Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 3 tuần 11

TUN 11
Th hai ngy 17 thỏng 11 nm 2014
TON
GII BI TON BNG HAI PHẫP TNH (TIP THEO)
I. MC TIấU:

1.Kin thc:
- Bit gii bi toỏn cú li vn tớnh bng hai phộp tớnh
- Cng c v gp mt s lờn nhiu ln, gim mt s i nhiu ln, thờm bt mt s
n v.
2. K nng: Rốn k nng tớnh toỏn
3. Thỏi : Yờu thớch mụn hc
II. DNG DY HC.

-Phn mu + bng ph
III. CC HOT NG DY HC. :

Ni dung
1. KTBC:3'
Bi 2(trang 50 SGK)
2. Bi mi :35'

*H1: Gii thiu bi
*H2: HD gii bi toỏn
bng 2 phộp tớnh
Bi toỏn
S xe p bỏn trong ngy
ch nht l:
6 x 2 = 12 (xe)
S xe p bỏn trong c 2
ngy l:
6 + 12 =18 (xe)
/s: 18 xe
*H3 Luyện tập
Bài 1: Giải
Quóng ng t ch n bu
in di l :5 x 3=15
(km)
Quóng ng t nh n bu
in di l :15+5 =20
(km)
ỏp s :20km

H ca GV
- Y/c 1HS lờn bng lm c lp
lm nhỏp
- NX, ỏnh giỏ

H ca HS
- HS lm bi
- NX.

- Gii thiu bi- ghi bng
*GV nờu bi toỏn
-Y/c HS c bi toỏn

-1HS c

- GVHD, ghi túm tt
+ Bi toỏn cho bit gỡ ? hi gỡ?
+ Mun tỡm s xe c hai ngy ta
phi bit gỡ?- Tỡm s xe ngy ch
nht.

- Cho HS nờu bi giI - NX
* Y/c HS đọc đề bài
+ Bài toán cho gì? hỏi
gì?

- HS c li gii
- 1HS đọc

- Y/c 1 HS lờn bng ,lp lm v

- HS lm bi

- Gi HS c bi lm
- NX, ỏnh giỏ

- c bi lm
-NX


Bi 2: Gii
* Y/c HS c bi
S mt ong ly ra l:
24 :3 =8(lớt)
-Bi toỏn cho bit gỡ ?hi gỡ ?
Trong thựng cũn li s mt -Mun tỡm 1/3 mt s ta lm ntn ?
ong l:
- Cho HS lm bi-cha
24 -8 = 16 (lớt )
-NX
Bi 3: S ?(Dũng 2)
* Giỏo viờn lt bng ph
HS khụng vit phộp tớnh ch tr
- Gọi HS đọc yêu cầu
li

6 gấp 2 lần 12 bớt 2 10
56 giảm 7 lần 8 thêm 7 15

3. Củng cố dặn
dò:2'

- HS c

- HS lm bi
- c bi, NX
- Quan sỏt
- 1 HS đọc

- Yêu cầu HS nói miệng
- HS trả lời
- Gọi học sinh đọc
- Đọc - nhận xét
- Muốn gấp ( giảm ) một số
đi nhiều lần ta làm ntn ?
- Muốn thêm bớt một số
đơn vị ta làm ntn ?
- Nhắc lại nội dung tiết
học
- Nhận xét tiết học

+Rút kinh nghiệm - bổ sung:
.

- Nghe


SINH HOẠT
TỔNG KẾT TUẦN 11
I MỤC TIÊU

HS thấy được ưu khuyết điểm trong tuần 11
Từ đó HS biết sửa chữa khuyết điểm và phát huy ưu điểm .
Giáo dục ý thức sinh hoạt tốt
II HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1 ổn định nề nếp: Cho cả lớp hát 1 bài
2 Lớp trưởng cho lớp sinh hoạt
Từng tổ lên báo các tổng kết tổ mình
Cá nhân phát biểu ý kiến
Lớp trưởng tổng kết xếp loại thi đua giữa các tổ
3 Giáo viên nhận xét chung
Nhắc nhở HS còn mắc khuyết điểm
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Khen HS ngoan có ý thức tốt
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
4 Phương hướng tuần sau
-Duy trì nề nếp học tập
-Tham gia các hoạt động của trường lớp
-Chăm sóc công trình măng non của lớp
-Phấn đấu đạt nhiều điểm 9 ,10 ở các môn học
5 Hoạt động văn nghệ


ĐẠO ĐỨC
THỰC HÀNH KĨ NĂNG GIỮA KÌ I
I.MỤC TIÊU

- Củng cố các kiến thức đã học: Tự làm lấy việc của mình
Quan tâm chăm sóc ông bà cha mẹ ....
Cùng chia sẻ vui buồn với bạn …
- Có thái độ ứng xử đúng, có trách nhiệm với việc làm của mình và xây dựng tình
bạn đẹp.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

-Chép các tình huống ra bảng phụ
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

Nội dung
HĐ của GV
1.KTBC: 3'
-Cho cả lớp hát bài
1- Bài mới : 35'
-GV Nêu mục tiêu bài hoc
*HĐ1: Giới thiệu bài
*HĐ2: Đóng vai
*Kể tên các bài đạo đức đã học ?
- Đưa ra 1 số tình huống để HS đóng
vai thể hiện trách nhiệm về việc làm
của mình
*HĐ3 : Bày tỏ ý kiến - Đọc các tình huống
Cho HS bày tỏ ý kiến
+ Bà bị ốm em quạt cho bà, lấy nước
cho bà ?
+ Mẹ bị ốm em mặc kệ cứ đi chơi
+ Bạn có chuyện buồn em chia sẻ
cùng bạn
+ Em chúc mừng bạn khi bạn sinh
nhật
+ Bạn có chuyện buồn em coi như
không có chuyện gì ?
- Chia lớp làm 2 đội, các đội đóng vai
*HĐ4: Đóng vai xử xử lý tình huống theo chủ đề đã học
lý tình huống
3.Cñng cè dÆn -NhËn xÐt giê häc
dß:2'

HĐ của HS
-HS hát

- Thảo luận nhóm 4
và đóng vai
- Giơ thẻ đúng sai

-S


-S
- Đóng vai NX

+Rót kinh nghiÖm - bæ sung:
........................................................................................................

TẬP ĐỌC- KỂ CHUYỆN


ĐẤT QUÝ, ĐẤT YÊU
I- MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:
- Nắm nghĩa từ sau bài: cung điện, tiệc, khâm phục; đọc thầm nắm ý cơ bản.
- Hiểu ND, ý nghĩa câu chuyện: Đất đai Tổ quốc là thứ thiêng liêng nhất.
2. Kĩ năng:
- Đọc trôi chảy toàn bài, đọc đúng các từ có ngữ âm, vần, thanh HS hay sai: Ê-ti-ô- pia, lời nói; ngắt nghỉ hơi đúng sau dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ.
- Biết đọc, kể phân biệt lời người kể và lời nhân vật.
3. Thái độ: GD tình yêu quê hương đất nước
II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Bảng phụ ghi nội dung cần HD luyện đọc, tranh SGK.
III- CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC:

-Xác định giá trị
- Giao tiếp
-Lắng nghe tích cực
IV.CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC CÓ THỂ SỬ DỤNG

-Trình bày ý kiến cá nhân
-Đặt câu hỏi
V.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

Nội dung
1. KTBC:3'
Thư gửi bà
2. Bài mới:35'
*HĐ1: Giới thiệu
bài
*HĐ2: Luyện đọc
+ Đọc mẫu
+ HD luyện đọc kết
hợp giải nghĩa từ
Phát âm:Ê-ti-ô-pi-a,
đường xá, chăn
nuôi,…
Đọc đúng: Ông sai
người ... khách/
....nước.//

HĐ của GV
- Gọi HS đọc bài,trả lời câu hỏi
- Nhận xét, đánh giá

HĐ của HS
- Học sinh đọc
- Nhận xét

- Giới thiệu - ghi bảng

- Giáo viên đọc mẫu toàn bài
( Đọc giọng thong thả, nhẹ nhàng)
- Yêu cầu học sinh đọc nối tiếp câu

- Theo dõi phát hiện từ sai - sửa
- Yêu cầu học sinh luyện đọc đoạn
- Gọi học sinh đọc chú giải

- Theo dõi
- Đọc nối tiếp câu

- HS ®äc nèi tiÕp
®o¹n
- HS ®äc


*HĐ3: Tìm
hiểu bài:

- Tổ chức đọc theo nhóm
- Tổ chức thi đọc

- Đọc nhóm 3
-3-4 nhóm đọcNX

*Yêu cầu học sinh đọc bài
+ Hai ngời khách du lịch đến
thăm đất nớc nào?
Giới thiệu :Ê- ti- ô- pi- a là nớc nớc ở

-1 học sinh đọc
- Ê- ti- ô- pi- a

Bắc Phi.

+ Hai ngi khỏch c vua ấ- ti- pi -ụa ún tip ntn?
+ Chuyn gỡ ó xy ra khi 2 ngi khỏch
chun b lờn tu?
+ Vỡ sao ngi ấ- ti- ụ- pi- a khụng
khỏch mang i dự ch l 1 ht cỏt nh?
+ Phong tc trờn ca ngi ấ- ti- ụ- pi- a
núi lờn tỡnh cm ca h i vi quờ
hng ntn?
*H4: Luyn
c li bi

-Mi vo cung .
- c on 2
-H coi t ca quờ
hng l th cao quý..
- Ngi ấ ti-ụ-pi -a
rt yờu quớ, trõn trng
mnh t quờ hng
mỡnh
- Hc sinh c - NX

- Yờu cu hc sinh c li theo tng
on.
-T chc thi c din cm on 2
-HS c -NX
-NX cha bi
K CHUYN 20'
B1: Sắp xếp - Gọi học sinh đọc y/c phần 1
-HS đọc
tranh theo
tiết kể chuyện
đúng trình
tự
- Y/c học sinh quan sát tranh SGK - Học sinh quan
rồi sắp xếp theo trình tự
sát sắp xếp-NX
Kết quả: 3-1-4-2
B2: Kể
- Gọi 2 học sinh kể mẫu trớc lớp
chuyện theo
tranh
- Tổ chức kể theo nhóm
- Kể theo nhóm
- Gọi 1,2 nhóm kể trớc lớp
-Gọi học sinh kể lại toàn câu
chuyện.
3. Củng cố
dặn dò:2'
- Nhận xét tiết học
+Rút kinh nghiệm bổ sung:
............................................................................................................
............................................................................................................


CHÍNH TẢ
TIẾNG HÒ TRÊN SÔNG
I- MỤC TIÊU:

1- Kiến thức: Nghe - viết lại chính xác đoạn trong bài “ Tiếng hò trên sông”, biết viết
hoa đúng các chữ đầu câu và tên riêng trong bài, ghi đúng dấu câu.
2-Kĩ năng: Luyện viết và phân biệt những tiếng có vần khó (ong/ oong) thi tìm nhanh,
viết đúng 1 số từ có tiếng chứa âm đầu (s/ x).
3-Thái độ: Giáo dục HS có ý thức rèn chữ, giữ vở
II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Chép sẵn nội dung bài tập vào bảng phụ.Bảng phụ, bút dạ
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

Nội dung
1. KTBC:3'

2. Bài mới:35'
*HĐ1: Giới thiệu bài
*HĐ2 : HD viết chính tả
-Tìm hiểu nội dung đoạn
viết

-HD cách trình bày

-HD viết từ khó

-Viết chính tả

*HĐ3: Luyện tập
Bài 2: Điền ong/oong

Đáp án: Kính coong, đường

HĐ của GV
- Cho HS đọc thuộc 1 câu
đố - HS lớp giải ghi bảng
-NX, đánh giá
- Giới thiệu - ghi bảng
* Giáo viên đọc bài
+ Ai đang hò trên sông?
+ Điệu hò chèo thuyền của
chị Gái gợi cho tác giả nhớ
đến những gì ?
+ Bài văn có mấy câu ?
+ Những chữ nào phải viết
hoa ? Vì sao ?
- Giáo viên đọc lại
Trên sông, gió chiều, lơ
lửng…
- Giáo viên đọc
- Giáo viên đọc lại
- Chẩm 1 số bài
*Gọi HS đọc đề
- Giáo viên lật bảng phụ
- Yêu cầu 1 HS lên bảng
làm, cả lớp làm vở
- Gọi học sinh đọc bài làm.

HĐ của HS
-1- 2 HS đọc – giải đố
-NX

- Học sinh theo dõi
- Chị Gái …
-… nghĩ đến quê hương

- 4 câu

- Học sinh nêu từ khó
- HS viết
- Học sinh viết
- HS đổi vở soát lỗi
- 1 HS đọc
- HS làm bài

- Đọc bài- Nhận xé


- NX đánh giá
Bi 3:
*Giáo viên chia lớp
thành các nhóm 4.
a.sụng,sui,sn,sen,
- Phát bảng phụ + bút
sim,sung,su su,s t...
b.xụ y, xiờn, xc, xch, dạ cho các nhóm
- Yêu cầu các nhóm
xc xch, xụn xao...
thảo luận làm bàiNhận xét, đánh giá
3. Củng cố - Dặn - Nhận xét tiết học
dò:3'
cong, lm xong, cỏi xoong.

- Thảo luận - trình
bày
-NX

Rút kinh nghiệm - bổ sung:
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................


O C
TCH CC THAM GIA VIC TRNG, VIC LP (TIT 1)
I- MC TIấU:

1. Kin thc:
- Hiu th no l tớch tc tham gia vic lp vic trng v vỡ sao cn phi tham gia
vic lp, vic trng.
- Hiu l hc sinh phi cú bn phn tham gia vic lp, vic trng.
2- K nng:
- HS t giỏc, tớch cc tham gia cụng vic ca lp ca trng phự hp vi kh nng v
hon thnh c nhng nhim v c phõn cụng.
3- Giỏo dc: HS bit quý trng cỏc bn tớch cc tham gia vic lp vic trng.
II- DNG DY HC:

- Tranh cỏc tỡnh hung H1, th mu.
III- CC K NNG SNG C BN C GIO DC:

-K nng lng nghe ý kin ca bn
-K nng th hin s cm thụng trc suy ngh ý tng ca mỡnh v cỏc vic trong
lp
-K nng t trng v m nhn trỏch nhim khi nhn vic ca lp giao
IV.CC PHNG PHP DY HC TCH CC Cể TH S DNG

-D ỏn
-Tho lun
-Bi vit na trang
-úng vai x lớ tỡnh hung
V.CC HOT NG DY HC:

Ni dung
1- KTBC: 3'
2- Bi mi:35'
*H1:Gii thiu bi
*H2: Phõn tớch
tỡnh hung
MT: HS bit c 1
biu hin ca s tớch
cc tham gia vic
trng, việc lớp

H ca GV
- Kim tra bi hc tit trc
- NX - ỏnh giỏ
- Giới thiệu- Ghi bảng
*Y/c HS hát bài "Em yêu trờng
em"
- Treo tranh
- Giới thiệu tình huống ở BT1
- Y/c HS nêu cách giải quyết
+ Huyền đồng ý đi chơi với
bạn.

H ca HS
2 HS - NX

- Cả lớp hát
- Quan sát
- Đọc
- Nêu cách giải
quyết


+ HuyÒn tõ chèi kh«ng ®i vµ
®Ó mÆc
bạn đi chơi 1 mình
+ Huyền dọa sẽ mách cô giáo
+ Huyền khuyên ngăn Thu tổng vệ sinh
xong rồi mới đi chơi.
+ Nếu là Huyền em sẽ chọn cách giải
quyết nào?
- Gọi đại diện các nhóm lên trình bày, - Thảo luận nhóm 2
lớp thảo luận, phân tích.
chọn 1 cách ứng xử để
-> KL: Cách giải quyết 4 là đúng nhất, chuẩn bị đóng vai
phù hợp nhất vì thể hiện ý thức tích
cực tham gia việc lớp, việc trờng và
biết khuyên nhủ các bạn khác tham gia
cùng làm.
*HĐ3: Thảo luận
nhóm.
MT: HS biết phân
biệt hành vi đúng,
hành vi sai trong
những tình huống có
liên quan đến làm
việc lớp, việc trường.
*HĐ4: Bày tỏ ý
kiến
-MT: Củng cố nội
dung bài học

* Cho HS quan sát tranh BT2- đọc y/c
và NX các việc làm của các bạn nhỏ
trong mỗi tranh
- NX - KL
-> KL: Việc làm của các bạn ở tranh
3,4 là đúng
- Việc làm của các bạn ở tranh 1,2 là
sai.

- Đọc - quan sát
- NX, đưa ra ý kiến
của mình.

* Y/c HS đọc nội dung bài tập 3
- Nêu từng tình huống y/c HS suy nghĩ
giơ thẻ bày tỏ thái độ của mình.
-> KL: ý kiến a, b, d là đúng
ý kiến c là sai
+ Vì sao cần phải tham gia việc lớp,
việc trường?

- Suy nghĩ, giơ thẻ
- Đúng: đỏ
- Sai: xanh
- Lưỡng lự: trắng

- nghe

- Đọc KL (VBT)

3- Củng cố, dặn
dò:3'
- Nhận xét giờ học.
- Nghe
- Tìm hiểu các gương tích cực tham gia
việc lớp, việc trường.
Rút kinh nghiệm - bổ sung :
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................


Thứ tư ngày 19 tháng 11 năm 2014
TẬP ĐỌC
VẼ QUÊ HƯƠNG
I- MỤC TIÊU:

1- Kiến thức:
- Nắm được nghĩa và biết cách dùng các từ mới được giải nghĩa ở sau bài đọc: sông
máng.
- Đọc thầm tương đối nhanh, hiểu ND ý nghĩa bài thơ: Ca ngợi vẻ đẹp của quê hương
và thể hiện tình yêu tha thiết của bạn nhỏ.
2- Kĩ năng:
- Đọc trôi chảy cả bài, chú ý đọc đúng các từ HS địa phương dễ phát âm sai: xanh
tươi, làng xóm, lượn quanh, nắng lên.
- Bước đầu biết đọc đúng nhịp thơ và bộc lộ niềm vui qua giọng đọc.
3- Thái độ: GD tình yêu quê hương đất nước.
II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Tranh minh hoạ ( SKG)
- Bảng phụ ghi nội dung luyện đọc, bài thơ để HD học thuộc lòng
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

Nội dung
1. KTBC:3'
Đất quý đất yêu
2. Bài mới:35'
*HĐ1: Giới thiệu
bài
*HĐ2: Luyện đọc
- Đọc mẫu
- HD đọc giải nghĩa
từ
Phát âm: Làng xóm,
lúa xanh, lượn
quanh, nắng lên,…

HĐ của GV
- Gọi học sinh lên bảng đọc, trả lời
- NX, đánh giá

HĐ của HS
-2 Học sinh đọc
- Nhận xét

- Giới thiệu - ghi bảng

- Đọc giọng vui tươi, hồn nhiên
- Yêu cầu học sinh đọc từng câu

- Nghe
- Đọc nối tiếp

- Theo dõi phát hiện từ học sinh
đọc sai - sửa

- Đọc cá nhân, cả lớp

- Yêu cầu học sinh luyện đọc đoạn
Đọc đúng:
- Yêu cầu học sinh đọc chú giải.
Bút chì xanh đỏ/
- Tổ chức cho học sinh đọc theo
Em ngọt hai đầu/
nhóm
Em thử hai màu/
- Thi đọc giữa các nhóm
Xanh tươi/ đỏ thắm//
- Đọc đồng thanh toàn bài
*HĐ3: Tìm hiểu bài: *Gọi HS đọc bài

- Đọc nối tiếp đoạn
- Học sinh đọc đoạn
theo nhóm đôi
-1- 2 nhóm thi đọc
- Cả lớp đọc
- 1 HS đọc toàn bài


+ Hãy kể tên các cảnh vật được
miêu tả trong bài thơ?
+Hãy tìm những màu sắc mà bạn
nhỏ dùng để vẽ quê hương?

*HĐ4: Học thuộc
lòng

3. Củng cố dặn
dò:3'

- Yêu cầu học sinh đọc câu hỏi 3
- GVKL" cả 3 ý cùng đúng nhưng
ý c là đúng nhất
* Giáo viên lật bảng phụ ghi nội
dung bài tập đọc
- Xoá dần nội dung
- Tổ chức thi đọc thuộc lòng

- Tre, lúa, sông máng,
thời, mây, mùa thu,
nhà..
- Tre xanh, sông máng,
xanh. Nhà ngói đỏ,
tươi đỏ thắm,…
- 1 Học sinh đọc
- Học sinh trả lời
- Học sinh đọc
- HS luyện đọc thuộc

- Nhận xét tiết học
- Bài sau: Nắng phương Nam

Rút kinh nghiệm - bổ sung :
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................


TON
LUYN TP
I- MC TIấU:

1- Kin thc: Cng c v k nng gii bi toỏn cú li vn bng 2 phộp tớnh.
2 - K nng: Rốn k nng tớnh toỏn chớnh xỏc
3- Thỏi : Giỏo dc cho HS cỏch trỡnh by bi p
II. DNG DY HC :

- Bng ph phn mu
III- CC HOT NG DY HC :

Ni dung
1. KTBC:3'
2. Bi mi:35'
*H1: Gii thiu
bi
*H2: HD luyn tp
Bi 1:Gii
Sau hai ln s ụ tụ
ri bn l :
18 +17= 35 (ụ tụ)
S ụ tụ cũn li bn
l: 45- 35 =10 (ụ
tụ)
ỏp s :10 ụ tụ
Bi 3:Gii
S HS khỏ l :
14+8=22(bn)
Tt c cú s HS l :
14+22=36(bn)
ỏp s :36 bn

Bài 4:(a,b)
a. Gấp 12 lên 6
lần rồi bớt đi 25
12x6=72;7225=47
b. Giảm 56 đi 7
lần rồi bớt đi 5
56:7= 8; 8 - 5

H ca GV

H ca HS

- Gii thiu - ghi bng
* Yờu cu hc sinh c bi
+ Bi toỏn cho bit gỡ ? hi gỡ ?

- 1 hc sinh c

- Yờu cu hc sinh lờn bng t v
s v gii bi toỏn.
- Gi HS c bi lm
- Nhn xột - ỏnh giỏ

- Hc sinh lm bi
- c bi - nhn xột

* Yờu cu hc sinh c s
+ Cú bao nhiờu bn hc sinh gii?
+ S bn hc sinh khỏ nh th no
so vi s bn hc sinh gii?

- 1 hc sinh c
-14 bn.
-HS khỏ nhiu hn
HS gii 8 bn

+ Bi toỏn yờu cu tỡm gỡ?
- Yêu cầu học sinh dựa vào
tóm tắt để lập để toán
- Yêu cầu 1 học sinh lên
bảng giải.
- Nhận xét, đánh giá

- Tỡm s HS khỏ v gii
- Học sinh đọc

*Gọi HS đọc đề
- Yêu cầu học sinh làm bài
vào vở
- Gọi học sinh đọc bài làm
- Nhận xét, đánh giá

- 1HS đọc
- Học sinh làm bài
- Đọc bài- Nhận xét

- HS làm bài
- Đọc bài - nhận xét


=3
3. Cñng cè
dÆn dß:3'

- NhËn xÐt tiÕt häc

Thứ ba ngày 18 tháng 11 năm 2014
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
TỪ NGỮ VỀ QUÊ HƯƠNG - ÔN TẬP CÂU: AI LÀM GÌ ?
I- MỤC TIÊU:

- Kiến thức: Mở rộng và hệ thống hoá vốn từ về “Quê hương”. Củng cố mẫu câu: Ai
làm gì?
- Kĩ năng: Nhận biết từ trong chủ điểm, đặt câu và xác định các bộ phận của câu Ai
làm gì?
- Thái độ: Yêu thích môn học
II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Bảng phụ ghi sẵn nội dung bài tập 1, đoạn văn bài 2, 3
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Nội dung
1. KTBC:3'

2. Bài mới:35'
*HĐ1: Giới thiệu bài
*HĐ2: Mở rộng vốn
từ"Quê hương"
Bài 1:
a.Những từ chỉ sự vật ở
quê hương: Cây đa, dòng
sông, con đò, mái đình,
ngọn núi, phố phường
b. Chỉ tình cảm đối với
quê hương: Gắn bó,
thương yêu, bựi ngùi, tự
hào
Bài 2:
Các từ ngữ có thể thay
thế: quê quán, quê cha đất
tổ, nơi chôn rau cắt rốn.
*HĐ3: Ôn tập câu :
Ai làm gì ?
Bài 3: Viết theo mẫu ai
làm gì ?

HĐ của GV
- Gọi HS nối tiếp nhau làm
miệng bài2 tiết trước
-NX cho điểm

HĐ của HS
-3 HS
-NX, bổ sung

- Giới thiệu - ghi bảng

* Yêu cầu học sinh đọc đề bài
- Yêu cầu học sinh làm bài

- Học sinh đọc
-HS làm bài -Chữa
-NX

- Gọi HS đọc bài làm
- Nhận xét, củng cố

*Gọi HS đọc đề
- Yêu cầu học sinh làm,đọc bài
- Nhận xét đánh giá
- Giáo viên giải nghĩa: Quê
quán, giang sơn,…
- Yêu cầu học sinh đọc đề bài.
- Yêu cầu học sinh đọc mẫu.

-HS đọc
- Học sinh làm bài
- Đọc bài làm
- Nhận xét

-1 học sinh đọc


Ai

làm gì?

Cha

làm cho tôi…

Mẹ

gieo cấy…

Chị

đan nón…

Bài 4: Đặt câu theo mẫu
câu : Ai làm gì ?
Bác nông dân đang cày
ruộng.
Em trai tôi đang học bài.
Những chú gà con đang
mổ thóc.
3. Củng cố dặn dò:3'

- Yêu cầu học sinh làm bài
- Gọi học sinh đọc bài làm.
- Nhận xét đánh giá

- Học sinh làm bài
- Nhận xét.

* Gọi học sinh đọc yêu cầu của - 1 học sinh đọc
bài.
- Đọc bài
- Yêu cầu HS làm bài vào vở
-NX
- Nhận xét, đánh giá

- Cỏc từ chỉ sự vật ở quờ
hương, tỡnh cảm đối với quờ
hương?
- Nhận xét tiết học

Rót kinh nghiÖm , bæ sung :
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................


TOÁN
BẢNG NHÂN 8
I- MỤC TIÊU

1- Kiến thức: Thành lập bảng nhân 8 và thuộc lòng bảng nhân 8.
2- Kỹ năng:
- Áp dụng bảng nhân 8 để giải bài toán có lời văn bằng một phép tính nhân.
- Thực hành đếm thêm 8.
3- Thái độ: Yêu thích môn học
II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

-Bộ đồ dùng môn toán
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :

Nội dung
1. KTBC:3'
2. Bài mới:35'
*HĐ1: Giới thiệu bài
*HĐ2: HD lập bảng
nhân 8
8x1=8
8x2=16
8x3=24
Bảng nhân 8

HĐ của GV
-Gọi HS đọc bảng nhân7-NX
- Giới thiệu - ghi bảng
* Yêu cầu học sinh lấy một tấm
bìa có 8 chấm tròn
- Giáo viên gắn bảng
+ Có mấy chấm tròn?
+ 8 chấm tròn được lấy mấy lần?
- Ta lập được : 8 x1 = 8
- Yêu cầu lấy 2 tấm bìa có 8 chấm
tròn
+8 chấm tròn được lấy mấy lần?

8x1=
8
8 x 2 = 16 +Hãy lập phép tính tương ứng?
................. + Vì sao con biết 8 x 2 = 16

HĐ của HS
-HS đọc -NX

- Học sinh lấy

- 8 chấm tròn
- 1 lần
- Học sinh đọc
- Học sinh lấy
- 2 lần
- Học sinh đọc
-Đếm 8 + 8 = 16

8 x 9 = 72

- Yêu cầu học sinh lấy 3 tấm bìa
mỗi tấm có 8 chấm tròn
8 x 10 = 80 + 8 chấm tròn được lấy mấy lần.
+ Hãy lập phép nhân tương ứng.
+ Vì sao con biết 8 x 3 = 24
- Yêu cầu học sinh tự lập nốt
bảng nhân 8
*HĐ2: HTL bảng
- Giáo viên viết bảng
nhân 8*HĐ3Luyện tập + Con có nhận xét gì về các phép
tính trên?
Bài1: Tính nhẩm
- Tổ chức học thuộc lòng

- 3 lần
8x3
- Đếm 8 + 8 + 8
- HS lập theo nhóm
- Học sinh đọc


-HS c
* T chc cho hc sinh hotng
nhúm ụi
8x1=8
0x8=0
8x0=0

8 x 3 = 24
8 x 5 = 40
8 x 8 = 64

- Nhn xột, ỏnh giỏ
- Giỏo viờn ghi bng
- Con cú nhn xột gỡ v cỏc phộp
tớnh trờn?
Bi 2: ( Gii toỏn)
* Gi 1 hc sinh c , túm tt
1 can: 8l du
+Bi toỏn cho bit gỡ ? hi gỡ ?
6 can: ..l?
- Yờu cu 1 HS lờn bng lm, c
Giải
lớp làm vở
6 can có số lít là : - Gọi học sinh đọc bài làm
6 x 8= 48(lít )
Bài 3: Đếm thêm
8
8, 16, 24, 30, 40,
48, 56, 64, 72,
81

- Nhận xét, đánh giá
* Gọi học sinh đọc yêu
cầu
- Yêu cầu 1 HS lên bảng
làm, cả lớp làm vở

- Hc sinh thc hnh
- Gi hc sinh trỡnh by
- Nhn xột

- Hc sinh c

- Học sinh làm bàiĐọc bài làm- Nhận
xét
- 1 học sinh đọc
- Học sinh làm bài

- Gọi học sinh đọc bài làm - Đọc bài làm
- Nhận xét, củng cố
- Nhận xét
- Con có nhận xét gì về
dãy số trên?
3. Củng cố Dặn dò
2'

- Nhắc lại nội dung bài
học
-Nhận xét giờ học

Rút kinh nghiệm, bổ sung :

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................


TỰ NHIÊN XÃ HỘI
THỰC HÀNH, PHÂN TÍCH VÀ VẼ SƠ ĐỒ MỐI QUAN HỆ HỌ HÀNG
I- MỤC TIÊU:

1- Kiến thức:
- Phân tích được mối quan hệ họ hàng trong các tình huống khác nhau
2- Kĩ năng:
- Vẽ được sơ đồ mối quan hệ họ hàng
- Nhìn vào sơ đồ giới thiệu được mối quan hệ họ hàng
3- Giáo dục:
- Biết cách xưng hô, đối xử với họ hàng.
II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

- Bảng phụ- Bút dạ
- Bảng phụ ghi nội dung câu hỏi .Phấn màu
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :

Nội dung
1. KTBC:3'
2. Bài mới:35'
*HĐ1:Giới thiệu bài
*HĐ2: Phân tích và
vẽ sơ đồ họ hàng
Thảo luận nhóm

HĐ cả lớp

HĐ của GV
+Gia đình em có những ai?Có mấy
thế hệ?
- Giới thiệu - ghi bảng
* Yêu cầu học sinh quan sát hình vẽ
và trả lời câu hỏi
+ Trong hình vẽ có bao nhiêu người ,
là những ai, gia đình đó có mấy thế
hệ ?
+ Ông bà Quang có bao nhiêu người
con là những ai ?
+ Ai là con dâu, con rể của ông bà?
- Giáo viên kết luận
- Giáo viên hướng dẫn vẽ sơ đồ

HĐ của HS
-HS -NX

- Học sinh thảo luận
nhóm
- Đại diện nhóm lên
bảng dán kết quả
- Nhận xét.

- Học sinh trả lời và
lên bảng vẽ.
- Ba thế hệ
- Ông, bà
- 2 người con

+ Gia đình có mấy thế hệ ?
+ Thế hệ thứ nhất gồm những ai ?
+ Ông bà đã sinh được mấy người
con, đó là những ai ?
+ Ông bà có mấy người con dâu,
- 1 con dâu, 1 con rể
mấy người con rể ? Đó là những ai ?
+ Bố mẹ Quang sinh được những ai. - Quang và Thuỷ
+ Bố mẹ Hương sinh được những
-Hương,Hồng
ai ?
- Yêu cầu học sinh nhìn sơ đồ nói lại

- Học sinh nói


mối quan hệ của học sinh trong
giađình
- Nhận xét, đánh giá
*HĐ3: Xưng hô,
đối xử đúng với họ
hàng
Thảo luận cặp đôi

* Yêu cầu học sinh thảo luận

+ Mẹ của Hương thuộc họ nội hay họ
ngoại của Quang?
+ Bố của Quang thuộc họ nội hay họ
ngoại của Hương?
+ Ông bà nội của Quang, Thuỷ thuộc
họ nội hay họ ngoại của Hương.
Hương gọi họ như thế nào?
+ Ông bà ngoại Hương, mẹ Hương,
Hương, Hồng thuộc họ nội hay họ
ngoại của Quang. Quang gọi họ ntn ?
- Nhận xét, đánh giá
Làm việc cả lớp
- Hãy đưa ra ý kiến về nghĩa vụ của
anh em Quang chị em Hương đối với
những người họ hàng ruột thịt ?
- Giáo viên kết luận
3. Củng cố dặn dò: - Nhắc lại nội dung bài học
2'
- Nhận xét tiết học

- Học sinh thảo luận

-Họ ngoại
-Họ nội
-Họ nội, ông bà nội,
bác, anh chị
- Họ ngoại, ông bà
ngoại, cô, các em

- Học sinh trả lời

- Nhận xét

Rút kinh nghiệm, bổ sung :
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................


TOÁN
LUYỆN TẬP
I- MỤC TIÊU:

1 - Kiến thức: Củng cố kĩ năng thực hành tính trong bảng nhân 8.
2- Kĩ năng: Áp dụng bảng nhân 8 để giải toán.
3- - Thái độ: Yêu thích môn học
II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

- Bảng phụ ghi sẵn bài tập 5.
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :

Nội dung
1. KTBC:3'
2. Bài mới:35'
*HĐ1:Giới thiệu bài
*HĐ2: Luyện tập
Bài 1:Tính nhẩm
a.8 x 1 = 8 8 x 2 = 16
8 x 3 = 24 0 x 8 = 0
b.2 x 8 = 16; 8 x 2 = 16

Bài 2 a
8 x 3 + 8 = 24+8=32
8 x 4 + 8 = 32+8=40
Bài 3: Giải toán
4 đoạn dài số m là :
8 x 4 =32 (m)
Cuộn dây điện đó còn
lại số m là :
50 -32 =18 (m)
Đáp số :18m
Bài 4:
a.8 x 3 = 24( ô vuông)
b.3 x 8 = 24( ô vuông)
NX: 8 x3 = 3 x8
3. Củng cố dặn dò:2'

HĐ của GV
- Yêu cầu học sinh đọc thuộc lòng
bảng nhân 8

HĐ của HS
- 3 - 4 học sinh đọc

- Giới thiệu - ghi bảng
- Học sinh đọc
*Gọi HS đọc đề
- Tổ chức hoạt động nhóm
- Yêu cầu học sinh thực hành
trước lớp- Nhận xét, củng cố

- Thảo luận nhóm đôi
- Thực hành hỏi đáp
- Nhận xét

+ Các con có nhận xét gì về hai
phép tính cùng cột ở phần b trên?
*Gọi HS đọc đề
- Yêu cầu học sinh làm bài,chữaNhận xét, đánh giá
+Nêu cách tính giá trị biểu thức
khi có phép tính nhân và cộng?
* Yêu cầu HS đọc đề
+Bài toán cho biết gì ? hỏi gì ?
- Yêu cầu học sinh lên bảng

- 1 HS lên bảng làm,
cả lớp làm vào vở
- Đọc bài
- NX
- 1 học sinh đọc

làm cả lớp làm vở,chữa

- Học sinh làm bài

- Nhận xét, đánh giá
* Lật bảng phụ,HS đọc đề
- Yêu cầu học sinh lên bảng
làm, cả lớp làm vở

- Đọc bài - nhận xét
- Học sinh đọc
- Học sinh làm bài

- Gọi học sinh đọc bài
-NX
- Nhắc lại nội dung tiết học

- Đọc bài, nhận xét.


- Nhận xét tiết học.
Rút kinh nghiệm, bổ sung :
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................


T NHIấN X HI
THC HNH: PHN TCH V V S MI QUAN H H HNG
I- MC TIấU:

1. Kin thc: Cng c cho hc sinh mi quan h h hng
2. K nng : V (xp) s gia ỡnh v liờn h bn thõn.
3. Thỏi : GD ý thc yờu quý mi ngi thõn trong gia ỡnh
II- DNG DY HC.

- Cỏc ming bỡa cú tờn cỏc thnh viờn trong gia ỡnh
III- CC HOT NG DY HC :

Ni dung
1. KTBC:3

H ca GV

H ca HS

,
,

2. Bi mi:30
*HĐ1: Giới thiệu
bài
*HĐ2: Xếp hình
gia đình

- Phổ biến luật chơi
- Phát cho các nhóm các miếng
ghép có hình gia đình
- Vẽ sơ đồ và giải thích đợc
mối quan hệ.
N1: Hơng, Tuấn,
Bố Linh
X mẹ Linh
-Thảo luận
bố Linh ,mẹ Linh,
nhóm, xếp sơ
Linh ( em gái
đồ mối quan
Linh
Tuấn
Tuấn) Bố Hơng,
hệ gia đình
Bố Hơng
X mẹ Hơng
mẹ Hơng
-Trình bày
Hơng
-NX
N2: Ông, con trai,
Ông x bà
con gái, con rể,
con gái, con dâu,

con trai xcon dâu con gái
con gái xcon rể
N3: Ông, bà,
Ông x bà
Giang, Sơn, Bác
Thu, bố, mẹ
( Giang, Sơn)
Bác Thu
bố Giangx mẹ Giang
Giang
N4: Cô Lan, Chú
Tự, bố Tùng,mẹ
Tùng, Tùng, ông,

Sơn
Ông x bàbố Tùngxmẹ Tùng Cô Lan
Chú Tự
Tùng
- Các nhóm thực hành- Nhận
xét đánh giá
*HĐ3: Liên hệ
bản thân

3. Củng cố
dặn dò:

- Hãy tự liên hệ để lên bảng vẽ
sơ đồ gia đình nhà mình
- Nhận xét, đánh giá
+ Hãy kể một việc làm hay cách
đối xử của
mình với một trong những họ
hàng của mình ?
- Giáo viên kết luận.

- Học sinh
trình bày
- Nhận xét
- Học sinh nói
- Nhận xét.

- Nhắc lại nội dung bài học
- Nhận xét giờ học

Rút kinh nghiệm, bổ sung :

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................


TẬP VIẾT
ÔN CHỮ HOA

G ( TIẾP)

I- MỤC TIÊU:

1- Kiến thức: + Củng cố cách viết chữ hoa G, Gh
+ Viết tên riêng: “ Ghềnh Ráng” bằng chữ cỡ nhỏ.
+ Viết câu ứng dụng:
Ai về đến huyện Đông Anh
Ghé xem phong cảnh Loa Thành Thục Vương.
2- Kĩ năng: - Viết đúng mẫu đều nét và nối chữ đúng quy định
3- Thái độ: - Giáo dục HS có ý thức rèn chữ, giữ vở.
II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

- Mẫu chữ hoa G, R. Tên riêng
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

Nội dung
1. KTBC:3'
Ông Gióng, Trấn Vũ
2. Bài mới:35'
*HĐ1: Giới thiệu bài
*HĐ2: Hướng dẫn
viết chữ hoa
B1: Quan sát

- Nhận xét
B2: Viết bảng

*HĐ3: Hướng dẫn
viết từ ứng dụng
B1: Giới thiệu

B2: Quan s¸t,
nhËn xÐt

HĐ của GV
- Yêu cầu học sinh lên bảng viết
- Nhận xét đánh giá

HĐ của HS
- Học sinh-NX

-Giới thiệu - ghi bảng
+ Trong tên riêng và câu ứng dụng
có những chữ hoa nào ?
- Giáo viên gắn bảng các chữ hoa
và yêu cầu học sinh nhắc lại câu
tạo chữ.
- Giáo viên viết mẫu, vừa viết vừa
nhắc lại quy trình
- Giáo viên yêu cầu học sinh viết
bảngGh, R
- Viết mẫu, vừa viết vừa nêu qui
trình viết chữ:

- Nhận xét chỉnh sửa cho học sinh

- G,R,A ,Đ, L, T
- 1HS nhắc lại

- Học sinh theo dõi
- Học sinh lên bảngNX

- Nhận xét

- Ghềnh Ráng là tên một địa danh
nổi tiếng ở Miền Trung nước ta.
+ C¸c ch÷ trong tõ øng
dông cã chiÒu cao nh thÕ
nµo?

- G cao 4 li, h, R, g
cao 2 li rìi, c¸c ch÷
cßn l¹i cao 1 li


B3: Viết bảng

+ Khoảng cách giữa các chữ bằng - 1 con chữ 0
chừng nào?
- 2 học sinh lên bảng cả lớp
+ Yêu cầu học sinh viết: Ghềnh
viết bảng con-NX
Ráng- Nhận xét chỉnh sửa

*HĐ4: Hướng dẫn
viết câu ứng dụng *Gọi HS đọc câu ứng dụng
B1: Giới thiệu
- Câu ca dao bộc lộ niềm tự hào về di

-HS đọc

tích lịch sử Loa Thành được xây theo
hình vòng xoắn như trôn ốc từ thời An
Dương Vương ( Thục Phán)

B2: Quan sát nhận xét

B2: Viết bảng

*HĐ5:mViết vở
3. Củng cố dặn
dò:2'

+ Trong câu ứng dụng các chữ có
chiều cao như thế nào ?

- G cao 4 li, A, h, y, Đ, L, T,
V, g cao 2 li rưỡi.
đ, p cao 2 ly, các chữ còn
lại cao 1 li.
- Yêu cầu học sinh viết Đông Anh, - Học sinh viết bảng con,
Loa Thành, Thục Vương
bảng lớp-NX
- Nhận xét, chỉnh sửa
- Yêu cầu học sinh viết bài.
- Học sinh viết
- Chấm một số học sinh
- Nhận xét bài viết của học sinh
- Nhận xét tiết học

Rút kinh nghiệm, bổ sung :
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×