Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 3 tuần 17

TUẦN 17
Thứ hai ngày 29 tháng 12 năm 2014

TOÁN
TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC (TIẾP THEO)
I. MỤC TIÊU:

1.Kiến thức:
-Giúp HS biết tính giá trị của biểu thức có dấu ngoặc đơn và ghi nhớ quy tắc tính giá
trị của biểu thức dạng này.
2.Kĩ năng:
-Học sinh tính thành thạo giá trị biểu thức khi có dấu ngoặc đơn
3.Giáo dục:
-Giáo dục HS có ý thức vận dụng kiến thức đã học vào thực hành, luyện tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Bảng phụ, phấn màu
III. CÁC HĐ DẠY - HỌC:

Nội dung
1. KTBC:3’

345 : 5 - 47

123 - 45 +26

2. Bài mới:35’
*HĐ1: Giới thiệu bài
*HĐ2: HD tính giá trị biểu
thức đơn giản có dấu ngoặc
đơn.
(30 + 5) : 5 = 35 : 5 = 7

3x(20-10)=3x10=30
*HĐ3 Luyện tập
Bài 1:
25 – (20 – 10) 80 – (30 + 25)
=25-10=15
=80-55=25
125 + (13 + 7) 416 – (25 – 11)
=125+20=145 =416-14=402

Bài 2:
(68 + 15) x 2
48 : (6 : 3)
=80x2=160
=48:2=24
(74 - 14) : 2
81 : (3 x 3)
=60:2=30
=81:3=9

Bài 3: (Giải toán)

HĐ của GV
- Y/c 2 HS lên bảng làm
- NX, đánh giá.

HĐ của HS
- HS làm-NX

- Giới thiệu bài – ghi bảng.


- HS thực hiện.
*GV viết bảng: 30 + 5 : 5,y/c HS
nêu thứ tự thực hiện,tính giá trị
+Muốn thự hiện phép tính 30+5
trước ta có thể kí hiệu ntn?
- HD cách đọc, quy ước cách
tính
- Y/c HS thực hiện tính
*GV ghi bảng- Y/c HS tính
- Y/c HS đọc qui tắc?
*Gọi HS đọc đề
- Y/c 2 HS lên bảng làm, cả lớp
làm vở.
- Y/c HS đọc bài và nêu cách
tính.- NX, đánh giá.
*Gọi HS đọc đề
- Y/c 2 HS lên bảng làm, cả lớp
làm vở.
- Y/c HS đọc bài và nêu cách
tính.- NX, đánh giá.

- HS đọc (30 + 5) :
5
- HS đọc
- HS thực hiện
- HS làm bài
-HS nêu
-HS đọc
- HS làm,đọc bài
- NX
-HS đọc
- HS làm,đọc bài
- NX


C1:
1 tủ có số quyển
sách là:
240 : 2 = 120 ( quyển)
1 ngăn tủ có số quyển sách
là: 120 : 4 = 30 (quyển)
C2: 2 tủ có số ngăn là:
4 x 2 = 8 (ngăn)
1 ngăn có số quyển sách là:
240 : 8 = 30 (quyển)
3. Củng cố dặn dò:2’

*Gọi HS đọc đề
+Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?
+ Nêu cách giải?
-Cho HS làm bài,chữa-NX

- HS đọc
- HS làm bài,chữaNX

- Nhắc lại nội dung bài học
- NX tiết học

Rút kinh nghiệm - bổ sung:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................


SINH HOẠT
TỔNG KẾT TUẦN 17
I MỤC TIÊU

HS thấy được ưu khuyết điểm trong tuần 17
Từ đó HS biết sửa chữa khuyết điểm và phát huy ưu điểm .
Giáo dục ý thức sinh hoạt tốt
II HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1 ổn định nề nếp: Cho cả lớp hát 1 bài
2 Lớp trưởng cho lớp sinh hoạt
Từng tổ lên báo các tổng kết tổ mình
Cá nhân phát biểu ý kiến
Lớp trưởng tổng kết xếp loại thi đua giữa các tổ
3 Giáo viên nhận xét chung
Nhắc nhở HS còn mắc khuyết điểm
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Khen HS ngoan có ý thức tốt
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
4 Phương hướng tuần sau
-Duy trì nề nếp học tập
-Tham gia các hoạt động của trường lớp
-Chăm sóc công trình măng non của lớp
-Phấn đấu đạt nhiều điểm 9 ,10 ở các môn học
5 Hoạt động văn nghệ


TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN
MỒ CÔI XỬ KIỆN
I. MỤC TIÊU:

A. Tập đọc:
1. Đọc thành tiếng:
- Đọc đúng: nông dân, lợn quay, gà luộc, giãy nảy.
- Đọc trôi chảy toàn bài,ngắt nghỉ hơi đúng chỗ,đọc phân biệt giọng người dẫn
chuyện và lời các nhân vật
2. Đọc hiểu:
- Hiểu nghĩa: Công đường, bồi thường.
- Hiểu nội dung : Ca ngợi sự thông minh của Mồ Côi.
B. Kể chuyện:
- Dựa vào tranh kể được từng đoạn của câu chuyện.
- Biết nghe và nhận xét lời kể của bạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Tranh minh hoạ SGK
- Bảng phụ ghi nội dung luyện đọc
III- CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC:

-Tư duy sáng tạo
-Ra quyết định:giải quyết vấn đề
-Lắng nghe tích cực
IV.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Nội dung
1. KTBC:
2. Bài mới:
*HĐ1: Giới thiệu bài
*HĐ2: Luyện đọc
B1: Đọc mẫu
B2: HD luyện đọc kết
hợp giải nghĩa từ
Phát âm: nông dân, lợn
quay, gà luộc, giãy nảy

Đọc đúng:

HĐ của GV
- Y/c HS đọc,trả lời câu hỏi bài cũ
- NX, đánh giá
- Giới thiệu bài - ghi bảng
- GV đọc mẫu: đọc với giọng rõ
ràng từng nhân vật.
- Y/c HS đọc từng câu
GV theo dõi & sửa sai cho HS
- Y/c HS đọc từng đoạn
- Lật bảng phụ HD đọc

Bác...tôi/hít...quay/...luộc/
...rán/...tiền//…cho//
- Y/c HS đọc chú giải SGK
Bâc này….tiền.//Một
bên/...thịt/...bên/…bạc.//... - Y/c HS đọc nối tiếp đoạn theo
nhóm
bằng.//

*HĐ3: Tìm hiểu bài

HĐ của HS
- HS đọc -NX

- Tổ chức thi đọc giữa các nhóm
- NX, đánh giá

- Lắng nghe
- HS đọc nối tiếp câu

- Đọc nối tiếp đoạn.
- Đọc đồng thanh, đọc
cá nhân
- 1 HS đọc
- HS đọc theo nhóm
- HS thi đọc


Nhờ sự thông minh
của Mồ Côi mà bác
nông dân thật thà
được bảo vệ.
*HĐ4: Luyện đọc lại
- B1: XĐ yêu cầu.
- B2: Kể mẫu
- B3: Kể theo nhóm
- B4: Kể trước lớp
3. Củng cố dặn dò:

*Gọi HS đọc cả bài
+ Trong chuyện có những nhân vật
nào?
+ Chủ quán kiện bác nông dân vì
chuyện gì?
+ Theo con ngửi thức ăn trong quán
có phải trả tiền không? Vì sao?
+ Bác nông dân đã đưa ra lý lẽ ntn
khi tên chủ quán đòi tiền?
+ Lúc đó Mồ Côi hỏi bác thế nào?
+ Bác nông dân trả lời ra sao?
+ Chàng Mồ Côi phán quyết thế
nào?
+ Thái độ của bác nông dân ntn?
+ Chàng y/c bác nông dân trả tiền
cho chủ quán bằng cách nào?
+ Vì sao Mồ Côi lại bảo bác nông
dân xóc đủ 10 lần?
+Vì sao tên chủ quán không được
20 đồng mà vẫn tâm phục khẩu
phục?
+ Hãy đặt 1 tên khác cho câu
chuyện?
- Y/c HS luyện đọc theo vai
- NX, đánh giá

- 1 HS đọc toàn bài
-Mồ Côi,bác nông
dân,anh chủ quán
-Bác vào quan của hắn
ngửi hết mùi....
- 2, 3 HS trả lời
-Bác nói:Tôi chỉ vào
quán ngồi nhờ để ….
-Bác có hít...không?
-Có hít
-Y/c phải trả đủ 20
đồng
-Giãy nảy lên...
-Cho 2 đồng tiền vào
bát, xóc 10 lần
-Vì 2đ x 10 = 20 đồng
-Vì 1 bên hít mùi
thơm, 1 bên nghe tiếng
bạc
-Vị quan toà
Phiên toà đặc biệt
- HS đọc-NX

Kể chuyện 20,
- Lật bảng phụ
- GV kể
- Y/c HS kể theo nhóm 2
- Y/c HS kể nối tiếp
- NX, đánh giá

- Đọc yêu cầu
- Nghe
- HS kể
- NX

- NX tiết học
Rút kinh nghiệm – bổ sung:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................


TOÁN
LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:

1.Kiến thức:
- Giúp học sinh củng cố về kĩ năng thực hiện tính giá trị biểu thức có dấu ngoặc ( )
- Biết xếp hình theo mẫu
2.Kĩ năng:
- Áp dụng được việc tính giá trị biểu thức vào dạng bài tập điền dấu < , >, =
3.Giáo dục;
-HS có ý thức học tốt
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-Phấn màu,bộ đồ dùng học toán
III. CÁC HĐ DẠY HỌC:

Nội dung
1. KTBC:3’
33 + ( 678 + 365 ) 7 x ( 35 - 19 )

2. Bài mới:35’
*HĐ1: Giới thiệu bài
*HĐ2: Luyện tập
Bài 1: Tính giá trị biểu thức
238 - ( 55 - 35) 175 - (30
+20 )
=238-20=218 =175-50=125
84 : ( 4 : 2 )
( 72 +18 ) x 3
=84:2=42
=90:3=30
Bài 2:
(421 - 200) x 2 421 - 200 x
2
=221x2=442
=421400=21
90 + 9 : 9
(90 + 9) : 9
=90+1=91
=99:9=11
Bài 3: dòng1
(12 + 11) x 3 >45
30<(70 + 23) : 3

Bài 4:
Xếp 8 hình tam giác thành

HĐ của GV

HĐ của HS

- Gọi HS lên bảng làm
- NX, đánh giá

2 học sinh làmNX

- Giới thiệu bài, ghi bảng
*Gọi HS đọc đề
+ Muốn tính gía trị biểu thức có
cả dấu ngoặc đơn ta làm ntn?
-Cho HS làm bài-chữa-NX

*Gọi HS đọc đề
-Cho HS làm bài-chữa-NX
+ Con có nhận xét gì về từng cặp
phép tính?
+ Nêu cách tính từng phép tính?

*Gọi HS đọc đề
- Y/c 2 HS lên bảng làm, cả lớp
làm vở.
- Gọi HS đọc bài làm-NX
+Tại sao con điền dấu đó?
*Gọi HS đọc đề
- GV tổ chức cho HS thi đua

- HS đọc
- HS làm bài,đọc
bài
- NX
- HS đọc
- HS làm bài
- Đọc bài làm
- NX
- HS đọc
- HS làm bài,đọc
bài
- NX
-HS đọc
- HS thi


hình cái nhà như SGK3.

giữa 2 đội (mỗi đội 4 HS).
Đội nào xếp được hình thì đội đó
thắng.
- NX, đánh giá

3.Củng cố dặn dò:2’
- NX tiết học

Rút kinh nghiệm – bổ sung:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

HƯỚNG DẪN HỌC


HOÀN THÀNH BÀI TRONG NGÀY
I. MỤC TIÊU :

- Củng cố khắc sâu mở rộng kiến thức trong ngày
- Giải quyết vấn đề còn tồn tại ở các tiết học trong ngày
- Rèn kĩ năng sống cho HS
-Bồi dưỡng HS giỏi- phụ đạo học sinh yếu
II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1)Hoàn thiện bài học buổi sáng :
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

2- Bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu
a- Bồi dưỡng HS giỏi:
Bài 1:Hoa có một số bút chì vừa loại màu đỏ vừa loại màu xanh.Bút chì đỏ nhiều hơn
bút chì xanh là 8 cái,nhưng gộp cả bút chì xanh và bút chì đỏ lại cũng không đủ một tá
Hỏi có bao nhiêu bút chì mỗi loại?
Bài 2: có 8 học sinh gỏi ,được thưởng tất cả 2 bọc vở, mỗi bọc có 24 quyển vở . Sau
khi chia đều nhau,mỗi em được thưởng bao nhiêu quyển vở?
b- Phụ đạo HS yếu:
* Bài 1: Tính giá trị biểu thức
a)138+ 97 - 37
b)138 - 30 - 8
c)372 - 24 x 3
*Bài 2:có 16 bạn nữ và 24 bạn nam,chia đều thành 4 tổ . Hỏi mỗi tổ có mấy bạn? (giải
bằng 2 cách)
Rút kinh nghiệm - bổ sung:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

HƯỚNG DẪN HỌC
HOÀN THÀNH BÀI TRONG NGÀY
I. MỤC TIÊU :

- Củng cố khắc sâu mở rộng kiến thức trong ngày
- Giải quyết vấn đề còn tồn tại ở các tiết học trong ngày
- Rèn kĩ năng sống cho HS
-Bồi dưỡng HS giỏi -phụ đạo học sinh yếu
II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1)Hoàn thiện bài học buổi sáng :


.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
2- Bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu
a- Bồi dưỡng HS giỏi:
Bài 1: có 5 can đựng đầy 50 lít dầu hỏa . Hỏi 7 can như vậy đựng bao nhiêu lít đầu
hỏa?
Bài 2: lớp 3A có 45 học sinh được kiểm tra toán, trong đó 1/3 số học sinh của lớp đạt
điểm 10 . 1/5 số học sinh của lớp đạt điểm 9 .Hỏi lớp có bao nhiêu bạn đạt điểm
10,bao nhiêu bạn đạt điểm 9 ?
b- Phụ đạo HS yếu:
* Bài 1: Tính giá trị biểu thức:
a) 30 + 15 + 2
b)30 - (15 + 2) c)30; 15 x 2
d) 30 : (15 + 2)
*Bài 2: Lớp 3A có 40 học sinh được chia đều thành 4 tổ ,mỗi tổ lại chia đều thành 2
nhóm . Hỏi mỗi nhóm có bao nhiêu học simh ?
Rút kinh nghiệm- bổ sung:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

HƯỚNG DẪN HỌC
HOÀN THÀNH BÀI TRONG NGÀY
I. MỤC TIÊU :

- Củng cố khắc sâu mở rộng kiến thức trong ngày
- Giải quyết vấn đề còn tồn tại ở các tiết học trong ngày
- Rèn kĩ năng sống cho HS
-Bồi dưỡng HS giỏi - phụ đạo học sinh yếu
II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1)Hoàn thiện bài học buổi sáng :
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

2- Bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu
a- Bồi dưỡng HS giỏi:
Bài1: Cứ hai nhóm học sinh tình nguyện chuyển 150 viên gạch vào kho, mỗi nhóm 3
học sinh.Hỏi mỗi bạn phải chuyển bao nhiêu viên gạch?(nếu mức làm như nhau)
Bài 2:Tìm x
a) x + 5 = 125 x 5
b) x : 7 = 63 : 7
c) 64 : x = 64 : 2


b- Phụ đạo HS yếu:
* Bài 1: Bố 32 tuổi con 8 tuổi.Hỏi tuổi con bằng một phần mấy tuổi bố?
*Bài 2: Chia một số cho một tích theo 2 cách:
a) 48 : ( 2 x 4 )
b) 36 : ( 3 x 2 )
Rút kinh nghiệm – bổ sung:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

HƯỚNG DẪN HỌC
HOÀN THÀNH BÀI TRONG NGÀY
I. Mục tiêu :
- Củng cố khắc sâu mở rộng kiến thức trong ngày
- Giải quyết vấn đề còn tồn tại ở các tiết học trong ngày
- Rèn kĩ năng sống cho HS
-Bồi dưỡng HS giỏi - phụ đạo học sinh yếu
II.Các hoạt động dạy học
1)Hoàn thiện bài học buổi sáng :
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

2- Bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu
a- Bồi dưỡng HS giỏi:
Bài 1: Đặc điểm là nét riêng biệt của một người, một vật...Em tìm những từ ngữ thích
hợp chỉ đặc điểm về hình dáng, tính tình của một người bạn của em.
Bài 2: Hãy đặt câu với một từ tìm được ,nói về người bạn của em.
b- Phụ đạo HS yếu:
* Bài 1: Luyện viết bài: Mồ côi xử kiện
* Bài 2: Đặt 2 câu theo mẫu Ai thế nào?
Rút kinh nghiệm- bổ sung:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................


HƯỚNG DẪN HỌC
HOÀN THÀNH BÀI TRONG NGÀY
I. MỤC TIÊU :

- Củng cố khắc sâu mở rộng kiến thức trong ngày
- Giải quyết vấn đề còn tồn tại ở các tiết học trong ngày
- Rèn kĩ năng sống cho HS
-Bồi dưỡng HS giỏi - phụ đạo học sinh yếu
II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1)Hoàn thiện bài học buổi sáng :
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

2- Bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu
a- Bồi dưỡng HS giỏi:
Bài1:Viết một vài câu theo mô hình Ai-Thế nào?để tả từng sự vật sau .Hãy tham khảo
các từ chỉ sự vật trong ngoặc đơn để đặt câu.
a.Một bông hoa hồng buổi sớm
b.Cô giáo (hoặc thầy giáo) dạy lớp em
c.Mẹ của em
d. Một ngày hội của trường em
(Nghiêm ,hiền, nhịp.dịu dàng,chăm chỉ,rực rỡ, tươi thắm ,tận tụy)
Bài 2:Điền dấu phẩy thích hợp trong mỗi câu văn sau.
a.Lá ngô rộng dài trổ ra mạnh mẽ nõn nà.
b.Cây hồi thẳng cao tròn xoe.
b- Phụ đạo HS yếu:
* Bài 1: Luyện đọc cho HS bài (Mồ côi xử kiện
*Bài 2: Đặt 3 câu theo mẫu Ai-thế nào ?
Rút kinh nghiệm – bổ sung:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................CHNH T: (NGHE - VIT)
VNG TRNG QUấ EM
I. MC TIấU:

1.Kin thc:
- Nghe vit chớnh xỏc on Vng trng quờ em,trỡnh by ỳng hỡnh thc bi vn
xuụi
- Lm ỳng cỏc bi tp chớnh t cú õm u d/ gi/ r.
2.K nng:
-Hc sinh vit ỳng trỡnh ỳng th loi bi vit
3.Giỏo dc:
- Giỏo dc HS cú ý thc gi v sch, vit ch p.
II. DNG DY HC:

- Bng ph ghi ni dung bi tp.
III. CC H DY - HC:

Ni dung
1. KTBC:
Cha,trong,cho trũn
ch
2. Bi mi:
*H1: Gii thiu bi
*H2 : HD vit
chớnh t.
- B1: Tỡm hiu v ni
dung on vit
- B2: HD vit t khú
trng, lu tre lng, nm
nam.

- B3: HD cỏch trỡnh
by

H ca GV
- GV đọc 1 số từ khó cho HS
viết
- NX, đánh giá
- Giới thiệu bài- ghi bảng
*GV đọc đoạn viết
+ Vầng trăng đang lên đợc
tả đẹp ntn?
- Y/c HS tìm từ khó
- GV đọc lại cho HS viết - NX

H ca HS
- HS vit bng
-NX

- 1 HS c li
- úng ỏnh trờn hm
rng, u vo ỏy mt,
- HS tỡm
- HS vit bng-NX
-7 cõu
-2 on
-Lựi vo 1 ụ
-Đầu câu

+ Bài viết có mấy câu?
+ Bài viết chia làm mấy
*H3: Vit chớnh t
đoạn?
+ Chữ đầu đoạn viết ntn?
+ Trong đoạn văn những chữ
*H4: HD lm bi
- HS viết
nào phải viết hoa?
tp
- Đổi vở soát lỗi
Bi 2- ỏp ỏn
- GV đọc
a,gỡ,do,ra,duyờn( cõy
- GV đọc lại - lu ý chữ khó
mõy)
- 1 HS đọc
- Chấm 1 số bài-NX bài viết
gỡ,rớu ran( cõy go)
- HS làm bài
3. Củng cố dặn
- 2 HS lên bảng
*Gọi HS đọc y/c
dò:
làm
-Cho HS làm bài,chữa


-NX

- §äc bµi - NX

- NX tiÕt häc
Rút kinh nghiệm- bổ sung:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................


THỦ CÔNG
CẮT DÁN CHỮ E ( TIẾT 2)
I. MỤC TIÊU:

1.Kiến thức:
- HS biết cách kẻ, cắt, dán chữ E theo đúng quy trình
2.Kĩ năng:
-Kẻ, cắt đúng, đẹp chữ E theo yêu cầu
- Trưng bày sản phẩm đúng, đẹp có sáng tạo
3.Giáo dục:
-Rèn tính khéo tay óc thẩm mĩ cho HS
- HS yêu thích cắt dán chữ
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Mẫu chữ , tranh qui trình cắt chữ E
- Giấy thủ công, thước kẻ, BÚT CHÙ, KÉO
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Nội dung

HĐ của GV

1. KTBC:3’

- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS

2. Bài mới:35’
*HĐ1 Giới thiệu bài

- Giới thiệu bài, ghi bảng

*HĐ2: Thực hành cắt
dán chữ

* GV gắn chữ mẫu lên bảng
- Y/c HS nêu các bước cắt dán?

HĐ của HS

- Quan s¸t
- 3 bíc
+ B1 KÎ ch÷
+ B2 : C¾t ch÷
E
+ B3 : D¸n ch÷
- Y/c HS nhắc lại qui trình cắt dán? E
- Y/c HS thực hành
- GV quan sát uốn nắn
- 1- 2 HS nh¾c
*HĐ3:Trưng bày sản
l¹i
phẩm
- Tổ chức cho HS trưng bày sản
- HS thùc hµnh
phẩm theo nhóm 4
- Khen những SP đẹp có sáng tạo
- Trng bµy s¶n
3, Củng cố dặn dò:2’
- NX tiết học
phÈm
Rót kinh nghiÖm - bæ sung
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................


Thø t ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2014

TẬP ĐỌC
ANH ĐOM ĐÓM
I. MỤC TIÊU:

1.Kiến thức:
- Hiểu nghĩa: Đom đóm, chuyên cần, cò bợ, vạc.
- Hiểu nội dung: Đom Đóm rất chuyên cần. Cuộc sống của các loài vật ở làng quê
vào ban đêm rất đẹp và sinh động.
- Thuộc 2-3 khổ thơ trong bài
2.Kĩ năng:
- Đọc đúng: gác núi, lan dần, lên đèn, làn gió, lo, lặng lẽ, long lanh, …
- Đọc trôi chảy toàn bài,nghỉ ngơi hợp lí khi đọc các dòng thơ,khổ thơ.
- Rèn thói quen đọc to,rõ ràng. Biết nhấn giọng vào các từ gợii tả, gợi cảm
3.Giáo dục:
-Học sinh chăm chỉ học tập và làm việc đem lại niềm vui trong cuộc sống.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Tranh minh hoạ Sgk
- Bảng phụ ghi nội dung luuyện đọc
III. CÁC HĐ DẠY - HỌC:

Nội dung
1. KTBC:
"Mồ Côi xử kiện"
2. Bài mới:
*HĐ1: Giới thiệu bài
*HĐ2: Luyện đọc
- B1: Đọc mẫu

HĐ của GV
- Y/c HS đọc và trả lời câu hỏi
- NX, đánh giá

HĐ của HS
- HS đọc-NX

- Giới thiệu bài- ghi bảng

* Đọc toàn bài với giọng thong thả,
nhẹ nhàng
B2: HĐ đọc kết hợp
- Y/c HS luyện đọc câu
giải nghĩa từ
- GV theo dõi & sửa sai
Phát âm: gác núi, lan dần, - Y/c HS đọc từng đoạn
lên đèn, làn gió, lo, lặng lẽ, - Lật bảng phụ ghi những từ đọc
long lanh
đúng
- Y /c HS đọc chú giải sgk
- Y /c HS đọc đoạn theo nhóm
- Tổ chức đọc thi giữa các nhóm
- Y /c cả lớp đọc đồng thanh
*HĐ3: Tìm hiểu bài
*Gọi HS đọc cả bài
+ Anh Đom Đóm làm việc vào lúc
nào?
+ Công việc của anh Đom Đóm là

- HS theo dõi
- Đọc nối tiếp câu
- Đọc nối tiếp đoạn
- Đọc ĐT – CN
- 1 HS đọc
- HS đọc nhóm 2
- Đọc thi
- HS đọc
- 1 HS đọc cả bài
-Ban đêm
-Đi gác cho mọi


gì?
+ Anh Đom Đóm đã làm công việc
của mình với thái độ ntn?
+ Những câu thơ nào nói lên điều
đó?
+ Anh Đom Đóm thấy gì trong
đêm?
+ Hãy đọc thầm toàn bài và tìm 1
hình ảnh đẹp của anh Đom Đóm?
- NX
*HĐ4: Luyện đọc
thuộc lòng

*GV lật bảng phụ
- GV xoá dần bài tập đọc y/c HS
luyện đọc.
- Tổ chức thi đọc thuộc, đọc hay
- NX, đánh giá

3. Củng cố dặn dò:
- Bài đọc giúp em biết điều gì?
- NX tiết học
Rót kinh nghiÖm - bæ sung:

người ngủ
-Rất chăm chỉ, cần
mẫn
-Anh Đóm…
….người ngủ
-Chị Cỏ Bợ đang ru
con …
- HS ®äc - Tr¶
lêi

- HS ®äc §T CN


TOÁN
LUYỆN TẬP CHUNG
I. MỤC TIÊU:

1.Kiến thức:
- Củng cố cho HS biết thực hiện tính giá trị biểu thức ở cả 3 dạng: chỉ có phép +, hoặc x, : ; có cả phép +, - ,x ,: ;có dấu ngoặc ( )
2.Kĩ năng:
-Học sinh làm thành thạo cách tính giá trị biểu thức dạng đã học
- Áp dụng giải toán có lời văn
3.Giáo dục:
-Có ý thức ham học toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-Bảng phụ,phấn màu
III. CÁC HĐ DẠY - HỌC:

Nội dung
1. KTBC:3’
11+(52-22)

324 - 20 + 61
=304+61=365
21 x 3 : 9
=63:9=7

188 + 12 - 50
=200-50=150
40 : 2 x 6
=20x6=120

Bài 2:dòng 1
15+7x8=15+56=71
90 + 28 : 2 =90+14=104

Bài 3: dòng 1
123 x (42 - 40)
=123x2=246

72 : (2 x4)
=72:8=9

Bài 4: (Trò chơi)
86 – (81 – 31) 90 + 70 x 2 142-42:2

56 x (17 – 12)

HĐ của HS
-2 HS -NX

(12+11)x3

2. Bài mới:35’
*HĐ1: Giới thiệu bài
*HĐ2: Luyện tập
Bài 1:

230 36

HĐ của GV
-Gọi HS làm bài-NX

280

121

(142 – 42) : 2

- Giới thiệu bài- ghi bảng
*Gọi HS đọc đề
+ Nêu cách tính giá trị biểu thức
chỉ có + - hoặc x, :?

-HS đọc
- HS làm bài
- HS lên bảng làm
- NX

*Gọi HS đọc đề
+ Nêu cách tính giá trị biểu thức
có cả + -, x : ?
-Cho HS làm bài,chữa-NX

-HS đọc
- HS làm bài,đọc
bài- NX

*Gọi HS đọc đề
+ Nêu cách tính giá trị biểu thức
có dấu ngoặc ( ) ?
-Cho HS làm bài,chữa-NX
- NX, đánh giá

- HS đọc
- HS làm bài,đọc
bài làm
- NX

* Tổ chức cho HS chơi trò chơi
- HS thi giữa 2
“Nối đúng, nối nhanh”
đội
- Gv chia lớp thành hai đội(mỗi
-NX
đội 5 HS) chơi dưới hình thức
tiếp sức.Đội nào nối đúng, nhanh


đội đó sẽ thắng cuộc.
Bài 5: (giải toán)
C1: Xếp được số hộp là:
800 : 4 = 200 (hộp)
Có số thùng là:200 : 5 =
40(thùng)
ĐS: 40 thùng
C2: Mỗi thùng có số bánh là:
4x5=20(cái)
Số thùng xếp được
là:800:20=40(thùng)

* Y/c HS đọc đề toán
+ Bài toán cho biết gì? hỏi gì?
+ Để biết có bao nhiêu thùng ta
phải biết gì trước?
- Y/c HS làm bài,chữa- NX,
đánh giá

- HS đọc
- HS làm bài
- 2 HS lên bảng
làm, cả lớp làm
vở
- Đọc bài - NX

3. Củng cố - Dặn dò:
- NX tiết học

Rút kinh nghiệm - bổ sung:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................


Th ba ngy 30 thỏng 12 nm 2014

LUYN T V CU
ễN V T CH C IM-ễN TP CU: AI TH NO? DU PHY
I. MC TIấU:

1.Kin thc:
- Tỡm c cỏc t ch c im ca ngi hoc vt
- Bit cỏch t cõu theo mu: Ai th no? miờu t mt i tng
- t c du phy vo ch thớch hp trong cõu
2.K nng:
-Hc sinh hiu c th no l c im ca ngi,vt
-Hiu c mu cõu Ai th no miờu t ỳng i tng
3.Giỏo dc: hc sinh tớnh ham hc.
II. DNG DY HC:
-Vit sn cõu vn BT 3 LấN BNG PH.
III. CC H DY - HC:

Ni dung
1-KTBC:3.
2-Bi mi:35
*H1: Gii thiu bi
*H2: ễn t ch c im
Bi 1:
Tỡm t ch c im
Mn: dng cm, tt bong,
anh om úm: cn cự, chm ch,
Anh M Cụi: thụng minh, ti trớ
Ngi ch quỏn: tham lam, xo quyt

*H3: ễn mu cõu:Ai th no?
Bi 2:
a/ Bỏc nụng dõn cn mn(chm
ch,chu thng chu khú)
b/ Bụng hoa trong vn ti thm(tht
rc r,thm ngỏt)
c.Bui sm mựa ụng thng lnh
cúng tay(rt lnh,giỏ lnh)

*H4: Luyn tp cỏch dựng du
phy.
Bi 3: /ỏn:
a/ ấch con ngoan ngoón, chm ch v
thụng minh.
b/ Nng cui thu vng úng, dự gia

H ca GV
Lm ming bi 1,2 gi trc

HĐ của HS
-2 HS -NX

- Gii thiu bi - ghi bng
*Y/c HS c bi.
-Y/c HS suy ngh ghi ra giy
nhng t va tỡm.
- Gv núi tờn nhõn vt
ghi bng
- NX, ỏnh giỏ
* Gi HS c y/c
- Y/c HS c mu
+ Cõu Bui smcóng
tay
cho ta biết điều gì về
buổi sáng hôm nay?
-Để đặt đợc câu hỏi
theo mẫu ta phải tìm
đợc từ chỉ đặc điểm
của sự vật đợc nêu
-Cho HS làm
-NX- chữa

-1 HS đọc
- HS tìm
- HS nói từ
chỉ đặc
điểm
- HS đọc
- HS đọc
- Buổi sớm
lạnh cóng
tay


tra cng ch dỡu du.
c/ Tri xanh ngt trờn cao, xanh nh
dũng sụng trong, trụi lng l gia
nhng ngn cõy hố ph.

3. Cng c - Dn dũ:2

* Lật bảng phụ
- Y/c HS làm bài vào vở
- Gọi HS đọc bài làm
- NX, đánh giá
+Tại sao con lại điền đợc
những dấu đó?
- Nhắc lại nội dung bài
học
- NX tiết học

Rút kinh nghiệm b sung:

- HS làm bài.
- HS đọc
bài- NX
- HS đọc
đầu bài.
- HS làm bài
- Đọc bài- NX


TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
AN TOÀN KHI ĐI XE ĐẠP
I. MỤC TIÊU:

1.kiến thức:
- Sau bài học HS nêu được 1 số qui định đảm bảo an toàn khi đi xe đạp
2.Kĩ năng:
-Rèn thói quen đi xe đạp đúng quy định .Biết đi đúng lề đường quy định
3.Giáo dục:
- Giáo dục học sinh có ý thức thực hiện an toàn giao thông
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Tranh minh hoạ
III- CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC:

-Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin:Quan sát, phân tích về các tình huống chấp hành
đúng quy định khi đi xe đạp
-Kĩ năng kiên định thực hiện đúng quy định khi tham gia giao thông
- Kĩ năng làm chủ bản thân:ứng phó với những tình huống không an toàn khi đi xe đạp
IV.CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC CÓ THỂ SỬ DỤNG

-Thảo luận nhóm
-Trò chơi
-Đóng vai
V.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Nội dung
1. KTBC:3’
2. Bài mới 35’
*HĐ1: Giới thiệu bài
*HĐ2: Quan sát tranh
theo nhóm
MT: HS hiểu được ai
đúng ai sai luật giao
thông
*HĐ3: Thảo luận nhóm
MT: HS biết luật giao
thông đối với người đi
bộ, xe đạp

HĐ của GV
+ Phân biệt sự khác nhau
giữa làng quê và đô thị?
- NX - Đánh giá

HĐ của HS
- 2 HS trả lời

- Giới thiệu bài- Ghi bảng
* Chia lớp thành nhóm 2
- HS thảo luận nhóm
- Y/c HS quan sát tranh SGK - Đại diện trình bày
trang 64, 65 và nói rõ người - NX bổ sung
nào đi đúng người nào đi
sai?
- NX đánh giá
- Thảo luận nhóm 4
*GV chia nhóm 4
- Y/c thảo luận
- Đại diện trình bày
+ Đi xe đạp ntn cho đúng
luật giao thông?
- Nghe


- > GV tổng kết: khi đi xe
đạp cần đi bên phải, đúng
phần đường dành cho người
đi bộ và xe đạp không đi vào
*HĐ4:Chơi trò chơi “Đèn đường ngược chiều
xanh đèn đỏ”
- HS lắng nghe
MT: HS có ý thức chấp
* GV hướng dẫn cách chơi.
hành luật lệ giao thông
Vòng 2 tay trước ngực, bàn
tay nắm hờ, tay trái dưới tay
phải hô đèn xanh quay tay
.GV hô “đèn đỏ” dừng quay
và để tay về vị trí ban đầu
- HS đứng dậy chơi
- Cho HS chơi thử
- cả lớp chơi
- Chơi thật
- GV hô
3. Củng cố - dặn dò:2’
- Kết thúc trò chơi : Hát 1 bài
- Nhắc lại nội dung bài học
- NX tiết học
Rút kinh nghiệm - bổ sung:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

TOÁN


HÌNH CHỮ NHẬT
I. MỤC TIÊU:

1.Kiến thức:
- Giúp HS bước đầu nhận biết một số yếu tố của hình chữ nhật có 4 cạnh, 2 cạnh dài
bằng nhau 2 cạnh ngắn bằng nhau, 4 góc đều vuông
-Biết nhận dạng hình chữ nhật (theo yếu tố cạnh,góc)
- Biết vẽ và ghi tên hình chữ nhật
2.Kĩ năng:
-Học sinh nắm được đặc điểm hình chữ nhật đã cho và đặc điển các đồ vật là hình chữ
nhật
3.Giáo dục:
-HS biết vẽ hình chữ nhật và yêu thích môn hình học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- E ke ( GV-HS)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Nội dung
1. KTBC:3’
346 + 7 x 6

(365 + 245) : 5

2. Bài mới:35’
*HĐ1: Giới thiệu bài
*HĐ2:Giới thiệu hình chữ nhật

2 chiều dài bằng nhau
2 chiều rộng bằng nhau
4 góc đều vuông

HĐ của GV
- Y/c HS lên bảng làm
+ Nêu cách tính?
- NX đánh giá
- Giới thiệu bài, ghi bảng
- Vẽ hình chữ nhật lên bảng
+ Hãy gọi tên hình trên?
+ Đây là hình chữ nhật
ABCD

*HĐ3: Luyện tập

- Y/c HS lên bảng đo 2chiều
dài, 2chiều rộng
+So sánh độ dài 2 cạnh chiều
dài(chiều rộng)
-Y/c HS dùng ê ke đo 4 góc
-GV vẽ 1 số hình HS nhận
diện
+ Hãy nhắc lại đặc điểm của
hình chữ nhật?
+Tìm các vật có dạng hình
chữ nhật?

Bài 1: Trong các hình sau đây
hình nào là hình chữ nhật?
A
B
M
N

*GV gọi HS đọc đề
- GV gắn bảng các hình vẽ
- Y/c HS quan sát và trả lời

HĐ của HS
- 2 HS
-NX

- H×nh ch÷
nhËt:
ABCD, h×nh tø
gi¸c: ABCD
- HS ®o - NX

- HS ®o - NX
- HS nh¾c l¹i.

-HS ®äc
- HS quan s¸t


D
E

C

Q
G

P
R

S

+ Tại sao con lại cho hình
MNPQ, RSTU là hình chữ
nhật?
- NX đánh giá

tr¶ lêi.

I
H
U
T
Bài 2: Đo rồi cho biết độ dài
các cạnh của mỗi hình chữ nhật. * Gọi HS đọc y/c
Độ dài AB=CD=4cm,AD=BC=3
-Cho HS làm bài,đọc bài- NX - 1 HS ®äc.
cm,
- NX, đánh giá
- HS lµm
Độ dài MN=PQ=5cm,MQ=NP=2
bµi,®äc bµicm,
NX.
Bài 3: Tìm chiều dài, chiều
* Gọi HS đọc y/c
rộng của mỗi hình chữ nhật:
- Y/c HS làm bài,đọc bài làm
-Hình chữ nhật ABNM có
- NX, đánh giá.
- 1 HS ®äc
AB=MN=4cm,
AM=BN=1cm.
- HS lµm
-Hình chữ nhật DCNM có
bµi,®äc bµi
DC=MN=4cm,
lµm- NX.
DM=CN=2cm.
-Hình chữ nhật ABCDcó
DC=AB=4cm,
DA=CB=3cm.

Bài 4: Kẻ thêm 1 đoạn thẳng để * Gọi HS đọc y/c
được hình chữ nhật
- Y/c 1 HS lên bảng làm, cả
lớp làm vở.- NX, đánh giá
3. Củng cố dặn dò:2’
- Nhắc lại nội dung bài học
- Nhận xét tiết học

- HS ®äc y/c
-HS lµm
bµi,ch÷a-NX

Rót kinh nghiÖm - bæ sung:
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
............................................................................................................


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×