Tải bản đầy đủ

Môi trường kinh doanh đặc thù Vingroup

QUẢN TRỊ HỌC
GV: Phạm Trung Tiến

Môi trường kinh doanh đặc thù của doanh nghiệp
Tập đoàn VinGroup

Lớp:2020BMGM011
Nhóm 1


BỐ CỤC
Lời mở đầu

01

Khái niệm môi trường kinh doanh đặc

02
Khảo sát thực tế
Tập đoàn Vingroup


thù

03
04

Đề xuất giải pháp Nhận xét, kết luận
LỜI MỞ ĐẦU
Tính cấp thiết của đề tài

Phạm vi nghiêm cứu

Nhiệm vụ nghiên cứu


Khái niệm môi trường kinh doanh đặcthù
1.Một số khái niệm, lý thuyết cơ bản

2. Môi trường kinh doanh đặc thù

Môi trường

Đặc điểm

Môi trường kinh doanh

Các yếu tố


Một số khái
niệm, lý

Môi trường


“Môi trường của một khách thể bao gồm
các vật chất, điều kiện hoàn cảnh, các đối

thuyết cơ
bản

Môi trường kinh doanh

- Môi trường bên trong doanh nghiệp:

tượng khác hay các điều kiện nào đó mà

-

chúng bao quanh khách thể này hay các hoạt

+ Môi trường vĩ mô

động của khách thể diễn ra trong chúng”

+ Môi trường vi mô (môi trường kinh doanh đặc
thù)

Môi trường bên ngoài doanh nghiệp:


Môi trường kinh doanh đặc thù

“Môi trường kinh doanh đặc thù của doanh nghiệp là những yếu tố môi trường kinh doanh riêng của từng doanh nghiệp và
giúp Doanh nghiệp phân biệt với doanh nghiệp khác. Nói cách khác Môi trường kinh doanh đặc thù là môi trường chứa đựng
các tác nhân ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nó bao gồm các cá nhân hay tổ chức ở bên
ngoài doanh nghiệp mà quyền lợi của họ có liên quan gắn liền với các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.”


Đặc điểm của môi trường kinh doanh đặc thù

01

02

03

Môi trường kinh doanh đặc thù có tính động

Môi trường kinh doanh đặc thù có tính đa dạng

Môi trường kinh doanh đặc thù có tính chất
phức tạp


Các yếu tố của môi trường kinh doanh đặc thù
Khách hàng là những cá nhân hay tổ chức mua sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp.
Yếu tố khách hàng

Yếu tố nhà cung cấp

Khách hàng luôn là yếu tố quan trọng nhất, quyết định nhất tới sự sống còn của doanh nghiệp

Nhà cung ứng là những cá nhân hay tổ chức cung ứng các loại yếu tố đầu vào cho doanh nghiệp
Nó quyết định tới các yếu tố: số lượng nhà cung ứng, chất lượng, giá cả của doanh nghiệp.

Yếu tố đối

Đối thủ cạnh tranh là những cá nhân hay tổ chức có cùng một loại sản phẩm, dịch vụ có cùng nhãn hiệu hay cùng loại sản

thủ cạnh

phẩm nhưng khác nhãn hiệu hoặc những sản phẩm có khả năng thay thế sản phẩm của doanh nghiệp.

tranh

Yếu tố cơ quan

Mọi doanh nghiệp khi tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh đều có mối quan hệ với bất kì cơ quan Nhà nước có

hữu quan

thẩm quyền
Cơ quan Nhà nước có vai trò tạo lập môi trường kinh doanh ổn định, bền vững, lành mạnh, chống độc quyền


Sơ đồ môi trường kinh doanh đặc thù trong ngành tác động lên tổ chức:

Các đối thủ
tiềm ẩn

Các đối thủ cạnh tranh trong ngành

Người

 

Cuộc cạnh tranh giữa các đối thủ
hiện tại.

bán

Mặccảcả
Mặc

Người
mua

Mặccảcả
Mặc

Sản phẩm
thay thế


Khảo sát thực tế
Tập đoàn Vingroup1. Giới thiệu khái quát về tập

2.Ảnh hưởng của môi trường kinh

đoàn Vingroup

doanh đặc thù tới tập đoàn Vingroup

Những thuận lợi và khó khăn


Giới thiệu khái quát về tập đoàn VinGroup

Quá trình hình thành và phát triển của
tập đoàn Vingroup
Tập đoàn Vingroup là doanh
nghiệp tư nhân lớn nhất Việt
Nam, và doanh nghiệp có vốn
hóa lớn nhất trên thị trường
chứng khoán Việt Nam.

Cơ cấu tổ chức

Các lĩnh vực kinh doanh


QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN VÀ CÁC LĨNH VỰC KINH DOANH

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH
VỤ

CÔNG NGHỆ

Bán Lẻ

Y Tế

2018

2001

Bất động sản

2012

2013

.

Giáo Dục

2014

2017

CÔNG NGHIỆP


Ảnh hưởng của môi trường kinh doanh đặc thù tới tập đoàn VinGroup

KHÁCH HÀNG

NHÀ CUNG CẤP

ĐỐI THỦ CẠNH TRANH


KHÁCH HÀNG

STT

Mật độ

Thành phố

Quận

Huyện

Số người

1

Hà Nội

12

17

8.053.663

2398

2

Hồ Chí Minh

19

5

8.993.082

4293

3

Đà Nẵng

6

2

1.215.000

945

4

Hải Phòng

7

8

2.352.000

1506

5

Cần Thơ

5

4

1.520.000

1056

(người/km2)


NHÀ CUNG CẤP

Nhà cung ứng nguyên vật
liêu

Nhà cung ứng tài chính


ĐỐI THỦ CẠNH TRANH

“Hiện nay vẫn chưa có đối thủ nào đe dọa lớn tới vị
thế của Vingroup nhưng vẫn luôn cần cảnh giác”


Những thuận lợi và khó khăn

Khách hàng

Yếu tố khách hàng

Đối thủ cạnh tranh

Yếu tố công nghệ kỹ thuật

Nhà cung cấp

Yếu tố nhà cung cấp
Yếu tố chính trị, pháp luật


Đề xuất giải pháp Nhận xét, kết luận1. Mục tiêu

4.Đề xuất giải pháp

2. Định hướng

5.Nhận xét, kết luận

3. Quan điểm


MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG, QUAN ĐIỂM

Vingroup nhận thấy được tầm nhìn quốc tế, một sứ mệnh cao cả
và giá trị cốt lõi của công tydience and add a unique zing
and appeal to your Presentations. This PowerPoint
Template has clean and neutral design that can be
Your Text Here

adaptedYou
to can
any
content and meets various market
simply impress your audience and add a unique zing
andake
appeal
your Presentations.
segmnts. With this
atocomplete
PowerPoint
“TÍN – TÂM – TRÍ – TỐC – TINH – NHÂN”
Presentation that best suit your needs.

“VÌ MỘT CUỘC SỐNG TỐT ĐẸP HƠN CHO NGƯỜI
VIỆT”.


Đề xuất giải pháp

Đối với thị trường

01

Đối với cổ đông và đối tác

02

Đối với nhân viên

03

Đối với xã hội

04


Nhận xét

Qua quá trình tìm hiểu, phân tích hiện trạng môi trường kinh doanh của doanh nghiệp
đã cho chúng em một sự hiểu biết sâu hơn về tình hình kinh doanh của Vingroup nói

Kết luận

riêng và các doanh nghiệp nói chung hiện nay. Từ đó, em nhận thấy được tầm quan
trọng của việc đánh giá các yếu tố môi trường bên trong và bên ngoài, đề ra các chiến
lược kinh doanh của doanh nghiệp…


NHÓM 1

CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG
NGHE!!!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×