Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu các nhân tố tác động đến đầu tư tài sản của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tiểu vùng Tây Bắc (Luận án tiến sĩ)

013456789

6
6
3
494
97


6
349959

59

134!"9#7634$%&

'
4
4
(
)3
*0+9

,-5
4!.
3 
49/03 3

 1401212


013456789

6
6
3
494
97
6
349959

59
134!"9#7634$%&

'
4
4
(
)3
*0+9

9*3 ,
49-.3 3
/0!,1234546
785
4!9
:;<=>?@ !K
/4

5K
!K%L3/4 14.5454


1

2346789
7

1111 !" !#"$%

1&'()*"+&+!*""1,-.+#
1 1/'
"1
.,01 !"!#"$%
2

34567895:;4<555555=>?:;55555555:@A5BCBC5
DEFGHIJKLFHE
9MNOEPQRH7HE


11

2346789


111111 !"1#1$%
&'1(
)1*+%,-.1$&/'/0!%1'1(.1$23 145#
671#/89 14-/!1$:1;'/11<%=1$%>?11$@1A:
1B1
/+%#
@(>:C1D%E
111
?87FG81*CH%HI11#/C1
-J
0E
KL!1.C 0EM!NOL!13P
11;%%7*C1$
@
-J1
/H%,+%#
@Q1$%>#E
11#89RS ,=#T0U!&1$ 1
NG! @RS%*TU!1R%N1$:91-/!1$:'1#T1;%V:
1-P1$%CW

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×