Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 3 tuần 32

TUN 32

Th hai ngy 21 thỏng 4 nm 2015
TON
LUYN TP

I. MC TIấU: Giỳp hc sinh:

- Bit t tớnh v nhõn( chia) s cú 5 ch s vi ( cho) s cú 1 ch s
- Bit gii toỏn cú phộp nhõn,chia
II. DNG DY HC:

- GV chộp bi tp ra bng ph
III. HOT NG DY HC CH YU:

Ni dung

H ca GV
-Gi HS lm-NX

1.KTBC:3


H ca HS
-HS-NX

45890:8 98641:6

2. Bi mi:35
*HĐ 1 Giới thiệu bài:
*HĐ 2Luyện tập
Bài 1: Đặt tính rồi tính
10715
X 6
64290

-GV gii thiu
*Gi HS c
-Cho HS lm bi,cha-NX
+ Nờu cỏch chia 48 729 : 6 ?
30755 5 21542 48729 6
+Muốn thử lại phép
07 6151 x 3
07
8121
chia này ta làm nh thế
25
64626
12
nào ?
05
09
0

3

*Gọi HS đọc đề
Nh trng mua s cỏi bỏnh l:
+ Bài toán cho biết gì
4x105=420(chic)
? hỏi gì ?
S bn c nhn bỏnh l:


+Muốn tính số bạn đ420:2=210(bn)
ợc chia bánh ta làm
ntn?
-Cho HS làm,chữa-NX
Bi 3: Gii toỏn
+Nêu cách làm khác?
Chiu rng hỡnh ch nht l:
*Gọi HS đọc đề
12 : 3= 4( cm )
+Bài toán cho gì?hỏi
Din tớch hỡnh ch nht l :
12 x4 =48( cm2)
gì?
+ Muốn tính diện tích
hình chữ nhật ta cần
Bi 4: khụng yờu cu HS vit bi biết gì ?
gii ch tr li
+ Muốn tính diện tích
hình chữ nhật ta làm
3. Cng c dn dũ:2
ntn ?
-Cho HS làm,chữa-NX
*Gọi HS đọc đề
Bi 2: Gii toỏn

- 1HS đọc
- 1HS làm. Chữa
bài
- Đổi chéo vở
để kiểm tra-NX
- 1HS đọc yêu
cầu
1HS
làm
bảng,HS lớp làm
vở,chữa-NX

- 1HS đọc yêu
cầu
- 1HS làm trên
bảng, cả lớp làm
vào vở.
- NX

- 1HS đọc yêu


-Gäi HS tr¶ lêi miÖng- cÇu
NX
-HS
tr¶
miÖng-NX
- NX giê häc

SINH HOẠT
TỔNG KẾT TUẦN 33
I. MỤC TIÊU:

HS thấy được ưu khuyết điểm trong tuần 32
Từ đó HS biết sửa chữa khuyết điểm và phát huy ưu điểm .
Giáo dục ý thức sinh hoạt tốt
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

1 ổn định nề nếp: Cho cả lớp hát 1 bài
2 Lớp trưởng cho lớp sinh hoạt
Từng tổ lên báo cáo tổng kết tổ mình
Cá nhân phát biểu ý kiến
Lớp trưởng tổng kết xếp loại thi đua giữa các tổ
3 Giáo viên nhận xét chung
Nhắc nhở HS còn mắc khuyết điểm
……………………………………………………………………………………………
Khen HS ngoan có ý thức tốt
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
4 Phương hướng tuần sau
-Duy trì nề nếp học tập
-Tham gia các hoạt động của trường lớp

lêi


-Chăm sóc công trình măng non của lớp
-Phấn đấu đạt nhiều điểm 9 ,10 ở các môn học
5 Hoạt động văn nghệ


TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN
NGƯỜI ĐI SĂN VÀ CON VƯỢN
I. MỤC TIÊU:
A.TẬP ĐỌC

- Rèn kĩ năng đọc thành tiếng
+Đọc đúng:xách nỏ,nắm bùi nhùi,nước mắt,lẳng lặng…
+ Biết ngắt nghỉ hơi sau dấu câu,giữa các cụm từ;đọc bài với giọng cảm xúc, thay
đổi giọng đọc phù hợp với nội dung
- Rèn kĩ năng đọc hiểu:
+ Hiểu ý nghĩa của câu chuyện: Giết hại thú rừng là tội ác, cần có ý thức bảo vệ môi
trường
B.KỂ CHUYỆN

-Kể lại từng đoạn câu chuyện ( cả chuyện với HS khá) theo lời của bác thợ săn,dựa vào
tranh minh họa
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Tranh minh hoạ truyện trong SGK
- Bảng phụ.
III. CÁC KĨ NĂNG SỐNG ĐƯỢC GIÁO DỤC

-Xác định giá trị
-Thể hiện sự cảm thông
-Tư duy phê phán
-Ra quyết định
IV. CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC CÓ THỂ SỬ DỤNG

-Thảo luận
-Trình bày 1 phút
V. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

Nội dung
1.KTBC:3’
Bài hát trồng cây

2. Bài mới:35’
*HĐ 1Giới thiệu bài
*HĐ 2Luyện đọc
- Đọc từng câu
Phát âm: xách nỏ,nắm bùi
nhùi,nước mắt,lẳng lặng

-Đọc từng đoạn
Nếu con thú..ta/thì…tận
số.//
Bác nhẹ nhàng..tên/…mẹ.//
Máu ở…ra/..ngực.//
Bác cắn môi/bẻ gãy
nỏ/..về.//

*HĐ 3Tìm hiểu bài

HĐ của GV
- Gọi HS đọc bài.
- GV nhận xét, ghi điểm
- GV nêu nội dung bài
* GV đọc mẫu toàn bài
- Yêu cầu HS đọc nối tiếp câu.
- GV sửa lỗi phát âm cho học sinh
- GV mời 4HS tiếp nối nhau đọc 4
đoạn của bài
-Cho HS luyện đọc trong nhóm
- Thi đọc giữa các nhóm
- Yêu cầu HS đọc bài
+ Chi tiết nào nói lên tài săn bắn của
bác thợ săn ?
+Khi bị trúng tên của người thợ săn

HĐ của HS
- HS ®äc - NX

- HS nèi tiÕp nhau
®äc tõng c©u
- 4HS ®äc
- §äc tõng ®o¹n
trong nhãm,thi
®äc
- HS ®äc
- Con thó nµo …
tËn sè


vn m nhỡn bỏc ta vi ỏnh mt ntn?
+ Cỏi nhỡn cm gin ca vn m núi
lờn iu gỡ ?
+ Nhng chi tit no cho thy cỏi cht
ca vn m rt thng tõm ?
+ Chng kin cỏi cht ca vn m,
bỏc th sn lm gỡ ?

*H 4Luyn c li

1. Nờu nhim v:
2. Hng dn k:

3. Cng c dn dũ:2

+ Cõu chuyn mun núi iu gỡ vi
chỳng ta ?
- GV c li on 2
-Luyn c theo nhúm
- Thi c hay on 2-NX
K CHUYN 20 phỳt
- GV nêu
+Kể lại câu chuyện theo lời
của ai?
+Khi kể chúng ta xng hô ntn?
- GV yêu cầu học sinh quan sát
tranh
+ Nêu nội dung từng tranh ?

-GV yêu cầu kể theo cặp
- Thi kể giữa các cặp.
- GV nhận xét
-Gọi HS kể lại chuyện

-Nhìn với đôi mắt
căm giận
-Vợn mẹ căm ghét
ngời thợ săn
- Vợn mẹ vơ nắm
bùi nhùi gối đầu
cho con
- Đứng lặng, chảy
nớc mắt, cắn môi,
bẻ gẫy nỏ
- HS phát biểu
-HS luyện đọc
- HS thi đọc - NX

-Bác thợ săn
-Xng là tôi
- Tranh 1: Bác thợ săn
xách nỏ vào rừng
Tranh 2: Bác thợ săn
thấy 1 con vợn ngồi
ôm con..
Tranh 3: Vợn mẹ chết
rất thảm thơng
Tranh 4: Bác thợ săn
hối hận, bẻ gẫy nỏ, bỏ
nghề đi săn

- HS tiếp nối nhau
thi kể. (mỗi HS kể
+ Câu chuyện muốn nói điều 1, 2 tranh)
- 1HS kể toàn bộ
gì với chúng ta ?
câu chuyện
-NX giờ học
- HS tự phát biểu


TOÁN
BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ (TIẾP)
I. MỤC TIÊU: Giúp học sinh
- Biết cách giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị
-Giáo dục HS có ý thức học tốt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

Bảng phụ chép nội dung bài
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

Nội dung
1.KTBC:3’

HĐ của GV
-Gọi HS làm
Có 42 cái cốc như nhau xếp đều - GV nhận xét, ghi điểm

HĐ của HS
- HS làm -NX

vào 7 hộp. Hỏi 5 hộp như thế thì
có bao nhiêu cái cốc ?

2. Bài mới:35’
*HĐ 1Giới thiệu bài:
*HĐ 2HD giải bài toán:
35 lít : 7 can
10 lít : … can ?
Giải:
Số lít mật ong trong mỗi can
là:35:7=5(l)
Số can cần có để dựng 10 l mật
ong là: 10:5=2(can)
Bài toán liên quan đến rút về
đơn vị thường được giải bằng
2 bước:
-Bước1:Tìm giá trị của 1 phần
trong các phần bằng nhau(thực
hiện phép chia)
-Bước 2:Tìm số phần bằng nhau
của 1 giá trị (thực hiện phép
chia)

*HĐ 3Luyện tập
Bài 1: Giải
1 túi đựng số kg đường là
40 : 8 = 5 (kg )
15 kg đường đựng trong số túi
là : 15 : 5 = 3(túi )

Bài 2: Giải toán
1áo cần số cúc là:24:4=6(cúc

-GV giới thiệu từ KTBC
*GV nêu bài toán
+ Bài toán đã cho biết gì ? yêu
cầu tìm gì ?
- GV hướng dẫn tóm tắt
+ Muốn biết 10 l mật ong thì
đựng đều vào mấy can ta cần
biết gì ?
- 7 can chứa 35 l mật ong
->1 can chứa ? l mật ong con
làm như thế nào ?
+ 5 lít mật ong chứa trong 1
can ,
10 lít mật ong chứa trong ? can
ta làm như thế nào ?
-Y/c HS nêu bài giải
+Trong bài toán trên bước nào
gọi là bước rút về đơn vị?
+ Nêu sự khác nhau 2 dạng bài
liên quan đến rút về đơn vị ?
-GV nêu lại các bước giải
*Gọi HS đọc đề
+Bài toán cho gì?hỏi gì?
-Cho HS nêu tóm tắt
+Bài này thuộc dạng toán gì ?
-Cho HS làm bài,chữa.Nhận
xét, đánh giá

- 2HS đọc

- 1 can đựng bao nhiêu
lít
-Lấy 35 :7 = 5(l)
-Lấy 10:5=2 ( can )

- 1HS trình bày
-Bước tìm số l mật ong
trong 1 can
-Bước 2 không làm phép
tính nhân mà làm phép
tính chia
- 1HS đọc
- 1HS tóm tắt trên bảng
- 1HS giải trên bảng,lớp
làm vở-NX


áo)
42 cúc dùng cho số áo là:
42:6=7(cái áo)

Bài 3: đáp án
a,d đúng
b,c sai
3. Củng cố dặn dò:2’

*Gọi HS đọc yêu cầu
- 1HS đọc
+Đầu bài cho gì ? yêu cầu tìm - HS làm bảng,lớp làm
gì ?
vở. Chữa bài-NX
-Cho HS làm,chữa bài-NX
*Gọi HS đọc đề
-Cho HS làm bài,chữa-NX
+Phần b, c sai chỗ nào ? Vì sao
sai ?
- Nêu 2 bước giải2 dạng toán
rút về đơn vị?
- GVNX giờ học


CHNH T( NGHE- VIT )
NGễI NH CHUNG
I. MC TIấU: Rốn k nng vit chớnh t
- Nghe - vit chớnh xỏc bi Ngụi nh chung, trỡnh by ỳng hỡnh thc bi vn
xuụi
- in vo ch trng cỏc õm u l / n
II. DNG DY HC:

Bng ph chộp bi2a.
III. HOT NG DY HC CH YU:

Ni dung
1.KTBC:3

H ca GV
- GV c cho HS vit bng
rong rui, thong dong, trng - GV nhn xột, ghi im

H ca HS
-2HS viết -NX

giong c m, gỏnh hng rong

2. Bi mi:35
*H 1Gii thiu bi:
*H 2HD nghe - vit:
-Tỡm hiu ni dung

- GV nờu mc ớch, yờu cu
- GV c 1 ln bi Ngụi nh - 2HS đọc lại
chung
+ Ngụi nh chung ca mi dõn - Trái đất
tc l gỡ ?
+ Nhng vic chung m cỏc dõn - Bảo vệ hoà bình,
tc phi lm l gỡ ?
bảo vệ môi trờng,
đấu tranh chống đói
-HD trỡnh by
+on vn cú my cõu?
nghèo, bệnh tật
+Nhng ch no phi vit hoa? -4 câu
Vỡ sao?
-Cho HS tỡm t khú vit
-HD vit t khú
- GV c cho hc sinh vit nhng - HS đọc tìm những
t d sai-NX sa sai
từ ngữ mình dễ viết
-HS vit chớnh t
+Nờu t th ngi vit?
sai
- GV c bi cho HS vit .
- HS viết bảng -NX
- GV c cho HS soỏt li.
- GV chm 1 s bi. Nhn xột
- HS viết bài
*H 3 Lm bi tp:
*Gi HS c
- HS soát lỗi.
Bi 2a ỏp ỏn
- GV mi 3HS lờn bng,lp lm
Nng ,nng ngụ,lng
v
- 1HS đọc
eo gựi,tp np i lm
GV
nhn
xột
- Cả lớp làm vở,HS làm
nng,vỳt lờn
GV giỳp hc sinh phõn bit:
bảng,chữa-NX

Bi 3a

Nng: (rung nng, nng dõu )Lng: (tin lng..)
Np:
(tp np)-Lp:
(thnh lp,
lp bng )

*Gọi HS đọc đề

Cỏi l lc bỡnh lúng lỏnh nc -Cho HS thi đọc
men nõu.

3. Cng c dn dũ:2

-GV đọc cho HS viết vở- - 1HS đọc
-HS thi đọc
NX
-HS viết-NX
- Nhận xét giờ học


ĐẠO ĐỨC
( DÀNH CHO ĐỊA PHƯƠNG)
TÌM HIỂU TÌNH HÌNH GIAO THÔNG Ở ĐỊA PHƯƠNG
I. MỤC TIÊU:

- Nắm được 1 số luật lệ về an toàn giao thông
- Thực hiện và chấp hành tốt về luật an toàn giao thông
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Tài liệu tuyên truyền về an toàn giao thông
- Một số biển báo
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

Nội dung
1.KTBC:3’
Quyền trẻ em

HĐ của GV
- Yêu cầu học sinh nhắc lại:
+ 4 nhóm quyền, 3 nguyên tắc, 1 quá trình
- Nhận xét
- GV nêu mục tiêu tiết học
2. Bài mới:35’
*HĐ1Giới
thiệu - GV nêu tình hình thực hiện luật lệ an
toàn giao thông tại Thị Trấn Sóc Sơn.
bài:
*HĐ2
Tìm hiểu + Đi bộ
luậl lệ an toàn giao + Đi xe đạp, xe máy
- Hướng dẫn học sinh nắm được luật đi bộ
thông
+ Đi bộ chúng ta nên đi ở đâu? những chỗ
không có vỉa hè chúng ta đi ntn?
+ Đi bộ (đi xe) muốn sang đường chúng
ta phải làm gì?
+ Đi đến ngã tư có đèn giao thông chúng
ta cần làm gì?
* Cho học sinh thực hành theo 1 tình
*HĐ3: Thực hành huống GV đưa ra:
-TH1: Hôm nay bạn An phải đi bộ về
nhà.Bạn An phải đi ntn?
-TH2:Đến ngã tư An muốn sang đường em
phải làm gì?
3. Củng cố dặn - Nhận xét tiết học
dò:2’

HĐ của HS
- 3HS trả lời-NX

- HS theo dõi
-Đi ở vỉa hè, sát lề
đường
-Quan
sát
xung
quanh,xin đường
-Chú ý đèn giao thông

-Đi bên phải đường
-Quan sát đèn tín hiệu,
đi vào vạch kẻ dành
cho người đi bộ


Th t ngy 23 thỏng 4 nm 2015
TP C
CUN S TAY
I. MC TIấU:

- Rốn k nng c thnh ting
+c ỳng:Mụ-na cụ,Va-ti-cng, nn nút,lớ thỳ
+Ngt ngh hi ỳng,phõn bit li cỏc nhõn vt vi li ngi dn chuyn
- Rốn k nng c hiu
+ Nm c c im ca 1 s nc c nờu trong bi
+ Nm c cụng dng ca s tay (ghi chộp nhng iu cn ghi nh, cn bit
trong sinh hot hng ngy, trong hc tp, lm vic)
+ Bit cỏch ng x ỳng, khụng t tin xem s tay ngi khỏc
II. DNG DY HC:

- Bn th gii; 2, 3 cun s tay cú ghi chộp
III. HOT NG DY HC CH YU:

Ni dung
1.KTBC:3

H ca GV
- GV yờu cu 2HS c
Ngi i sn v con - GV nhn xột, ghi im

H ca HS
- 2HS đọc- NX

vn

2. Bi mi:35
*H 1Gii thiu bi:
*H2. Luyn c:
- c tng cõu:
Phỏt õm: Mụ-nacụ,Vati-cng,nn nút,lớ thỳ

- GV gii thiu
* GV c ton bi
-Cho HS c ni tip cõu
- GV sa li phỏt õm cho hc sinh
- GV chia bi thnh 4 on

- HS nối tiếp nhau
đọc

1: T u Sao li xem s tay ca bn ?
2: Tip nhng chuyn lớ thỳ
3: Tip 50 ln
4: Cũn li
- c tng on
Sao ca bn- c cao -Cho HS đọc nối tiếp đoạn
ging t cui cựng
- GV chỉ trên bản đồ thế giới - HS đọc

*H3. Tỡm hiu bi:

các nớc Mô-na-cô, Va-ti-căng,
Nga,Trung Quốc
-Gọi HS dọc chú giải
-Cho HS luyện đọc theo
nhóm
-Cho 1 số nhóm thi đọc
*Gọi HS đọc bài
+ Thanh dùng sổ tay làm
gì ?

- HS đọc
- Đọc từng đoạn trong
nhóm
- Thi đọc giữa các
nhóm
- HS đọc
- Ghi nội dung cuộc
họp, các việc cần
+Hãy nói 1 vài điều lí thú ghi làm, những chuyện
lí thú
trong sổ tay của Thanh?


*H 4Luyn c li:

3. Cng c dn
dũ:2

- Tên nớc nhỏ nhất, n+Vì sao Lân khuyên Tuấn ớc lớn nhất, nớc có
không nên tự ý xem sổ tay dân số đông nhất
của bạn ?
- Sổ tay là tài sản
+Em có sổ tay không?Sổ tay riêng của từng ngời
giúp gì cho em?

- GV tóm tắt nội dung
-HS nêu
-Cho HS đọc nối tiếp
- Goi HS đọc diễn cảm toàn
bài theo kiểu phân vai
- HS tự hình thành
-Cho thi đọc-NX
nhóm tự phân các
vai:
Lân,
Thanh,
- GV NX giờ học
Tùng và ngời dẫn
- VN làm sổ tay tập ghi chép chuyện
các điều lí thú về khoa học, - 4 nhóm thi đọc-NXTOÁN
LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU: Giúp học sinh:

- Biết giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị
- Biết tính giá trị của biểu thức số
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-Phấn màu
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

Nội dung
1.KTBC:3’
36405 kg thóc :3kho
84945kg thóc :….kho?

2. Bài mới:35’
*HĐ 1Giới thiệu bài:
*HĐ2. Luyện tập:
Bài 1: Giải toán

HĐ của GV
-Gọi HS chữa bài
- GV nhận xét, chấm điểm

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học
*Gọi HS đọc đề.tóm tắt
+ Bài toán cho biết gì ? hỏi gì ?
1 hộp xếp được số đĩa là :
+ Bài toán thuộc dạng gì ?
48 : 8 = 6 (cái )
30 cái đĩa xếp được số hộp -Cho HS làm bài,chữa-NX
+Phân biệt 2 dạng toán có liên quan
là : 30 : 6= 5( hộp )
đến rút về đơn vị
Đáp số : 5 hộp
* Gọi đọc yêu cầu, tóm tắt
Bài 2: Giải toán
Mỗi hàng có số HS là:
+Nhìn vào tóm tắt cho biết bài toán đã
45:9=5(hàng)
cho biết gì ? Hỏi gì ?
60HS xếp được số hàng
+ Bước nào là bước rút về đơn vị ?
là:
-Cho HS làm bài,chữa-NX
60:5=12(hàng)
*Gọi HS đọc yêu cầu
Bài 3:
- GV cho học sinh thi nối nhanh biểu
56:7:2=4 36:3x3=36
thức với giá trị của biểu thức đó trên 2
4x8:4=8 48:8x2=12
48:8:2=3
bảng phụ.
- Mỗi đội có 3HS tham gia chơi
-NX tuyên dương
3. Củng cố dặn dò:2’ - GV NX giờ học

HĐ của HS
- HS - NX

- 1HS đọc
- 1HS làm bảng,lớp
làm vở.Chữa bài. Nhận
xét
- 1HS đọc
- 1HS làm bảng,lớp
làm vở.Chữa bài. Nhận
xét
-HS đọc
- HS chơi- Nhận xét


T NHIấN V X HI
NGY V ấM TRấN TRI T
I. MC TIấU:

Hc sinh cú kh nng
- Bit s dng mụ hỡnh núi v hin tng ngy v ờm trờn Trỏi t
- Bit thi gian Trỏi t quay c 1 vũng quanh mỡnh nú l 1 ngy, 1 ngy cú
24 gi
II. DNG DY HC:

- Cỏc hỡnh trong SGK. ốn pin
III. HOT NG DY HC CH YU:

Ni dung
1.KTBC:3

H ca GV
H ca HS
- V s Mt Trng quay xung - 1HS vẽ trên bảng-NX
Mt trng l v tinh ca quanh Trỏi t- GV nhn xột
Trỏi t

2. Bi mi:35
*H 1Gii thiu bi:
*H 2 Hin tng
ngy v ờm trờn Trỏi
t

- GV nờu mc ớch, yờu cu tit hc
- GV hng dn hc sinh quan sỏt
H1, 2 SGK(nu cú iu kin lm thớ
nghim)
+ Cựng mt lỳc búng ốn cú chiu
sỏng c ton b b mt qu a
cu ?Vỡ sao?
+Cú phi lỳc no mt im cng
c chiu sỏng khụng ?
+Trờn qu a cu cựng mt lỳc c
chia lm my phn?
+ Khong thi gian phn Trỏi t
c Mt Tri chiu sỏng gi l gỡ ?
+ Khong thi gian phn Trỏi t
khụng c Mt Tri chiu sỏng gi
l gỡ ?
+ Tỡm v trớ ca H Ni v La-ha-bana trờn a cu?
-GV ch v nờu ngy ờm 2 v trớ
ny ngc nhau
+Theo em thi gian ngy v ờm
c phõn chia ntn ?

- GV kt lun
*H3 Gii thớch hin * GV chia nhúm 2 cho HS tho lun
tng ngy v ờm +Ti sao búng ốn khụng cựng mt

-Không,vì
hình cầu

-Không
-2 phần:phần sáng và
phần tối
- Ban ngày
- Ban đêm
- 1 số học sinh tìm

-Ngày
đêm
luân
phiên,kế tiếp nhau.


trờn Trỏi t

-HS thảo luận
-Vì quả địa cầu có
hình cầunên bóng
đèn chỉ chiếu sáng
đợc 1 phần
-Có vì Trái đất luôn
quanh mỡnh nú nờn mi ni trờn Trỏi t tự quay quanh mình
u ln lt c Mt Tri chiu sỏng ri nó trong 1 ngày
lỳc chiu sỏng c ton b b mt
qu cu ?
+Trong mt ngy mi ni trờn Trỏi
t u cú ln lt ngy v ờm
khụng ? ti sao ?
- GV kt lun: Do Trỏi t luụn t quay

li vo búng ti. Vỡ vy trờn b mt Trỏi t
cú ngy v ờm k tip nhau khụng ngng.

+Nu Trỏi t ngng quay thỡ ngy v
ờm trờn Trỏi t s ntn ?
- Gọi HS đọc ghi nhớ
3. Cng c dn
- Nhận xét giờ học.
dũ:2


Th ba ngy 22 thỏng 4 nm 2015
LUYN T V CU
T V TR LI CU HI "BNG Gè"? -DU CHM, DU HAI CHM.
I. MC TIấU:

- Tỡm v nờu c tỏc dng ca du hai chm trong on vn,in ỳng du
chm,du hai chm vo ch thớch hp
- Tỡm c b phn cõu tr li cõu hi Bng gỡ ?
II. DNG DY HC:

- Bng lp vit BT1, BT3
III. HOT NG DY HC CH YU:

Ni dung
1.KTBC:3

H ca GV
-Gi HS k- GV nhn xột

H ca HS
- 2HS nói- NX

K tờn1 s nc trờn th gii

- GV nờu mc ớch, yờu cu tit
hc
*Gi HS c
- 1HS đọc
-GV yờu cu hc sinh trao i theo HS
thảo
Cú ba du hai chm
nhúm,trỡnh by-NX
luận,trình bày-NX
-Du : th nht t trc li núi - GV kt lun: Du 2 chm dựng
2. Bi mi:35
*H 1Gii thiu bi:
*H2HD lm bi tp:
Bi 1:

-Du : th hai bỏo hiu li gii bỏo hiu cho ngi c bit cỏc cõu tip
thớch
sau l li núi, li k ca 1 nhõn vt hoc
--Du : th ba t trc li núi li gii thớch cho 1 ý no ú.

Bi 2:

ễ trng s 1: du chm
ễ trng s 2: du hai chm
ễ trng s 3 : du hai chm

Bi 3:
a,Nh bng g xoan.
b, Cỏc ngh nhõnbng ụi
bn tay khộo lộo ca mỡnh .
c,Tri qua hng nghỡn bng
trớ tu , m hụi v c mỏu ca
mỡnh.

3. Cng c dn dũ:2

* Gọi HS đọc yêu
+Trong đoạn văn có mấy ô
trống ?
-Gọi HS chữa bài -NX
+ Dấu 2 chấm đợc dùng
trong những trờng hợp nào ?

-HS đọc y/c
-1HS đọc đoạn văn
- HS làm bài ,chữaNX
-Báo hiệu tiếp sau
là lời nói của nhân
vật hay lời giải
thích cho sự việc

*Gọi HS đọc đề
- Yêu cầu HS tìm bộ phận
trả lời cho câu hỏi "Bằng -1HS đọc
- HS làm bài vào vở
gì?",chữa-NX
- HS lên bảng, chữa
bài-NX
- Hôm nay chúng ta học bài
gì ?
-Nhận xét tiết học

RT KINH NGHIM B SUNG SAU TIT DY :
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................


TH CễNG
LM QUT GIY TRềN ( TIT2 )
I. MC TIấU:

- HS bit cỏch lm qut giy trũn
-Lm c qut giy trũn.Cỏc np gp cú th cỏch nhau hn 1 ụ v cha u
nhau.Qut cú th cha trũn
- Yờu thớch sn phm ca mỡnh lm c
II. DNG DY HC:

-Mu qut giy trũn
-Giy mu, h dỏn.
III. HOT NG DY HC CH YU:

Ni dung
Khi ng:
1.KTBC:3

H ca GV
H ca HS
- HS hát
- Yờu cu c lp hỏt 1 bi
- GV yờu cu lp trng bỏo cỏo kt
qu chun b bi ca cỏc bn.

2. Bi mi:35
*H 1Gii thiu bi: - GV nờu mc ớch, yờu cu tit hc
*H2: Nhc li cỏch * GV cho hc sinh quan sỏt mu qut
giy trũn
lm qut giy trũn.
+ Nờu cỏc b phn ca qut giy ?
- Quạt, cán quạt
+ Nờu nhn xột chic qut giy trũn - Nếp gấp,cách gấp,
ny vi cỏi qut giy hc lp 1
buộc chỉ giống cách
làm quạt giấy đã học
- Khác là quạt giấy
hình tròn và có cán
+Nờu li cỏc bc lm qut giy để cầm
trũn ?
- Để gấp đợc quạt
-GV nêu các bớc
giấy tròn cần dán nối
* B1: Cắt giấy
2 tờ giấy thủ công
* B2: Gấp, dán quạt
theo chiều rộng
* B3: Làm cán quạt và hoàn - HS nhắc lại các bớc
chỉnh quạt
làm quạt giấy tròn
*H3: Thc hnh - GV tổ chức cho học sinh
lm qut giy trũn.
gấp quạt giấy tròn
- GV quan sát, giúp đỡ HS còn
3. Cng c dn lúng túng.
dũ:2
- GV tổng kết
- Nhận xét tiết học, về nhà - HS thực hành gấp
chuẩn bị bài để tiết 3 trang quạt giấy tròn.
trí quạt giấy tròn.


TON
LUYN TP
I. MC TIấU: Giỳp hc sinh:

- Bit gii bi toỏn liờn quan n rỳt v n v.
- Bit lp bng thng kờ theo mu
II. DNG DY HC:

- Bng ph
III. HOT NG DY HC CH YU:

Ni dung
1.KTBC:3
2015viờn gch lỏt:5 phũng
3627 viờn gch:phũng?

2. Bi mi:35
*H 1 Gii thiu bi:
*H 2Luyn tp:
Bi 1: Gii
S phỳt cn i 1km l:
12 : 3=4( km )
S km i c trong 28 phỳt
l :
28 :4 = 7 (km )
ỏp s : 7 km
Bi 2: Gii toỏn
1 tỳi ng c s kg l :
21 : 7= 3( kg)
15 kg go ng c s tỳi l
:
15 : 3 = 5 ( tỳi )
ỏp s : 5 tỳi
-> ễn v bi toỏn cú liờn
quan rỳt v n v
Bi 3a: in du phộp tớnh
32 : 4 x 2 =16

-> ễn v tớnh
thc s .
Bi 4:
Lp
Gii
Khỏ
TB
Tn

3
A
10
15
5
30

3
B
7
20
2
29

H ca GV
-Gọi HS chữa bài
- GV nhận xét, ghi điểm

H ca HS
- 1HS làm -NX

- GV nêu mục đích, yêu cầu
tiết học
*Gọi HS đọc đề
+ Bài toán cho biết gì ?hỏi
gì ?
+ Bài này thuộc dạng toán
gì ?
-Gọi HS lên bảng tóm tắt và
giải ,chữa-NX

- 1HS đọc
- 1HS khác tóm
tắt
- 1HS làm trên
bảng,lớp
làm
vở,chữa. Nhận
xét

- 1HS đọc
HS
tự
giải,chữa-NX
*Gọi HS đọc yêu cầu,tóm - Đổi chéo vở
tắt
để kiểm tra
+ Bài toán cho biết gì ?hỏi
gì ?
+ Bài này thuộc dạng toán
gì ?
-1HS đọc
- HS làm trên
32 :4 :2 = 4
bảng làm phần
giỏ tr ca biu
-Gọi HS lên bảng giải ,chữa- a,chữa-NX
NX
Qua bài 1,2 ta ôn lại kiến -HS đọc đầu
3
3
Tng
thức nào?
bài
C D
9
8
34
-HS chữa bài22 19 76
NX
1
3
11
*Gọi HS đọc yêu cầu
32 30 121
-Cho HS làm phần a,chữa-


NX
- Ôn về lập bảng +Nêu quy tắc thực hiện các
thống kê .
phép tính dạng đó ?
-HS nhắc lại các
3. Củng cố dặn dò:2 *GV kẻ sẵn bảng bài 4
kiến thức đã ôn
-Cho HS thảo luận nhóm làm
bài,chữa-NX
+Lớp nào nhiều học sinh giỏi
nhất ?
+Lớp nào ít học sinh giỏi
nhất ?
-GV nhận xét, chốt lại lời giải
đúng
- Hôm nay ta ôn về những
kiến thức nào ?
- NX giờ học
g

TP VIT
ON CH HOA X
I. MC TIấU:

-Vit ỳng v tng i nhanh ch vit hoa X (1 dũng) , T(1 dũng)
- Vit ỳng tờn riờng ng Xuõn (1 dũng),vit cõu ng dng Tt g hn..
(1 ln) bng ch c nh
II. DNG DY HC:

- Mu ch hoa X, bng con, phn mu.
- Tờn riờng ng Xuõn
III. HOT NG DY HC CH YU:

Ni dung
1.KTBC:3
Vn Lang, V tay
2. Bi mi:35
*H 1Gii thiu bi:
*H 2HD vit bng:
* Luyn ch vit hoa

H ca GV
- Yờu cu HS vit- GV nhn xột
- GV nờu mc ớch, yờu cu tit hc
*Gi HS c bi
+Tỡm cỏc ch vit hoa cú trong bi?
- GV vit mu ch X,HD vit
Lu ý nột khú vit
-Cho HS vit bng-NX

* Luyn vit tờn riờng *Gi HS c t ng dng
- GV gii thớch: ng Xuõn l tờn 1 ch cú
t lõu i H Ni. õy l ni buụn bỏn sm
ut ni ting

H ca HS
- 2HS viết -NX

- Đ, X, T
- HS tập viết chữ X
trên bảng con-NX
- HS đọc


+ Nờu cao ca cỏc con ch?
-Cho HS vit t ng dng
* c cõu ng dng
- HS viết -NX
* Luyn vit cõu ng - GV gii thớch: Cõu tc ng cao v p - 1HS đọc
ca tớnh nt con ngi so vi v p hỡnh
dng
thc.

+ Nờu khong cỏch gia cỏc ch ? -HS nêu
cao ca cỏc con ch?
- HS tập viết -NX
-Cho HS vit Tt, Xu-NX
*H3 HD hc sinh - GV cho học sinh xem vở mẫu
- Nêu yêu cầu của bài viết
vit v:
-Cho HS viết bài
- HS viết bài
- GV chấm 1 số bài. Nhận xét
3. Cng c dn
- Nhận xét giờ học
dũ:2
T NHIấN V X HI
NM, THNG V MA
I. MC TIấU: Sau bi hc, hc sinh bit:
- Thi gian Trỏi t chuyn ng quanh Mt tri 1 vũng l 1 nm
-Bit c 1 nm trờn Trỏi t cú bao nhiờu thỏng, bao nhiờu ngy v my mựa
II. DNG DY HC:

- Cỏc hỡnh trong SGK. Lch
III. HOT NG DY HC CH YU:

Ni dung
1.KTBC:3

H ca GV
+ Khong thi gian phn Trỏi t c
Ngy v ờm trờn Trỏi t
Mt tri chiu sỏng gi l gỡ ?
+ Khong thi gian phn Trỏi t
khụng c Mt tri chiu sỏng gi l
gỡ ?
+ Nờu thi gian Trỏi t quay c
2. Bi mi:35
1 vũng quanh mỡnh nú ?- GV nhn xột
*H 1Gii thiu bi: - GV nờu mc ớch, yờu cu tit hc
*H 2 Nm thỏng v *Yờu cu quan sỏt lch tho lun theo
mựa
gi ý:
+ 1 nm thng cú bao nhiờu ngy, bao
nhiờu thỏng ?
+ S ngy trong cỏc thỏng cú bng
nhau khụng ?
+ Nhng thỏng no cú 31 ngy, 30, 28,
29 ?

H ca HS
-HS -NX

- 365 ngày (366
ngày)- 12 tháng
- Không

- Tháng 2 có 28, 29
ngày
Tháng 4, 6, 9,11 có
+Trờn Trỏi t thng cú my mựa?ú 30 ngày


l nhng mựa no?Din ra vo nhng
thỏng no trong nm?
- GV ging: Thi gian Trỏi t
chuyn ng c 1 vũng quanh Mt
tri l 1 nm
+ Khi chuyn ng c 1 vũng quanh
Mt tri, Trỏi t ó t quay quanh
mỡnh nú c bao nhiờu vũng ?
- GV kt lun
* Yờu cu 2HS lm vic vi nhau theo
gi ý :
+ Trong cỏc v trớ A, B, C, D ca Trỏi
t v trớ no ca Trỏi t th hin Bc
bỏn cu l mựa xuõn, mựa h, thu,
ụng?
+ Hóy cho bit cỏc mựa ca Bc bỏn
cu vo cỏc thỏng 2, 6, 9, 12?
+ Tỡm v trớ VN, c trờn qu a cu?
+ Khi Vit Nam l mựa h, c là mùa
nào ? Tại sao ?
*H3: Chi trũ chi - GV kết luận
Xuõn, h, thu, ụng
* GV phổ biến cách chơi
+ Khi GV nói mùa xuân thì HS
3. Cng c dn cời
dũ:2
+ Khi GV nói mùa đông thì HS
suýt xoa
- GV tổng kết
- Nhận xét tiết học

-4 mùa:xuân
thu,
đông.

,hạ,

-365 hay 366 vòng

-HS chỉ trên quả
cầu
- Các mùa của VN,
úc trái ngợc nhau vì
VN ở Bắc bán cầu
còn úc ở Nam bán
cầu
- HS
nhóm

chơi

theo


Th sỏu ngy25 thỏng 4 nm 2015
TP LM VN
NểI, VIT V BO V MễI TRNG.
I. MC TIấU:

- Rốn k nng núi: Bit k li 1 vic tt ó lm bo v mụi trng theo gi ya
SGK
- Rốn k nng vit: Vit c 1 on vn ngn(khong 7 cõu) k li vic lm trờn
II. DNG DY HC:

- Bng lp vit gi ý
- Tranh nh
III. CC K NNG SNG C GIO DC

-Giao tip: lng nghe ,cm nhn,chia s,bỡnh lun
-m nhn trỏch nhim
-Xỏc nh giỏ tr
-T duy sỏng ta
IV. CC PHNG PHP DY HC TCH CC Cể TH S DNG

-Trỡnh by ý kin cỏ nhõn
-Tri nghim
-úng vai
V. HOT NG DY HC CH YU:

Ni dung
1.KTBC:3
2. Bi mi:35
*H1 Gii thiu bi
*H2 Luyn tp
Bi 1: ( lm ming )

H ca GV
+Nêu các việc làm để bảo vệ
môi trờng?
- GV nêu mục đích, yêu cầu
tiết học
*GV giới thiệu 1 số tranh ảnh

H ca HS


Bi 2: ( vit )

về hoạt động bảo vệ môi trờng
-Gọi HS đọc đề, gợi ý
- GV nhắc học sinh chú ý: Các
em có thể kể những việc làm
khác có ý nghĩa bảo vệ môi trờng (ngoài gợi ý SGK)
-GV giúp HS định hớng cho bài
kể bằng cách trả lời các câu
hỏi:
+Em đã làm việc tốt gì để
góp phần bảo về môi trờng?
+Em đã làm việc tốt đó ở
đâu?Khi nào?
+Em đã tiến hành công việc
đó ra sao?
+Em có cảm tờng thế nào sau
khi làm việc tốt?
-Cho HS kể trong nhóm2
-Gọi HS kể trớc lớp
- GV, học sinh bình chọn
những bạn viết bài hay nhất

3. Cng c dn
dũ:2
*Gọi HS đọc đề
-Y/c HS tự làm bài
-Cho HS đọc bài,chữa-NX
- GV chấm bài. Nhận xét
- GV NX giờ học

- 1HS đọc
- HS nói tên đề tài
mình chọn kể

- HS chia nhóm nhỏ,
kể cho nhau nghe
việc tốt có ý nghĩa
bảo vệ môi trờng
mình đã làm
- 1 vài học sinh thi
kể trớc lớp
-HS đọc
- HS ghi lại lời kể ở
BT1 thành 1 đoạn
văn (khoảng
7
câu)
- 1 số học sinh đọc
bài viết của mìnhNX


Th nm ngy 24 thỏng 4 nm 2015
CHNH T ( NGHE - VIT )
HT MA
I. MC TIấU:

- Nghe - vit ỳng chớnh t bi th Ht ma,trỡnh by ỳng cỏc kh th ,dũng th
5 ch
- Lm ỳng bi tp phõn bit cỏc õm d ln l / n
II. DNG DY HC:

- Bng lp ghi ni dung BT2a
III. HOT NG DY HC CH YU:

Ni dung
1.KTBC:3
lúng lỏnh , men nõu.

2. Bi mi:35
*H 1Gii thiu bi:
*H 2HD nghe - vit:

H ca GV
H ca HS
- Yêu cầu HS viết - GV nhận - 2HS viết -NX
xét
- GV nêu mục đích, yêu cầu - 2HS đọc bài thơ
tiết học
Hạt ma
*GV đọc bài viết
- Hạt ma ủ trong vờn Thành mỡ màu


+ Những câu thơ nào nói lên của đất
tác dụng của hạt ma ?
- Hạt ma đến là
nghịch
+ Những câu thơ nào nói lên
Rồi ào ào đi ngay
tính cách tinh nghịch của hạt
ma ?
- HS viết -NX
+ Hãy tìm từ khó viết?
-Cho HS viết từ khó-NX
+ Bài thơ có mấy khổ thơ?Mỗi
dòng thơ có mấy chữ ?
+Khi viết, lùi vào mấy ô là - HS viết bài
*H 3HD lm bi tp: đẹp?
- HS đổi vở soát
Bi2a ỏp ỏn
+ Nêu t thế ngồi viết?
lỗi.
Lo,Nam Cc,Thỏi Lan - GV đọc cho học sinh viết bài
- GV đọc cho HS soát lỗi
- HS đọc
3. Cng c dn - GV chấm 1 số bài, chữa - Cả lớp làm vở,HS
dũ:2
bài,nhận xét
lên bảng -NX
*Gọi HS đọc đề
-Cho HS làm bài,chữa-NX
- Nhận xét tiết học
RT KINH NGHIM B SUNG SAU TIT DY :
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.....................................................................................
TON
LUYN TP
I. MC TIấU: Giỳp hc sinh:

- Bit tớnh giỏ tr ca biu thc s
- Bit gii toỏn liờn quan n rỳt v n v
II. DNG DY HC:

-Phn mu
III. HOT NG DY HC CH YU:

Ni dung
1.KTBC:3

H ca GV
-Gi HS gii bi toỏn

H ca HS
- 1HS - NX


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×