Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 3 tuần 22

TUẦN 22

Thứ hai ngày 2 tháng 2 năm 2015
TOÁN
LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU:
- Giúp HS biết tên gọi các tháng trong 1 năm ,số ngày trong từng tháng
- Biết xem lịch (tờ lịch tháng,năm...)
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Lịch
III. CÁC HĐ DẠY HỌC

Nội dung
1.KTBC:3’

HĐ của GV
-Kể tên các tháng trong năm?
-Tháng nào có 30(31)ngày?


HĐ của HS
-HS -NX

2. Bài mới:35’
*HĐ1: Giới thiệu bài
- Giới thiệu bài - ghi bảng
*HĐ2: Luyện tập
Bài1: Xem lịch trả lời câu hỏi * GV gắn tờ lịch tháng1, tháng - HS quan sát rồi
a, Ngày 3/2 là thứ ...
Ngày 8/3 là thứ ...
Ngày đầu tiên của tháng 3 là thứ ...
Ngày cuối cùng của tháng 1 là ...
b,Thứ hai đầu tiên của tháng 1 là

2, tháng 3 năm 2012

làm bài

-Cho HS quan sát trả lời câu
hỏi

- Đọc bài làm

- chữa ,NX, đánh giá

- NX

ngày ...

Bài 2: Xem lịch rồi trả lời câu *GV treo lịch năm 2012

- HS làm bài

hỏi

-Cho HS quan sát trả lời câu - Đọc bài làm

a, Ngày 1/6 là thứ ...

hỏiNgày quốc khánh 2/9 là thứ ...

- NX

- chữa ,NX, đánh giá

Ngày ..20-11 là thứ …

3. Củng cố dặn dò:2’

- NX tiết học

Bổ sung say tiết dạy :
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................


TOÁN
ÔN TẬP
I. MỤC TIÊU:
- Giúp HS củng cố cách làm các phép tính cộng, trừ các số trong phạm vi 10000
- Giải toán có liên quan đến các phép tính cộng,trừ
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Phấn màu
III. CÁC HĐ DẠY HỌC

Nội dung
1.KTBC:3’
2. Bài mới:35’
*HĐ1: Giới thiệu bài
*HĐ2: Luyện tập
Bài1: Đặt tớnh rồi tớnh
2634+4848 1825+455
5482-1956 8695-2772
Bài 2: Tớnh nhẩm
8600+200=
9000+1000=

Bài 3: Tim X
X+3248=9050

8800-200=
10000-9000=

X-298=1265

HĐ của GV
-Kể tên các tháng trong năm?
-Tháng nào có 30(31)ngày?

HĐ của HS
-HS -NX

- Giới thiệu bài - ghi bảng
*Gọi HS đọc y/c
- HS quan sát rồi
-Cho HS làm bài, đọc bài chữa-NX
làm bài
+ Muốn cộng,trừ hai số cú nhiều chữ
số ta làm ntn?
*Gọi HS đọc y/c
-Cho HS làm bài, đọc bài chữa-NX
*Gọi HS đọc y/c
-Cho HS làm bài, đọc bài chữa-NX
+X gọi là gỡ? Nờu cỏch tỡm số bị
trừ,số hạng chưa biết?

- Đọc bài làm
- NX
- HS làm bài
- Đọc bài làm
- NX

*Gọi HS đọc y/c
-Cho HS làm bài, đọc bài chữa-NX

Bài 4: Một cửa hàng ngày đầu

- HS làm bài
- Đọc bài làm
- NX

bỏn được 324 kg gạo, ngày sau
1
bỏn được số gạo bằng số kg gạo
3
ngày đầu.Hỏi cả hai ngày của hàng
bỏn được bao nhiờu ki-lụ-gam
gạo?

3. Củng cố dặn dò:2’

+ Học kiến thức gỡ?

- NX tiết học

Bổ sung say tiết dạy :
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................


..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................


TẬP ĐỌC- KỂ CHUYỆN
NHÀ BÁC HỌC VÀ BÀ CỤ
I. MỤC TIÊU:

A. Tập đọc:
1. Rèn kỹ năng đọc thành tiếng
- Đọc đúng tên nước ngoài: Ê- đi- xơn, các từ: nổi tiếng, khắp nơi, đấm lưng, loé
lên, nảy ra.
- Biết đọc phân biệt lời người kể và lời các nhân vật
2. Rèn kỹ năng đọc hiểu:
- Hiểu nghĩa: Nhà bác học, cười móm mém.
- Câu chuyện ca ngợi nhà bác học vĩ đại Ê- đi- xơn rất giàu sáng kiến, luôn mong
muốn đem khoa học phục vụ con người
B. Kể chuyện:
- Bước đầu biết cùng các bạn dựng lại từng đoạn của câu chuyện theo lối phân vai
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

-Tranh ảnh SGK
- Bảng phụ ghi nd luyện đọc
III. CÁC HĐ DẠY HỌC

Nội dung
1.KTBC:3’
"Người trí thức yêu nước"

2. Bài mới:35’
*HĐ1: Giới thiệu bài
*HĐ2: Luyện đọc
- Đọc mẫu

HĐ của GV
- Y/c HS đọc bài + trả lời câu hỏi.
- NX, đánh giá

HĐ của HS
- HS đọc
- NX

- Giới thiệu bài - ghi bảng

* GV đọc chú ý thể hiện giọng từng - HS theo dõi
nhân vật
- HD đọc + giải nghĩa - Y/c HS đọc từng câu,sửa lỗi phát âm - HS nối tiếp đọc từng
từ
câu
Phát âm: Ê- đi- xơn, nổi - Y/c HS luyện đọc từng đoạn
- HS nối tiếp đọc từng
tiếng, khắp nơi, đấm lưng, - Y/c HS đọc chú giải ở đoạn có từ đoạn
loé lên, nảy ra.
cần giải nghĩa
Đọc đúng:
Đoạn1:ùn ùn kéo đến,đầm lưng thùm
Đoạn 2:Già đã…hồ/..điện.
thụp
Giá,,này/nơi khác/…
Đoạn 4:cười móm mém
Đoạn 3:Cụ ơi!//…đây.//
- Tổ chức đọc đoạn theo nhóm
- HS đọc theo nhóm đôi
Nhờ cụ..định/…đấy.//
- Tổ chức đọc thi giữa các nhóm
- Đại diện 1 số nhóm
Bà cụ..nhiên/…khác.//
*HĐ3: Tìm hiểu bài
đọc thi- NX
*Gọi HS đọc bài
- HS đọc
+ Nói những điều con biết về Ê - đi -HS nêu
-xơn?
+ Câu chuyện xảy ra vào lúc nào?
-Khi nhà bác học …
+ Bà cụ mong muốn điều gì?
-Có xe không cần ngựa
kéo, thật êm


+ Vì sao cụ mong có xe không cần
người kéo?
+ Mong muốn của bà gợi cho Ê-đixơn ý nghĩ gì?
+ Nhờ đâu mong ước của bà cụ được
thực hiện?

*HĐ4: Luyện đọc lại

*HĐ5: Kể chuyện
- B1: Nêu nhiệm vụ
- B2: Kể theo nhóm
- B3: Kể trước lớp

-Vì xe ngựa xóc…

-Chế tạo xe chạy bằng
điện
- Nhờ óc sáng tạo,tài
năng,tinh
thần
lao
động..
+ Theo con, nhà bác học mang lợi ích -Cải tạo thế giới, tạo ra
gì cho con người?
những thứ cần cho cuộc
sống của con người…
- GVgọi HS đọc theo vai
- HS đọc nhóm 3
-Tổ chức thi đọc - NX, đánh giá
- HS thi đọc
- NX
Kể chuyện 20phút

- GV nêu
- Chia lớp thành nhóm 3 tập kể
- HS kể theo nhóm
- Gọi nhóm 3 HS lên kể trước lớp
- Từng nhóm lên kể
- NX, đánh giá
3. Củng cố dặn dò:2’ + C©u chuyÖn trªn gióp con
hiÓu ®îc ®iÒu g×?
- NX tiÕt häc
Bổ sung say tiết dạy :
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................


TOÁN
HÌNH TRÒN, TÂM, ĐƯỜNG KÍNH, BÁN KÍNH
I. MỤC TIÊU

- Giúp HS có biểu tượng về hình tròn, biết được tâm, bán kính, đường kính của hình
tròn
- Bước đầu biết dùng compa để vẽ hình tròn có tâm và bán kính cho trước
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Một số đồ vật hìmh tròn: Đĩa, đồng hồ
- Compa GV và HS
III. CÁC HĐ DẠY - HỌC:

Nội dung
1.KTBC:3’

HĐ của GV
-Ngày 15-5 là thứ tư hỏi ngày 22-5
là thứ mấy?
-Chủ nhật tuần này là ngày 12 vậy
2. Bài mới:35’
chủ nhật tuần tới là ngaỳ nào?
*HĐ1: Giới thiệu bài
- Giới thiệu bài - ghi bảng
*HĐ2:Giới thiệu hình tròn * GV cho HS quan sát 1 số vật có
dạng hình tròn: đĩa, đồng hồ…
+Các vật có dạng hình gì?
+ Hãy nêu tên 1 số vật có dạng
hình tròn?
- GV vẽ hình tròn,Giới thiệu: Tâm

HĐ của HS
-HS-NX

- HS quan sát
-HS lấy mô hình hình
tròn

0,đường kính AB,bán kính 0M

*HĐ3: Giới thiệu compa *GV cho HS quan sát cái compa.
và cách vẽ hình tròn.
- Giới thiệu cách vẽ hình tròn 2cm(
b.kính) xác định khẩu độ compa
bằng 2cm.Đặt đầu có đinh nhọn
vào chỗ muốn đặt tâm của hình
tròn, quay 1 vòng viết tên tâm 0
*HĐ4: luyện tập
Bài 1:
*Gọi HS đọc đề
a.Hình tròn tâm 0 đường kính - Y/c HS làm bài,đọc bài
MN,PQ,các bán kính OM,ON, - NX, đánh giá
OP,OQ
+Vì sao CD không được gọi là
b Hình tròn tâm 0 đường
đường kính của hình tròn tâm O?
kínhAB, bán kínhOA,OB
Bài 2: Vẽ hình tròn
* Gọi HS đọc y/c
a , Tâm 0, bán kính 2cm
- Y/c HS lên bảng vẽ,lớp vẽ vào vở
b, Tâm I, bán kính 3cm
-Kiểm tra chéo- NX, đánh giá
Bài 3:
* Gọi HS đọc y/c
a , Vẽ bán kính OM, đường
- Y/c HS làm bài,chữa
kính CD trong hình tròn
- NX, đánh giá

- HS quan sát

-HS đọc
- HS làm bài- đọc bài
- NX

-HS làm bài,chữa
- NX
- 1HS đọc
-HS làm bài
- Lên bảng làm
- NX


b , C©u nµo ®óng, c©u
nµo sai?
- §é dµi ®o¹n th¼ng OC
dµi h¬n
®é dµi ®o¹n th¼ng OD
- §é dµi ®o¹n th¼ng OC
ng¾n h¬n ®é dµi ®o¹n
th¼ng OM
- §é dµi ®o¹n th¼ng OC
b»ng 1/2 ®é dµi ®o¹n
th¼ng CD

3. Củng cố dặn dò:2’

- NX tiết học

Bổ sung say tiết dạy :
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................


CHÍNH TẢ: ( NGHE VIẾT)
Ê - ĐI - XƠN
I. MỤC TIÊU:
- Rèn kỹ năng viết chính tả: Nghe viết đúng bài chính tảatrinhf bày đúng hình thức
bài văn xuôi
- Làm đúng các bài tập về âm( ch/tr), dấu thanh dễ lẫn
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Viết sẵn nội dung bài tập lên bảng
III. CÁC HĐ DẠY - HỌC:

Nội dung
1.KTBC:3’
truyền lại, trở thành, xử trí

HĐ của GV
- GV đọc cho HS viết
- NX, đánh giá

HĐ của HS
- HS viết - NX

2. Bài mới:35’
*HĐ1: Giới thiệu bài

- Giới thiệu bài - ghi bảng

*HĐ2: HD viết chính tả

*GV đọc mẫu

B1: Trao đổi nd đoạn viết

+ Những chữ nào trong bài -Đầu
được viết hoa?

B2: HD cách trình bày

- Theo dõi
câu,

đầu

đoạn, tên riêng

+ Tên riêng Ê- đi – xơn viết -Viết hoa chữ đầu
ntn?

B3: HD viết từ khó

tiên, có gạch nối
- HS nêu

Ê- đi- xơn, kì diệu, sáng kiến

+ Hãy tìm từ khó viết?

B4: Viết bài

- GV nhắc lại,đọc cho HS viết

- HS viết bảng-NX

- NX, sửa sai

- Viết bài

- GV đọc bài

- Đổi vở soát lỗi

- Đọc lại cho HS soát lỗi

a, Tròn – trên – chui – mặt trời

- Chấm 1số bài-NX
*Gọi HS đọc y/c
-HS đọc
-Cho HS trao đổi nhóm đôi,trình - HS trao đổi nhóm
bày
đôi
-Nhóm
trình
bày(1HS
- NX, đánh giá
đọc -1HS giải đố)

3. Củng cố dặn dò:2’

- NX tiết học

*HĐ3: Luyện tập
Bài 2a Đáp án


ĐẠO ĐỨC
TÔN TRỌNG KHÁCH NƯỚC NGOÀI(TIẾT 2)
I.MỤC TIÊU:

-Nêu được một số biểu hiện của việc tôn trọng khác nước ngoài phù hợp với lứa
tuổi.
- Biết trẻ em có quyền được đối xử bình đẳng, không phân biệtmàu da, quốc tịch, …
quyền được giữ gìn bản sắc dân tộc (ngôn ngữ, trang phục)
- HS có thái độ,hành vi phù hợp khi gặp gỡ, tiếp xúc với khách nước ngoài trong
các trường hợp đơn giản.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

-Tranh vẽ VBT
III- CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC:

-Kĩ năng thể hiện sự tự tin,tự trọng khi tiếp xúc với khách nước ngoài
IV.CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC CÓ THỂ SỬ DỤNG

-Trình bày 1phút
-Viết về cảm xúc của mình
V.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Nội dung
1.KTBC:3’
2. Bài mới:35’
*HĐ1: Giới thiệu bài
*HĐ2: Liên hệ thực tế
MT: HS hiểu các hành vi
lịch sự với khách nước
ngoài

HĐ của GV
HĐ của HS
-Gặp khách nước ngoài chúng ta -HS -NX
cần có thái độ ntn? NX đánh gía

- Giới thiệu bài - ghi bảng
*Y/c HS thảo luận nhóm đôi
+ Hãy kể 1 hành vi lịch sự với
khách nước ngoài mà con biết?
+ Bạn có nhận xét gì hành vi đó?
-> KL: Cư xử lịch sự với khách
nước ngoài là 1 việc làm tốt
*HĐ3: Đánh giá hành vi
- Chia nhóm 4 thảo luận
MT: HS biết nhận xét các a, Bạn Vi lúng túng khi khách
hành vi ứng xử với khách nước ngoài hỏi chuyện
nước ngoài
b, Các bạn nhỏ bám theo khách
nước ngoài mời đánh giầy, mua
lưu niệm mặc dù họ từ chối
c, Bạn Kiên phiên dịch giúp khách
nước ngoài khi họ mua đồ lưu
niệm
-> GV kết luận từng phần
*HĐ4: Xử lí tình huống và - GV nêu tình huống
đóng vai
a, Có 1 vị khách nước ngoài đến

- HS thảo luận
- Một vài nhóm trình
bày
- NX
- Thảo luận theo
nhóm -trình bày
- NX

- HS trả lời nhóm 4
- Đại diện nhóm trả


MT: HS biết cách ứng xử thăm trường em,mời em và các lời
trong các tình huống cụ thể bạn chụp ảnh kỉ niệm.
b, Em nhìn thấy 1 số bạn tò mò, - NX
vây quanh ôtô của khách nước
ngoài, vừa xem vừa chỉ trỏ
-> GV kết luận:
- Qua bài học con ghi nhớ điều gì?
3. Củng cố dặn dò:2’
- NX giờ học

Bổ sung say tiết dạy :
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................


Thứ tư ngày 4 tháng 2 năm 2015
TẬP ĐỌC
CÁI CẦU
I. MỤC TIÊU:

1. Đọc thành tiếng
- Đọc đúng: xe lửa, bắc cầu, đãi đỗ, Hàm Rồng
- Biết nghỉ hơi hợp lí sau mỗi dòng thơ,khổ thơ
2. Đọc hiểu:
- Hiểu nghĩa các từ: chum, ngòi, sông Mã
- Hiểu nội dung: bạn nhỏ rất yêu cha, tự hào về cha nên thấy chiếc cầu do cha làm ra
là đẹp nhất, đáng yêu nhất
3.Học thuộc lòng khổ thơ em thích
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Tranh ảnh minh hoạ
- Bảng phụ ghi nội dung luyện đọc
III. CÁC HĐ DẠY - HỌC

Nội dung
1.KTBC:3’
"Nhà bác học và bà cụ"

2. Bài mới:35’
*HĐ1: Giới thiệu bài
*HĐ2: Luyện đọc
B1: đọc mẫu

HĐ của GV
HĐ của HS
- Y/c HS đọc từng đoạn và trả lời - HS đọc- NX
câu hỏi- NX, đánh giá
- Giới thiệu bài - ghi bảng

*GV đọc giọng tình cảm nhẹ
nhàng, thiết tha
B2: HD luyện đọc và giải - Y/c HS luyện đọc câu
nghĩa từ
-> Theo dõi -> sửa sai
-Phát âm: xe lửa, bắc cầu, đãi Chú ý nhấn giọng: vừa bắc xong,
đỗ, Hàm Rồng
yêu sao yêu ghê, yêu hơn cả, cái
-Đọc đúng:
cầu của cha.
-Nhũng cái cầu ơi,/..ghê!//(thể - Y/c HS đọc nối tiếp đoạn

- Theo dõi
- HS đọc nối tiếp đọc
từng câu

hiện tình cảm yêu mến tha
thiết)
- Y/c HS đọc chú giải
-Mẹ bảo://cầu….sông Mã/
- Y/c HS đọc theo nhóm
Con cứ gọi/..của cha.//

- HS nối tiếp đọc từng
khổ thơ
- HS đọc
- HS đọc theo nhóm đôi
- Đọc thi

*HĐ3: Tìm hiểu bài

- Cả lớp đọc bài thơ
-HS đọc
-Xây dựng cầu…

- Tổ chức cho HS thi đọc
- NX, đánh giá
-Cho HS đọc đồng thanh
*Gọi 1 HS đọc
+ Người cha trong bài làm nghề
gì? câu thơ nào cho biết điều đó?
+ Cha gửi cho bạn nhỏ chiếc ảnh
về cái cầu nào được bắc qua dòng
sông nào?
- GV giới thiệu về cầu Hàm Rồng

-Cầu Hàm Rồng bắc qua
sông Mã


+ Từ chiếc cầu cha làm, bạn nhỏ
nghĩ đến những gì?
+ Bạn nhỏ yêu nhất chiếc cầu nào
vì sao?
+ Hãy tìm câu thơ con thích nhất?
Vì sao?
+ Con thấy tình cảm của bọn nhỏ
đối với cha như thế nào?
*HĐ4: Học thuộc lòng bài - Giáo viên hướng dẫn đọc từng
thơ
câu, từng khổ thơ
- Tổ chức thi đọc thuộc lòng
- NX, đánh giá
3. Củng cố dặn dò:2’
- NX tiết học

- HS quan sát tranh:sợi
tơ nhỏ, ngọn gió,….
-Chiếc cầu Hàm Rồng vì
đó là ...bố làm

- HS đọc thuộc
-Thi học thuộc lòng bài
thơ

Bổ sung say tiết dạy :
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................


Thứ ba ngày 3 tháng 2 năm2015
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
TỪ NGỮ VỀ SÁNG TẠO- DẤU PHẨY, DẤU CHẤM, CHẤM HỎI
I. MỤC TIÊU:

- Nêu được một số từ ngữ về chủ điểm Sáng tạo trong các bài tập đọc ,chính tả đã
học
-Đặt được dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu
-Biết dùng đúng dấu chấm, dấu chấm hỏi trong bài
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Ghi bảng nội dung các bài tập
- Bảng phụ viết nội dung truyện vui: Điện
III. CÁC HĐ DẠY- HỌC

Nội dung
1.KTBC:3’
2. Bài mới:35’
*HĐ1: Giới thiệu bài
*HĐ2: HD làm bài tập
Bài 1:
a.Chỉ trí thức:nhà bác học,nhà thông
thái,nhà nghiên cứu,tiến sĩ,nhà phát
minh,kĩ sư,bác sĩ,dược sĩ,thầy giáo,cô
giáo,nhà văn,nhà thơ
b.Hoạt động của trí thức:nghiên cứu
khoa học,phát minh,chế tạo máy móc,
thiết kế nhà của,cầu cống,chữa bệnh,chế
thuốc chữa bệnh,dạy học,sáng tác

Bài 2:

HĐ của GV
HĐ của HS
-Gọi HS đặt câu có sử dụng -HS -NX
biện pháp nhân hóa.NX
- Giới thiệu bài - ghi bảng
* Gọi HS đọc y/c
+Kể tên các bài tập đọc tuần
21,22?
- Y/c HS làm theo nhóm,
trình bày- NX, đánh giá

- 1 HS đọc

*Gọi HS đọc đề

- HS đọc
- HS làm bài,chữaNX

-Ở nhà, em thường giúp bà xâu kim.
-Cho HS làm bài,chữa- NX,
-Trong lớp, Liên luôn chăm chú nghe
đánh giá
giảng.
+ Dấu phẩy đứng ở đâu?
-Hai bên bờ sông, những bãi ngô bắt đầu
xanh tốt.
-Trên cánh rừng mới trồng, chim chóc lại
bay về ríu rít.

Bài 3: Điền dấu đúng cho truyện
vui “Điện”

3. Củng cố dặn dò:2’

*GV lập bảng phụ
-Cho HS thảo luận nhóm 2,
trình bày-NX
- GV kết luận
+ Truyện gây cười ở chỗ
nào?
- Nhắc lại nội dung bài học
- NX tiết học

- HS thảo luận nhóm
4
-Trình bày-NX

-Sau từ ngữ chỉ địa
điểm
- 1 HS đọc đề
- HS thảo luận,trình
bày- NX
-Vô tuyến hoạt động
được nhờ có điện…


TOÁN
VẼ TRANG TRÍ HÌNH TRÒN
I. MỤC TIÊU:

-Giúp HS dùng compa để vẽ (theo mẫu) các hình trang trí hình tròn (đơn giản) qua
đó HS thấy được cái đẹp qua những hình trang trí đó
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Compa: GV – HS
- Bút chì màu
III. CÁC HĐ DẠY – HỌC

Nội dung
1.KTBC:3’

HĐ của GV
- GV đưa hình tròn
Hãy kể tên tâm, đkính, bkính - NX, đánh giá

HĐ của HS
- HS nêu-NX

của hình tròn?

2. Bài mới:35’
*HĐ1: Giới thiệu bài

- Giới thiệu bài , ghi bảng

*HĐ2: Thực hành

*Gọi HS đọc đề

-HS đọc

Bài 1: Vẽ hình theo mẫu:

- Y/c HS thực hành vẽ theo mẫu

- HS thực hành vẽ

Bước1 và 2

- Quan sát giúp đỡ HS yếu

-Kiểm tra chéo

- Chấm bài
- NX, đánh giá
Bài 2: Tô màu hình đã vẽ *Y/c HS thực hành tô màu
- HS thực hành
trong bài 1
- Quan sát- NX
-Cho HS xem 1 số bài vẽ,tô màu
đẹp
*Nếu còn thời gian cho HS tự
vẽ thêm những hình vẽ từ hình
tròn
3. Củng cố dặn dò:2’
- NX tiết học
Bổ sung say tiết dạy :
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................


..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................


TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
RỄ CÂY
I. MỤC TIÊU:

- HS nêu kể tên một số cây có rễ cọc, rễ chùm, rễ phụ , rễ củ
- Phân loại rễ cây sưu tầm được
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Các hình trong SGK
- Sưu tầm các loại rễ cây, giấy , băng dính
III. CÁC HĐ DẠY - HỌC

Nội dung
1.KTBC:3’
2. Bài mới:35’
*HĐ1: Giới thiệu bài
*HĐ2: Làm việc với
SGK
MT: Nêu được đặc
điểm của rễ cọc, rễ
chùm, rễ phụ, rễ củ

*HĐ3: Làm việc với vật
thật

3. Củng cố dặn dò:2’

HĐ của GV
+Nêu chức năng(ích lợi) của thân
cây? NX đánh giá
- Giới thiệu bài - ghi bảng
*Y/c HS làm việc theo nhóm 4
-GV phát cho mỗi nhóm 1cây có rễ
cọc,1 cây có rễ chùm
-Y/c HS quan sát rễ cây+sgk ,tìm ra
điểm khác nhau của 2 loại rễ đó.
+ Mô tả đặc điểm của rễ cọc?rễ
chùm ?
-> GV KL:Cây có 2 loại rễ chính là
rễ cọc và rễ chùm…
+ Nêu tên một số cây mà con biết
có kiểu rễ như vừa học?
-Cho HS quan sát H5,6,7 + rễ cây
thật(nếu có)
+Rễ của các cây này có gì khác so
với 2 loại rễ chính?
+Kể tên 1 số loại cây có rễ phụ,rễ
củ?
+Nêu đặc điểm cuả các loại rễ?
*Y/c HS trưng bày các loại rễ cây
đã sưu tầm
- Phát giấy, băng dính cho các
nhóm để trưng bày theo từng nhóm
rễ.
-Gọi 1 số nhóm lên giới thiệu
- NX, đánh giá
- NX tiết học

HĐ của HS
-HS-NX
- HS thảo luận nhóm
4
- Đại diện 1 số nhóm
trình bày- NX
-Rễ cọc: Có 1 rễ to dài,
xung quanh có rễ con.Rễ
chùm: Có nhiều rễ mọc
đều nhau.

-Rễ phụ: mọc ra từ thân
hoặc cành.Rễ củ: Rễ
phình to ra

- HS trưng bày
- Đại diện các nhóm
lên gắn bảng,trình
bày
- NX


TON
NHN S Cể BN CH S VI S Cể MT CH S
I. MC TIấU:

- Giỳp HS bit nhõn cú 4 ch s vi s cú 1 ch s ( cú nh 1 ln)
- Gii c bi toỏn gn vi phộp nhõn
II. DNG DY HC

- Phn mu
III. CC H DY - HC

Ni dung
1.KTBC:3
2. Bi mi:35
*H1: Gii thiu bi
*H2: Trng hp
khụng nh1034 x 2 = ?

H ca GV
-Tớnh:212x4;305x2-NX cho im
- Giới thiệu bài - ghi bảng
* GV ghi bảng VD
nhõn + Hãy lên bảng đặt tính?
+ Ta thực hiện phép nhân
1034 *2nhõn4bng8,vit 8
ntn?
x 2 *2nhõn3bng6,vit 6
-GV gọi HS thực hiện tính
2068 *2nhõn0bng0,vit 0
nhân,nêu
cách
thực
*2nhõn1bng2,vit 2
hiện(nếu HS làm sai GV
1034 x 2 = 2068
HD nh SGK)
+Vậy 1034 x 2 =?
*H3: Trng hp cú nh 1 *GV ghi bảng VD2
ln
+ Hãy lên bảng đặt tính
2125
*3nhõn5bng15,vit 5
và tính?
x 3
nh 1
+NX phép nhân 2 có gì
6375
*3nhõn2bng6,thờm1
khác phép nhân 1?
bng 7,vit 7
+Nhân có nhớ từ hàng nào
*3nhõn1bng3,vit 3
sang hàng nào?
*3nhõn2bng6,vit 6
Lu ý : Lợt nhân nào có kết
2125 x 3 = 6375

H ca HS
-HS -NX
- HS lên bảng
- Nhân từ phải
trái
-1HS lên bảng
tính,lớp làm nháp

- HS lờn bng lm
- Nhõn cú nh
-Nh t hng n v
sang hng chc

quả lớn hơn hoặc bằng 10 thì
phần nhớ đợc cộng sang kết -HS nờu li 2 bc
quả của phép nhân ở hàng
tiếp theo.

*H4: Luyn tp
Bi 1: Tớnh

+Muốn nhân số có 4 chữ
số với số có 1 chữ số ta
làm nh thế nào?
*Gi
-HS c
-Cho HS lm bi,c bi- NX
- HS lm bi,cha
+ Nờu cỏch nhõn?
- NX

1234 4013
2116 1072
x 2 x 2 x 3 x 4
2468
8026
6348
*
4288

Bi 2a:
1023
x 3
3069

1810
x 5
9050

- Y/c 2 HS lờn bng,lp lm vcha,NX, ỏnh giỏ
+ Khi t tớnh ta chỳ ý iu gỡ ?
+ Nhõn cú nh ta lu ý gỡ?

-HS c
- HS lm bi
- c bi lm
- NX


Bài 3: ( giải toán)

* Gọi HS đọc đề

1 bức tường: 1015viên gạch
+Đầu bài cho biết gì ?Hỏi gì?
4 bức tường : .....?viên gạch
-Cho HS làm bài,đọc bài- NX
Giải: Xây4 bức tường cần số viên
gạch là: 1015x4=4060(viên)

Bài 4a:
2000 x 2=4000
3000 x 2=6000

4000 x 2=8000

3. Củng cố dặn dò:2’

* Gọi HS đọc đề
+ Nêu cách tính nhẩm?
- NX, đánh giá
- NX giờ học

- HS đọc đề
- HS làm,đọc bàiNX
-HS đọc
- HS làm,đọc bàiNX

Bổ sung say tiết dạy :
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................


TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
RỄ CÂY (TIẾP)
I. MỤC TIÊU:
- HS nêu được chức năng của rễ cây đối với đời sống của thực vật và lợi ích của rễ
cây đối với đời sống của con người
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

-Tranh ảnh
III. CÁC HĐ DẠY - HỌC

Nội dung
1.KTBC:3’
2. Bài mới:35’
*HĐ1: Giới thiệu bài
*HĐ2: Vai trò của rễ
cây
MT: Nêu được chức
năng của rễ

HĐ của GV
- Kể tên các loại rễ cây cho VD?
NX, đánh giá

- Giới thiệu bài - ghi đầu bài
*Y/c HS thảo luận nhóm 4
- Nói lại việc các bạn đã làm (SGK-82)
+Nếu nhổ cây lên khỏi mặt đất và để đó
một thời gian cây sẽ ntn?
+Cắt một cây sát gốc,bỏ rễ đi rồi trồng
lại vào đất,cây sẽ ra sao?
+ Tại sao không có rễ, cây không sống
được?
+ Rễ cây có vai trò gì đối với sự sống
của cây ?- NX, đánh giá
*HĐ3: ích lợi của rễ cây *Y/c HS quan sát tranh2,3,4,5,trả lời
MT: Kể được ích lợi 1 +Hình chụp cây gì?
số rễ cây
+Cây đó có loại rễ gì?
+ Rễ được sử dụng để làm gì?
-Các nhóm trình bày- NX, đánh giá

HĐ của HS
- HS - NX

- HS thảo luận
nhóm-Trình bàyNX
-Cây héo khô dần
-Cây héo dần rồi
chết
-Vì thiếu chất dinh
dưỡng
-Rễ cây hút chất
dinh dưỡng…
- HS quan sát
-H2:Cây sắn rễ
củ,làm thức ăn..
-H3,4:Cây
nhân
sâm,rễ cây tam thất

rễ
củ,làm
*HĐ4:Trò chơi Rễ cây -Cho HS chơi theo nhóm 2(1HS nêu thuốc…
này dùng để làm gì?
tên1 cây được trồng hoặc bán tại địa
phương và hỏi:Rễ cây đó dùng làm
gì,HS kia trả lời.Sau mỗi lần chơi lại đổi -HS chơi-NX
vai)
-Cho HS chơi-NX
3. Củng cố dặn dò:2’
- Nhắc lại nội dung bài học
- NX tiết học
Bổ sung say tiết dạy :
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................


..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
TẬP VIẾT
ÔN CHỮ HOA P
I. MỤC TIÊU:

-Viết đúng,tương đối nhanh chữ hoa P (1 dòng) ,

Ph,B(1 dòng)

-Viết đúng tên riêng Phan Bội Châu (1 dòng) và câu ứng dụng(1 lần)
- Giáo dục HS có ý thức giữ gìn VSCĐ
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Mẫu chữ P. Phan Bội Châu
- Ghi sẵn câu ứng dụng lên bảng
III. CÁC HĐ DẠY - HỌC

Nội dung
1.KTBC:3’
Lãn Ông , Quảng Bá
2. Bài mới:35’
*HĐ1: Giới thiệu bài
*HĐ2: HD viết chữ
hoa
B1: Quan sát và nhận
xét

HĐ của GV
- Y/c HS viết- NX, đánh giá

HĐ của HS
- HS viết -NX

- Giới thiệu bài, ghi bảng
*Gọi HS đọc bài

-HS đọc

- GV gắn chữ P
+ Nêu cấu tạo chữ P,

Ph;

- HS quan sát
- HS nêu
- HS quan sát

- GV viết mẫu P vừa viết vừa nêu
qui trình
B2: viết bảng
- HS viết bảng- NX
- Y/c HS viếtP ,Ph
- NX chỉnh sửa
*HĐ3: Viết từ ứng *Gọi HS đọc từ ứng dụng
-HS đọc
dụng
-Gắn bảng. Phan Bội Châu
B1: Giới thiệu
-Phan Bội Châu: Là 1 nhà cách mạng - Nghe
vĩ đại đầu thế kỉ 20 của VN, ông còn có
nhiều tác phẩm văn thơ yêu nước

B2: Quan sát và NX

+ Các chữ trong từ ứng dụng có - HS trả lời- NX
chiều cao ntn?
B3: Viết bảng
- GV viết mẫu
- HS quan sát
- Y/c HS viết bảng- NX, sửa sai
- HS viết
*HĐ4:Viếtcâuứngdụng *Gọi HS đọc từ ứng dụng
-HS đọc
Phá
Tam
Giang

TT
Huế
dài
khoảng
B1: Giới thiệu
60km rộng từ 1->6km. Đèo Hải Vân ở gần
bờ biển giữa TT – Huế,Đà Nẵng cao
1444m, dài 20km, cách Huế 71,6km

B2: Quan sát và NX

+ Các chữ cái trong câu ứng dụng - HS trả lời
có chiều cao ntn?


B3: Viết bảng
*HĐ5: Viết vở
3. Củng cố dặn dò:2’

+ Khoảng cách giữa các chữ ntn?
-1 con chữ 0…..
- Y/c HS viết: Phá. Bắc- NX, - HS viết bảng- NX
sửa sai
- Y/c HS viết vở
- HS viết bài
- Chấm 1 số bài -NX
- NX tiết học

Bổ sung say tiết dạy :
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................THỦ CÔNG
ĐAN NONG MỐT (TIẾT2)
I. MỤC TIÊU:

- Học sinh biết cách đan nong mốt
-Kẻ,cắt được các nan tương đối đều nhau
- Đan được nong mốt dồn được nan nhưng có thể chưa khít.Dán được nẹp
xung quanh tấm đan
- Yêu thích các sản phẩm đan nong mốt. Rèn tính cẩn thận và giữ VS chung
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Tấm đan mẫu
- Tranh qui trình, nan đan, kéo, hồ dán….
III. CÁC HĐ DẠY - HỌC

Nội dung
1.KTBC:3’
2. Bài mới:35’
*HĐ1: Giới thiệu bài
*HĐ2: Thực hành

HĐ của GV
Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
- Giới thiệu – ghi bảng
+ Hãy nhắc lại qui trình đan
nong mốt?

HĐ của HS
- HS kiểm tra chéo
nhau
- HS nhắc lại
- NX bổ sung

- GV nhắc lại
B1: Kẻ các nan đan
B2: Đan nong mốt
B3: Dán nẹp xung quanh
- Y/c HS thực hành
*HĐ3: Trưng bày sản - Tổ chức trang trí rồi trưng bày

- HS thực hành
- HS trang trí trưng

phẩm
sản phẩm- NX - Đánh giá
bày
- NX tiết học
3. Củng cố dặn dò:2’
Bổ sung say tiết dạy :
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................


Thứ sáu ngày 6 tháng 2 năm 2015
TẬP LÀM VĂN
NÓI, VIẾT VỀ MỘT NGƯỜI LAO ĐỘNG TRÍ ÓC
I. MỤC TIÊU:

- Rèn kĩ năng nói: kể được vài điều về người lao động trí óc theo gợi ý SGK.
- Rèn kĩ năng viết: viết lại được những điều vừa kể thành một đoạn văn ngắn
(khoảng7) diễn đạt rõ ràng, sáng sủa
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Tranh ảnh minh hoạ về 1 số trí thức
- Bảng phụ ghi sẵn gợi ý về 1 người lao động trí óc
III. CÁC HĐ DẠY HỌC

Nội dung
HĐ của GV
HĐ của HS
1.KTBC:3’
"Nâng niu từng hạt giống" - Y/c HS kể chuyện- NX, đánh - HS kể-NX
giá
2. Bài mới:35’
*HĐ1: Giới thiệu bài
- Giới thiệu - ghi bảng
*HĐ2: Nói về người lao *Gọi HS đọc y/c
động trí óc

- HS đọc

+ Kể tên 1 số nghề lao động trí -Kĩ sư, bác sĩ, giáo
óc?

viên…

+ Trong gia đình con có ai là - HS tự do kể
người lao động trí óc không?
- Y/c HS nói theo nhóm đôi về 1 - HS thực hành
người lao động trí óc

nhóm đôi,trình bày

- NX, đánh giá
- NX
*HĐ3: Viết về người lao * Y/c HS viết lại những gì vừa - HS viết bài
động trí óc
nói về 1 người lao động trí óc
- Quan sát giúp đỡ HS yếu
- Đọc bài-NX
- Gọi HS đọc bài,chữa- NX,
đánh giá
3. Củng cố dặn dò:2’
- NX tiết học


TOÁN
LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:

- Rèn luyện kĩ năng nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số (có nhớ 1 lần)
- Củng cố ý nghĩa phép nhân, tìm số bị chia, giải toán có 2 phép tính
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Phấn mầu
III. CÁC HĐ DẠY - HỌC

Nội dung

HĐ của GV
-Gọi HS làm-NX cho điểm

1.KTBC:3’
1230x3
2115x3
2. Bài mới:35’
*HĐ1: Giới thiệu bài
*HĐ2: Luyện tập
Bài 1:

HĐ của HS
-HS-NX

- Giới thiệu - ghi bảng
-HS đọc
- HS làm bài –

a, 4129 + 4129 =4129x2=8258

- Yc HS làm bài

b, 1052+ 1052 + 1052 =1052x3=3156

+ Muốn nhân số có 4 chữ số chữa- NX

c,2007+2007+2007+2007=2007x4=8028

Bài 2: cột1,2,3
Số bị chia
423
Số chia
3
Thương
141

423
3
141

9604
4
2401

Bài 3:
Hai thùng có số lít dầu là:
1025x2=2050(l)
Còn lại số lít dầu là:2050-1350=700(l)

Bài 4:cột 1,2
Số đã cho
Thêm 6 đơn vị
Gấp 6 lần

113
119
678

1015
1021
6090

3. Củng cố dặn dò:2’

1107
1113
6642

với số có 1 chữ số ta làm ntn?
*Gọi HS đọc đề
- Y/c HS lên bảng làm
+ Muốn tìm số bị chia chưa
biết ta làm ntn?
-Chữa- NX, đánh giá
*Gọi HS đọc đề
+ Bài toán cho biết gì?Hỏi gì?
+Dạng toán nào?
-Cho HS làm bài,chữa,NX,
đánh giá

- HS đọc
- HS làm bài
- HS lên bảng
làm
- chữa- NX
- HS đọc
- HS làm bài,
1 HS lên bảng
làm
- Đọc bài –
NX
* Gọi HS đọc y/c
-HS đọc
- Y/c HS làm bài-Chữa, NX, - HS làm bài
đánh giá
- Đọc bài –
+ Khi thêm 6 đơn vị tức là ta NX
làm gì?
+ Khi gấp 4 lần tức là ta làm
gì?
- NX tiết học


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×