Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập Kinh tế luật tại công ty cổ phần Alphatech Việt Nam

LỜI CẢM ƠN
Qua một thời gian thực tập tổng hợp tại Công ty cổ phần Alphatech Việt Nam,
mặc dù là sinh viên chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng dưới sự chỉ bảo tận tình của ban
lãnh đạo cũng như các phòng ban trong công ty đã giúp tôi hoàn thành tốt công việc
được giao. Đồng thời, thông qua quá trình thâm nhập thực tế, tôi đã có cơ hội nghiên
cứu tìm hiểu về công ty, về lịch sử hình thành cũng như tổ chức bộ máy, hoạt động
kinh doanh của công ty. Nhờ vậy tôi đã có góc nhìn tổng quát về những thuận lợi và
khó khăn công ty đối mặt trong quá trình kinh doanh.
Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới trường Đại học Thương mại, các thầy,
cô trong khoa Kinh tế - Luật, và đặc biệt là Thạc sỹ Vũ Thị Hồng Phượng đã tận tình
hướng dẫn giúp tôi có thể hoàn thành tốt bài báo cáo thực tập tổng hợp này.
Đồng thời, tôi cũng xin gửi lời cám ơn tới ban lãnh đạo, các phòng ban trong
Công ty cổ phần Alphatech Việt Nam. Chúc quý công ty gặp nhiều thuận lợi trong hoạt
động kinh doanh.
Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2018
Sinh viên
Đỗ Viết Công


MỤC LỤC
1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHATECH VIỆT NAM 1

1.1. Sơ lược về công ty cổ phần Alphatech Việt Nam.............................1
1.2.Chức năng,nhiệm vụ của công ty.........................................................1
1.2.1.Chức năng của công ty.........................................................................1
1.2.2.Nhiệm vụ của công ty:......................................................................1
1.3.Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công Ty...................................................2
1.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật và mạng lưới kinh doanh của công ty4
2. CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY ALPHATECH
VIỆT NAM...............................................................................................................5
2.1. Chế độ,chính sách của công ty............................................................5
2.2. Phương pháp quản lý các nguồn lực..................................................5
2.3.Chiến lược, chính sách kinh doanh và chính sách cạnh tranh của
công ty...................................................................................................................... 7
2.3.1.Chiến lược kinh doanh của công ty......................................................7
2.3.2.Chính sách kinh doanh của công ty......................................................8
2.3.3.Chính sách cạnh tranh của công ty.......................................................9
3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI VÀ THỊ TRƯỜNG CỦA
CÔNG TY ALPHATECH VIỆT NAM..........................................................................9
3.1.Thực trạng hoạt động thương mại của công ty.................................9
3.1.2.Thực trạng hoạt động bán hàng của công ty.......................................10
3.1.3.Thực trạng hoạt động dự trữ vận chuyển của công ty.........................12
3.2.Thực trạng thị trường của công tycổ phần Alphatech Việt Nam.12
3.2.1.Thị trường đầu vào của công ty..........................................................12
3.2.2.Thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty..........................................13
4:TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG CỤ VÀ CHÍNH SÁCH,KINH TẾ,THƯƠNG
MẠI HIỆN HÀNH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY
ALPHATECH VIỆT NAM..........................................................................................14
4.1.Chính sách thuế xuất nhập khẩu.......................................................14
4.2.Chính sách thuế thu nhập...................................................................14
4.3.Chính sách hỗ trợ thang máy nội địa................................................15
5. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT.........................................................15
Phần 6. ĐỀ XUẤT TÊN ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN.............................................16


1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHATECH
VIỆT NAM
1.1. Sơ lược về công ty cổ phần Alphatech Việt Nam
Tên Công Ty: Công Ty Cổ Phần Alphatech Việt Nam
Tên Giao Dịch: Công Ty Cổ Phần Alphatech Việt Nam
Tên Viết Tắt: ALPHATECHVIETNAM .,JSC
Tên công ty bằng tiếng anh: Alphatech Viet Nam Joint Stock Company


Ngày thành lập: 13/01/2009
Mã số thuế: 0104374708
Trụ sở chính : Số 12, ngõ 22, Phạm Thận Duật, Mai Dịch, Cầu Giấy, thành phố
Hà Nội
Văn phòng giao dịch: Số N5A1-6, Đường Mỹ Đình, P.Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ
Liêm, Hà Nội.
Số điện thoại: + (84.4)3 792 0907
Số Fax: + (84.4)3 792 0941
Email : contact@atvin.com.vn
Số vốn ban đầu:1.000.000.000 Đồng ( Một tỷ đồng chẵn)

1.2.Chức năng,nhiệm vụ của công ty
1.2.1.Chức năng của công ty
Công ty kinh doanh các gói sản phẩm dịch vụ chủ yếu sau:
 Sữa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt máy móc thiết bị (Lắp đặt, bảo hành, bảo trì
thang máy);
 Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp (Sản xuất thang máy);
 Xây dựng công trình kỹ thuật, công trình bưu chính viễn thông, công trình dân
dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, công trình thuỷ lợi, cơ sở hạ tầng;
 Mua bán máy móc, thiết bị, vật liệu xây dựng, thang máy;
 Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng thang máy;
 Hoàn thiện công trình xây dựng;
 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng.

1.2.2.Nhiệm vụ của công ty:
– Công ty Alphatech có trách nhiệm tạo ra những giá trị thực cho khách hàng.
Hành động theo những tiêu chuẩn quốc tế, luôn tạo ra sự khác biệt vì người tiêu dùng
Việt. Bảo đảm cho khách hàng là cho chính hạnh phúc của cán bộ, công nhân viên
Alphatech Việt Nam.

1


- Tiên phong nâng cao giá trị ngành thang máy, nâng cao hình ảnh nhân viên
thang máy. Luôn xây dựng những cách thức để nhân viên luôn cảm thấy hạnh phúc vì
công việc thang máy.

1.3.Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công Ty
Bộ máy công ty Cổ phần Alphatech Việt Nam được tổ chức trên nguyên tắc linh
hoạt tuỳ thuộc vào tình hình sản xuất kinh doanh trong từng giai đoạn, nhằm mục đích:
 Đối với khách hàng: Mang lại cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ với
chất lượng tốt nhất và ngày càng được cải thiện
 Đối với tổ chức: Giúp mỗi nhân viên ý thức rõ vai trò, vị trí của mình trong
doanh nghiệp, giúp cải thiện công việc được giao ngày một tốt hơn.
Thiết lập một cơ cấu thống nhất nhằm vận hành các nội dung công việc theo một
trình tự thống nhất
 Đối với cổ đông: Mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông thông qua việc xây
dựng cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, linh hoạt và hiệu quả
 Chức năng và nhiệm vụ chính của ban kiểm soát công ty
-Kiểm soát toàn bộ hệ thống tài chính và việc thực hiện các quy chế của công ty: Kiểm
tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt
động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
-Kiểm tra bất thường: Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông, Ban Kiểm soát thực
hiện kiểm tra trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời
hạn mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo giải trình về
những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông và nhóm cổ đông có
yêu cầu.
-Can thiệp vào hoạt động công ty khi cần: Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng
Cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt
động kinh doanh của công ty.

2


Sơ đồ 1:sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần Alphatech Việt Nam
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BAN KIỂM SOÁT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRUNG

Công

GIÁM ĐỐC KINH
DOANH

GIÁM ĐỐC KỸ
THUẬT

TRUNG
TÂM

TÂM

NGHIÊN
MarketingPhòng

Kỹ thuật bán hàngPhòng

Kinh doanhPhòng

và quản lý nhân sựPhòng Đào tạo

và quản lý hợp đồngPhòng Kế hoạch

Tổ chức hành chínhPhòng

Xuất nhập khẩuPhòng

Kế toánPhòng

Bảo hành – bảo trìPhòng

ÀNG

Quản trị công trìnhBan

KHÁCHH

Lắp đặt – vận hànhPhòng

DỊCH VỤ

thang
máy

CỨU

KTDHISA

THIẾT
KẾ

Nguồn: Phòng hành chính nhân sự công ty cổ phần Alphatech Việt Nam

3

ty


1.4.
Cơ sở vật chất kỹ thuật và mạng lưới kinh doanh của công ty
*Cơ sở vật chất kỹ thuật:
Do đặc điểm đặc thù của công ty là hoạt động trong lĩnh vực thương mại nên cơ sở vật
chất chủ yếu của công ty là hệ thống các kho bãi,máy móc và hệ thống máy tính được trang bị
cho các phòng ban trong công ty.
 Hiện tại,công ty có một kho chứa hàng có diện tích 500 m 2, 3 xe chở hàng Hyundai
HD72- 3.5T thùng lửng, cùng với hệ thống máy tính và các thiết bị khác phục vụ cho kết nối và
giao thương với khách hàng trong và ngoài nước.
 Văn phòng làm việc được trang bị cơ sở vật chất trang thiết bị văn phòngđầy đủ ở các
phòng ban. Văn phòng làm việc của công ty được đầu tư 3máy Fax, 2 máy photo tài liệu, văn
phòng phẩm .
 Công ty đã đầu tư vào công nghệ tin học với máy tính kết nối mạng Internet ở mỗi bàn
làm việc của nhân viên tại văn phòng và tại xưởng sản xuấtđể tiện cho việc tính toán, phát triển
thị trường và quản lý văn bản.Theo dự tính của Công ty, năm tới nữa sẽ mở rộng thêm cơ sở vật
chất của mình. Công ty sẽ trang bị thêm các công nghệ mới để nâng cao hiệu quả hoạt động và
xây dựng để phục vụ nhu cầu phát triển của công ty.
*Mạng lưới kinh doanh:
Trụ sở chính của công ty tại: Số 12, ngõ 22, Phạm Thận Duật, Mai Dịch, Cầu Giấy, thành
phố Hà Nội
Với quy mô bán hàng rộng khắp, công ty đã thành lập Văn phòng đại diện tại 3 thành phố
lớn của nước ta và 1 văn phòng đại diện tại nước ngoài nhằm mục đích giao dịch và tư vấn miễn
phí cho khách hàng:
 Văn phòng giao dịch tại Hà Nội: Số N5A1-6, đường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Thành
Phố Hà Nội.
 Văn phòng giao dịch tại Hồ Chí Minh: Số 58, Tân Thới Nhất 14, Tân Thới Nhất, Quận
12, Thành Phố Hồ Chí Minh.
 Văn phòng giao dịch tại Đà Nẵng: Số 03, Phạm Vinh, Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Thành
Phố Đà Nẵng.
 Văn phòng giao dịch tại Lào: L Kampengmaung Road, Dongsavath Villager, Sisattanak
District, Vientiane, Lao.
 Hệ thống phân phối sản phẩm của công ty tập trung ở các thành phố lớn như Hà Nội,Hồ
Chí Minh, Đà Nẵng và một số tỉnh thành như Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên,...
*Ngoài ra công ty còn có
 Nhà máy sản xuất tại TP. Hồ Chí Minh: 36 F, Khu phố 4, Đường Phan Văn Hớn,
Phường Tân Thới Nhất, Quận 12 , TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại : + (84.8) 436 4475
 Công ty liên doanh tại miền nam là công ty: CÔNG TY TNHH THANG MÁY – KỸ
THUẬT ĐIỆN HISA
Địa chỉ: 05 Đặng Thai Mai, Phường 7, Q. Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại : +( 84.8 ) 510 9457 / 551 0981
Fax : + (84.8 ) 510 9458
4


2. CƠ CHẾ,CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY ALPHATECH VIỆT NAM
2.1. Chế độ,chính sách của công ty
 Thời gian làm việc:
Thời gian làm việc tại công ty là 8h/ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (từ 7h đến 17h/ngày). Nếu
Công ty có yêu cầu người lao động làm thêm giờ thì người lao động sẽ được bố trí nghỉ bù hoặc
thanh toán tiền lương và phụ cấp theo quy định của Nhà nước.
 Chế độ đãi ngộ:
+ Chế độ lương: Công ty thực hiện việc chi trả lương theo quy định của Luật lao động và
thang bảng lương của Công ty.
+ Chế độ thưởng: Tùy thuộc vào hiệu quả sản xuất kinh doanh và hiệu quả lao động của
từng nhân viên, công ty còn áp dụng các hình thức thưởng cho cán bộ nhân viên với nhiều hình
thức. Thưởng tết bằng 2 đến 3 tháng lương của nhân viên.
*Các loại phụ cấp: Bao gồm phụ cấp công việc – thực chất là khoản lương mềm, tùy
thuộc vào hiệu quả kinh doanh và khả năng chi trả lương mà doanh nghiệp điều chỉnh phụ cấp.
Mức phụ cấp công việc được xác định bằng 30% so với bậc khởi điểm của lương cơ bản. Và
phụ cấp trách nhiệm áp dụng đối với những chức danh công việc đòi hỏi yếu tố tinh thần trách
nhiệm cao hoặc những chức danh công việc có tham gia công tác quản lý nhưng chưa được xác
định trong mức lương. Có một phụ cấp khác đó là phụ cấp theo phân vùng làm việc, áp dụng
với những người lao động làm việc thường xuyên tại các khu vực ngoài nội thành Hà Nội.
*Các loại trợ cấp: Trợ cấp 30.000 đồng/bữa cơm trưa tính cho các ngày đi công tác xa.
Trợ cấp từ 100.000 đến 500.000 mỗi tháng tùy vào đối tượng và vị trí công việc.
+ Bảo hiểm và phúc lợi: Công ty tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
và bảo hiểm bắt buộc cho tất cả cán bộ nhân viên theo quy định của Nhà Nước. Nhân viên Công
ty khi gặp khó khăn đột xuất, ma chay, hiếu hỉ hay đau ốm, thành hôn … đều được Công đoàn
quan tâm thăm hỏi và giúp đỡ.
2.2. Phương pháp quản lý các nguồn lực.
 Phương pháp quản lý nguồn lực tài chính
Công ty cổ phần Alphatech đăng ký lần đầu vào ngày 13/1/2010 với vốn điều lệ: 1 tỷ đồng.
Cũng giống như phần lớn các doanh nghiệp hiện nay, công ty Cổ phần Alphatech Việt
Nam phải đối mặt với vấn đề khó khăn nhất là thiếu vốn để đầu tư cải tiến máy móc và mở rộng
quy mô sản xuất kinh doanh. Nguồn vốn của công ty chủ yếu từ nguồn vốn tự có, vốn vay ngân
hàng và nguồn vốn từ các thành viên trong công ty.Công ty luôn chủ trương xây dựng quỹ tài
chính vững mạnh, đảm bảo các hoạt động sản xuất và kinh doanh diễn ra thuận lợi. Các bộ phận
có liên quan có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra dòng tiền ra vào của công ty liên tục, đảm bảo
khả năng thanh toán cũng như thực hiện các nghĩa vụ chi trả khác của công ty. Đặc biệt là bộ
phận kế toán có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát các vấn đề có liên quan tới tiền mua hàng, tiền
bán hàng chi phí công tác, thuế nộp ngân sách nhà nước… yêu cầu về bảo mật thông tin cũng
được công ty quán triệt. Hàng năm công ty vẫn trích một phần lợi nhuận sau thuế bổ sung vào
nguồn vốn của công ty.
 Phương pháp quản lý nguồn nhân lực:

5


Công ty hiện có 65 cán bộ công nhân viên làm việc tại trụ sở chính của công ty, bao gồm
cả Giám đốc, Phó giám đốc và các nhân viên. Cơ cấu lao động tại trụ sở chính của công ty
được mô tả ở bảng sau:
Bảng 1: Cơ cấu lao động của công ty
Trình độ
Số lượng (người)
Tỷ trọng (%)
Cao học
3
4,6
Đại học
50
77
Cao đẳng, trung cấp
12
18,4
Tổng
65
100
Nguồn: Phòng hành chính - nhân sự công ty cổ phần Alphatech Việt Nam
Công ty đã xây dựng một mô hình gọn, nhẹ với các phòng ban (phòng kế toán, phòng
nhân sự, phòng marketing....). Mỗi phòng ban hoạt động độc lập và thống nhất với nhau, đảm
bảo thực hiện tốt các kế hoạch của công ty đưa ra.
 Tùy theo tính chất công việc, công ty có những ưu đãi riêng:
- Cán bộ nhân viên: được tuyển chọn tùy theo từng lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ; được
làm việc trong môi trường năng động, cơ hội va chạm, phát huy tối đa năng lực bản thân, điều
kiện cơ sở vật chất kỹ thuật tiên tiến, văn phòng làm việc khang trang, đầy đủ các phương tiện
làm việc (máy tính, internet, máy in, điều hòa…); bộ phận phát triển thị trường được trợ cấp
xăng xe; có chính sách hỗ trợ cán bộ nhân viên đi học nâng cao trình độ như bộ phận kinh
doanh được học các lớp đào tạo về kỹ năng mềm.
- Đội ngũ công nhân viên: được trang bị kiến thức cơ bản về các mặt hàng mà công ty
kinh doanh; đào tạo kỹ năng, bộ phận vận chuyển đều có chứng chỉ bằng lái xe phù hợp với loại
xe điều hành.
 Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
Công tác đào tạo được xây dựng khoa học, theo quy trình cơ bản:
- Đào tạo nhân viên mới: Xây dựng nội dung đào tạo khoa học, cơ bản cho nhân viên
mới.Bắt đầu từ việc nắm vững hệ thống giá trị cốt lõi của công ty đến những kiến thức cơ bản
về ngành thang máy, về chuyên môn nghiệp vụ.
- Đào tạo trong công việc: Là phương pháp đào tạo trực tiếp tại nơi làm việc, các nhân
viên sẽ được học hỏi lẫn nhau, học hỏi từ lãnh đạo, học hỏi từ những người có kinh nghiệm.
Luyện tập kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm , kỹ năng tổng hợp, phân tích ngay
trong thực tế công việc.
- Đào tạo ngoài công việc: Alphatech Việt Nam tổ chức những lớp bồi dưỡng, trau dồi
thêm kiến thức quản lý, kỹ năng làm việc hiệu quả, kiến thức ngành, ngoài giờ làm việc cho cán
bộ nhân viên công ty. Công ty còn cử nhân viên theo học những lớp học cho doanh nghiệp, bồi
dưỡng thêm về chuyên môn nghiệp vụ
-Đào tạo trong công việc: Sự cố vấn, kèm cặp của người có kinh nghiệm giúp nhân viên
mới của Alphatech Việt Nam nhanh chóng tiếp thu được nội dung đào tạo.
 Phương pháp quản lý nguồn lực vật chất:
 Hàng năm, văn phòng làm việc được trang bị và thay mới cơ sở vật chất cần thiết để
phục vụ cho môi trường làm việc của nhân viên như đầu tư thêm điều hòa, thay mới bàn ghế
làm việc.
6


 Với những thiết bị cơ sở vật chất đã cũ hơn như máy photo, máy fax, hay các công cụ
vận chuyển của công ty như oto, xe máy thì thường xuyên được tu sửa thay mới các linh kiện
theo định kỳ.
 Văn phòng công ty, nhà kho, nhà máy sản xuất thì được vệ sinh, quét dọn thường xuyên
để đảm bảo sức khỏe cho nhân viên, chất lượng thiết bị máy móc linh kiện, cũng như đảm bảo
môi trường làm việc lành mạnh.
2.3.Chiến lược, chính sách kinh doanh và chính sách cạnh tranh của công ty
Công ty cổ phần Alphatech luôn quan tâm đến chiến lược phát triển thương hiệu và nâng
cao chất lượng sản phẩm, giá thành, mẫu mã một cách toàn diện.
2.3.1.Chiến lược kinh doanh của công ty
Thang máy Atvin đặc trưng bởi khả năng vận hành ổn định – êm ái, an toàn, bền bỉ cùng
phong cách thiết kế hiện đại đã và đang trở thành sự lựa chọn số 1 của cộng đồng dân cư văn
minh. Sản phẩm thang máy Atvin đã được thị trường đón nhận một cách tích cực, đó chính là
minh chứng rõ ràng nhất cho thấy kết quả của sự chính trực, quyết tâm mang đến giá trị thực về
sản phẩm và dịch vụ của Alphatech Việt Nam. Trong hơn 7 năm xây dựng và phát triển, thang
máy Atvin đã thể hiện được sức sống bền bỉ, mãnh liệt thách thức mọi giới hạn. Và gốc rễ tạo
nên sức sống bền bỉ đó không gì khác chính là sự chính trực, đồng lòng, quyết tâm của đội ngũ
cán bộ, nhân viên tại Alphatech Việt Nam.
a)
Mang đến giá trị thực về sản phẩm và dịch vụ bằng sự trung thực và niềm tin
Với triết lý kinh doanh: “Tạo ra những giá trị thực về sản phẩm và dịch vụ. Trọng tâm và
tập trung vào thỏa mãn từng nhu cầu riêng của khách hàng. Hành động theo những tiêu chuẩn
cao nhất, tạo ra sự khác biệt vì người tiêu dùng. Hoạt động kinh doanh gắn liền với cống hiến
cho xã hội. Đem đến niềm hạnh phúc và tự hào về công việc cho cán bộ, nhân viên.”
b)
Tạo ra những giá trị thực về sản phẩm

Cung cấp sản phẩm với từng linh kiện, thiết bị lắp ráp có nguồn gốc xuất xứ rõ
ràng, của những công ty sản xuất có uy tín và năng lực trên thế giới.

Các sản phẩm được sử dụng các linh kiện, thiết bị được sản xuất với tiêu chuẩn
quốc tế và đã có sự kiểm định chất lượng của các cơ quan chuyên ngành cũng như đã có sự trải
nghiệm thực tế.

Thang máy Atvin là sản phẩm được tạo nên từ sự chính trực, đồng lòng, quyết tâm
của đội ngũ cán bộ nhân viên tại Alphatech Việt Nam. 100% Linh kiện, thiết bị cấu thành nên thang
máy Atvin đều có nguồn gốc tại các công ty thang máy hàng đầu thế giới, được gia công, lắp ráp
chính xác bởi hệ thống máy móc chính xác và đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm. Thang máy Atvin đã
được kiểm định và công nhận của hơn 1600 khách hàng trong và ngoài nước.
c)Tạo ra những giá trị thực về dịch vụ

Cung cấp dịch vụ nhanh chóng với đội ngũ kỹ thuật tốt nhất và giá thành hợp lý.

Với những hỏng hóc của linh kiện, thiết bị. Nếu như có thể sửa được và đảm bảo
an toàn cho người sử dụng thì bắt buộc phải sửa cho khách hàng. Không được cố tình hay có
dụng ý yêu cầu khách hàng thay thế linh kiện, thiết bị mới với mục đích thu lợi nhuận nhưng
tổn hao chi phí không đáng có của khách hàng.

7Chúng ta đã hứa với khách hàng thực hiện việc gì, vào thời gian nào bằng văn bản
hay bằng miệng thì dù bằng hình thức gì cũng phải nhất quán quan điểm và thực hiện cho khách
hàng.

Không chỉ là một sản phẩm đơn thuần, thang máy Atvin còn là một giải pháp tổng
thể tuyệt vời về thang máy, đảm bảo tiết kiệm tối đa chi phí sử dụng của khách hàng.
d)
Trọng tâm và tập trung vào khách hàng
Chính việc coi “Khách hàng” là “Trọng tâm” cho nên mỗi cách thức xây dựng hay tổ chức để
lấy Khách hàng làm căn bản. Để trở thành một hệ thống vì Khách hàng. Alphatech Việt Nam “tập
trung” tất cả các nguồn lực của công ty để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.Tập trung một cách
nghiêm túc và thực thi việc thỏa mãn nhu cầu và mong muốn của khách hàng tốt nhất.
e)
Tiên phong thay đổi, liên tục cải tiến, sáng tạo ra giá trị khác biệt

Với tâm niệm phải tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp, thúc đẩy tính
sáng tạo và nỗ lực của con người, Alphatech Việt Nam đã tiên phong thay đổi, liên tục cải tiến,
sáng tạo ra những giá trị khác biệt. Không bằng lòng với những kết quả đã đạt được, Alphatech
Việt Nam đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ để không ngừng thỏa mãn những nhu cầu
ngày càng lớn của khách hàng. Đây là nỗ lực để trở thành doanh nghiệp dẫn dắt thị trường và
tiên phong trong sự thay đổi.

Sáng tạo ra giá trị khác biệt. Chỉ có khác biệt mới tồn tại, không có sự khác biệt
nghĩa là chết. Alphatech Việt Nam luôn thể hiện tư tưởng sáng tạo giá trị khác biệt khắp mọi
nơi, mọi hoạt động công việc của tổ chức. Theo đuổi sự đam mê sáng tạo giá trị khác biệt.
Alphatech Việt Nam luôn trân trọng và tôn vinh những ý tưởng nhỏ nhất, hiện thực hóa những ý
tưởng sáng tạo không chỉ của riêng chúng ta mà của cả khách hàng.
f)
Luôn lắng nghe và thấu hiểu khách hàng theo cách hoàn hảo nhất
Luôn luôn đặt lợi ích của khách hàng song song với lợi ích của doanh nghiệp, tập trung
thỏa mãn từng mong muốn của khách hàng lên hàng đầu
2.3.2.Chính sách kinh doanh của công ty

Khi hầu hết các công ty trên thang máy trên thị trường tập trung vào mở rộng thị
trường, tăng doanh số thì chúng tôi lại tập trung thỏa mãn từng yêu cầu dù là nhỏ nhất của
khách hàng. Sự chính trực thể hiện ở: Luôn giữ đúng lời hứa, lịch hẹn với khách hàng, thực hiện
nghĩa vụ và coi khách hàng là trọng tâm, mỗi sản phẩm được mang đến cho khách hàng được
thực hiện như của chính gia đình mình. Chúng tôi hiểu rằng: ”Muốn trở thành một doanh
nghiệp phát triển bền vững và trường tồn theo thời gian. Alphatech Việt Nam phải đề cao đạo lý
hàng đầu. Sự trung thực, chính trực trong mọi phương diện kinh doanh là yếu tố để cho cộng
đồng xã hội tin yêu”.

Luôn luôn đặt lợi ích của khách hàng song song với lợi ích của doanh nghiệp, tập
trung thỏa mãn từng mong muốn của khách hàng lên hàng đầu. Mọi mong muốn, yêu cầu của
bạn sẽ được phản ánh trực tiếp đến Trung tâm chăm sóc khách hàng với phương châm:
 Duy nhất 1 lần. Chỉ cần một lần thông báo, ngay lập tức chúng tôi thực hiện theo đúng
lời hứa hay lịch hẹn.
 3 giờ là phản hồi nhanh chóng phương án khắc phục trình trạng thiết bị làm ảnh hưởng
đến chất lượng hoạt động của thang máy.

8


 Không bỏ sót. Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng được thực hiện chuẩn theo đúng hợp đồng và
cam kết “tuyệt đối không bỏ sót”.
Alphatech Việt Nam xem mỗi sản phẩm và dịch vụ như chính của gia đình mình.Cho nên
chúng ta luôn phát huy tinh thần tận tâm, tận tụy, bảo vệ những giá trị mình tạo dựng nên.Có
xem như chính của bản thân mình thì mới thể hiện tinh thần giữ gìn, đề cao và mong muốn
những điều tốt nhất.Và đưa đến những giá trị cao nhất cho khách hàng.Khẳng định niềm tin cậy
của khách hàng.
Chính những điều này, đã tạo nên một sản phẩm thang máy Atvin có sức sống bền bỉ,
thách thức mọi giới hạn và thay đổi tiêu chuẩn về thang máy gia đình chất lượng tại Việt Nam.
2.3.3.Chính sách cạnh tranh của công ty

Công ty Alphatech luôn thực hiện chính sách cạnh tranhdựa trên chất lượng sản
phẩm là hàng đầu. Trong chính sách cạnh tranh về chất lượng của công ty cũng đã nêu rõ:
“Alphatech nỗ lực làm hài lòng khách hàng thông qua quá trình cải tiến liên tục chất lượng sản
phẩm và dịch vụ mà công ty cung cấp”. Với phương châm luôn luôn lắng nghe và sẵn sàng chia
sẻ ý kiến của khách hàng để tạo ra những sản phẩm thỏa mãn mọi nhu cầu, hệ thống quản lý
chất lượng của công ty có một quy trình hướng dẫn, theo dõi, thu thập và xử lý thông tin của
khách hàng thông qua các dịch vụ như sửa chữa và bảo hành sản phẩm, giải quyết khiếu nại về
chất lượng sản phẩm.

Trên thị trường sản xuất và kinh doanh các sản phẩm dịch vụ về thang máy, sản
phẩm của công ty Alphatech có đối thủ cạnh tranh là các sản phẩm của các công ty khác như:
công ty cổ phần thang máy Tân Tiến, công ty TNHH thang máy Phúc Thành, công ty cổ phần
thang máy trường thành ,... Trong số đó, giá cả sản phẩm của Alphatech luôn được đánh giá tốt
so với giá các sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh. Alphatech chú trọng đầu tư để đảm bảo và
phát triển chất lượng sản phẩm cao nhất.100% linh kiện, thiết bị cấu thành nên thang máy Atvin
đều có nguồn gốc tại các công ty thang máy hàng đầu thế giới, được gia công, lắp ráp chính xác
bởi hệ thống máy móc chính xác và đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm. Dịch vụ chăm sóc phục vụ
khách hàng được khách hàng đánh giá khá cao và có tác động tích cực đến sự phát triển của
công ty trong nhiều năm trở lại đây.Cùng với chính sách về chất lượng thì chính sách về giá cả
và tối thiểu hóa chi phí kho, vận chuyển cũng được công ty xem trọng và là một trong những
nhân tố quyết định trong chính sách cạnh tranh của công ty đảm bảo các sản phẩm cung cấp cho
khách hàng với giá hợp lý nhất và tốt nhất. Đối với các khách hàng lâu năm và khách hàng lớn
công ty cũng có những chế độ ưu đãi khác nhau nhằm tạo dựng quan hệ hợp tác lâu dài và hiệu
quả với các đối tác. Công ty liên tục cập nhật thông tin thị trường, thị hiếu người tiêu dùng để
cung cấp các sản phẩm chất lượng, đẹp, đa dạng phù hợp với nhu cầu ngày càng cao của người
tiêu dùng.

3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI VÀ THỊ TRƯỜNG CỦA
CÔNG TY ALPHATECH VIỆT NAM
Công ty Alphatech Việt Nam có hướng kinh doanh chính về sản xuất, thiết kế và thi công
các dịch vụ liên quan đến thang máy,đây là một lĩnh vực còn khá mới mẻ và đầy tiềm năng ở
Việt Nam. Vì vậy, đòi hỏi công ty phải có nguồn lực mạnh, chính sách quản lý phù hợp, ứng
dụng khoa học kỹ thuật nhanh nhạy để theo kịp nhu cầu của thị trường.

9


3.1.Thực trạng hoạt động thương mại của công ty
Các thiết bị linh kiện sản xuất thang máy của công ty được nhập khẩu từ nước ngoài để có
thể tạo ra những sản phẩm tốt nhất,chất lượng nhất đến tay người tiêu dùng. Các sản phẩm được
công ty cổ phần Alphatech mua có xuất xứ từ các thị trường có danh tiếng trong lĩnh vực chế
tạo sản xuất máy móc nói chung và trong lĩnh vực sản xuất linh kiện thang máy nói riêng như
Nhật Bản, Italia, Hàn Quốc, Thái Lan,Trung Quốc,...
3.1.2.Thực trạng hoạt động bán hàng của công ty
Dưới đây là bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 3 năm gần đây
2014, 2015, 2016
Bảng 2: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ 2014 – 2016

Chỉ tiêu

Tổng doanh
thu
Tổng chi phí
Lợi nhuận
trước thuế
Khoản nộp
NSNN
Lợi nhuận
sau thuế

So sánh
2015/2014
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Chênh
(triệu
(triệu
(triệu
lệch
Tỷ lệ
đồng)
đồng)
đồng)
(triệu
(lần)
đồng)

So sánh
2016/2015

49840

75748

111670

25908

1,52

35922

1,47

39697,56

59500,05

86209,24

19802,49

1,5

29709,19

1,45

10142,44

16247,95

25460,76

6105,51

1,6

9212,81

1,57

2231,34

3574,55

5601,37

1343,21

1,6

2026,82

1,57

7911,1

12673,4

19859,39

4762,3

1,6

7186

1,57

Chênh
Tỷ lệ
lệch (triệu
(lần)
đồng)

Nguồn:Phòng kinh doanh công ty cổ phần ALphatech Việt Nam
Căn cứ vào bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh có thể nhận thấy:
- Giai đoạn từ năm 2014- 2016 công ty cổ phần Alphatech VIệt Nam có được mức doanh
thu cao. Năm 2014 mức doanh thu của công ty là 49840 triệu đồng. Năm 2015 do sự chuyển
mình đầy tích cực của nền kinh tế của nền kinh tế như lạm phát được đẩy xuống mức thấp nhất
trong nhiều năm qua cụ thể là tỷ lệ lạm phát năm 2015 chỉ còn 0,6%,bên cạnh đó là sự thay đổi
tích cực về tín dụng và lãi suất cũng như các chính sách điều hành tỷ giá hợp lý ngân hàng nhà
nước đã tạo một tiển đề, một điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần
Alphatech Việt Nam. Sự thay đổi được biểu hiện qua số liệu trên, doanh thu năm 2015 cao hơn
năm 2014, tăng 1,52 lần tương ứng tăng 25908 triệu đồng. Đến năm 2016, khi nền kinh tế vẫn
giữ được sự ổn định cộng với sự nhanh nhạy nắm bắt thị trường, công ty vẫn duy trì các khách
hàng lâu năm và không ngừng tìm hướng đi mới thì doanh thu công ty đã tăng lên đáng kể và
10


còn vượt mức doanh thu năm 2015. Doanh thu năm 2016 là 111670 triệu đồng, tăng 1,47 lần so
với năm 2015
-Dựa vào bảng số liệu trên, ta thấy tổng chi phí của công ty trong quá trình hoạt động tăng
lên trong giai đoạn năm 2014-2016. Cụ thể hơn, chi phí bỏ ra cho một đơn vị sản phẩm ngày
càng tăng. Điều này có một phần nguyên nhân từ mức lạm phát của thế giới nói chung và Việt
Nam nói riêng tăng lên trong cùng kỳ,cũng như việc công ty nhập thêm máy móc thiết bị công
nghệ cao để nâng cao hiệu quả sản xuất,kinh doanh. Chính vì những yếu tố trên, lợi nhuận công
ty thu được qua các năm có sự biến động không nhỏ. Tính trong năm 2015, lợi nhuận sau thuế
là 12673,4 triệu đồng, tăng 1,6 lần so với năm 2014, cao hơn lợi nhuận sau thuế của năm 2014
là 4762,3triệu đồng; ngược lại, thấp hơn lợi nhuận sau thuế năm 2016 là 7186 triệu đồng.
- Cùng với những nỗ lực, cố gắng của toàn thể Ban lãnh đạo và các cán bộ công nhân viên,
Công ty đã được sự phát triển ổn định, khẳng định được mình trên thị trường. Sự phát triển đó
được chứng minh bằng kết quả kinh doanh của Công ty với doanh thu tăng dần qua các năm.
Bảng 2.1: Doanhthu tiêu thụ sản phẩm chính của công ty (2014-2016)
(Đơn vị: triệu đồng)
Sản phẩm
Thang máy Atvin
Thang máy lồng
kính
Thang máy gia
đình
Một số dịch vụ
khác
Tổng doanh thu

Năm 2014
Kế hoạch Thực tế
22.000
16.000

20.450
15.600

Năm 2015
Kế
Thực tế
hoạch
32.000
34.540
20.000
24.560

Năm 2016
Kế
Thực tế
hoạch
50.000
62.740
28.000
30.360

4.000

3.680

6.000

5.630

6.400

7.590

8.000

10.040

12.000

11.018

15.600

10.980

50.000
49.840
70.000
75.748
100.000 111.670
Nguồn: Phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Alphatech Việt Nam
Từ bảng trên ta có thể thấy rằng, thang máy Atvin và thang máy lồng kính là 2 mặt hàng
chủ lực của công ty, 2 mặt hàng này được kỳ vọng doanh thu lớn song nhìn chung chúng chưa
đạt được doanh thu như kỳ vọng. Doanh thu thang máy Atvin năm 2014 chưa đạt được yêu cầu
đề ra, doanh thu mới chỉ đạt được xấp xỉ 91% so với chỉ tiêu. Có lẽ Alphatech đã đề ra chỉ tiêu
quá cao đối với mặt hàng này,khi đây là mặt hàng tạo nên sự khác biệt cho công ty Alphatech
Việt Nam. Ta có thể thấy điều này vào năm 2011, khi mà chỉ tiêu đề ra đối với doanh thu thang
máy Atvin vẫn được nâng cao đến 45% với sự kỳ vọng của một sản phẩm tạo nên thương hiệu
cho công ty và đúng như kỳ vọng thì doanh thu thực tế của thang máy Atvin năm 2015 đã tăng
11


vượt trội,cán mốc 34,54 tỷ đồng vượt mức chỉ tiêu hơn 2 tỷ đồng.Và để đạt được kết quả trên
thì không chỉ phụ thuộc vào sự nỗ lực của toàn công ty mà còn có yếu tố cực kỳ quyết định đến
từ những bước chuyển mình đầy tích cực của nền kinh tế nước ta năm 2015
Dễ dàng nhận thấy, năm 2014 công tác dự báo doanh thu của công ty chưa thực sự tốt, các
sản phẩm có lợi thế lại không thực sự được đề cao. Như vậy, Alphatech Việt Nam cần có những
chiến lược thích hợp để đầu tư và phát triển hơn nữa các sản phẩm dịch vụ có lợi thế cạnh tranh
của mình.
Năm 2016 là một năm nền kinh tế phát triển và tăng trưởng tương đối ổn định,ít biến động
và sóng gió.Đây là một điều kiện thuận lợi cho những công ty như Alphatech Việt Nam đẩy
mạnh những lợi thế của mình từ tiền đề năm 2015, hầu hết các chỉ tiêu đề ra đều đạt được kết
quả tương đối tốt, chỉ có cá sản phẩm về dịch vụ mới chỉ đạt trên 70% so với chỉ tiêu đề ra
Nhìn chung, với tiềm lực của Alphatech, công ty hoàn toàn có thể đạt được mức lợi nhuận
nhiều hơn. Để được như vậy, công ty cần tích cực khai thác thị trường và tìm kiếm khách hàng
để tăng doanh thu theo từng lĩnh vực từ đó tăng lợi nhuận của công ty. Hơn nữa, tùy thuộc vào
tình hình thị trường và thị hiếu của khách hàng mà Alphatech cần phải có những chiến lược
kinh doanh theo từng thời kỳ sao cho thích hợp
3.1.3.Thực trạng hoạt động dự trữ vận chuyển của công ty
Công ty hiện có nhiều nhà kho để lưu trữ thang máy và linh kiện tại nhiều tỉnh thành như
Hưng Yên,Hà Nội,Kho ở Hưng yên,Hà nôi,Bắc ninh, Thái nguyên,Bắc Giang, Hồ Chí
Minh.Mỗi nhà kho có diện tích khoảng 500 m2,3 xe chở hàng Hyundai HD72- 3.5T thùng lửng
để vận chuyển sản phẩm thiết bị thang máy. Khi vận chuyển công ty phải thuê thêm xe chở
hàng để phục vụ thêm nhu cầu vận chuyển của công ty

3.2.Thực trạng thị trường của công tycổ phần Alphatech Việt Nam
3.2.1.Thị trường đầu vào của công ty
Bảng 3: Tỷ trọng nhập khẩu nguyên liệu từ năm 2014 – 2016
Quốc gia

Tỷ trọng nhập khẩu nguyên vật liệu

Trung Quốc
Nhật Bản
Ý
Thái Lan
Malaysia
Hàn Quốc

2014
50%
5%
10%
25%
15%
5%

2015
45%
7%
13%
25%
15%
5%

2016
40%
10%
18%
13%
10%
9%

Nguồn: Phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Alphatech Việt Nam
12


Nguồn hàng của công ty Alphatech -100% linh kiện thiết bị được nhập khẩu từ nước ngoài
với những thương hiệu nổi tiếng như Mitshubisi nhật bản, Fuji nhật bản, Montanari Italia, Torin
Trung Quốc, Nippon Malaysia …Với nhưng linh kiện hiện đại và có chất lượng cao,công ty
Alphatech luôn mang đến cho người tiêu dung những sản phẩm thang máy tốt nhất
Từ bảng trên ta có thể thấy được các linh kiện thang máy của công ty điều được nhập khẩu
từ những quốc gia có nền công nghiệp sản xuất các sản phẩm công nghệ cao hàng đầu thế giới
với bộ máy dây chuyền hiện đại.
Từ năm 2014 đến năm 2016 Alphatech đã tập trung hơn và hướng tới việc đẩy cao nhập
khẩu các sản phẩm linh kiện từ Nhật Bản,Hàn Quốc và Italia ,3 quốc gia hàng đầu thế giới về
sản xuất các thiết bị máy móc. Tỷ trọng nguyên vật liệu được nhập từ Nhật Bản tăng đều theo
các năm,từ năm 2014 đến 2015 tỷ trọng tăng từ 5% đến 7% và từ năm 2015 đến năm 2016 thì
tăng từ 7% đến 10%.Cùng với đó tỷ trọng nguyên vật liệu được nhập từ Italia từ năm 2014 đến
2015 tăng từ 10% đến 13% và từ năm 2015 đến năm 2016 thì tăng từ 13% đến 18%.Còn đối với
Hàn Quốc thì từ năm 2015 đến năm 2016 mới có những sự thay đổi rõ rệt khi tỷ trọng các sản
phẩm được nhập từ Hàn Quốc tăng từ 5% đến 9%
Các thị trường như Trung Quốc, Thái Lan và Malaysia tuy chiếm tỷ trọng lớn trong các thị
trường mua hàng của ALphatech nhưng đang có xu hướng giảm dần do nhiều yếu tố về giá
cả,chất lượng cũng như môi trường chính trị và xã hội.Tỷ trọng linh kiện nhập khẩu từ Trung
Quốc có xu hướng giảm dần, từ năm 2014 đến năm 2016 giảm từ 50% xuống 40%.Còn đối với
các thị trường đầu vào là Malaysia và Thái Lan thì bắt đầu từ năm 2015 mới có những sự thay
đổi rõ rệt khi tỷ trọng nhập khẩu ở 2 khu vực này giảm xuống làn lượt từ 25% xuống 13% và
15% xuống 10%
3.2.2.Thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty
Bảng 4:Cơ cấu thị trường theo khu vực của công ty từ năm 2014 - 2016
Thị trường

Miền bắc
Miền trung
Miền nam
Nước ngoài (Lào)

2014
Doanh
thu(triệ
u đồng)
39373,6
2492
6479,2
1495,2

2015

2016

Tỷ
Doanh
Tỷ trọng
Doanh
Tỷ trọng
trọng
thu
thu
(%)
79
61355,88
81
93802,8
84
5
3029,92
4
4466,8
4
13
10604,72
14
11167
10
3
757,48
1
2233,4
2
Nguồn: Phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Alphatech Việt Nam
13


Từ bảng 4 ta thấy, thị trường chủ yếu của công ty là thị trường miền Bắc, thị trường này
chiếm tới khoảng trên 80% tỷ trọng sản phẩm được bán ra của công ty Alphatech Việt Nam.
Thịtrường miền Nam chiếm tỷ trọng nhỏ hơn và nhỏ nhất là thị trường miền Trung. Điều nàycó
thể giải thích là do công tác tìm hiểu các thị trường miền Trung và miền Namcòn gặp nhiều khó
khăn do thiếu thông tin và mạng lưới văn phòng đại diện. Mặt khác, việc mở rộng thị phần vào
khu vực phía Nam vấp phải sự cạnh tranh gay gắt của các thương hiệu thang máy có tên tuổi cả
trong và ngoài nước. Ta nhận thấy tỷ trọng của thị trường miền bắc tăng dần qua các năm: từ
79% năm 2014 lên 81% năm 2015 và đạt 84% năm 2016. Điều này thể hiện nỗ lực và quyết tâm
của công ty trong việc tập trung vào thị trường thế mạnh của mình

4:TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG CỤ VÀ CHÍNH SÁCH,KINH TẾ,THƯƠNG
MẠI HIỆN HÀNH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY
ALPHATECH VIỆT NAM
4.1.Chính sách thuế xuất nhập khẩu
Hiện Bộ Tài Chính cho biết theo biểu giá thuế nhập khẩu thì hiện nay các mặt hàng thang
máy nâng hạ theo chiều đứng, bao gồm thang máy kiểu dân dụng, thang máy sử dụng trong xây
dựng, thang máy nâng hạ các loại khác đều được quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi
bằng 10% , trong khi đó khung thuế suất được Quốc Hội quy định là 0 – 10%.
Tác động tích cực: mức thuế nhập khẩu cho các mặt hàng thang máy nâng hạ được quy
định mức cao nhất có thể, đây là điều kiện để bảo hộ cũng như hỗ trợ cho doanh nghiệp sản xuất
thang máy trong nước có nhiều cơ hội phát triển hơn nữa và cụ thể là Alphatech. Chính sách này
làm cho các công ty kinh doanh mặt hàng thang máy nước ngoài gặp bắt lợi so với các doanh
nghiệp kinh doanh thang máy trong nước
Tác động tiêu cực: Tuy Alphatech là một công ty kinh doanh thang máy trong nước
nhưng sản phẩm thương hiệu của công ty là thang máy Atvin thì lại được chế tạo từ 100% linh
kiện được nhập khẩu từ nước ngoài và lẽ đương nhiên Alphatech cũng bị chịu những tác động
xấu đến từ việc thuế xuất nhập khẩu thang máy cao, như việc phải mất nhiều chi phí hơn cho
hoạt động nhập khẩu linh kiện của mình
4.2.Chính sách thuế thu nhập
Cụ thể, từ ngày 01/01/2016, những trường hợp thuộc diện áp dụng thuế suất thuế thu nhập
doanh nghiệp (TNDN) 22% sẽ chính thức được áp dụng thuế suất 20%, tương tự thuế suất thuế
TNDN 20% đối với quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô giảm xuống còn 17%.
Trước đó, thuế suất thuế TNDN áp dụng chung cho các doanh nghiệp vẫn là 22%. Riêng đối với
doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng (bao gồm cả hợp tác xã, đơn vị sự

14


nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ), mức thuế suất thuế TNDN được áp
dụng là 20%.
Tác động tích cực:Đây là một thuận lợi lớn đối với công ty cổ phần Alphatech khi công
ty có thể giảm bớt được chi phí kinh doanh, từ đó nâng cao nâng cao doanh thu và lợi nhuận
Tác động tiêu cực: Các đối thủ cạnh tranh của Alphatech cũng sẽ được hưởng những lợi
thế nhất định từ chính sách này, gia tăng khó khăn cho Alphatech trêm thị trường kinh doanh
thang máy
4.3.Chính sách hỗ trợ thang máy nội địa

Nhà nước thực hiện chính sách ưu tiên sử dụng thang máy trong nước, lựa chọn
các đơn vị cung cấp thang máy nội địa chất lượng để phục vụ cho các công trình vốn đầu tư
ngân sách của nhà nước

Những chính sách, quy định đưa ra nghiêm ngặt trong việc kiểm định, kiểm tra
chất lượng thang máy

Chính sách sử dụng hàng Việt Nam không chỉ được áp dụng ở những ngành liên
quan tới đời sống mà đối với ngành công nghiệp thang máy cũng có những ưu tiên, chú trọng
hợp lý

Đồng thời, để Đưa ra những chính sách hợp lý để thúc đẩy, hỗ trợ cho sự phát
triển của thang máy nội địa trong tình hình thị trường thang máy ngày càng sôi động và cạnh
tranh cao.
Tác động tích cực: Nhà nước thực hiện chính sách ưu tiên sử dụng thang máy trong nước,
lựa chọn các đơn vị cung cấp thang máy nội địa chất lượng để phục vụ cho các công trình vốn
đầu tư ngân sách của nhà nước là cách tạo điều kiện cho thang máy nội địa phát triển và đặc biệt
là đối với Alphatech, cũng như giảm tỉ lệ nhập khẩu đồng thời tiết kiệm chi phí cho ngân sách
nhà nước hiệu quả nhất
Những chính sách, quy định đưa ra nghiêm ngặt trong việc kiểm định, kiểm tra chất lượng
thang máy để sản phẩmthang máy nội địa dần khẳng định được vị thế của mình trên thị trường
Tác động tiêu cực: Tăng tính cạnh tranh trên thị trường thang máy ,tuy Alphatech được hưởng
nhiều thuận lợi nhưng những đối thủ của Alphatech là những công ty sản xuất thang máy trong
nước cũng có những lợi thế to lớn từ những chính sách hỗ trợ trên
5. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT
Trên cơ sở về thực trạng thương mại và thị trường tại công ty, tôi thấy còn một số vấn đề
cần giải quyết như sau:

15


 Thứ nhất,thị trường tiêu thụ của công ty Alphatech Việt Nam còn nhiều vấn đề bất cập
như việc thị trường tiêu thụ gần như chỉ tập trung ở khu vực phía bắc và cụ thể hơn là thành
phố Hà Nội.Công ty chưa thể đẩy mạnh việc mở rộng thị trường sang các khu vực tiềm năng
khác do nhiều nguyên nhân trong công tác tìm hiểu thị trường,nắm bắt thông tin về thị hiếu
cũng như nhu cầu của người tiêu dùng và dự báo nhu cầu của người tiêu dùng chưa tốt.Công ty
cũng chưa thực sự tận dụng và phát huy được thế mạnh về sản phẩm thương hiệu của mình là
thang máy atvin, doanh thu từ sản phẩm thế mạnh của công ty chưa đáp ứng lại kỳ vọng ban
đầu.Các linh kiện sản xuất thang máy được nhập khẩu từ nước ngoài về lâu dài sẽ hạn chế lợi
nhuận của công ty do các chính sách ưu tiên cho các sản phẩm được tạo ra trong nước sẽ gây
khó khăn cho công ty
 Thứ hai, công ty cần đẩy mạnh hơn nữa công tác phục vụ nhu cầu của khách hàng tốt
hơn nhằm mở rộng thương hiệu và quy mô bán hàng đồng thời đẩy mạnh công tác marketing,
tích cực quảng cáo nhiều hơn trên các phương tiện truyền thanh, truyền hình như đài báo, tivi…
không phải chỉ dừng lại quảng cáo, quảng bá trên các mạng xã hội và các website khác. Ngoài
ra, công ty cũng nên phối kết hợp với các công ty truyền thông, tổ chức các sự kiện nhằm
quảng bá hình ảnh công ty. Nhìn chung, công tác tuyên truyền của Alphatech Việt Nam còn
nhiều hạn chế.
 Thứ ba, Công ty Công ty Cổ phần Alphatech Việt Nam có quy mô rộng khắp cả nước
nhưng cơ cấu lại không đồng đều. Các trụ sở tập trung ở thành phố lớn là thành phố Hồ Chí
Minh và thành phố Hà Nội, và thành phố Đà Nẵng. Như vậy, công ty khá khó tiếp cận được
những khách hàng nằm ngoài khu vực các trụ sở khi họ có phát sinh nhu cầu.
 Thứtư, công ty cần tuyển dụng, đào tạo nhiều nhân viên có kinh nghiệm, kỹ năng làm
việc theo nhóm, thái độ làm việc thân thiện, hoàn đồng để có thể thỏa mãn tối đa nhu cầu của
khách hàng.
 Thứ năm là tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Alphatech Việt Nam
trong thời gian gần đây còn gặp nhiều khó khăn đặc biệt là yếu tố chi phí đầu vào, nguồn tiếp
cận vốn, tình hình tài chính của công ty nói riêng và các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam
nói chung. Xét trên tầm vĩ mô, nền kinh tế Việt Nam còn nhiều bất ổn kéo dài, lạm phát cao,
tăng trưởng suy giảm, số doanh nghiệp ngừng hoạt động tăng; nợ công tăng nhanh
Phần 6. ĐỀ XUẤT TÊN ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN
Sau khi thực tập tại công ty và tìm hiểu về tình hình kinh doanh tại công ty cổ phần
Alphatech Việt Nam. Tôi xin đề xuất hướng đề tài khoá luận như sau:

16


Đề tài 1: Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm thang máy Atvin của công ty
Cổ phần Alphatech Việt Nam – Bộ môn Quản lý kinh tế
Đề tài 2: Giải pháp phát triển thương mại sản phẩm Thang máy Atvin của công ty Cổ
phần Alphatech Việt Nam trên thị trường miền Bắc – Bộ môn Quản lý kinh tế

17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×