Tải bản đầy đủ

BÀI PHÁT BIỂU NQ 26 về TAM NÔNG

Kính thưa quí vị đại biểu!
Kính thưa các đồng chí chủ trì hội nghị!
Kính thưa các đồng chí về tham dự hội nghị.
Được sự cho phép của chủ trì hội nghị tham luận tại hội nghị tổng kết 10 năm
thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW khóa X, Nghị quyết 22 và sơ kết chỉ thị 05.
Lời đầu tiên Thay mặt Ban Chấp hành Hội Nông dân xã, xin được gữi tới quí
vị đại biểu các đồng chí về tham dự hội nghị lời chúc sức khỏe, lời chào kính trọng
nhất.
Kính thưa quí vị Đại biểu
Đảng ta xác định Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược quan
trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mục tiêu của quá trình phát triển
nông nghiệp, nông thôn là không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của
dân cư nông thôn, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quá trình công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước; trong đó, phát triển sản xuất nông nghiệp là then chốt, xây
dựng nông thôn mới là căn bản, nông dân giữ vai trò là chủ thể. Trên 80% dân số là
lực lượng lao động trực tiếp sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
và các ngành nghề; kinh tế nông nghiệp có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng đối với
phát triển kinh tế - xã hội. Nhận thức rõ vị trí, vai trò của nông dân, Đảng ta đã xác
định rõ mục tiêu, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo động lực thúc đẩy
phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.
Với sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, các ban ngành, luôn sát cánh cùng

với nhân dân, ngành nông nghiệp đã cụ thể hóa Nghị quyết thành nhiều Chương
trình, Đề án, Kế hoạch; tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện; trọng tâm là tổ chức thực
hiện Đề án “Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển
bền vững” và Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt được một
số kết quả cụ thể như sau:
1. Tổ chức quán triệt, thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức tới cán
bộ Đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa,
phương châm, nội dung của nghị quyết. Trên cơ sở Hội đã phối hợp UBMTTQ các tổ
chức chính trị xã hội cùng với ngành nông nghiệp tham mưu trình các cấp ủy Đảng
các chính sách hỗ trợ cho nông dân như: hỗ trợ lãi suất mua phân bón trả chậm, bình
quân hàng năm trên 10 triệu đồng, hỗ trợ giống, cây trồng sản xuất trị giá hàng trăm
triệu đồng, có chính sách hỗ trợ giống cây ăn quả, hệ thống tưới cho nhân dân xây
dựng vườn mẫu, chỉnh trang, cải tạo vườn tạp.
2. Tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch và cơ cấu sản xuất trên cơ sở
phát huy lợi thế địa phương, nhu cầu thị trường, trên cơ sở đó đã tập trung chỉ đạo
sản xuất phát triển các sản phẩm chủ lực là lợi thế của địa phương. Xây dựng đề án
giảm nghèo về chăn nuôi bò sinh sản cho các hộ dân tham gia.


3. Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ, nâng cao
hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp thuộc ngành nông nghiệp; phát triển các mô
hình hợp tác xã, tổ hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, đồng thời đã xây dựng
nhiều mô hình trong nông nghiệp, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Các ngành nghề
tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ đã thu hút được nhiều lao động nông thôn tham gia.
4. Tăng cường công tác chuyển giao và ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào
sản xuất, chú trọng chọn và đưa các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất
lượng và giá trị để phục vụ cho sản xuất; phát triển các quy trình sản xuất nông lâm
thủy sản sử dụng hiệu quả vật tư để đạt năng suất cao, đảm bảo an toàn vệ sinh thực
phẩm;...Nhiều mô hình sản xuất ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến đã đem lại thu
nhập cao như mô hình trồng rau thủy canh của HTX an Tam Fam, mô hình nuôi tôm
công nghệ cao của HTX CCB Huệ Kiên, mô hình nuôi Lợn thương phẩm của HTX
Hải Yên ... Đã chủ động đưa các giống mới có năng suấ vào thâm canh sản xuất như
giống Lúa PTE1, XT28; giống Lạc L20, L14, L23, QT10 ... Các mô hình vườn mẫu
trong xây dựng NTM ở các khu dân cư được người dân tham gia. Ngoài ra hội còn
phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức tập huấn, tư vấn về khoa học kỹ thuật
cho nhân dân.
5. Thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp và nâng cao hiệu
quả quản lý, sử dụng đầu tư công; thu hút nguồn lực xã hội
Khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải và nợ đọng xây dựng cơ bản; từng bước
điều chỉnh vốn đầu tư công cho các công trình phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp,


ưu tiên cho lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, như các công trình thủy lợi, giao thông nội
đồng; tăng cường quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, đảm bảo an toàn vệ sinh
thực phẩm. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã nhận được sự đồng thuận cao,
sự tham gia, đóng góp nguồn lực của cộng đồng doanh nghiệp và người dân.
*** Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được trên, việc triển khai thực
hiện Nghị quyết và xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua đang bộc lộ
những hạn chế, yếu kém, đó là:
- Quá trình phát triển sản xuất những năm gần đây kém bền vững, thiên tai,
dịch bệnh và cơ chế thị trường trong và ngoài nước đã ảnh hưởng đến sản xuất nông
nghiệp.
- Chất lượng, khả năng cạnh tranh và hiệu quả sản xuất của nhiều loại nông sản
còn thấp, hiệu quả chưa cao.
- Đổi mới tổ chức sản xuất còn nhiều bất cập, chưa theo kịp yêu cầu của nền
sản xuất hàng hóa lớn; các mô hình THT, HTX, liên kết trong sản xuất chưa mang
lại hiệu quả; kinh tế hộ nhỏ lẻ, ruộng đất sản xuất manh mún ảnh hưởng đến quá
trình sản xuất.
- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt thấp hơn mục
tiêu đề ra. Mức độ thực hiện xây dựng khu dân cư mẫu còn chậm, chưa đồng đều.


*** Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu của nghị quyết, thời gian tới rất cần sự
chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, Chính quyền và sự tham gia tích cực của tất cả
các thành phần kinh tế, các tổ chức chính trị - xã hội từ xã đến các thôn xóm về tham
dự hội nghị xin đề xuất một số nội dung sau:
Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức về sự cần thiết,
và tầm quan trọng của thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới đến
người dân; làm thay đổi nhận thức, tư duy về sản xuất nông nghiệp.
Thứ hai, tiếp tục đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, trọng
tâm là phát triển các tổ hợp tác, HTX, tăng cường liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản
theo chuỗi giá trị; đẩy mạnh đổi mới và phát triển các hợp tác xã nông nghiệp, chú
trọng hơn tới việc tổ chức cho nông dân sản xuất nông sản hàng hóa có quy mô, chất
lượng đảm bảo, gắn với tiêu thụ sản phẩm.
Thứ ba, tăng cường chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ, bao gồm cả
công nghệ cao trong tất cả các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ của ngành nông nghiệp;
đặc biệt khuyến khích các doanh nghiệp, các HTX tham gia chuyển giao khoa học
công nghệ, ứng dụng công nghệ cao nhằm tạo đột phá về năng suất, chất lượng cây
trồng, vật nuôi, nâng cao khả năng cạnh tranh, hiệu quả; đảm bảo an toàn vệ sinh
thực phẩm.
Thứ tư, tiếp tục huy động các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng nông
nghiệp, nông thôn, tăng cường năng lực phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và thích ứng
với biến đổi khí hậu; nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã như hệ
thống giao thông, thủy lợi nội đồng ... ra sức tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm
vụ về tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Để tạo điều kiện thuận lợi
cho phát triển kinh tế - xã hội và tăng hưởng thụ cho nhân dân nông thôn.
Cuối cùng xin Kính chúc quý vị Đại biểu, đại biểu về dự hội nghị sức khỏe,
hạnh phúc, chúc hội nghị thành công tốt đẹp.
Xin trân trọng cảm ơn!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×