Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 3 tuần 35

TUẦN 35
Thứ hai ngày 19 tháng 5 năm 2015

TOÁN
ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN ( TIẾP)
I. MỤC TIÊU: Giúp học sinh:

- Biết giải toán bằng hai phép tính và bài toán liên quan đến rút về đơn vị
- Biết tính giá trị của biểu thức
- Giáo dục cho các em ý thức học toán .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

--Bảng phụ
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

Nội dung
1.KTBC:3’
8 thùng: 1080 gói
3 thùng: ….gói ?

HĐ của GV

- Gọi HS làm
- Nhận xét, cho điểm

2.Bài mới:35’
*HĐ1: Giới thiệu bài:
*HĐ2: Thực hành:
Bài 1: Bài giải:

- GV nêu mục tiêu tiết học
*Gọi HS đọc đề
+ Bài toán cho biết gì ? hỏi
gì ?
C1:Độ dài của đoạn dây thứ nhất là: +Dạng toán gì?
9 135 : 7 = 1 305 (cm)
-Cho HS làm
Độ dài của đoạn dây thứ hai là:
-NX, chữa
9 135 - 1 305 = 7 830 (cm)
C2:Độ dài của đoạn dây thứ nhất là: +Nêu cách giải khác?
9 135 : 7 = 1 305 (cm)
Độ dài của đoạn dây thứ hai là:
1 305x(7-1) = 7 830 (cm)

Bài 2:
1xe chở số kg muối là:
15700:5=3140(kg)
Đợt đầu chuyển số kg muối là:
3140x2=6280(kg)

Bài 3: Bài giải:
Số cốc đựng trong mỗi hộp là:
42 : 7 = 6 (cốc)
Số hộp để đựng hết 4 572 cốc là:
4 572 : 6 = 762 (hộp)

Bài 4 a
Biểu thức4+16x5 có gía trị là:

C.84
3. Củng cố - Dặn dò:2’*Gọi HS đọc đề
+ Bài toán cho biết gì ? hỏi
gì ?
+Dạng toán gì?
-Cho HS làm,chữa-NX
*Gọi HS đọc đề
+ Bài toán cho biết gì ? hỏi
gì ?
+Dạng toán gì?
-Cho HS làm,chữa-NX
*Gọi HS đọc đề
-Cho HS thảo luận nhóm
2,trình bày-NX
- Tổng kết lại nội dung đã ôn
- Nhận xét tiết học

HĐ của HS
- 1 HS
-NX

- 1 học sinh đọc
- 1HS lên bảng, lớp
làm vở.
- NX, chữa

- 1 học sinh đọc
- 1 học sinh lên
bảng,
lớp
làm
vở,chữa-NX
- 1 học sinh đọc
- 1 học sinh lên
bảng,
lớp
làm
vở,chữa-NX
-HS đọc
- HS thảo luận
nhóm ,trình bày-NX


TẬP ĐỌC
ÔN TẬP CUỐI KỲ II (TIẾT 1)
I. MỤC TIÊU:

1 - Kiểm tra lấy điểm tập đọc:
+Nội dung: các bài tập đọc từ tuần 19 đến tuần34
+Kĩ năng đọc: đọc đúng, rõ ràng(tốc độ đọc khoảng 70 tiếng/phút), trả lời được
1 câu hỏi về nội dung, thuộc được 2-3 đoạn (bài) thơ đã học ở HKII
2 - Biết viết 1 bản thông báo ngắn về 1 buổi liên hoan văn nghệ của liên đội.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Phiếu thăm, bảng phụ
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

Nội dung
1.KTBC:3’

HĐ của GV
- Giới thiệu nội dung học tập
của tuần 35: Ôn tập, củng cố
kiến thức và kiểm tra kết quả
học môn Tiếng Việt của học
sinh suốt kọc kì 2

2.Bài mới:35’
*HĐ1: Giới thiệu bài:
*HĐ2: Kiểm tra tập - Giới thiệu mục đích, yêu cầu
đọc:
* Yêu cầu học sinh lên bốc thăm
chọn bài tập đọc
- Cho HS chuẩn bị 1-2 phút
- Gọi HS đọc bài
- Đặt câu hỏi về đoạn vừa đọc,
- GV cho điểm
*HĐ3: Bài tập 2:
*Gọi HS đọc đề
-Y/c HS đọc lại bài quảng cáo:
Chương trình xiếc đặc sắc(46)
+ Con cần chú ý gì khi viết
thông báo ?
- Cho HS làm bài,chữa -NX
- Thu bài, chấm. Nhận xét
3. Củng cố - Dặn dò:
2’

HĐ của HS
- Học sinh nghe

- Học sinh bốc thăm,
xem lại bài khoảng 1,
2 phút
- Học sinh đọc 1 đoạn
hoặc cả bài theo chỉ
định trong phiếu
-Học sinh trả lời-NX
- Học sinh đọc
- Học sinh đọc
- Về nội dung: đủ
thông tin
- Về hình thức: Lời
văn gọn, rõ, trình bày
trang trí lạ, hấp dẫn
- Học sinh viết thông
báo,đọc
-NX

- GV tổng kết
- NX giờ học.
Bổ sung:
....................................................................................................................................


K CHUYN
ễN TP CUI K II (TIT 2)
I. MC TIấU:

1- Kim tra ly im tp c:
+Ni dung:cỏc bi tp c t tun 19 n tun34
+K nng c: c ỳng, rừ rng (tc c khong 70 ting/phỳt), tr li c
1 cõu hi v ni dung, thuc c 2-3 on (bi) th ó hc HKII
2 - Tỡm c mt s t ng v cỏc ch im: Bo v T quc, Sỏng to, Ngh thut.
II. DNG DY HC:

- Phiu thm, bng ph, bỳt d,

III. HOT NG DY HC CH YU:

Ni dung
1.KTBC:3
2.Bi mi:35
*H1: Gii thiu bi:
*H2:Kim tra c

*H3: Bi tp 2:
A, Bo v T quc
-T ng cựng ngha vi T
quc: giang sn ,non sụng, t
nc
- T ng ch hot ng bo
vT quc:u tranh, chin
u, tun tra..
B, Sỏng to:
- T ng ch trớ thc: bỏc s,
giỏo viờn..
- T ng ch hot ng ca trớ
thc: dy hc, cha bnh..
C, Ngh thut:
- T ng ch ngi hot ng
ngh thut: din viờn, nh biờn
kch
- T ng ch hot ng ngh
thut: hỏt, mỳa
- T ng ch cỏc mụn ngh
thut: tung, chốo, hi ha.

H ca GV
-Kim tra s chun b ca HS

H ca HS

- Nờu mc ớch, yờu cu tit hc
* Kim tra 1/4 s hc sinh trong lp
- Yờu cu hc sinh lờn bc thm - Học sinh bốc
chn bi tp c
thăm, xem lại bài
- Cho HS chun b 1-2 phỳt
- Đọc 1 đoạn
-Gi HS c bi
hoặc
cả
bài
- GV t cõu hi v on va c,
theo chỉ định
- GV cho im
trong phiếu, trả
lời câu hỏi
*Gi HS c
-NX
- Cho HS tho lun nhúm4, trỡnh
-Học sinh đọc
by
- HS thảo luận
- NX, KL cỏc t ỳng
nhóm4
- Cho HS ghi v, c-NX
Đại diện các
- Nhc hc sinh ghi nh nhng t
nhóm dán bài lên
ng va c ụn luyn
bảng lớp, đọc
kết quả, nhận
xét, bổ sung
- Cả lớp làm vào
vở

3. Cng c -Dn dũ:
- NX gi hc
2
Bổ sung:
..........................................................................................


TON
LUYN TP CHUNG
I. MC TIấU: Giỳp hc sinh:

- Bit c, vit cỏc s cú n 5 ch s
- Bit thc hin cỏc phộp tớnh + , - ,x,: , tớnh giỏ tr ca biu thc
- Bit gii bi toỏn liờn quan n rỳt v n v
- Bit xem ng h (chớnh xỏc n tng phỳt)
II. DNG DY HC:

- Bng ph, phn mu, ng h.
III. HOT NG DY HC CH YU:

Ni dung
1.KTBC:3
ChaBT4b(176)

2.Bi mi:35
*H1: Gii thiu bi:
*H2:Thc hnh:
Bi 1a,b,c: Kt qu:
a. 76 245 b.51 807 c. 90 900

Bi 2:
54287 78362 4508 34625 5
+29508 -24935 x 3 46
6925
83795 53427 13524 12
25
0

Bi 3:

H ca GV
- Gi HS cha bi.
- Nhn xột, cho im
- GV nờu mc tiờu tit hc
*Gi HS c
- GV c, hc sinh vit
tng s vo v
-Gi HS lm bng,chaNX

- 1 học sinh đọc
- 1 học sinh lên
bảng,
lớp
làm
vở,chữa-NX

*Gi HS c
-Gi HS lm,cha bi, yờu
cu hc sinh nờu cỏch tớnhNX

- 1 học sinh đọc
học sinh lên
bảng,
lớp
làm
vở,chữa-NX

ng h A:10 gi 18 phỳt
ng h B:1 gi 50 phỳt hay 2 gi *Gi HS c
kộm10 phỳt
-Gi HS lm,cha bi, -NX
ng h C: 6 gi 34 phỳt hay 7 gi
kộm26 phỳt

Bi 4:
a.(9+6)x4 9+6x4
=15x4
= 9+ 24
= 60
= 33
b.28+21:7
(28+21):7
=28+3=31
=49:7=7

Bi 5:
Mua 1 ụi dộp phi tr s tin l:
92000:5=18500(ng)
Mua 3 ụi dộp phi tr s tin l:
18500x3=55500(ng)

H ca HS
- 1 học sinh
-NX

*Gi HS c
+Nờu th t thc hin phộp
tớnh khi biu thc cú phộp
tớnh cng,tr,nhõn,chia(cú
du ngoc n)?
-Gi HS lm,cha bi, -NX
+NX hai phộp tớnh tng
phn rỳt ra KL?
*Gi HS c -túm tt
+ Bi toỏn cho bit gỡ ? hi

-HS đọc
- Cho học sinh
xem đồng hồ rồi
trả lời câu hỏi-NX
- 1 học sinh đọc
- Học sinh tự làm
bài, 2 HS làm
bảng,chữa-NX


3. Củng cố dặn dò:2’

- 1 häc sinh
gì ?
-Gọi HS làm,chữa bài, -NX ®äc,tãm t¾t
- 1 häc sinh lªn
- Tổng kết lại nội dung đã b¶ng,
líp
lµm
ôn
vë,ch÷a-NX
- Nhận xét tiết học
- Nghe

Bổ sung:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................


TP VIT
ễN TP CUI HC Kè II
I. MC TIấU:

1- Kim tra ly im tp c
+Ni dung:cỏc bi tp c t tun 19 n tun34
+k nng c:c ỳng,rừ rng(tc c khong 70 ting/phỳt), tr li c 1
cõu hi v ni dung,thuc c 2-3 on (bi) th ó hc HKII
2 - Rốn k nng vit chớnh t: Nghe - vit li chớnh xỏc bi Ngh nhõn Bỏt Trng(tc
vit khong 70 ch/15 phỳt), trỡnh by ỳng bi th vit theo th lc bỏt
II. DNG DY HC:

- Phiu vit tờn bi tp c
III. HOT NG DY HC CH YU:

Ni dung
1.KTBC:3
2.Bi mi:35
*H1: Gii thiu bi:
*H2: Kim tra tp c:

*H3: Vit chớnh t
-Tỡm hiu ni dung

-Vit ch khú
-HD cỏch trỡnh by
- Vit bi
- Soỏt li
3. Cng c - Dn dũ:2

H ca GV
-Kim tra s chun b ca HS

H ca HS

- GV nờu yờu cu tit hc
* GV kim tra 1/4 s hc sinh
- Hc sinh bc thm,
- GV yờu cu hc sinh lờn bc xem li bi khong 1, 2
thm chn bi tp c
phỳt
- Cho HS chun b 1-2 phỳt
- Hc sinh c 1 on
- Gi HS c bi
hoc c bi theo ch
- GV t cõu hi v on va nh trong phiu
c,
-Hc sinh tr li-NX
- GV cho im
- 3 học sinh đọc lại
* GV c 1 ln bi chớnh t
Ngh nhõn Bỏt Trng
- Học sinh đọc
- Gi HS c chỳ gii
- Những sắc hoa,
+ Di ngũi bỳt ca ngh nhõn cánh cò bay dập
Bỏt Trng, nhng cnh p no dờn, luỹ tre, cây
ó hin ra?
đa, con đò, lá trúc
qua sông
+ Tỡm nhng ch khú vit
- Học sinh nêu
-Cho HS vit,c ch khú-NX Viết,đọc
chữ
+ Nờu cỏch trỡnh by bi th lc khó-NX
bỏt?
- Dòng 6 chữ cách
lề 2 ô li, dòng 8 chữ
- c cho hc sinh vit
cách lề 1 ô li
- Chm 1 s bi. Nhn xột
- Nghe - viết bài.
- Nghe - soát lỗi
- NX gi hc


ĐẠO ĐỨC
THỰC HÀNH KĨ NĂNG CUỐI KÌ 2 VÀ CUỐI NĂM.
I. MỤC TIÊU:

1- Nắm được 1 số kĩ năng đã học trong kì 2
2- Thực hiện và vận dụng tốt những điều đã học vào tình huống cụ thể.
3 -GD HS ý thức bảo vệ và tôn trọng tài sản của người khác, bảo vệ nguồn nước,…
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Tài liệu liên quan đến những bài đã học
- Phiếu thảo luận nhóm, thẻ màu
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

1.KTBC:3’
2.Bài mới:35’
*HĐ1 : Giới thiệu bài:
*HĐ2: Kể tên các bài học
- Y/c HS kể tên các bài học
- GV ghi bảng
*HĐ3: Thảo luận nhóm
- GV chia lớp thành 4 nhóm rồi nêu tình huống
- Cho HS thảo luận nhóm, đại diện giơ thẻ
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung
*HĐ4: Chơi trò chơi "Hái hoa dân chủ"
- GV đưa ra 1 số phiếu có ghi sẵn câu hỏi có nội dung học trong chương trình
- HS lên hái hoa và trả lời câu hỏi
*HĐ5: Thi hát bài hát theo chủ đề đã học
- Yêu cầu HS hát theo hình thức tiếp sức
3. Củng cố dặn dò:2’
- NX giờ học


CHNH T
ễN TP CUI HC K II ( TIT 4)
I. MC TIấU:

1- Kim tra ly im tp c
+Ni dung:cỏc bi tp c t tun 19 n tun34
+k nng c:c ỳng,rừ rng(tc c khong 70 ting/phỳt), tr li c 1
cõu hi v ni dung,thuc c 2-3 on (bi) th ó hc HKII
2 - Nhn bit cỏc t ng th hin s nhõn hoỏ, cỏc cỏch nhõn hoỏ
II. DNG DY HC:

- Phiu vit tờn bi tp c
III. HOT NG DY HC CH YU:

Ni dung
1.KTBC:3
2.Bi mi:35
*H1: Gii thiu bi:
*H2: Kim tra tp c:

H ca GV
-Kim tra s chun b ca HS

- GV nờu yờu cu tit hc
* GV kim tra 1/4 s hc sinh
-8 HS bc thm, xem
- GV yờu cu hc sinh lờn bc li bi khong 1, 2
thm chn bi tp c
phỳt
-Cho HS chun b 1-2 phỳt
- c 1 on hoc
-Gi HS c bi
c bi theo ch nh
- t cõu hi v on va c,
trong phiu
- NX, cho im
-Hc sinh tr li-NX

*H3: Bi tp 2:
Nhng con
vt c
nhõn húa

T ng nhõn húa con vt
Cỏc con vt
c gi

Cua cng
tộp

Cỏi

c

Cu

Tụm

Chỳ

Sam
Cũng
Dó trng

B
B
ụng

T ng t cỏc
con vt
Thi
xụii
hi,cừng ni
mt,nhúm
la,chộp ming
Vn
mỡnh,pha tr
Lt
t,I
ch,dt tay b
Cũng
Dng nh

H ca HS

* GV c 1 ln bi : Cua Cng
thi xụi
a)Trong bi th trờn mi con vt
c nhõn hoỏ nh nhng t ng
no?
-Cho HS tho lun nhúm,vit
phiu,c-NX
b) Em thớch hỡnh nh no ? Vỡ
sao?

Múm
mộm,rng hai
rng,khen xụI
do

3. Củng cố - Dặn
dò:2
- NX gi hc

- 3 học sinh đọc
lại
- thảo luận nhóm
- Một số nhóm
trình bày - NX
- Cua càng thổi
xôi, cõng nồi trên
lng vì hình ảnh
đó
rất
ngộ
nghĩnh
- Viết bài vào vở


TON
LUYN TP CHUNG
I. MC TIấU: Giỳp hc sinh:

- Bit tỡm s lin trc ca 1s, s ln nht (s bộ nht) trong 1 nhúm 4 s
- Bit thc hin cỏc phộp tớnh + , - , x , : v gii toỏn bng hai phộp tớnh
-c v bit phõn tớch s liu ca bng thng kờ n gin.
II. DNG DY HC:

- Bng ph, phn mu,
III. HOT NG DY HC CH YU:

Ni dung

H ca GV
- Gi HS gii bi toỏn.
- Nhn xột, cho im

1.KTBC:3
8 xe : 25 200 gúi
3 xe : gúi ?

2.Bi mi:35
*H1: Gii thiu bi:
*H2:Thc hnh:
Bi1:
a.Kt qu: 8269,35460,9999
b,Khoanh phn D: 44202

Bi 2:
8129 49154 4605
+ 5936 - 3728
x 4
14065 45426 18420

2918 9
21 324
38
2

Bi 3:
Ca hng ó bỏn s bỳt chỡ l:
840:8=105(cỏi bỳt)
Ca hng cũn s bỳt chỡ l:
840-105=735(cỏi bỳt)

Bi 4 a, b, c:

H ca HS
- Học sinh làm
- NX

- Nờu mc tiờu tit hc
*Gi HS c
- Cho HS lm bi.
-NX, cha bi
+Nờu cỏch tỡm s lin trc ca
1 s?
+Mun tỡm s ln nht ta lm
ntn?

- 1 học sinh
đọc
- 2HS lên bảng,
lớp làm vở,chữa
-NX
- 2 HS nêu

*Gi HS c
-Cho HS lm bi,cha-NX
+Nờu cỏch lm?

- 1 học sinh
đọc
- Cho học sinh
*Gi HS c
làm vở,1 HS
+Bi toỏn cho bit gỡ ? hi gỡ ? làm bảng,chữa+Mun bit cũn li bao nhiờu NX
cỏi bỳt ta lm ntn?
-Cho HS lm bi,cha-NX
- 1 học sinh

a.Ct1:Tờn ngi mua hng
Ct2:giỏ tin 1 con bỳp bờ v s *Gi HS c
- Cho HS tho lun.
lng bỳp bờ tng ngi mua
Ct3: giỏ tin 1 ụ tụ v s lng - NX, cha bi
ụ tụ tng ngi mua
Ct4: giỏ tin 1 mỏy bay v s
lng mỏy bay tng ngi mua
Ct5:Tng s tin phi tr ca
tng ngi
b. Bn Nga mua 1bỳp bờ,4 ụ tụ
Bn M mua 1bỳp bờ,1 ụ

đọc
- Cho học sinh
làm vở,1 HS
làm bảng,chữaNX
-HS đọc
-Thảo

luận


nhãm ®«i
- Mét sè nhãm
tr×nh bµy
- NX

tô,1máy bay
Bạn Đức mua 1ô tô,3 máy bay
c.Mỗi bạn phải trả 20000đồng

3. Củng cố - Dặn dò:2’
- Nhận xét tiết học

Bæ sung:
.............................................................................................................
.............................................................................................................


Thø t ngµy 21 th¸ng 5 n¨m2015

TẬP ĐỌC
ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II (TIẾT 5)
I. MỤC TIÊU:

1 - Kiểm tra lấy điểm tập đọc:
+Nội dung:các bài tập đọc từ tuần 19 đến tuần34
+kĩ năng đọc:đọc đúng,rõ ràng(tốc độ đọc khoảng 70 tiếng/phút), trả lời được 1
câu hỏi về nội dung, thuộc được 2-3 đoạn (bài) thơ đã học ở HKII
2 - Nghe kể lại được câu chuyện " Bốn cẳng và sáu cẳng"
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Phiếu ghi bài tập đọc, bảng phụ chép gợi ý.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

Nội dung

HĐ của GV
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS

1.KTBC:3’
2.Bài mới:35’
*HĐ1: Giới thiệu bài: -Nêu mục đích, yêu cầu của tiết
*HĐ2: Kiểm tra đọc học.
thuộc lòng:
- Yêu cầu học sinh lên bốc thăm
chọn bài đọc
- Cho HS chuẩn bị 1-2 phút
- Gọi HS đọc bài
- Đặt câu hỏi về đoạn vừa đọc
*HĐ3: Nghe kể: Bốn - NX, cho điểm
cẳng và sáu cẳng
* Giới thiệu tranh SGK
-Gọi HS đọc đề,gợi ý
- GV kể chuyện.
- GV kể lần hai
+ Chú lính được cấp ngựa để làm
gì?
+Chú sử dụng con ngựa ntn?

HĐ của HS

- 8 HS bốc thăm, xem
lại bài khoảng 1, 2 phút
- Đọc 1 đoạn hoặc cả
bài theo chỉ định trong
phiếu
-Học sinh trả lời-NX
- Quan sát
- HS đọc bài
- Học sinh theo dõi

-Để đi làm một công
việc khẩn cấp
- Chú dắt ngựa chạy ra
đường không cưỡi mà
cứ đánh ngựa rồi cắm cổ
chạy theo
-Vì chú nghĩ rằng ngựa
+Vì sao chú cho rằng chạy bộ có 4 cẳng nếu chú chạy
nhanh hơn cưỡi ngựa?
cùng thì sẽ thêm được 2
cẳng sẽ nhanh hơn.
- Nối tiếp nhau nêu
+ Câu chuyện buồn cười ở chỗ
nào?
- Tập kể trong nhóm 2
- Cho HS tập kể


3. Củng cố - Dặn dò:2’
-Thi kể trước lớp-NX

- Một số nhóm thi kể.
- HS kể cá nhân

- Tổng kết, NX giờ học

Bổ sung:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................


TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
ÔN TẬP HỌC KÌ II:TỰ NHIÊN ( TIẾT1)
I. MỤC TIÊU: Giúp học sinh khắc sâu những kiến thức đã học về chủ đề tự nhiên

-Kể được tên một số cây, con vật ở địa phương.
-Nhận biết được nơi em sống thuộc dạng địa hình nào: đồng bằng, miền núi hay nông
thôn, thành thị...
-Kể về Mặt Trời,Trái Đất, ngày, tháng, mùa...
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Giấy vẽ, màu vẽ
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

Nội dung
1.KTBC:3’
2.Bài mới:35’
*HĐ1: Giới thiệu bài:
*HĐ2:Quan sát cả lớp

*HĐ3:
nhóm

Vẽ

tranh

3. Củng cố dặn dò:2’

HĐ của GV
HĐ của HS
+ Núi và đồi khác nhau như thế - 2 học sinh -NX
nào ? So sánh độ cao của đồng
bằng và cao nguyên? NX
- Nêu mục đích, yêu cầu tiết học
* Tổ chức cho học sinh quan sát
tranh ảnh về phong cảnh thiên
nhiên, về cây cối, con vật của
quê hương,thảo luận nhóm
+ Các em sống ở miền nào ?
+Nêu sự khác nhau giữa đồi và
núi?
+Đồng bằng và cao nguyên
theo giống và khac nhau ntn?
- Cho HS trình bày-NX
*Quê hương em có cảnh gì đẹp?
- Cho HS vẽ tranh cảnh thên
nhiên ở quê hương mình
- Gợi ý: Đồng ruộng tô mầu
xanh, lá cây, đồi núi tô mầu da
cam.
- Gọi 1 số học sinh trưng bày bài
vẽ trước lớp. Nhận xét

- Quan sát, thảo luận

-Trung du
-2- 3 HS nêu
- 1- 2 HS nêu

- Học sinh liệt kê
- Vẽ tranh và tô mầu
theo gợi ý của giáo
viên

- GV tổng kết
- Nhận xét giờ học
Bố sung:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................


TON
LUYN TP CHUNG
I. MC TIấU: Giỳp hc sinh:

- Bit tỡm s lin sau ca 1 s, bit so sỏnh cỏc s, bit sp xp 1 nhúm 4 s, bit cng,
tr, nhõn, chia cỏc s cú 5 ch s.
-Bit cỏc thỏng no cú 31 ngy
-Bit tớnh bi toỏn cú ni dung hỡnh hc bng hai phộp tớnh
II. DNG DY HC:

- Thc một, phn mu.
III. HOT NG DY HC CH YU:

Ni dung
1.KTBC:3
35461+8270

43669-42963

2.Bi mi:35
*H1: Gii thiu bi:
*H2:Thc hnh:
Bi 1: ỏp ỏn
a, 92459
; 69508
b,69134, 69314, 78507, 83507

Bi 2:
86127
+ 4258
90385

65493
- 2486
63007

4216
x5
21080

4035 8
03
504
35
3

H ca GV
- Gi HS lm
-NX, cho im
- GV nờu mc tiờu tit hc
*Gi HS c
- Cho HS lm bi,cha-NX
+ Nờu cỏch tỡm s lin
trc, lin sau?
+Mun vit cỏc s theo th
t t bộ n ln ta lm gỡ ?
*Gi HS c
-Cho HS lm bi,cha-NX
+ Nờu cỏch tớnh tng phn?

H ca HS
- 2 học sinh
-NX
- 1 học sinh đọc
- Học sinh làm
,chữa
-NX

- 1 học sinh đọc
- 4 học sinh lên
bảng, lớp làm vởBi 3: Trong mt nm, nhng thỏng
Chữa bài, đổi
cú 31 ngy l:thỏng1,3,5,7,8,
*Gi HS c
10,12
chéo
vở
để
-Cho HStho lun,cha-NX kiểm tra
Bi 4:a
x x 2 = 9328
x : 2 = 436
-HS đọc
x=9328:2
x=436x2
*Gi HS c
- Học sinh thảo
x=4664
x=872
-Cho HS lm bi,cha-NX luận
nhóm
+ Nờu cỏch tỡm tha s( s đôi,trình
bày
Bi 5 : tớnh 1 cỏch
b chia) cha bit?
-NX
Din tớch hỡnh vuụng l:
2
- 1 học sinh đọc
9x9=81(cm )
*Gi HS c
Din tớch hỡnh ch nht l:
- 2 học sinh lên
-Cho HS lm bi,cha-NX bảng, lớp làm vở81+81=162(cm2)
Chữa bài, nhận
3. Cng c - Dn dũ:2
xét
-Tng kt li ni dung ó -HS đọc đề
ụn
-Làm bài,chữa
- Nhn xột tit hc
-NX


- Nghe

TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
ÔN TẬP HỌC KÌ II:TỰ NHIÊN ( TIẾT2)
I. MỤC TIÊU: Giúp học sinh khắc sâu những kiến thức đã học về chủ đề tự nhiên

-Kể tên một số cây, con vật ở địa phương.
-Nhận biết được nơi em sống thuộc dạng địa hình nào: đồng bằng, miền núi hay nông
thôn, thành thị, ...
-Kể về Mặt Trời,Trái Đất,ngày ,tháng, mùa, ...
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Giấy vẽ, màu vẽ
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

Nội dung

HĐ của GV
-Kiểm tra sự chuẩn bị của HS

HĐ của HS
- 2 học sinh -NX

1.KTBC:3’
2.Bài mới:35’
*HĐ1: Giới thiệu - Giới thiệu bài - Ghi bảng
bài:
- Thảo luận nhóm 4,
*HĐ2: Ôn tập về * Cho HS thảo luận nhóm hoàn thành trình bày
động vật
bảng thống kê SGK(133)
-NX, bổ sung
Tên nhóm
động vật

Tên con vật

Đặc điểm

Côn trùng

Muỗi

Tôm,cua

TômCá vàng

Chim

Chim sẻ

Thú

Mèo

Không

xương
sống,có
cánh,6chân,chân phân thành các
đốt
Không có xương sống,cơ thể bao
phủ bằng lớp vỏ cứng,có nhiều
chân
Có xương sống,sống dưới nước,thở
bằng mang,có vảy,vây
Có xương sống,có lông vũ,mỏ,2
cánh,2 chân
Có lông mao.đẻ con,nuôi con bằng
sữa

- Cho các nhóm trình bày
-NX, KL ý kiến đúng
+Nêu 1 số đặc điểm chính của động vật?
-GV KL

*HĐ3: Ôn tập về
thực vật
*Kể tên các bộ phận chung của thực -Rễ, thân,lá,hoa,quả,
hạt
vật?
-Thân đứng, leo, bò
Rễ cọc, chùm, củ,
+Kể tên các loại thân cây(rễ cây)?
phụ...
-Cho HS thảo luận nhóm phần thực -thảo luận nhóm,trình
*HĐ4: Trò chơi Ô hành SGK (133),
bày-NX
chữ kì diệu
-Cho các nhóm thi kể-NX
- Chia 2 đội chơi


* Chia lớp thành hai đội
-NX
- Phổ biến luật chơi, đưa ra các gợi ý các
đội tìm ra ô chữ hàng ngang,dọc-đội nào
trả lời đúng nhiều hơn thắng cuộc
- Cho HS chơi
3. Củng cố- Dặn -NX
- 1- 2 HS đọc
dò:
+Đọc từ hàng ngang?
- GV tổng kết
- Nhận xét giờ học

Bổ sung:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................


Th 5 ngy 22 thỏng 5 nm 2015

CHNH T
ễN TP CUI Kè II( TIT 6)
I. MC TIấU:

1- Kim tra ly im tp c
+Ni dung:cỏc bi tp c t tun 19 n tun34
+k nng c:c ỳng,rừ rng(tc c khong 70 ting/phỳt), tr li c 1
cõu hi v ni dung,thuc c 2-3 on (bi) th ó hc HKII
2- Rốn k nng vit chớnh t: Nghe - vit li chớnh xỏc bi th Sao Mai, trỡnh by ỳng
bi th vit theo th lc bỏt
II. DNG DY HC:

- Phiu ghi bi tp c
III. HOT NG DY HC CH YU:

Ni dung
1.KTBC:3
2.Bi mi:35
*H1: Gii thiu bi
*H2: Kim tra tp
c

*H3: Nghe vit
-Tỡm hiu ni dung

H ca GV
-Kim tra s chun b ca HS

- Nờu mc ớch, yờu cu ca tit hc.
* Yờu cu hc sinh lờn bc thm - Bốc thăm, xem
chn bi tp c
lại bài khoảng 1, 2
- Cho HS chun b 1-2 phỳt
phút
- Gi HS c bi
- Học sinh đọc 1
- GV t cõu hi v on va c,
đoạn
hoặc cả
- NX, cho im
bài
theo
chỉ
định
trong
* c 1 ln bi chớnh t Sao Mai
phiếu
- Gii thiu v Sao Mai: l sao Kim cú - Học sinh trả lời
mu sỏng xanh, thng thy vo lỳc sỏng -NX
sm nờn cú tờn l Sao Mai. Vn l sao ny
- HS theo dõi.
nhng mc vo bui ti nờn gi l Sao
- Nghe
Hụm.
+ Ngôi sao Mai trong bài thơ
chăm chỉ ntn?

-Vit ch khú:chong
tr dy, xay lỳa
+ Những từ nào khó viết
- Cỏch trỡnh by :
trong bài ?
- Cho HS viết từ khó-NX
-Vit chớnh t
+ Nêu cách trình bày bài thơ
4 chữ?
3.Cng c - Dn dũ:2

H ca HS

- Đọc bài cho HS viết
- Đọc cho HS soát lỗi
- Chấm 1 số bài. Nhận xét

-Khi bé ngủ dậy
đã thấy ngôi sao
Mai mọc, mẹ xay
lúa sao nhòm
- HS tìm,viết
- HS nêu
- Nghe - viết
- Nghe - soát lỗi


- Tæng kÕt, NX giê häc
- Nghe

THỦ CÔNG
TỔNG KẾT NĂM HỌC
I.MỤC TIÊU:

-Học sinh biết kết quả môn học của mình
-HS yêu quý các sản phẩm mình đã làm ra trong các tiết học trước
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

-Gv cho HS tự đánh giá xem mình đã hoàn thành bài nào trong các bài thủ công đã
học
-GV NX chung và đánh giá kết quả học tập của HS


Thứ sáu ngày 23 tháng 5 năm 2015
TẬP LÀM VĂN
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ
( Đề chung)TOÁN
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ
(Đề chung)Thứ ba ngày 22 tháng 5 năm 2015
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ
( ĐỀ CHUNG)SINH HOẠT TUẦN 35
TỔNG KẾT NĂM HỌC
- GV nêu nhận xét chung về tình hình học tập của cả lớp
Có ….. HS giỏi
Có …..HS tiên tiến
Có ….HS trung bình
- GV nêu nhận xét chung về quá trình rèn luyện đạo đức của HS
Có…….HS thực hiện đầy đủ
- GV nêu nhận xét chung về các phong trào của lớp trong năm vừa qua.
- Thông báo kế hoạch hoạt động hè.

HƯỚNG DẪN HỌC
I. MỤC TIÊU :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×