanh nghiệp
trong hoạt động kinh doanh cũng như Nhà nước dễ dàng hơn trong quá trình quản lý
kinh tế, xã hội.
Đối với doanh nghiệp, hệ thống pháp luật mang lại những tác động tích cực, định
hình mô hình và lĩnh vực kinh doanh phù hợp, điều chỉnh các hoạt động kinh doanh
trong khuôn khổ luật định, giúp phát huy tiềm năng và sự phát triển lâu dài, bền vững

của doanh nghiệp. Vì vậy, việc áp dụng linh hoạt và tuân thủ hệ thống pháp luật phù
hợp và hiệu quả có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của
doanh nghiệp. Với tư cách là một sinh viên chuyên ngành Luật, em nhận thấy việc học
hỏi về quá trình thực thi pháp luật trong các doanh nghiệp là một nhiệm vụ cấp thiết.
Vì vậy, em xin thực tập tại công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên An Bình.
Trong thời gian thực tập, em xin gửi lời cảm ơn tới các cô, chú, anh, chị trong
công ty đã giúp em hoàn thành kỳ thực tập.

2


I. Giới thiệu chung về đơn vị thực tập
Tên công ty: Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên An Bình Hải Dương
Địa chỉ: Số 215 phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Hải Tân, thành phố Hải
Dương
Lĩnh vực: Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
Mã số thuế: 0800988325
1.1 Chức năng
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên An Bình Hải Dương được thành
lập vào ngày 1 tháng 6 năm 2012. Công ty An Bình được công ty bảo hiểm Prudential
Việt Nam ủy quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý
bảo hiểm. Chức năng cơ bản nhất của công ty An Bình là khai thác hợp đồng mới và
chăm sóc khách hàng.
Công ty An Bình cung cấp thông tin về các nghiệp vụ bảo hiểm cho khách hàng,
đây cũng là một trong những chức năng quan trọng nhất của đại lý bảo hiểm. Vì đặc
thù của sản phẩm bảo hiểm là sản phẩm vô hình, từ ngữ được ghi trong hợp đồng sẽ
khó hiểu vì đây là một loại hình tương đối mới mẻ. Đồng thời đây là sản phẩm có chu
kỳ kinh doanh đảo ngược, tức là người tiêu dùng phải trả tiền trước khi được cung cấp
dịch vụ. Do vậy, việc cung cấp thông tin chi tiết về các sản phẩm bảo hiểm tới khách
hàng là vô cùng quan trọng và cần thiết.
Ngoài ra, Công ty TNHH MTV An Bình có quyền tự chủ kinh tế, hạch toán kinh
tế độc lập, có tài khoản và có con dấu riêng.
1.2 Nhiệm vụ
Đi đôi với chức năng thì công ty phải thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
Công ty An Bình thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm và chịu trách nhiệm thu
xếp việc kí kết hợp đồng bảo hiểm giữa công ty bảo hiểm và người mua bảo hiểm theo
ủy quyền của Công ty bảo hiểm Prudential Việt Nam trên cơ sở hợp đồng đại lý để
được hưởng hoa hồng bảo hiểm.
Kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký kinh doanh, chịu trách nhiệm trước
pháp luật về hoạt động kinh doanh của công ty mình.


Có nghĩa vụ nộp thuế và các khoản thu khác theo đúng quy định của pháp luật
hiện hành
Thực hiện đúng các quy định của Bộ luật lao động nhằm đảm bảo quyền lợi của
người lao động.
1.3 Ngành nghề kinh doanh
Công ty TNHH MTV An Bình thuộc ngành nghề kinh doanh đại lý bảo hiểm và
môi giới bảo hiểm.
3


1.4 Cơ cấu tổ chức bộ máy
Công ty TNHH MTV An Bình thuộc loại hình Công ty TNHH MTV do cá nhân
làm chủ sở hữu. Cơ cấu được tổ chức theo quan hệ trực tuyến. Giám đốc trực tiếp chỉ
đạo và giúp đỡ các phòng ban. Giúp việc cho giám đốc có các phòng ban nghiệp vụ có
chức năng tham mưu, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về lĩnh vực mà bộ
phận mình chịu trách nhiệm. Đứng đầu công ty và cũng là người đại diện pháp lý là
Giám đốc Trần Đức Bình.
Công ty có hai phòng ban đó là phòng nhân viên và phòng kế toán với tổng số 10
nhân viên. Phòng nhân viên: Phòng nhân viên bao gồm trưởng phòng cùng các nhân
viên trực thuộc phòng. Phòng kế toán: Phòng kế toán bao gồm kế toán trưởng và các
kế toán viên trực thuộc phòng. Cùng với đó, công ty công ty còn có các nhân viên giao
dịch, nhân viên hỗ trợ đại lý, thư ký và nhân viên kinh doanh hỗ trợ cho các hoạt động
của công ty.
1.5 Cơ sở vật chất kỹ thuật
Hiện nay, công ty An Bình có hai văn phòng giao dịch, xe ô tô riêng của công ty,
các phòng làm việc được trang bị đầy đủ máy tính, máy in và các dụng cụ văn phòng.
Công ty luôn coi trọng công tác sửa chữa, nâng cấp văn phòng cũng như các thiết bị
phòng ban giúp tạo thiện cảm nơi khách hàng và đem lại môi trường làm việc thân
thiện cho toàn thể nhân viên.
1.6 Mạng lưới hoạt động, kinh doanh của đơn vị
Trải qua 6 năm kể từ khi thành lập, dưới sự dẫn dắt của Giám đốc công ty cũng
như sự nỗ lực không ngừng của tất cả các nhân viên trong công ty, công ty TNHH
MTV An Bình đã từng bước lớn mạnh và khẳng định được vị thế của mình. Công ty đã
mở rộng thêm một chi nhánh tại thôn An Liệt, xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, Hải
Dương. Kết hợp với trụ sở chính, chi nhánh của công ty góp phần mở rộng thị trường
cũng như chất lượng chăm sóc và tư vấn khách hàng ngày một cao hơn.

4


-

II. Hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động của đơn vị
Công ty TNHH MTV An Bình có ngành nghề kinh doanh là đại lý bảo hiểm, do
đó, pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh của công ty là Luật kinh doanh bảo
hiểm năm 2000, được sửa đổi bổ sung năm 2010.
Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh của công ty còn chịu sự điều chỉnh của hệ
thống văn bản quy phạm pháp luật bao gồm các Nghị định, Thông tư, Quyết định…
liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của công ty, cụ thể như sau:
Nghị định 45/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật kinh doanh
bảo hiểm
Nghị định 46/2007/NĐ-CP quy định chế độ tài chính với doanh nghiệp bảo hiểm và
doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
Nghị định 123/2011/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều Luật sửa đổi, bổ sung của
Luật kinh doanh bảo hiểm và sửa đổi, bổ sung Nghị định 45/2007/NĐ-CP
Thông tư 124/2012/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 45/2007/NĐ-CP và Luật
sửa đổi bổ sung Luật kinh doanh bảo hiểm
Thông tư 125/2012/TT-BTC quy định về các khoản mục chi phí trong kinh doanh bảo
hiểm phi nhân thọ
Nghị định 98/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực
kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số
Nghị định 68/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2007/NĐCP
Thông tư 194/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 124/2012/TTBTC và Thông tư 125/2012/TT-BTC
Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của các Nghị định về thuế
Quyết đinh 15/QĐ-QLBH do Bộ tài chính ban hành với nội dung ban hành quy chế tổ
chức thi, cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm
Nghị định 73/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm.
Qua đây ta có thể thấy hệ thống pháp luật về kinh doanh bảo hiểm đã và đang
từng bước được hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý vững chắc cho các công ty hoạt
động kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm. Hệ thống pháp luật chuyên ngành về bảo
hiểm đã được rà soát và sửa đổi, bổ sung, nhằm thực hiện các cam kết quốc tế của Việt
Nam trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm. Chính điều này đã mang lại nhiều điều kiện
thuận lợi cho các công ty có hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, tạo ra sự linh hoạt
trong hoạt động của công ty và đem lại cơ hội mở rộng, phát triển thị trường hoạt
động.

5


-

-

-

Ngoài ra, hoạt động của công ty TNHH MTV An Bình còn chịu sự điều chỉnh
của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật sau:
Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải
thể và hoạt động có liên quan của Công ty An Bình.
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2014 quy định người nộp thuế, thu nhập chịu thuế,
thu nhập được miễn thuế, căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế và ưu đãi thuế thu
nhập doanh nghiệp.
Thuế thu nhập cá nhân 2014 quy định về đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu
nhập được miễn thuế, giảm thuế và căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân.
Các thành viên trong công ty phải chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp
luật thuế thu nhập cá nhân. Công ty có trách nhiệm kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân
cho các nhân viên của mình.
Bộ Luật lao động 2012 quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm
của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức
đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan
trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.
Cụ thể, Luật lao động 2012 có sự gắn bó, điều chỉnh trực tiếp mối quan hệ giữa
người lao động và người sử dụng lao động tại Công ty TNHH MTV An Bình thông
qua các nội dung sau: hợp đồng lao động (giao kết, thực hiện, sửa đổi, bổ sung, chấm
dứt hợp đồng lao động); Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nhân viên trong công
ty; Tiền lương của nhân viên; Kỷ luật lao động,…

6


-

-

III. Thực trạng thi hành và tác động của hệ thống quy phạm pháp luật
thương mại đối với hoạt động, kinh doanh của Công ty TNHH MTV An Bình
3.1 Thực trạng thi hành hệ thống quy phạm pháp luật thương mại đối với
hoạt động, kinh doanh của công ty TNHH MTV An Bình
3.1.1 Thực trạng thi hành pháp luật về kinh doanh bảo hiểm tại công ty
Trong quá trình thành lập và hoạt động của mình, lĩnh vực kinh doanh của công
ty TNHH MTV An Bình là hoạt động đại lý và môi giới bảo hiểm, công ty đã chủ
động tìm hiểu, nắm bắt và thực thi Luật kinh doanh bảo hiểm cùng các văn bản pháp
lý khác có liên quan nhằm thực hiện các hoạt động kinh doanh của công ty không trái
với pháp luật hiện hành.
Công ty TNHH MTV An Bình luôn tuân thủ tiến hành các hoạt động của đại lý
bảo hiểm, điều kiện hoạt động cũng như trách nhiệm của đại lý bảo hiểm theo đúng
quy định tại Điều 85, 86, 87, 88 Luật kinh doanh bảo hiểm được sửa đổi, bổ sung năm
2010.
Công ty tiến hành các hoạt động trong phạm vi được công ty bảo hiểm Prudential
Việt Nam ủy quyền theo đúng các điều khoản kí kết trong hợp đồng đại lý ủy quyền,
bao gồm các hoạt động:
Giới thiệu, chào bán bảo hiểm
Thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm
Thu phí bảo hiểm
Thu xếp giải quyết, bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm
Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm
Cùng với đó, là một công ty hoạt động trong lĩnh vực đại lý bảo hiểm, việc giao
kết hợp đồng, đặc biệt là hợp đồng bảo hiểm là một yếu tố không thể thiếu của công ty.
Công ty đã chủ động và linh hoạt thực thi Luật kinh doanh bảo hiểm cũng như các
nguyên tắc cơ bản về hợp đồng được quy định trong Bộ Luật dân sự.
Ngoài ra, hoạt động môi giới bảo hiểm của công ty TNHH MTV An Bình cũng
chịu sự điều chỉnh của Luật kinh doanh bảo hiểm được sửa đổi, bổ sung năm 2010.
Bao gồm các hoạt động như sau: việc cấp giấy phép thành lập và hoạt động của công
ty, nội dung hoạt động môi giới bảo hiểm của công ty, quyền và nghĩa vụ của công
ty…
Công ty TNHH MTV An Bình đã thực hiện hoạt động môi giới bảo hiểm theo
đúng quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm, cụ thể những nội dung sau:
Cung cấp thông tin về loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, phí bảo hiểm, doanh
nghiệp bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm.
Tư vấn cho bên mua bảo hiểm trong việc đánh giá rủi ro, lựa chọn loại hình bảo hiểm,
điều kiện, điều khoản, biểu phí bảo hiểm.
7


-

-

Đàm phán, thu xếp giao kết hợp đồng bảo hiểm với bên mua bảo hiểm
Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo
yêu cầu của bên mua bảo hiểm.
3.1.2 Thực trạng thi hành pháp luật về doanh nghiệp tại công ty
Công ty TNHH MTV An Bình được thành lập và chính thức đi vào hoạt động
vào ngày 1/6/2012, khi Luật doanh nghiệp 2005 vẫn còn hiệu lực nên công ty thành
lập, tổ chức hoạt động theo các quy định tại Luật doanh nghiệp 2005, và khi Luật
doanh nghiệp được thông qua năm 2014 có hiệu lực thì công ty đã tuân thủ những quy
định mới đó, điều này được thể hiện trong điều lệ công ty, cơ cấu tổ chức và các hoạt
động của công ty.
Trong điều lệ của công ty có quy định rõ về cơ cấu tổ chức quản lý công ty, ông
Trần Đức Bình là Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc công ty. Chủ sở hữu công ty đã
thực thi đúng quy định về thực hiện góp vốn thành lập công ty theo Điều 74 Luật
doanh nghiệp 2014, cũng như các quy định về quyền và nghĩa vụ của mình.
Về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nói chung, công ty đã tuân thủ các
nghĩa vụ theo các quy định tại Luật doanh nghiệp như:
Hoạt động kinh doanh theo đúng ngành, nghề đã ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh.
Tổ chức công tác kế toán, lập và nộp báo cáo tài chính trung thực, chính xác, đúng thời
hạn theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê.
Kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của
pháp luật.
Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo quy định của
pháp luật về lao động.
Thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi
nội dung đăng ký doanh nghiệp, công khai thông tin về thành lập và hoạt động.
Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin kê khai trong hồ sơ đăng
ký doanh nghiệp và báo cáo.
Tuân thủ quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội
Bảo vệ tài nguyên, môi trường
Thực hiện nghĩa vụ về đạo đức kinh doanh để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của
khách hàng.

8


3.1.3 Thực trạng thi hành pháp luật về thương mại tại công ty
Để phục vụ cho quá trình hoạt động, kinh doanh, công ty thường xuyên phải giao
kết các hợp đồng mua bán hàng hóa, thiết bị…Công ty luôn am hiểu và chủ động tuân
thủ các điều khoản được quy định trong Luật thương mại cũng như các nguyên tắc cơ
bản về hợp đồng được quy định trong Bộ luật dân sự. Công ty hiểu rõ quyền và nghĩa
vụ các bên trong hợp đồng mua bán hàng hoá, đồng thời cũng chủ động thực hiện tốt
nghĩa vụ của mình như: nhận hàng, thanh toán đúng thời hạn,…
3.1.4 Thực trạng thi hành pháp luật về thuế tại công ty
Từ khi thành lập đến nay, công ty đã đăng ký mã số thuế, kê khai thuế, nộp thuế
và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật đầy đủ và đúng
thời hạn.
Với số vốn đăng ký là 1.000.000.000 VNĐ thì hàng năm công ty phải nộp
2.000.000 VNĐ tiền thuế môn bài và hoàn thành nghĩa vụ này vào ngày 06 tháng 01
hàng năm.
3.1.5 Thực trạng thi hành pháp luật về lao động tại công ty
Công ty luôn chú trọng việc bảo đảm các quyền và lợi ích cho toàn thể nhân viên
theo đúng các quy định pháp luật về lao động. Nhân viên trong công ty được hưởng
mức lương trung bình 8.000.000 VNĐ/tháng, phù hợp với quy định về mức lương tối
thiểu của pháp luật. Theo Nghị định 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu
vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, thành phố Hải Dương
là địa bàn thuộc danh mục Vùng II, mức lương tối thiểu Vùng II đối với người lao
động làm việc ở doanh nghiệp là 3.320.000 VNĐ.
Hơn nữa, nhân viên còn được hưởng các khoản hỗ trợ từ công ty, bao gồm: hỗ
trợ ăn trưa 730.000 VNĐ/người/tháng, hỗ trợ đi lại 1.500.000 VNĐ/người/tháng, hỗ
trợ nhà ở 1.500.000 VNĐ/người/tháng, hỗ trợ người nuôi con nhỏ 200.000
VNĐ/người/tháng, hỗ trợ điện thoại 1.300.000 VNĐ/người/tháng, cùng với các hình
thức lương thưởng khác phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.
Ngoài ra, công ty cũng chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về
thời gian làm việc, nhân viên làm việc 8 giờ/ngày và 48 giờ/tuần.
3.2 Tác động của hệ thống quy phạm pháp luật thương mại điều chỉnh hoạt
động của công ty TNHH MTV An Bình
Việc tuân thủ hệ thống quy phạm pháp luật thương mại giúp hoạt động của công
ty TNHH MTV An Bình diễn ra liên tục, hiệu quả, gia tăng sự phát triển của công ty
về kinh tế cũng như khách hàng và đối tác kinh doanh.
Luật kinh doanh bảo hiểm, luật doanh nghiệp, luật dân sự,.… được tuân thủ giúp
công ty có được sự định hướng chính xác về các hoạt động kinh doanh của công ty,
9


tránh xảy ra những tranh chấp về các vấn đề liên quan tới hợp đồng, quyền và nghĩa vụ
của công ty cũng như khách hàng, vấn đề bồi thường khi xảy ra sự kiện bảo hiểm,
….Từ đó uy tín của công ty được nâng cao, hoạt động của công ty không bị đình trệ
bởi những vụ kiện tụng tốn kém về cả chi phí lẫn thời gian.
Công ty cũng tuân thủ đầy đủ các quy định trong Bộ luật lao động, điều này tạo
ra môi trường làm việc thân thiện, đồng thời đảm bảo quyền lợi tối ưu cho các nhân
viên trong công ty. Việc quản lý nhân viên và thực hiện chính sách theo Bộ luật lao
động luôn được đảm bảo. Nhân viên công ty luôn đoàn kết, đẩy mạnh hoạt động kinh
doanh, không xảy ra trường hợp người lao động có phàn nàn về chế độ đãi ngộ nhân
viên của công ty. Chính điều này đã cho thấy sự cố gắng của công ty trong việc thực
hiện đúng chính sách đối với người lao động.
Như vậy, hệ thống quy phạm pháp luật thương mại có tác động tích cực đối với
công ty TNHH MTV An Bình như một chuẩn mực mà mọi hoạt động của công ty
hướng tới. Tác động này cùng hướng tới một mục đích chung vì sự hiệu quả trong hoạt
động của công ty nói riêng và sự phát triển ổn định của toàn xã hội nói chung.

10


IV. Đánh giá chung về thực trạng thi hành và hệ thống pháp luật thương
mại điều chỉnh hoạt động của Công ty TNHH MTV An Bình
4.1 Đánh giá chung về thực trạng thi hành hệ thống pháp luật thương mại
tại Công ty TNHH MTV An Bình
4.1.1 Ưu điểm
Nhìn chung, công ty TNHH MTV An Bình đã có những hiểu biết nhất định về
pháp luật nói chung và pháp luật thương mại nói riêng. Công ty đã tuân thủ đầy đủ và
đúng đắn các quy định của pháp luật trong mọi hoạt động, bao gồm Luật doanh
nghiệp, Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật thương mại, Luật thuế, Luật lao động,….Vì
vậy đã tạo điều kiện cho công ty hoạt động ổn định và mang lại nhiều cơ hội phát
triển, đồng thời giúp công ty tránh được những tranh chấp phát sinh trong quá trình
hoạt động kinh doanh.
Công ty có doanh thu không những ổn định mà còn có xu hướng gia tăng trong
những năm gần đây. Năm 2016 doanh thu của công ty là 2.300.000.000 VNĐ, năm
2017 công ty có doanh thu là 3.100.000.000 VNĐ, tăng thêm 800.000.000 VNĐ vào
năm 2017.
Bên cạnh đó, công ty đề cao việc bồi dưỡng kiến thức về pháp luật cho toàn bộ
nhân viên trong công ty, đặc biệt pháp luật về chuyên ngành bảo hiểm.
Công ty luôn có ý thức, trách nhiệm điều chỉnh hoạt động kinh doanh sao cho
phù hợp, không vượt ra khỏi phạm vi pháp luật cho phép, dựa trên mục tiêu phát triển
bền vững của công ty và sự ổn định chung của xã hội.
4.1.2 Hạn chế
Thứ nhất, công ty chưa có sự cập nhật nhanh chóng về các thông tin pháp luật.
Điều này cản trở sự linh hoạt, nhạy bén trong hoạt động của công ty. Đôi khi sự điều
chỉnh chậm trễ hoạt động kinh doanh của công ty khi có văn bản pháp luật mới được
sửa đổi, bổ sung gây ra cho công ty một vài sự tổn thất nhất định.
Thứ hai, phần lớn nhân viên trong công ty là đội ngũ nhân viên trẻ tuổi nên sự
am hiểu về luật pháp chưa được sâu sắc.
Thứ ba, với quy mô của mình, công ty chưa thành lập bộ phận công đoàn, vì vậy
chưa có bộ phận chuyên trách để tiến hành giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp
luật về mối quan hệ giữa người lao động và công ty, quyền, lợi ích và nghĩa vụ của hai
bên. Trong khi đó, vai trò của công đoàn là yếu tố then chốt, không chỉ phát huy hiệu
quả của cơ chế giải quyết tranh chấp lao động, mà còn góp phần tạo dựng nền tảng cho
mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định. Do đó, nếu có tranh chấp lớn xảy ra, công ty sẽ
phải nhờ đến sự giúp đỡ, tư vấn của công ty luật chứ không thể tự mình giải quyết.

11


-

4.2 Đánh giá chung về hệ thống pháp luật thương mại điều chỉnh hoạt động
của công ty TNHH MTV An Bình
4.2.1 Ưu điểm
Hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động của công ty khá đa dạng, đầy đủ và cụ
thể đối với từng vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của công ty:
Luật doanh nghiệp: điều chỉnh hoạt động thành lập doanh nghiệp
Luật thương mại: điều chỉnh hoạt động mua bán hàng hóa, thiết bị phục vụ hoạt động
kinh doanh của công ty
Luật kinh doanh bảo hiểm: điều chỉnh trực tiếp hoạt động chuyên môn của công ty
Bộ luật lao động: điều chỉnh về nhân sự của công ty
Ngoài ra còn có Bộ luật dân sự, Luật thuế, Luật bảo hiểm xã hội,… cũng góp phần
điều chỉnh hoạt động kinh doanh của công ty.
Pháp luật Việt Nam đã có những quy định đầy đủ thuộc mọi lĩnh vực, áp dụng
với các nhóm ngành nghề đa dạng, giúp cho việc doanh nghiệp áp dụng pháp luật vào
thực tiễn trở nên thuận lợi và dễ dàng.
Ngoài ra, hợp đồng là một yếu tố không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của
công ty, đồng thời đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Nhờ vào hệ thống pháp luật
đầy đủ, rõ ràng, công ty đã xây dựng được những bản hợp đồng tương đối chặt chẽ về
điều khoản ràng buộc giữa các bên kí kết hợp đồng. Điều này không chỉ ràng buộc
trách nhiệm thực hiện hợp đồng, mà còn tránh được những tranh chấp không đáng có
xảy ra, tạo tiền đề cho sự hợp tác diễn ra tốt đẹp.
4.2.2 Hạn chế
Thứ nhất, sự đa dạng của hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động của công ty
TNHH MTV An Bình vừa là ưu điểm đồng thời cũng là một sự hạn chế trong việc áp
dụng. Số lượng các văn bản quy phạm pháp luật quá đa dạng sẽ gây nên tình trạng
chồng chéo, thiếu tính thống nhất giữa các điều khoản trong cùng một bộ luật hay giữa
các bộ luật với nhau. Điều này sẽ gây ra một số khó khăn nhất định cho công ty khi
phải lựa chọn luật áp dụng sao cho đúng đắn và phù hợp đối với từng trường hợp cụ
thể phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh.
Thứ hai, tính hệ thống của pháp luật còn hạn chế. Các văn bản luật, các văn bản
có giá trị pháp lý thấp hơn luật chưa thực sự tạo thành một chỉnh thể với những
nguyên tắc chỉ đạo xuyên suốt mang tính chuyên ngành.
Thứ ba, văn bản luật chủ yếu vẫn mang tính chất đóng khung, khó áp dụng trực
tiếp vào các trường hợp cụ thể mà phải thông qua các văn bản hướng dẫn, giải thích.
Do đó, khi qua quy định liên quan đến chức năng của nhiều ngành thì mỗi ngành lại có
những cách hiểu khác nhau, dẫn đến cùng một vấn đề nhưng lại có nhiều văn bản
hướng dẫn khác nhau. Đối với Công ty TNHH MTV An Bình hoạt động trong lĩnh vực
12


đại lý và môi giới bảo hiểm, chịu sự điều chỉnh trực tiếp của Luật kinh doanh bảo hiểm
năm 2000, được sửa đổi bổ sung năm 2010, đi kèm với đó là một số thông tư, nghị
định hướng dẫn thi hành như Nghị định 73/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành
Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh
bảo hiểm,… Điều này khá phức tạp khi áp dụng điều luật vào thực tiễn kinh doanh.
Đòi hỏi sự am hiểu pháp luật và linh hoạt trong việc áp dụng để tránh xảy ra những
nhầm lẫn, sai sót gây tổn thất cho công ty.
Thứ tư, tuổi đời của các văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam thường không
dài. Về nguyên nhân khách quan, việc chuyển từ cơ chế kinh tế hóa tập trung sang
kinh tế thị trường dẫn tới việc các quan hệ xã hội thay đổi nhanh chóng. Do đó, các
văn bản pháp luật thường nhanh lạc hậu so với thực tiễn. Về nguyên nhân chủ quan, do
thiếu một cơ chế phối hợp toàn diện, nên khi xây dựng các văn bản quy phạm pháp
luật không đáp ứng được yêu cầu điều chỉnh các quan hệ xã hội, do vậy cần được đổi
mới hoặc bổ sung để phù hợp và mang lại hiệu quả. Chính điều này đã gây ra những
khó khăn trong việc cập nhật và nắm bắt được đầy đủ, chính xác những điều khoản
mới được áp dụng trong việc điều chỉnh các hoạt động của công ty. Khi công ty không
kịp thời nắm bắt và điều chỉnh hoạt động kinh doanh theo pháp luật mới ban hành sẽ
có thể dẫn tới những vụ kiện tụng, tranh chấp không đáng có.
Thứ năm, tính kịp thời của hệ thống pháp luật thương mại điều chỉnh hoạt động
của công ty còn thấp.

13


V. Những vấn đề đặt ra cần giải quyết
Kiến thức về hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh của công ty
chưa đầy đủ và việc cập nhật, áp dụng nội dung các văn bản quy phạm pháp luật mới
còn khá chậm. Do đó, công ty cần bổ sung thêm phòng pháp chế có kiến thức chuyên
sâu về pháp luật hoặc có sự liên kết chặt chẽ với văn phòng luật để tăng cường sự hiểu
biết về pháp luật giúp ích cho hoạt động kinh doanh của công ty.
Công ty cần phải đảm bảo cung cấp cho khách hàng những thông tin đầy đủ và
thiết yếu nhất trước khi ký kết hợp đồng bảo hiểm, nhằm tránh trường hợp khách hàng
bị từ chối bồi thường hợp đồng bảo hiểm do thiếu giấy tờ và không nắm rõ điều kiện
bồi thường bảo hiểm.
Công ty chưa có bộ phận chuyên trách để tiến hành giải quyết các vấn đề liên
quan đến pháp luật về mối quan hệ giữa người lao động và công ty, quyền và lợi ích,
nghĩa vụ của hai bên – đó là bộ phận công đoàn. Công ty có thể thành lập bộ phận
công đoàn riêng của công ty hoặc tự có trách nhiệm đảm bảo mối quan hệ giữa người
lao động với công ty hoặc liên kết với công ty luật khi phát sinh tranh chấp giữa người
lao động và công ty.

14


VI. Đề xuất đề tài khóa luận
Đề tài 1: Pháp luật về đại lý bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm theo
Luật kinh doanh bảo hiểm 2010. Thực tiễn áp dụng tại công ty TNHH MTV An Bình.
Dự kiến bộ môn hướng dẫn: Luật chuyên ngành
Đề tài 2: Thực tiễn áp dụng Luật lao động tại Công ty TNHH MTV An Bình.
Dự kiến bộ môn hướng dẫn: Luật chuyên ngành

15


LỜI KẾT
Trong quá trình hình thành và phát triển, công ty TNHH MTV An Bình luôn đề
cao việc tuân thủ đúng đắn hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động của công ty. Nhờ
đó, công ty có thể đề ra những kế hoạch kinh doanh hiệu quả, thúc đẩy các quy trình
phát triển, hạn chế tối thiểu các rủi ro, thực hiện nhiều hoạt động để hiện thực hóa cho
thành công hiện tại và trong tương lai của doanh nghiệp.
Qua quá trình thực tập tại Công ty TNHH MTV An Bình em được tiếp xúc với
thực tế, tạo cho em cơ hội được biết về quá trình hình thành và phát triển của công ty.
Em đã được tìm hiểu về cơ cấu tổ chức, tác động của hệ thống pháp luật điều chỉnh
hoạt động kinh doanh của công ty, và quá trình thực thi pháp luật tại công ty. Với thời
gian có hạn và trình độ còn nhiều hạn chế nên báo cáo của em không tránh khỏi những
thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo của thầy cô để báo cáo của em được hoàn
thiện hơn.

16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×