Tải bản đầy đủ

bài tập ứng suất kéo theo giản đồ

Bài Giải.
a. Modun đàn hồi của vật liệu là
Dóng thước tại điểm bất kì ta xác định được
Độ dãn 0.002 thì có ứng suất là 150Mpa
Theo sơ đồ thì ứng suất chảy của vật liệu là 250Mpa
∆σ 150.106
E=
=
= 0.75.1011 ( N / m)
∆ε
0.002

b, Ứng suất chảy

σ 0.002 =

250 Mpa
c, tải Trọng tối đa đặt lên sợi dây có đường kính 12.8mm là :


Fmax


σ b 450.106
=
=
= 57,9 KN
S0
.π d 2 4

d.Tính độ dãn dài của sợi dây chiều dài ban đầu là L=250mm khi chịu lực ứng
suất 345Mpa

∆σ (345 − 250).106
∆ε =
=
= 0.0012
11
E
0.75.10
Ta có biến dạng bao gồm biến dạng dư và phần biến dạng đàn hồi
Vậy độ giãn dài sau khi chịu kéo là:

∆l = (0.002 + 0.00126).250 = 0.815mmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×