Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 3 tuần 10

��#ࡱ#�################>###��
#####################################����#######################################
#########�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
���#q`
###�#�######0########D�####bjbjqPqP##################
###<�###:###:###�######################q#######��##########��##########��#######
###########�#####p#######p###p#######p#######�#######�#######�###############�##
######�#######�#######�##8###L�##�####�##�
##�#######
U##�###ȷ######ȷ######ȷ######ȷ######ȷ######'�######'�######'�######�Q######�Q####
##�Q######�Q######�Q######�Q######�Q##$####X##h###|
Z##�###�Q##�###################�#######'�######################��##�###'�######'
�######'�######�Q##############p#######p#######ȷ##############ȷ##�###�T######��#
#####��######��######'�##�###p###�###ȷ######�#######ȷ######�Q##############��###
###################################################'�######�Q##############��###
###��######�###�###P###�###�####################################################
###########�$######ȷ######��#####p�k[%��##########�######��##�###�!##>###########�)##�'##�T##0### U######�!
##�###B[######��##h###B[##|
###�$######################################################################�$##J
###B[##############�#######�$######'�######'�######��######'�######'�###########
###########################'�######'�######'�######�Q######�Q###################
####################�##�###################################'�######'�######'�###
### U######'�######'�######'�######'�##############�###�
##�###�###�+##d###�H##$X##�#######�#######�+######�H######�#######�#######�#####
##p#######p#######p#######p#######p#######p#######����######


################################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
###################S#I#N#H# #H#O#�#T## #T#�#N#G# #K#�#T# #T#U#�#N# #1#0##I#
#M#�#C# #T#I#�#U# # # ## # # # # # # # #H#S# #t#h#�#y# ###�#�#c# #####�#u#
#k#h#u#y#�#t# ###i#�#m# #t#r#o#n#g# #t#u#�#n# #1#0## # # # # # # #T#�# ###�#
#H#S# #b#i#�#t# #s#�#a# #c#h#�#a# #k#h#u#y#�#t# ###i#�#m# #v#�# #p#h#�#t#
#h#u#y# #########�#u# ###i#�#m# #.## # # # # # #G#i#�#o# #d#�#c# #�# #t#h#�#c#
#s#i#n#h# #h#o#�#t# #t#�#t##I#I# #H#O#�#T# ###�#N#G# #D#�#Y# #H#�#C# ##1# #�#n#
###�#n#h# #n#�# #n#�#p#:# #C#h#o# #c#�# #l#�#p# #h#�#t# #1# #b#�#i# # ##2#
#L#�#p# #t#r#########�#�#n#g# #c#h#o# #l#�#p# #s#i#n#h# #h#o#�#t# ## # # # # # #
# # # # # # # # #T#�#n#g# #t#�# #l#�#n# #b#�#o# #c#�#c# #t#�#n#g# #k#�#t# #t#�#
#m#�#n#h# ## # # # # # # # # # # # # # #C#�# #n#h#�#n# #p#h#�#t# #b#i#�#u# #�#
#k#i#�#n## # # # # # # # # # # # # # #L#�#p# #t#r#########�#�#n#g# #t#�#n#g#
#k#�#t# #x#�#p# #l#o#�#i# #t#h#i# ###u#a# #g#i#�#a# #c#�#c# #t#�# ##3# #G#i#�#o#
#v#i#�#n# #n#h#�#n# #x#�#t# #c#h#u#n#g#:## # # # # # # # # # # # # # #N#h#�#c#
#n#h#�# #H#S# #c#�#n# #m#�#c# #k#h#u#y#�#t# ###i#�#m##
#
#
#
#
### # # # # # # # # # # # # # #K#h#e#n# #H#S# #n#g#o#a#n# #c#�# #�#
#t#h#�#c# #t#�#t# ##


#
#
#
#
##4# #P#h#########�#�#n#g#
#h#####�#�#n#g# #t#u#�#n# #s#a#u## # # # # # # # # # # # #-#D#u#y# #t#r#�# #n#�#
#n#�#p# #h#�#c# #t#�#p# ## # # # # # # # # # # # #-#T#h#a#m# #g#i#a# #c#�#c#
#h#o#�#t# ###�#n#g# #c#�#a# #t#r#######�#�#n#g# #l#�#p# ## # # # # # # # # # # #
#-#C#h###m# #s#�#c# #c#�#n#g# #t#r#�#n#h# #m###n#g# #n#o#n# #c#�#a# #l#�#p# ## #
# # # # # # # # # # #-#P#h#�#n# ###�#u# ###�#t# #n#h#i#�#u# ###i#�#m# #9#
#,#1#0# #�# #c#�#c# #m#�#n# #h#�#c# ##5# #H#o#�#t# ###�#n#g# #v###n#
#n#g#h#�#�#:# #c#�#c# #t#�# #b#i#�#u# #d#i#�#n# #v###n# #n#g#h#�#.##


#T#U#�#N# #1#0## # #T#h#�# #h#a#i# #n#g#�#y# #1#0# # #t#h#�#n#g# #1#1# #n###m#
#2#0#1#4##T#O#�#N##T#H#�#C# #H#�#N#H# ###O# ###�# #D#�#I##I#.# #M#�#C#
#T#I#�#U#:##1#-# #K#i#�#n# #t#h#�#c#:##-# #B#i#�#t# #c#�#c#h# #v#�# ###o#�#n#
#t#h#�#n#g# #c#�# ###�# #d#�#i# #c#h#o# #t#r#�#�#c##-# #B#i#�#t# #c#�#c#h#
###o#,# #c#�#c#h# #g#h#i# #v#�# ###�#c# #c#�#c# #s#�# ###o# ###�# #d#�#i#.##2#-#
#K#)# #n###n#g#:# ##-# #B#i#�#t# #d#�#n#g# #t#h#�#�#c# #t#h#�#n#g# #v#�# #b#�#t#
###�# #v#�# ###�#�#c# # #c#�#c# ###o#�#n# #t#h#�#n#g# #c#�# ###�# #d#�#i#
#c#h#o# #t#r#�#�#c# ##-# ###o# ###�#�#c# ###�# #d#�#i# #b#�#n#g# #t#h#�#�#c#
#t#h#�#n#g#,# #g#h#i# #l#�#i# #v#�# ###�#c# ###�#�#c# #c#�#c# #s#�# ###o#.##-#
#�#�#c# #l#�#�#n#g# #1# #c#�#c#h# #c#h#�#n#h# #x#�#c# #s#�# ###o# #c#h#i#�#u#
#d#�#i# #b#�#n#g# #m#�#t#.##3#-# #G#i#�#o# #d#�#c#:##-# #R#�#n# #t#�#n#h#
#c#�#n# #t#h#�#n#,# #c#h#�#n#h# #x#�#c# #k#h#i# #t#h#�#c# #h#�#n#h# ###o#,#
#v#�# ###o#�#n# #t#h#�#n#g#.##I#I#.# ###�# #D#�#N#G# #D#�#Y# #H#�#C#:##-# #H#S#
#m#�#i# #H#S# #1# #t#h#�#�#c# #t#h#�#n#g# #d#�#i# #3#0# #c#m##-# #G#V#:# #1#
#t#h#�#�#c# #m#�#t##I#I#I#.# #C#�#C# #H### #D#�#Y# ## #H#�#C#:###N#�#i#
#d#u#n#g###H### #c#�#a# #G#V###H### #c#�#a# #H#S#####1#.# #B#�#i# #c#i#:#3#'# #
#7# #c#m# #4#m#m# #=# #& m#m##4#6# #k#m# #8# #h#m# #=# #& h#m###-# #G#�#i# #H#S#
#l#�#n# #b#�#n#g# #l#�#m##-# #N#X# ###�#n#h# #g#i#�###-# #2# #H#S# #l#�#n#
#b#�#n#g# ##-#N#X#####2#.# #B#�#i# #m#�#i#:#3#5#'##*#H###1#:# #G#i#�#i#
#t#h#i#�#u# #b#�#i####-# #G#i#�#i# #t#h#i#�#u# #b#�#i#-# #G#h#i#
#b#�#n#g#######*#H###2#:# # #T#h#�#c# #h#�#n#h#####B#�#i# #1#:##V#�# ###o#�#n#
#t#h#�#n#g# #A#B# #d#�#i# #7# #c#m#;# #C#D# #d#�#i# #1#2# #c#m#;# #E#G# #d#�#i#
#1# #d#m# #2# #c#m###*#Y#/#c# #H#S# ###�#c# ###�# #b#�#i##-# #Y#/#c# #H#S# #t#�#
#l#�#m# #b#�#i##+# #H#�#y# #n#�#u# #c#�#c#h# #v#�# ###o#�#n# #t#h#�#n#g# #c#�#
###�# #d#�#i# #c#h#o# #t#r#�#�#c#?##-# #C#h#o# #H#S# #k#i#�#m# #t#r#a# #c#h#�#o#
##-#N#X#,# #c#h#o# ###i#�#m#.###-# #2# #H#S# #l#�#n# #b#�#n#g##-# #c#h#�#m# #1#
###i#�#m# ###�#t# ###i#�#m# #O# #t#r#�#n#g# #v#�#i# ###i#�#m# ###�#,# #t#�#m#
#v#�#c#h# #c#h#�# #s#�# ###o# ###o#�#n# #t#h#�#n#g# #c#�#n# #v#�# #-#>#
#c#h#�#m# ###i#�#m# #t#h#�# #2# #-#># #n#�#i# #2# ###i#�#m#####B#�#i# #2#:#
#T#h#�#c# #h#�#n#h# ###o# ###�# #d#�#i##-# #C#h#i#�#u# #d#�#i# #c#�#i# #b#�#t### #C#h#i#�#u# #d#�#i# #m#�#p# #b#�#n# #h#�#c##-# #C#h#i#�#u# #c#a#o# #c#h#�#n#
#b#�#n###*#G#�#i# #H#S# ###�#c# ###�##-# #Y#�#u# #c#�#u# #H#S# #t#�# ###o# #-#>#
#b#�#o# #c#�#o# #k#�#t# #q#u#�##-# #N#X#,# ###�#n#h# #g#i#�#.###-# #1#H#S#
###�#c# ##-# ###o#-#b#�#o# #c#�#o# ##-#N#X#####B#�#i# #3#:# #�#�#c# #l#�#�#n#g#
#-# #B#�#c# #t#�#�#n#g# #l#�#p# #e#m##-# #C#h#�#n# #t#�#�#n#g##-# #M#�#p#
#b#�#n#g# #l#�#p# #e#m###*#G#�#i# #H#S# ###�#c# ###�##-# #Y#/#c# #H#S# #q#u#a#n#
#s#�#t# #l#�#i# #l#�#i# #t#h#�#�#c# #m#�#t# ###�# #c#�# #b#i#�#u# #t#�#�#n#g#
#v#�#n#g# #c#h#�#c# #v#�# ###�# #d#�#i# #1#m##-# #Y#/#c# #H#S# #t#h#�#o#
#l#u#�#n# # #n#h#�#m# ###�#i#-# #n#�#u# #k#�#t# #q#u#�##-#N#X# #-# ###�#n#h#
#g#i#�###-# #1# #H#S# ###�#c# ##-# #Q#u#a#n# #s#�#t####-# #T#h#�#o# #l#u#�#n# ## #T#r#�# #l#�#i##-# #N#X#####3#.# #C#�#n#g# #c#�# # #d#�#n# #d#�#:#2#'###-#
#C#�#c#h# ###o# ###�# #d#�#i# #c#�#a# #m#�#t# ###o#�#n# #t#h#�#n#g#,# #m#�#t#
#v#�#t#?##-# #V#N#:# #t#h#�#c# #h#�#n#h# ###o# #1# #s#�# ###�# #d#�#n#g#
#t#r#o#n#g# #g#i#a# ###�#n#h#.##-# #B#�#i# #s#a#u#:# #T#h#�#c# #h#�#n#h#
#t#i#�#p# #t#h#e#o####-# #1#-# #2# #H#S# #n#�#u###-# #N#g#h#e######B#�#
#s#u#n#g# #k#i#�#n# #t#h#�#c# #s#a#u# #t#i#�#t# #d#�#y#:## #
#
#
#
###################


#T#�#P# ###�#C# #-# #K#�# #C#H#U#Y#�#N##G#I#�#N#G# #Q#U#�# #H#�#�#N#G##I#.#
#M#�#C# #T#I#�#U#:##1#-# #K#i#�#n# #t#h#�#c#:##-# #H#i#�#u# #n#g#h#)#a# #c#�#a#
#c#�#c# #t#�# #n#g#�#:# ###�#n# #h#�#u#,# #t#h#�#n#h# #t#h#�#c#,# #b#�#i#
#n#g#�#i#.##-# #T#h#�#y# ###�#�#c# #t#�#n#h# #c#�#m# #g#�#n# #b#�# #t#h#�#n#
#t#h#i#�#t# #c#�#a# #c#�#c# #n#h#�#n# #v#�#t# #t#r#o#n#g# #c#�#u# #c#h#u#y#�#n#
#v#�#i# #q#u#�# #h#�#�#n#g#,# #v#�#i# #b#�#n# #t#h#�#n# #q#u#a# #g#i#�#n#g#
#n#�#i# #q#u#�# #h#�#�#n#g# #t#h#�#n# #t#h#u#�#c#.##2#-# #K#)# #n###n#g#:##-#
###�#c# ###�#n#g# #c#�#c# #t#i#�#n#g#,# #t#�# #d#�# #l#�#n#:# #l#u#�#n#
#m#i#�#n#g#,# #v#u#i# #l#�#n#g#,# #�#n#h# #l#�#n#,# #d#�#t# #l#�#i#,# #n#�#n#
#n#�#i# #x#�#c# ###�#n#g#,# #l#�#n#g# #l#�#n#g# #c#�#i# ###�#u#,# #y#�#n#
#l#�#n#g#& #-# #N#g#�#t# #n#g#h#�# #h#�#i# #s#a#u# #c#�#c# #d#�#u# #c#�#u# #v#�#
#g#i#�#a# #c#�#c# #c#�#m# #t#�#.##-# ###�#c# #t#r#�#i# #c#h#�#y# #t#o#�#n#
#b#�#i# #b#�#�#c# ###�#u# #b#�#c# #l#�# ###�#�#c# #t#�#n#h# #c#�#m#,#t#h#�#i#
###�# #c#�#a# #t#�#n#g# #n#h#�#n# #v#�#t# #q#u#a# #l#�#i# ###�#i# #t#h#o#�#i#.#
#-# #D#�#a# #v#�#o# #t#r#a#n#h# #m#i#n#h# #h#o#�# #k#�# ###�#�#c# #t#�#n#g#
###o#�#n# #c#�#a# #c#�#u# #c#h#u#y#�#n#.##-# #B#i#�#t# #n#g#h#e# #v#�# #N#X#
#l#�#i# #k#�# #c#�#a# #b#�#n#.##3#-# #G#i#�#o# #d#�#c#:##-# #T#�#n#h# #c#�#m#
#y#�#u# #m#�#n# #q#u#�# #h#�#�#n#g#,# #t#�# #h#�#o# #v#�#i# #t#r#u#y#�#n#
#t#h#�#n#g# #t#�#t# ###�#p# #c#�#a# #q#u#�# #h#�#�#n#g#,# ###�#t# #n#�#�#c#
#m#�#n#h#.##I#I#.# ###�# #D#�#N#G# #D#�#Y# #H#�#C#:##-# #B#�#n#g# #p#h#�#
#g#h#i# #s#�#n# #n#�#i# #d#u#n#g# #c#�#n# #H#D# #l#u#y#�#n# ###�#c##-#
#T#r#a#n#h# #m#i#n#h# #h#o#�# #S#G#K# #c#h#o# #t#�#n#g# ###o#�#n# #c#h#u#y#�#n#
#I#I#I#.# #C#�#C# #H#O#�#T# ###�#N#G# #D#�#Y# #H#�#C# #:###N#�#i#
#d#u#n#g###H### #c#�#a# #G#V###H### #c#�#a# #H#S#####1#-# #K#T#B#C#:#3#'# ###-#
#N#h#�#n# #x#�#t# #b#�#i# #k#i#�#m# #t#r#a#######2#-# #B#�#i#
#m#�#i#:#3#5#'#########*#H###1#:# # #G#i#�#i# #t#h#i#�#u# #b#�#i###-# #G#i#�#i#
#t#h#i#�#u#-# #G#h#i# #b#�#n#g#######*#H###2#:# #L#u#y#�#n# ###�#c#########-#
###�#c# #m#�#u###*# ###�#c# #m#�#u# #t#o#�#n# #b#�#i# #1# #l#�#�#t#.###-#
#T#h#e#o# #d#�#i#.#####-# #H#D# #l#u#y#�#n# ###�#c# #k#�#t# #h#�#p# #g#i#�#i#
#n#g#h#)#a# #t#�#.##P#h#�#t# #�#m#:# #l#u#�#n# #m#i#�#n#g#,# #v#u#i# #l#�#n#g#,#
#�#n#h# #l#�#n#,# #d#�#t# #l#�#i#,# #n#�#n# #n#�#i# #x#�#c# ###�#n#g#,#
#l#�#n#g# #l#�#n#g# #c#�#i# ###�#u#,# #y#�#n# #l#�#n#g#& ##-# #Y#�#u# #c#�#u#
#H#S# #l#u#y#�#n# ###�#c# #t#�#n#g# #c#�#u#.##-# #T#h#e#o# #d#�#i#,# #s#�#a#
#s#a#i# #c#h#o# #H#S#.##-# #Y#�#u# #c#�#u# #H#S# ###�#c# #t#�#n#g# ###o#�#n#
#t#r#�#�#c# #l#�#p#.###-# ###�#c# #t#i#�#p# #n#�#i# #c#�#u#.##-# ###�#c#
#t#�#n#g# ###o#�#n#####-# ###�#c# ###�#n#g#:###-# #Y#�#u# #c#�#u# #H#S# ###�#c#
#c#h#�# #g#i#�#i# #S#G#K#.#######X#i#n# #l#�#i#.#/#/#T#�#i# #q#u#�#
#t#h#�#t#.#.#r#a#/##a#n#h# #l#�#.#.#.#/#/#
###-# #G#�#i# #H#S# ###�#c#
#n#�#i# #t#i#�#p# ###o#�#n###-# #1# #-# #2# #l#�#�#t#####M#�# #t#�#i#
#l#�#.#.#T#r#u#n#g#.#.#/#/#.#.#.###�#i#/#.#.#.#n###m# #r#�#i#.#/#/###-# #T#�#
#c#h#�#c# #l#u#y#�#n# ###�#c# ###o#�#n# #t#r#o#n#g# #n#h#�#m# ###�#i##-# #C#h#o#
#1# #-# #2# #n#h#�#m# #t#h#i# ###�#c#.# ##-# #Y#�#u# #c#�#u# #c#�# #l#�#p#
###�#c# ###�#n#g# #t#h#a#n#h#.###-# #2# #H#S# ###�#c# #n#�#i# #t#i#�#p#
###o#�#n##-# ###�#c# #t#h#i##-# #C#�# #l#�#p# ###�#c#####*#H###3#�#:#T#�#m#
#h#i#�#u# #b#�#i#.# #####+# #T#h#u#y#�#n# #v#�# ###�#n#g# #v#�#o# #q#u#�#n#
#g#�#n# ###�#�#n#g# ###�# #l#�#m# #g#�#?####-# ###�# #h#�#i# ###�#�#n#g# #v#�#
###n# #c#h#o# ###�# ###�#i#.#######+# #H#a#i# #n#g#�#�#i# #c#�#n#g# ###n#
#t#r#o#n#g# #q#u#�#n# #v#�#i# #n#h#�#n#g# #a#i#?##+# #K#h#�#n#g# #k#h#�#
#t#r#o#n#g# #q#u#�#n# ###n# #c#�# #g#�# ###�#c# #b#i#�#t#?###-#V#�#i# #3#
#t#h#a#n#h# #n#i#�#n###-#V#u#i# #v#�# #l#�# #t#h#�#�#n#g#######+# #C#h#u#y#�#n#
#g#�# #x#�#y# #r#a# #l#�#m# #T#h#u#y#�#n# #v#�# ###�#n#g# #n#g#�#c# #n#h#i#�#n#?
##+# #L#�#c# ###�# #T#h#u#y#�#n# #b#�#i# #d#�#i# #v#�# #c#h#u#y#�#n# #g#�#?##+#
#A#n#h# #t#h#a#n#h# #n#i#�#n# #t#r#�# #l#�#i# #T#h#u#y#�#n# #n#t#n#?###-# #2#
#n#g#�#�#i# #k#h#�#n#g# #m#a#n#g# #t#i#�#n# #& t#r#�# #h#�########+# #V#�#
#s#a#o# #a#n#h# #t#h#a#n#h# #n#i#�#n# #c#�#m# #�#n# #T#h#u#y#�#n# #v#�#
###�#n#g#?##+# #N#h#�#n#g# #c#h#i# #t#i#�#t# #n#�#o# #n#�#i# #l#�#n# #t#�#n#h#
#c#�#m# #t#h#a# #t#h#i#�#t# #c#�#a# #c#�#c# #n#h#�#n# #v#�#t# ###�#i# #v#�#i#
#q#u#�# #h#�#�#n#g#?##+# #Q#u#a# #c#�#u# #c#h#u#y#�#n# #t#r#�#n# #c#o#n#
#n#g#h#)# #g#�# #v#�# #g#i#�#n#g# #q#u#�# #h#�#�#n#g#?##=#># #G#i#�#n#g# #q#u#�#
#h#�#�#n#g# #g#i#�#p# #n#h#�#n#g# #n#g#�#�#i# #c#�#n#g# #q#u#�# #h#�#�#n#g#
#g#�#n# #b#�# #g#�#n# #g#i#i# #n#h#a#u# #h#�#n#.###-# #& g#i#�#n#g# #n#�#i#
#g#�#i# #& ##-# #N#g#�#�#i# #t#r#�# #t#u#�#i# #& c#�#n# #T#h#u#y#�#n# #v#�# #### #T#h#�#o# #l#u#�#n# #n#h#�#m# ###�#i# #v#�# #t#r#�# #l#�#i# ##-#
#N#X#####*#H###4#:#L#u#y#�#n# ###�#c# #l#�#i# #b#�#i#.####-# #Y#/#c# #H#S#


###�#c# #p#h#�#n# #v#a#i# #t#h#e#o# #n#h#�#m# #3####-# ###�#c# #p#h#�#n#
#v#a#i#######-# #C#h#o# #h#�#c# #s#i#n#h# #t#h#i# ###�#c# #g#i#�#a# #c#�#c#
#n#h#�#m#.###-# ###�#c# #t#h#i#######-# #N#h#�#n# #x#�#t#,# #c#h#o# ###i#�#m#.#
#+# #C#�#u# #c#h#u#y#�#n# #m#u#�#n# #c#h#o# #t#a# #b#i#�#t# ###i#�#u# #g#�#?
#######K#�# #C#H#U#Y#�#N# #2#0#'##*#H###1#:# #H#D# #k#�# #t#h#e#o# ###*# #G#�#i#
#H#S# ###�#c# #y#/#c###-# #1# #H#S# # ###�#c#####t#r#a#n#h###-# #Y#/#c# #H#S#
#q#u#a#n# #s#�#t# #t#r#a#n#h# #m#i#n#h# #h#o#�# #v#�# #n#�#u# #s#�# #v#i#�#c#
###�#�#c# #k#�# #t#r#o#n#g# #t#�#n#g# ###o#�#n######### #T# #1#:# #T#h#u#y#�#n#
#v#�# ###�#n#g# #v#�#o# #q#u#�#n# ###n#.# #T#r#o#n#g# #q#u#�#n# #c#�# #3#
#t#h#a#n#h# #n#i#�#n# ###n# #u#�#n#g# #v#u#i# #v#�#.###-# #N#�#i# #t#i#�#p#
#n#h#a#u# #n#�#u#######T#2#:# #A#n#h# #t#h#a#n#h# #n#i#�#n# #x#i#n# ###�#�#c#
#l#�#m# #q#u#e#n# #v#�# #t#r#�# #t#i#�#n# #b#�#a# ###n# #c#h#o# #T#h#u#y#�#n#
#v#�# ###�#n#g#.#########T# #3#:# #B#a# #n#g#�#�#i# #t#r#�# #c#h#u#y#�#n#&
######*#H###2# #:# #K#�# #m#�#u##*#H###3#:# #K#�# #t#h#e#o# #n#h#�#m###-# #K#�#
#1# #l#�#n##-# #Y#/#c# #H#S# #n#h#�#n# #t#r#a#n#h# #k#�# #t#h#e#o# #n#h#�#m##-#
#G#�#i# #1# #s#�# #n#h#�#m# #k#�# #t#r#�#�#c# #l#�#p####-# #K#�# #n#�#i#
#t#i#�#p# #n#h#�#m# #3#######-# #T#h#i# #k#�# #t#h#e#o# #n#h#�#m#-# #c#h#�#n#
#n#h#�#m# #k#�# #t#�#t# #n#h#�#t###-# #K#�# #t#h#i#####3#-# #C#�#n#g# #c#�#,#
#d#�#n# #d#�#.#2#'###+# #Q#u#�# #h#�#�#n#g# #e#m# #c#�# #g#i#�#n#g# ###�#c#
#t#r#�#n#g# #r#i#�#n#g# #k#h#�#n#g#?# #k#h#i# #n#g#h#e# #g#i#�#n#g# #n#�#i#
#q#u#�# #h#�#�#n#g# #m#�#n#h# #e#m# #c#�#m# #t#h#�#y# #t#h#�# #n#�#o#?###-# #1## #2# #H#S# #n#�#u#######-# #N#h#�#n# #x#�#t# #g#i#�# #h#�#c#.# #D#�#n# #b#�#i#
#s#a#u#.###N#g#h#e######


#T#O#�#N##T#H#�#C# #H#�#N#H# ###O# ###�# #D#�#I# #(#T#I#�#P#)# ##I#-# #M#�#C#
#T#I#�#U#:# ##1#-# #K#i#�#n# #t#h#�#c#:##-# #G#i#�#p# #H#S# #b#i#�#t# #c#�#c#h#
###o#,# #c#�#c#h# #g#h#i# #v#�# ###�#c# #k#�#t# #q#u#�# # ###o# ###�# #d#�#i#.#
#-# #B#i#�#t# #s#o# #s#�#n#h# #c#�#c# #s#�# ###o# ###�# #d#�#i#.##2#-# #K#)#
#n###n#g#:##-# #T#h#�#c# #h#�#n#h# ###o#,# #g#h#i# #v#�# ###�#c# ###�#�#c#
#c#�#c# #s#�# ###o# ###�# #d#�#i# ###�# ###o# ###�#�#c#.##-# #S#o# #s#�#n#h#
###�#�#c# #c#�#c# #s#�# ###o# ###�# #d#�#i#.##3#-# #G#i#�#o# #d#�#c#:##-#
#R#�#n# #t#�#n#h# #c#�#n# #t#h#�#n#,# #c#h#�#n#h# #x#�#c# #c#h#o# #H#S#.##I#I#-#
###�# #D#�#N#G# #D#�#Y# #H#�#C# #:##-# #G#V#:# #T#h#�#�#c# #m#�#t#.##-# #H#S#:#
#T#h#�#�#c# #3#0# #c#m#.##I#I#I#-# #C#�#C# #H#O#�#T# ###�#N#G# #D#�#Y#-#
#H#�#C#�#:##N#�#i# #d#u#n#g###H### #c#�#a# #G#V###H### #c#�#a# #H#S#####1#-#
#K#T#B#C#:# #3#'## ###-# #G#�#i# #2# #h#s# #l#�#n# #b#�#n#g# ###o# #c#h#i#�#u#
#d#�#i#,# #r#�#n#g#,# #c#a#o# #c#�#a# #b#�#n# #G#V##-# #N#h#�#n# #x#�#t#,#
###�#n#h# #g#i#�#.# ###-#1# #H#S# #l#�#n# #b#�#n#g# ###o#####2#-# #B#�#i#
#m#�#i#:# #3#5#'##*#H###1# #G#i#�#i# #t#h#i#�#u# #b#�#i# ##*#H###2#:#t#h#�#c#
#h#�#n#h# ###o# ###�# #d#�#i#:# # # # # # # # # # # # ####-# #G#i#�#i#
#t#h#i#�#u# #b#�#i# #-# #g#h#i# #b#�#n#g# ########B#�#i# #1#:# # #a#.###�#c#
#b#�#n#g##b#.#C#h#i#�#u# #c#a#o# #c#�#a# #M#i#n#h#:#1#m#2#5#c#m##C#h#i#�#u#
#c#a#o# #c#�#a# #N#a#m#:#1#m#1#5#c#m##T#r#o#n#g# #5# #b#�#n# #b#�#n# #H#�#�#n#g#
#c#a#o# #n#h#�#t#,#b#�#n# #N#a#m# #t#h#�#p# #n#h#�#t###*# #G#�#i# #H#S# ###�#c#
#m#�#u##-# #Y#/#c# #H#S# ###�#c# #t#i#�#p# #s#�# ###o# #c#�#a# #c#�#c# #b#�#n#
#c#�#n# #l#�#i##-# #N#X# ##-# #Y#/#c# #H#S# #t#r#�# #l#�#i# #t#h#e#o# #c#�#u#
#h#�#i# #p#h#�#n# #b# #S#G#K##-# #N#X###-# #1# #H#S# #�#�#c##-# #H#�#c#
#s#i#n#h# #�#�#c###H#S# #tr� l�i- Nh�n x�t ##B�i 2: a.�o chi�u cao c�a c�c b�n
trong t�b.Trong t� em b�n n�o cao nh�t, b�n n�o th�p nh�t?#* G�i h�c sinh ��c ��
- Chia l�p th�nh 3 nh�m- HD HS �o r�i �i�n v�o b�ng- Y/c c�c nh�m b�o c�o k�t
qu� -> ch� ra b�n n�o cao nh�t, th�p nh�t?- NX, tuy�n d��ng c�c nh�m th�c h�nh
t�t gi� tr�t t�#- ��c �� to�n - Th�c h�nh �o- B�o c�o k�t q�a- Nh�n x�t. ##3C�ng c� - D�n d�:2'#- Nh�c l�i n�i dung b�i h�c Nh�n x�t gi� h�c .- B�i sau:
Luy�n t�p chung###B� sung ki�n th�c sau ti�t d�y#:## #
#
#
#
###
################################


##C#H#�#N#H# #T#�# #(#N#G#H#E# #-# #V#I#�#T#)##Q#U#�# #H#�#�#N#G# #R#U#�#T#
#T#H#�#T##I#-# #M#�#C# #T#I#�#U#:# ##1#-# #K#i#�#n# #t#h#�#c#:##-# #H#i#�#u#
#v#�# #s#a#o# #c#h#�# #S#�# #r#�#t# #y#�#u# #q#u#�# #h#�#�#n#g# #m#�#n#h#.##-#
#H#i#�#u# #n#g#h#)#a# #c#�#a# #c#�#c# #t#�# #c#h#�#a# #t#i#�#n#g# #c#�# #v#�#n#
#o#a#i#,# #o#a#y#.##2#-# #K#)# #n###n#g#:##-# #N#g#h#e# #-# #v#i#�#t#
#c#h#�#n#h# #x#�#c#,# #t#r#�#n#h# #b#�#y# ###�#n#g# #b#�#i#:# #"#Q#u#�#
#h#�#�#n#g# #r#u#�#t# #t#h#�#t#"##-# #L#�#m# ###�#n#g# #c#�#c# #b#�#i# #t#�#p#
#c#h#�#n#h# #t#�#,# #t#�#m# #t#i#�#n#g# #c#�# #v#�#n# #o#a#i#/#o#a#y# #v#�#
#t#h#i# ###�#c# #n#h#a#n#h#,# #v#i#�#t# ###�#n#g# #t#i#�#n#g# #c#�# #p#h#�#
#�#m# ###�#u# #l#/#n#.##3#-# #G#i#�#o# #d#�#c#:##-# #R#�#n# #�# #t#h#�#c#
#g#i#�# #v#�# #s#�#c#h#,# #v#i#�#t# #c#h#�# ###�#p#.##I#I#-# ###�# #D#�#N#G#
#D#�#Y# #H#�#C#:# ##-# #B#�#n#g# #p#h#�# #v#�# #b#�#t# #d#�##I#I#I#-# #C#�#C#
#H#O#�#T# ###�#N#G# #D#�#Y# #H#�#C#:# ###N#�#i# #d#u#n#g###H### #c#�#a#
#G#V###H### #c#�#a# #H#S#####1#-#K#T#B#C# #:#3#'###-# ###�#c# #c#h#o# #H#S#
#v#i#�#t#�#:# #x#�#c# #x#�#c#,# #k#h#o#e# #s#�#c##-# #N#h#�#n# #x#�#t#,# #c#h#o#
###i#�#m# ###-# #2# #h#�#c# #s#i#n#h# ##-# #N#X#####2#-# #B#�#i# #m#�#i#:#
#3#5#'##*#H###1#:#G#i#�#i# #t#h#i#�#u# #b#�#i#.# ##*#H###2#�#:# #H#D# #v#i#�#t#
#c#h#�#n#h# #t#�#:# ##+# #T#r#a#o# ###�#i# #v#�# #n#�#i# #d#u#n#g# ###o#�#n#
#v#i#�#t#.# ####-# #G#i#�#i# #t#h#i#�#u# #-# #g#h#i# ###�#u# #b#�#i###*# #
###�#c# ###o#�#n# #v###n# #m#�#t# #l#�#�#t# ##+# #V#�# #s#a#o# #c#h#�# #S#�#
#r#�#t# #y#�#u# #q#u#�# #h#�#�#n#g# #m#�#n#h#?######-# #1# #h#�#c# #s#i#n#h#
###�#c# #l#�#i# ##-# ###�# #l#�# #n#�#i# #c#h#�# #s#i#n#h# #r#a#####+# #H#D#
#v#i#�#t# #t#�# #k#h#�#:## #n#�#i#,# #s#a#i# #t#r#�#i#,# #d#a# #d#�#,# #n#g#�#y#
#x#�#a###+#H#D# #c#�#c#h# #t#r#�#n#h# #b#�#y#:###-# ###�#c# #c#h#o# #H#S#
#v#i#�#t# ##-# #N#X# #-# #s#�#a# #s#a#i##-# #G#�#i# #h#�#c# #s#i#n#h# ###�#c#
#l#�#i# #c#�#c# #t#�# #t#r#�#n#.# ###+# #B#�#i# #v#i#�#t# #c#�# #m#�#y# #c#�#u#?
# ##+# #T#r#o#n#g# #b#�#i# #v#i#�#t# #c#�# #n#h#�#n#g# #d#�#u# #c#�#u# #n#�#o#?#
##+# #T#r#o#n#g# ###o#�#n# #v###n# #c#�# #n#h#�#n#g# #c#h#�# #n#�#o# #p#h#�#i#
#v#i#�#t# #h#o#a#?# #V#�# #s#a#o#?# ###-# #2# #H#S# #l#�#n# #b#�#n#g# #,#
#l#�#p# #v#i#�#t# #b#�#n#g# #c#o#n# ##-#N#X# ##-#3# #c#�#u###+# #C#�#c# #c#h#�#
###�#u# #c#�#u# #v#�# #t#�#n# #r#i#�#n#g#.# #####+# #V#i#�#t# #c#h#�#n#h#
#t#�#:# ###+# #N#�#u# #t#�# #t#h#�# #n#g#�#i# #v#i#�#t#?##-# ###�#c# #b#�#i# ### ###�#c# #s#o#�#t# #l#�#i# ####-# #N#g#h#e# ## #v#i#�#t# #b#�#i##-# ###�#i#
#v#�# #s#o#�#t# #l#�#i#.# ########*#H###3#:# #H#D# #l#u#y#�#n# #t#�#p# ##B#�#i#
#2#:# ###�#p# #�#n#:##C#�# #k#h#o#a#i#,# #b#�# #n#g#o#�#i#,# #n#g#o#�#i#
#l#�#i#,# #q#u#�# #x#o#�#i#& #-# #l#o#�#i# #b#�#,# #p#h#i#�#n# #t#o#�#i#,# ##### #C#h#�#m# #7#-#1#0# #b#�#i##-#N#X# #b#�#i# #v#i#�#t###*#G#�#i# #h#�#c#
#s#i#n#h# ###�#c# #y#�#u# #c#�#u# ##-# #P#h#�#t# #b#�#n#g# #v#�# #b#�#t# #c#h#o#
#H#S##-# #G#�#i# ###�#i# #d#i#�#n# #c#�#c# #n#h#�#m# #l#�#n# #t#r#�#n#h# #b#�#y#
#-#N#X# #b#�#i# #l#�#m######-# #1# #h#�#c# #s#i#n#h# ###�#c# ##-# #L#�#m#
#b#�#i# #n#h#�#m# #4# #-# #d#�#n# #b#�#i# #l#�#n# #b#�#n#g##-# # #N#X#
#####t#o#�#i# #n#g#u#y#�#n#,# #g#i#�# #x#o#�#y#,# #n#g#�# #n#g#o#�#y#,#& #
#B#�#i# #3#:# #T#h#i# ###�#c# #,#v#i#�#t# ###�#n#g# #v#�# #n#h#a#n#h#####3#-#
#C#�#n#g# #c#�#-# #D#�#n# #d#�#:#2#'#####*#G#�#i# #h#�#c# #s#i#n#h# ###�#c#
#y#�#u# #c#�#u# ##-# #T#h#i# ###�#c# ###�#n#g#,# #n#h#a#n#h##-# #T#h#i#
#v#i#�#t##-# #G#�#i# #H#S# # #l#�#n# #b#�#n#g# #v#i#�#t# #t#h#i##-# #N#X#,#
###�#n#h# #g#i#�####-# #N#h#�#n# #x#�#t# #t#i#�#t# #h#�#c#.##-# #B#�#i#
#s#a#u#:# #N#V#:# #Q#u#�# #h#�#�#n#g#.#######-# #1# #H#S# ###�#c##-# #2# #H#S#
#t#r#o#n#g# #n#h#�#m# ###�#c##-# #3# #H#S# #l#�#n# #b#�#n#g# #v#i#�#t# #t#h#i###
#-# #N#g#h#e######B#�# #s#u#n#g# #k#i#�#n# #t#h#�#c# #s#a#u# #t#i#�#t# #d#�#y#:#
#
#
#
#
#
##
###############


###�#O# ###�#C##C#H#I#A# #S#�# #V#U#I# #B#U#�#N# #C#�#N#G# #B#�#N# #(#T#I#�#T#
#2#)##I#-# #M#�#C# #T#I#�#U#:##1#-# #K#i#�#n# #t#h#�#c#:##-# #H#i#�#u# #t#h#�#
#n#�#o# #l#�# #c#h#i#a# #s#�# #v#u#i# #b#u#�#n# #c#�#n#g# #b#�#n# #v#�# #v#�#
#s#a#o# #c#�#n# #c#h#i#a# #s#�# #v#u#i# #b#u#�#n# #c#�#n#g# #b#�#n#.##2#-# #K#)#
#n###n#g#:##-# #H#S# #b#i#�#t# #c#�#m# #t#h#�#n#g#,# #c#h#i#a# #s#�# #v#u#i#
#b#u#�#n# #c#�#n#g# #b#�#n# #t#r#o#n#g# #n#h#�#n#g# #t#�#n#h# #h#u#�#n#g# #c#�#
#t#h#�#,# #b#i#�#t# ###�#n#h# #g#i#�#,# #t#�# ###�#n#h# #g#i#�# #b#�#n#
#t#h#�#n# #t#r#o#n#g# #v#i#�#c# #q#u#a#n# #t#�#m# #g#i#�#p# ###�# #b#�#n#.##3#-#
#T#h#�#i# ###�#:##-# #B#i#�#t# #q#u#�# #t#r#�#n#g# #c#�#c# #b#�#n# #b#i#�#t#
#q#u#a#n# #t#�#m# #c#h#i#a# #s#�# #v#u#i# #b#u#�#n# #v#�#i# #b#�#n#.# ##-# #C#�#
#�# #t#h#�#c# #q#u#a#n# #t#�#m#,# #c#h#i#a# #s#�# #v#u#i# #b#u#�#n# #c#�#n#g#
#b#�#n#.##I#I#-# ###�# #D#�#N#G# #D#�#Y# #H#�#C#:##-# #P#h#i#�#u# #h#�#c#
#t#�#p# #c#�# #c#�#c# #t#�#n#h# #h#u#�#n#g#.##-# #C#�#c# #c#�#u# #c#h#u#y#�#n#,#
#b#�#i# #t#h#�#,# #b#�#i# #h#�#t#,# #& t#h#u#�#c# #c#h#�# ###�# #n#�#y#.#
#I#I#I#-# #C#�#C# #K#(# #N###N#G# #S#�#N#G# #C#�# #B#�#N# ###�#####�#C#
#G#I#�#O# #D#�#C#:##-#K#)# #n###n#g# #l#�#n#g# #n#g#h#e# #�# #k#i#�#n# #c#�#a#
#b#�#n##-#K#)# #n###n#g# #t#h#�# #h#i#�#n# #s#�# #c#�#m# #t#h#�#n#g# #c#h#i#a#
#s#�# #k#h#i# #b#�#n# #v#u#i# #b#u#�#n# ##I#V#.#C#�#C# #P#H#####�#�#N#G#
#P#H#�#P# #D#�#Y# #H#�#C# #T#�#C#H# #C#�#C# #C#�# #T#H#�# #S#�# #D#�#N#G###N#�#i# #c#�#c#h# #k#h#�#c##-###�#n#g# #v#a#i# ##V#.#C#�#C# #H#O#�#T# ###�#N#G#
#D#�#Y# #H#�#C#:###N#�#i# #d#u#n#g###H### #c#�#a# #G#V###H### #c#�#a#
#H#S#####1#-# #K#T#B#C#:# #3#'###2#-# #B#�#i# #m#�#i#:#3#5#'###-# #K#i#�#m#
#t#r#a# #b#�#i# #h#�#c# #t#i#�#t# #t#r#�#�#c##-# #N#X# #-# ###�#n#h# #g#i#�####2# #H#S# #-# #N#X#####*#H###1#:# #G#i#�#i# #t#h#i#�#u# #b#�#i###-# #G#i#�#i#
#t#h#i#�#u# #-# #G#h#i# #b#�#n#g#######*#H###2#:# #P#h#�#n# #b#i#�#t# #h#�#n#h#
#v#i# ###�#n#g#,# #s#a#i###*# #P#h#�#t# #p#h#i#�#u# #h#�#c# #t#�#p# #c#h#o#
#H#S# #g#h#i# #c#h#�# ### #h#o#�#c# #S# #v#�#o# #�# #t#r#�#n#g#?###-# #H#S#
#l#�#m# #b#�#i# #-# ###�#c# #b#�#i#####M#T#:# #H#S# #p#h#�#n# #b#i#�#t#
###�#�#c# #h#�#n#h# #v#i# ###�#n#g#,# #s#a#i# ###�#i# #v#�#i# #b#�#n# #b#�#
#k#h#i# #c#�# #c#h#u#y#�#n# #v#u#i#,# #b#u#�#n#.#
##### # # # #H#�#i#
#t#h###m#,# #a#n# #�#i# #b#�#n# #k#h#i# #c#�# #c#h#u#y#�#n# #b#u#�#n#.#### # # #
###�#n#g# #v#i#�#n# #g#i#�#p# ###�# #b#�#n# #k#h#i# #b#�#n# #b#�# ###i#�#m#
#k#�#m#.################ # # # #C#h#�#c# #m#�#n#g# #k#h#i# #b#�#n# ###�#�#c#
###i#�#m# #1#0#.############## # # # #V#u#i# #v#�# #n#h#�#n# #l#�#i# #k#h#i#
###�#�#c# #g#i#�#p# ###�# #b#�#n# #h#�#c# #k#�#m#.############# # # # #T#h#a#m#
#g#i#a# #q#u#y#�#n# #g#�#p# #s#�#c#h# #v#�#,# #q#u#�#n# #�#o# #c#i# ###�#
#g#i#�#p# #c#�#c# #b#�#n# #n#g#h#�#o#.# ############# # # # #T#h#�# #�#
#c#�#�#i# #n#�#i# #k#h#i# #b#�#n# #c#�# #c#h#u#y#�#n# ###S######### #B#u#�#n# #
## # # # # #K#�#t# #b#�#n# #v#�#i# #c#�#c# #b#�#n# #k#h#u#y#�#t# #t#�#t#,#
#n#h#�# #n#g#h#�#o#.############# # # # #G#h#e#n# #t#�#c# #k#h#i# #t#h#�#y#
#b#�#n# #h#�#c# #g#i#�#i# #h#�#n# #m#�#n#h#.###S#######=#># #G#V# #k#�#t#
#l#u#�#n#######*#H###3#:# #T#�# #l#i#�#n# #h#�#:# #########M#T#:# #H#S#
#b#i#�#t# #t#�# ###�#n#h# #g#i#�# #v#i#�#c# #t#h#�#c# #h#i#�#n# #c#h#u#�#n#
#m#�#c# ###�#o# ###�#c# #c#�#a# #b#�#n# #t#h#�#n###*# #Y#/#c# #H#S# #t#h#�#o#
#l#u#�#n# #t#h#e#o# #n#h#�#m# #4# #t#h#e#o# #n#�#i# #d#u#n#g# #s#a#u#:##+#
#B#�#n# ###�# #b#i#�#t# #c#h#i#a# #s#�# #v#u#i# #b#u#�#n# #v#�#i# #c#�#c#
#b#�#n# #t#r#o#n#g# #l#�#p#,# #t#r#o#n#g# #t#r#�#�#n#g# #c#h#�#a#?# #c#h#i#a#
#s#�# #n#t#n#?###-# #T#h#�#o# #l#u#�#n#-# #t#r#�#n#h# #b#�#y##-#N#X#######+#
#B#�#n# ###�# #b#a#o# #g#i#�# ###�#�#c# #b#�#n# #b#�# #c#h#i#a# #s#�# #c#h#�#a#?
# #H#�#y# #k#�# #c#�# #t#h#�# #k#h#i# ###�#�#c# #c#h#i#a# #s#�# #b#�#n#
#t#h#�#y# #n#t#n#?##=#># #K#L#:# #B#�#n# #b#�# #c#�#n# #q#u#a#n# #t#�#m#
#g#i#�#p# ###�# #n#h#a#u#######*#H###4#:# #T#r#�# #c#h#�#i# #"#L#�#m#
#p#h#�#n#g# #v#i#�#n#"##M#T#:# #C#�#n#g# #c#�# #b#�#i####*# #C#h#o# #H#S#
#t#r#o#n#g# #l#�#p# #l#�#n# #l#�#�#t# ###�#n#g# #v#a#i# #p#h#�#n#g# #v#i#�#n#
#v#�# #p#h#�#n#g# #v#�#n# #c#�#c# #b#�#n# #t#r#o#n#g# #l#�#p# #c#�#c# #c#�#u#
#h#�#i# #c#�# #l#i#�#n# #q#u#a#n# ###�#n# #c#h#�# ###�# #b#�#i# #h#�#c##V#D#:# #
#+# #V#�# #s#a#o# #b#�#n# #b#�# #c#�#n# #q#u#a#n# #t#�#m# #c#h#i#a# #s#�#
#v#u#i# #b#u#�#n# #c#�#n#g# #n#h#a#u#?##+# #H#�#y# #k#�# #1# #c#�#u#
#c#h#u#y#�#n# #v#�# #c#h#i#a# #s#�# #v#u#i# #b#u#�#n# #c#�#n#g# #b#�#n#?# ##+#
#B#�#n# #h#�#y# #h#�#t# #1# #b#�#i# #h#o#�#c# ###�#c# #t#h#�#,# #c#a# #d#a#o#,#
#t#�#c# #n#g#�# #v#�# #c#h#�# ###�# #t#�#n#h# #b#�#n#& #-# #G#V#K#L####-# #H#S#
#t#h#�#c# #h#�#n#h#####3#.# #C#�#n#g# #c#�# #-# #d#�#n# #d#�#:#2#'####-# #V#�#
#s#a#o# #t#a# #c#�#n# #q#u#a#n# #t#�#m# #c#h#i#a# #s#�# #v#u#i# #b#u#�#n#
#c#�#n#g# #b#�#n#?##-# #N#X# #g#i#�# #h#�#c#.##-# #B#�#i# #s#a#u#�#L#u#y#�#n#


#t#�#p# #k#)# #n###n#g# #g#i#�#a# #k#�# #1#####-# #1#-# #2# #H#S# #n#�#u###-#
#N#g#h#e###############


# #T#h#�# #t#�# #n#g#�#y# #1#2# # #t#h#�#n#g# #1#1# # #n###m# #2#0#1#4##T#�#P#
###�#C##T#H#�# #G#�#I# #B#�##I#-# #M#�#C# #T#I#�#U#;# ##1#-# #K#)# #n###n#g#:### # #H#i#�#u# #m#�#c# ###�#c#h# #c#�#a# #t#h#�# #t#�#.##-# #N#�#m# ###�#�#c#
#c#�#c#h# #t#r#�#n#h# #b#�#y# #1# #b#�#c# #t#h#�#.##-# #H#i#�#u# #�#
#n#g#h#)#a#:#T#�#n#h# #c#�#m# #g#�#n# #b#�# #v#�#i# #q#u#�# #h#�#�#n#g# #v#�#
#t#�#m# #l#�#n#g# #y#�#u# #q#u#�# #b#�# #c#�#a# #n#g#�#�#i# #c#h#�#u# ## #2#-#
#K#)# #n###n#g#:# ##-# ###�#c# ###�#n#g# #c#�#c# #t#�#:# #l#�#u# #r#�#i#,#
#d#�#o# #n#�#y#,# #k#h#o#�#,# #n###m# #n#a#y#.#.#.# ##-# #N#g#�#t# #n#g#h#�#
#h#�#i# ###�#n#g# #c#�#c# #d#�#u# #c#�#u# #v#�# #g#i#�#a# #c#�#c# #c#�#m#
#t#�#.##-# ###�#c# #t#r#�#i# #t#r#�#y# #t#o#�#n# #b#�#i#,# #b#�#�#c# ###�#u#
#b#�#c# #l#�# ###�#�#c# #t#�#n#h# #c#�#m# #t#h#�#n# #m#�#t# #q#u#a# #g#i#�#n#g#
###�#c# #t#h#�#c#h# #h#�#p# #v#�#i# #t#�#n#g# #k#i#�#u# #c#�#u#.# ##3#-#
#G#i#�#o# #d#�#c#:##-# #T#�#n#h# #c#�#m# #k#�#n#h# #t#r#�#n#g#,# #y#�#u# #q#u#�#
#�#n#g# #b#�#.##I#I#-# ###�# #D#�#N#G# #D#�#Y# #-# #H#�#C#:# ##B#�#n#g# #p#h#�#
#g#h#i# #s#�#n# #n#�#i# #d#u#n#g# #c#�#n# #h#�#�#n#g# #d#�#n# #l#u#y#�#n#
###�#c#.##I#I#I#-# #C#�#C# #K#(# #N###N#G# #S#�#N#G# #C#�# #B#�#N#
#########�#�#C# #G#I#�#O# #D#�#C#:##-#T#�# #n#h#�#n# #t#h#�#c# #b#�#n# #t#h#�#n#
# #-#T#h#�# #h#i#�#n# #s#�# #c#�#m# #t#h#�#n#g# #c#h#i#a# #s#�# #k#h#i# #b#�#n#
#v#u#i# #b#u#�#n# ##I#V#.#C#�#C# #P#H#�#######�#N#G# #P#H#�#P# #D#�#Y# #H#�#C#
#T#�#C#H# #C#�#C# #C#�# #T#H#�# #S#�# #D#�#N#G##-#H#o#�#n# #t#�#t# #1#
#n#h#i#�#m# #v#�#:# #t#h#�#c# #h#�#n#h#v#i#�#t# #t#h#�# #t#h###m# #h#�#i#
#V#.#C#�#C# #H#O#�#T# ###�#N#G# #D#�#Y# #H#�#C#:###N#�#i# #d#u#n#g###H###
#c#�#a# #G#V###H### #c#�#a# #H#S#####1#-# #K#T#B#C#:#3#'# ###-# #G#�#i# #H#S#
###�#c# #b#�#i# #"#G#i#�#n#g# #q#u#�# #h#�#�#n#g#"# ##-# #N#X# #,# #c#h#o#
###i#�#m#.###-# #3# #h#�#c# #s#i#n#h# ##-#N#X#####2#-# #B#�#i# #m#�#i#:#3#5#'# #
#*#H###1#:# #G#i#�#i# #t#h#i#�#u# #b#�#i#.# ##*#H###2#:# #L#u#y#�#n# ###�#c#.# #
#+# ###�#c# #m#�#u# ####-# #G#i#�#i# #t#h#i#�#u# #b#�#i#.# #-# #g#h#i# #b#�#n#g#
##*# ###�#c# #m#�#u# #t#o#�#n# #b#�#i#(###�#c# #g#i#�#n#g# #n#h#�# #n#h#�#n#g#,#
#t#�#n#h# #c#�#m#.#)# #####-# #T#h#e#o# #d#�#i# #####+# #H#D# #l#u#y#�#n#
###�#c# #k#�#t# #h#�#p# #g#i#�#i# #n#g#h#)#a# #t#�#.# ##P#h#�#t# #�#m#:# #l#�#u#
#r#�#i#,# #d#�#o# #n#�#y#,# #k#h#o#�#,# #n###m# #n#a#y#.#.#.# ####�#c#
###�#n#g#:##H#�#i# #P#h#�#n#g#/##.#.#.#6#/#.#.#.#1#1#/#2#0#0#3#/#/##C#h#�#u#
#v#�#n# #n#h#�#& #q#u#�#,#/##& ###�#/#.#.#.###�#m#/#.#.#.#t#r###n#g#.#/#/###-#
#Y#�#u# #c#�#u# #h#�#c# #s#i#n#h# #l#u#y#�#n# ###�#c# #c#�#u# #.##-# #T#h#e#o#
#d#�#i# #p#h#�#t# #h#i#�#n# #t#�# ###�#c# #s#a#i#-# #s#�#a#.# ##-# #G#V#
#c#h#i#a# ###o#�#n#:# #3# ###o#�#n##-# #Y#/#c# #H#S# # #l#u#y#�#n# ###�#c#
#t#�#n#g# ###o#�#n##-# #H#�#�#n#g# #d#�#n# ###�#c# #c#�#u# #d#�#i#.##-# #Y#/#c#
#H#S# ###�#c# #n#�#i# #t#i#�#p# ###o#�#n##-# #T#�# #c#h#�#c# #c#h#o# #H#S#
#l#u#y#�#n# ###�#c# ###o#�#n# #t#h#e#o# #n#h#�#m#.##-# #T#�# #c#h#�#c# #t#h#i#
###�#c# #g#i#�#a# #c#�#c# #n#h#�#m#.##-# #N#X# #-# ###�#n#h# #g#i#�# ###-#
###�#c# #n#�#i# #t#i#�#p# #c#�#u# ###-# #H#S# ###�#c# ##-# #3# #H#S# ###�#c##-#
#C#�# #n#h#�#n#,# #c#�# #l#�#p###-# ###�#c# #n#h#�#m# #3###-# #2# #n#h#�#m#
###�#c# #t#h#i# # #######*#H###3#:# #T#�#m# #h#i#�#u# #b#�#i#.#####*#Y#�#u#
#c#�#u# #h#�#c# #s#i#n#h# ###�#c# #t#o#�#n# #b#�#i#.# ##-# #G#�#i# #1# #H#S#
###�#c# #l#�#i# #p#h#�#n# ###�#u# #b#�#c# #t#h#�##+# #B#�#c# #t#h#�# #v#i#�#t#
#c#h#o# #a#i#?# ##+# #D#�#n#g# ###�#u# #t#h#�# #b#�#n# #v#i#�#t# #n#t#n#?# #
#=#># ###�# #l#�# #q#u#i# #�#�#c# #k#h#i# #v#i#�#t# #t#h#�# #b#a#o# #g#i#�#
#n#g#�#�#i# #v#i#�#t# #c#i#n#g# #p#h#�#i# #v#i#�#t# ###�#a# #c#h#�#,# #n#g#�#y#
#g#�#i# #t#h#�#.####-# #1# #H#S# ###�#c##-# #1# #H#S# # ###�#c##-# #C#h#o# #b#�#
#-#H#�#i# #P#h#�#n#g#,# #n#g#�#y# #& ######+# #B#�#n# ###�#c# #h#�#i# #t#h###m#
#b#�# ###i#�#u# #g#�#?# ##-#>#& n#g#�#�#i# #t#a# #h#a#y# #h#�#i# #t#h###m#
#s#�#c# #k#h#o#�# ###�#u# #t#i#�#n#.###-# #D#�#o# #n#�#y#& �#& #######+# ###�#c#
#k#�# #v#�#i# #b#�# ###i#�#u# #g#�#?##+# #T#�#n#h# #c#�#m# #c#�#a# ###�#c#
#v#�#i# #b#�# #n#t#n#?# #####-#B#�#n# #r#�#t# #y#�#u# #b#�#,# #b#�#n# #h#�#a#&
####*#H###4#:# #L#u#y#�#n# ###�#c# #l#�#i###-# #T#�# #c#h#�#c# # #t#h#i# ###�#c#
#h#a#y# #t#�#n#g# ###o#�#n##-# #N#X# #-# ###�#n#h# #g#i#�###-# #H#S# ###�#c#
#t#h#i#####3#.# #C#�#n#g# #c#�# #-# #d#�#n# #d#�#:#2#'####-# #B#�#c# #t#h#�#
#c#h#o# #b#i#�#t# ###i#�#u# #g#�#?##-# #C#�#c#h# #t#r#�#n#h# #b#�#y# #m#�#t#
#b#�#c# #t#h#�#?##-# #N#X# #g#i#�# #h#�#c##-# #B#�#i# #s#a#u#:# ###�#t# #q#u#�#
###�#t# #y#�#u#.#####-# #T#L# #-# #N#X###-# #N#g#h#e#.#######B#�# #s#u#n#g#
#k#i#�#n# #t#h#�#c# #s#a#u# #t#i#�#t# #d#�#y#:# ##
#
#
#
#
#
##


#T#h#�# #b#a# #n#g#�#y# #1#2# # #t#h#�#n#g# #1#1# #n###m# #2#0#1#4##L#U#Y#�#N#
#T#�# #V#�# #C#�#U##S#O# #S#�#N#H# #-# #D#�#U# #C#H#�#M## #I#.# #M#�#C#
#T#I#�#U#:##1#-# #K#i#�#n# #t#h#�#c#:##-# # #B#i#�#t# #t#h#�#m# #m#�#t#
#k#i#�#u# #s#o# #s#�#n#h#:# #s#o# #s#�#n#h# #�#m# #t#h#a#n#h# #v#�#i# #�#m#
#t#h#a#n#h#.##2#-# #K#)# #n###n#g#:##-# #N#h#�#n# #b#i#�#t# ###�#�#c# #c#�#c#
#h#�#n#h# #�#n#h# #s#o# #s#�#n#h# #t#r#o#n#g# #c#�#c# #c#�#u# #v###n#,# #c#�#u#
#t#h#�#.##-# #S#�# #d#�#n#g# ###�#n#g# #d#�#u# #c#h#�#m# #t#r#o#n#g# #1#
###o#�#n# #v###n#.##3#-# #G#i#�#o# #d#�#c#:##-# #C#�# #�# #t#h#�#c# #n#�#i#,#
#v#i#�#t# #p#h#�#i# #t#h#�#n#h# #c#�#u#.##I#I#.# ###�# #D#�#N#G# #D#�#Y#
#H#�#C#�#:# ##-# #T#r#a#n#g# #r#�#n#g# #c#�##-# #C#�#c# #c#�#u# #t#h#�#,#
#c#�#u# #c###n#,# ###o#�#n# #v###n# #v#i#�#t# #s#�#n# #v#�#o# #b#�#n#g#
#p#h#�#.##I#I#I#.# #C#�#C# #H### #D#�#Y# #H#�#C#�#:###N#�#i# #d#u#n#g###H###
#c#�#a# #G#V###H### #c#�#a# #H#S#####1#.# #K#T#B#C#:#3#'###-#N#X# #b#�#i#
#k#i#�#n# #t#r#a#######2#.# #B#�#i# #m#�#i#.#3#5#'#########*#H###1#:# #
#G#i#�#i# #t#h#i#�#u# #b#�#i###-# # #G#i#�#i# #t#h#i#�#u# #b#�#i#-# #G#h#i#
#b#�#n#g# #######*#H###2#:# #T#�#m# #h#i#�#u# #v#�# #h#�#n#h# #�#n#h# #s#o#
#s#�#n#h###*#G#�#i# #H#S# ###�#c# ###�##-# #C#h#o# #H#S# #t#h#�#o# #l#u#�#n#,#
#t#r#�#n#h# #b#�#y##-#N#X#,# #k#�#t# #l#u#�#n# #b#�#i# ###�#n#g###-# #1# #H#S#
###�#c# ##-# #T#h#�#o# #l#u#�#n#-# #t#r#�#n#h# #b#�#y##-# #N#X#,# #b#�#
#s#u#n#g#.#####B#�#i# #1###+# #T#i#�#n#g# #m#�#a# #t#r#o#n#g# #r#�#n#g# #c#�#
###�#�#c# #s#o# #s#�#n#h# #v#�#i# #n#h#�#n#g# #�#m# #t#h#a#n#h# #n#�#o#?###-#
#N#h#�# #t#i#�#n#g# #t#h#�#c#,##t#i#�#n#g# #g#i#�#######+# #Q#u#a# #h#�#n#h#
#�#n#h# #s#o# #s#�#n#h# ###�# #c#o#n# #h#�#n#h# #d#u#n#g# #t#i#�#n#g# #m#�#a#
#t#r#o#n#g# #r#�#n#g# #c#�# #r#a# #s#a#o#?# ###-# #R#�#t# #t#o#,# #r#�#t#
#m#�#n#h# #v#�# #v#a#n#g###############-#># #T#r#e#o# #t#r#a#n#h#:# #r#�#n#g#
#c#�# #l#�# #c#�# #t#o#,# #t#r#�#n#,# #x#o#�# #r#�#n#g#,# #k#h#i# #m#�#a#
#r#�#i# ###�#p# #v#�#o# #l#�# #c#�# #t#�#o# #n#�#n# #�#m# #t#h#a#n#h# #t#o#
#v#�# #v#a#n#g###-# #H#S# #l#�#m# #B#T#1# #v#�#o# #v#�##-# ###�#c# #-#
#N#X#####################B#�#i# #2#:##a#.#t#i#�#n#g# #s#u#�#i# #c#h#�#y##t#i#�#n#g# ###�#n# #c#�#m##b#.#t#i#�#n#g# #s#u#�#i# ## t#i#�#n#g# #h#�#t#
#c#.#T#i#�#n#g# #c#h#i#m# #k#�#u#-#t#i#�#n#g# #x#�#c# #r#�# #t#i#�#n#
###�#n#g#.###*#Y#/#c# #H#S# ###�#c# #y#/#c##-#H#D# #l#�#m# #p#h#�#n# #a#.##+#
#�# #k#h#�# #t#h#�# #1#t#�#c# #g#i#�# # #s#o# #s#�#n#h# #t#i#�#n#g# #s#u#�#i#
#v#�#i# #g#�#?##-# #Y#/#c# #H#S# #t#�# #l#�#m# #n#�#t# #b#�#i# ##-# #N#X#,#
#k#�#t# #l#u#�#n# #b#�#i# ###�#n#g###-# #1#H#S# ###�#c###-#T#i#�#n#g# ###�#n#
#c#�#m##-# #L#�#m# #b#�#i##-# #2#-# #3# #H#S# ###�#c## #-# #N#X#####*#H###3#:# #
#�#n# #d#�#u# #c#h#�#m#.####*#G#�#i# #H#S# # ###�#c# ###�###-# #1# #H#S#
###�#c#####B#�#i# #3#:# ###i#�#n# #d#�#u# #c#h#�#m###+# #L#�#m# #n#t#n# ###�#
###i#�#n# ###�#�#c# #d#�#u# #c#h#�#m#?### #-# #C#�#n# ###�#c# #c#�#u# #v###n#
#n#h#i#�#u# #l#�#n# ######T#r#�#n# #n#�#�#n#g#.#.#.#v#i#�#c#.#N#g#�#�#i#
#l#�#n#.#.#.#c#�#y#.# #C#�#c# #b#�#.#.#.#n#g#�#.# #C#�#c# #c#�#.#.#l#�#.#
#M#�#y# #c#h#�# #b#�#.#.#c#�#m#.###-# #Y#�#u# #c#�#u# #H#S# #l#�#m# #b#�#i#,#
#c#h#�#a# #b#�#i##-# #N#X#,# ###�#n#h# #g#i#�###-# #L#�#m# #b#�#i##-# #2#-# #3#
#H#S# ###�#c# #b#�#i# ##-# #N#X#####3#.# #C#�#n#g# #c#�# #-# #D#�#n#
#d#�#:#2#'####-# #N#X# #t#i#�#t# #h#�#c##-# #B#�#i# #s#a#u#:# #T#N# #v#�#
#q#u#�# #h#�#�#n#g#& .####-# #N#g#h#e######B#�# #s#u#n#g# #k#i#�#n# #t#h#�#c#
#s#a#u# #t#i#�#t# #d#�#y#:## #
#
#
#
##


#T#O#�#N##L#U#Y#�#N# #T#�#P# #C#H#U#N#G## #I#.# #M#�#C# #T#I#�#U#:##1#-#
#K#i#�#n# #t#h#�#c#:##-# #T#h#u#�#c# #c#�#c# #b#�#n#g# #n#h#�#n#,# #c#h#i#a#
###�# #h#�#c#.##-# #T#h#u#�#c# #b#�#n#g# ###�#n# #v#�# ###o# ###�# #d#�#i#.##2## #K#)# #n###n#g#:##-# #B#i#�#t# #n#h#�#n#,# #c#h#i#a# #t#r#o#n#g# #p#h#�#m#
#v#i# # #b#�#n#g# #t#�#n#h# ###�# #h#�#c#.##-# #B#i#�#t# ###�#i# #s#�# ###o#
###�# #d#�#i# #c#�# #h#a#i# #t#�#n# ###�#n# #v#�# #t#h#�#n#h# #s#�# ###o# ###�#
#d#�#i# #c#�# #m#�#t# #t#�#n# ###�#n# #v#�#.##-# #G#i#�#i# #t#o#�#n# #v#�#
#g#�#p# #1# #s#�# #l#�#n# #n#h#i#�#u# #l#�#n#.# # # # # # # # # # # # # ##-#
###o# #v#�# #v#�# ###o#�#n# #t#h#�#n#g# #c#�# ###�# #d#�#i# #c#h#o#
#t#r#�#�#c#.##3#-# #G#i#�#o# #d#�#c#:##-# #R#�#n# #c#h#o# #H#S# #�# #t#h#�#c#
#t#�# #g#i#�#c# #h#�#c# #t#�#p#.##I#I#.# #C#�#C# #H#O#�#T# ###�#N#G# #D#�#Y#
#H#�#C#:###N#�#i# #d#u#n#g###H### #c#�#a# #G#V###H### #c#�#a# #H#S#####1#.#
#K#T#B#C#:#3#'###<#;# #># #=#######5#m#5#d#m# #.#.#.#.#.#6#m#2#d#m###-# #G#�#i#
#H#S# #l#�#n# #b#�#n#g# ###-# #2# #H#S# #l#�#n# #b#�#n#g# #####3#m#4#c#m#
#.#.#.#.#.#2#m# #8#d#m# ###-# #V#�# #s#a#o# ###i#�#n# #d#�#u# ###�#.#.#.#?###-#
#N#X#####7#d#m# #3#c#m#.#.#.#.#7#3#0#c#m# ###-# #N#X#,# ###�#n#h# #g#i#�#
#######3#d#a#m# #4#d#m#.#.#.#3#0#4# #d#m#########2#.# #B#�#i#
#m#�#i#:#3#5#'#########*#H###1#:# # #G#i#�#i# #t#h#i#�#u# #b#�#i# ###-# #
#G#i#�#i# #t#h#i#�#u# #b#�#i# #-# #g#h#i# #b#�#n#g#######*#H###2#:# #
#L#u#y#�#n# #t#�#p# #########*# #C#�#n#g# #c#�# #v#�# #n#h#�#n#,# #c#h#i#a#
#t#r#o#n#g# #b#�#n#g# ##########B#�#i# #1#;# #T#�#n#h# #n#h#�#m# ###*#G#�#i#
#H#S# ###�#c# ###�## #-# #Y#/#c# #H#S# #t#h#�#c# #h#i#�#n# #t#h#e#o# #n#h#�#m#
###�#i# #(#1#H#S# #h#�#i#,# #1#H#S# #t#r#�# #l#�#i#)###-# #T#h#�#c# #h#�#n#h#
#n#h#�#m# #t#h#e#o# #n#h#�#m#-# #t#r#�#n#h# #b#�#y##-#N#X##### #6# #x# #9# #=#
#5#4# # # # # #2#8# #:#7# #=# #4###-# #G#�#i# #1# #s#�# #n#h#�#m# #t#r#�#n#h#
#b#�#y#######7# #x# #8# #=# #5#6# # # # # # #3#6# #:# #6# #=# #6###-# #N#X#,#
###�#n#h# #g#i#�# #######6# #x# #5# #=# #3#0# # # # # #4#2# #:#7# #=#
#6#########*#n#h#�#n#,# #c#h#i#a# #s#�# #c#�# #2# #c#h#�# #s#�# #v#�#i# #s#�#
#c#�# #1# #c#h#�# #s#�#########B#a#�# #2#:# #T#�#n#h#(#C#�#t# #1#,#2#,#4#)#
###*#G#�#i# #H#S# ###�#c# ###�###-# #1# #H#S# ###�#c# #####a#.# # # # # #1#5# #
# # # # # # # #3#0# # # # # #4#2## # # # # # #x# # # #7# # # # # # #x# # # #6# #
# # # #x#5## # # # # # # # #1#0#5# # # # # # #1#8#0# # # #2#1#0## # # # #
#########b#,# #2#4# # # #2# # # # # #9#3# # #3# # # # # # # # #6#9# # # #3## # #
#0#4# # #1#2# # # # #0#3# # #3#1# # # # # # #0#9# # #2#3## # # # # # #0# # # # #
# # # # # # # #0# # # # # # # # # # # # # # #0###-# #Y#/#c# #1#H#S# #l#�#n#
#b#�#n#g# #l#�#m#,# #c#�# #l#�#p# #l#�#m# #v#�###-# #L#�#m# #b#�#i#######-#
#G#�#i# #H#S# ###�#c# #b#�#i# #l#�#m# #v#�# #n#�#u# #c#�#c#h# #t#�#n#h# ###-#
###�#c# #b#�#i# #######-# #N#X#,# #c#�#n#g# #c#�###-# #N#X#####*# #C#�#n#g#
#c#�# #v#�# #c#h#u#y#�#n# ###�#i# #########S#o# #s#�#n#h# #s#�# ###o# ###�#
#d#�#i# #########B#�#i# #3#:# #S#�#?# #(#d#�#n#g#1#)###*# #G#�#i# #H#S# ###�#c#
#y#/#c# ###-# #1#H#S# ###�#c#####4#m#4#d#m# #=# #4#4#d#m###-# #Y#�#u# #c#�#u#
#1# #H#S# #l#�#n# #b#�#n#g# #l#�#m# ###-# #H#S# #l#�#m# #b#�#i#####2#m#1#4#c#m#
#=# #2#1#4#c#m###C#�# #l#�#p# #l#�#m# #v#�#,###�#c# #b#�#i###-# ###�#c# #b#�#i#
#-# #N#X#####*# #C#�#n#g# #c#�# #v#�# #g#i#�#i# #b#�#i# #t#o#�#n###-#
#N#X#######B#�#i# #4#:# #G#i#�#i# #t#o#�#n###*# #Y#/#c# #H#S# ###�#c# ###�#,#
#t#�#m# #t#�#t# ###-# #H#S# ###�#c# ###########T#�# #1#:# # # #2#5#c#�#y#
###########T#�# #2#:###+# #B#�#i# #t#o#�#n# #c#h#o# #b#i#�#t# #g#�#?# #h#�#i#
#g#�#?#######T#�# #2# #t#r#�#n#g# ###�#�#c# #s#�# #c#�#y# #l#�#:###-# #Y#/#c#
#1# #H#S# #l#�#n# #b#�#n#g# #l#�#m#,# #c#�# #l#�#p# #l#�#m# #v#�#o# #v#�###-#
#H#S# #l#�#m# #b#�#i#-# ###�#c# #b#�#i# #-# #N#X##### # #2#5# #x# #3#
#=#7#5#(#c#�#y#)###-# #G#�#i# #H#S# ###�#c# #b#�#i# #l#�#m##-# #N#X#,# ###�#n#h#
#g#i#�#######*# ###o# #v#�# #v#�# ###o#�#n# #t#h#�#n#g# #c#�# ###�# #d#�#i#
#c#h#o# #t#r#�#�#c###*# #B#�#i# #t#o#�#n# #n#�#y# #t#h#u#�#c# # #d#�#n#g#
#t#o#�#n# #n#�#o# ###�# #h#�#c#?# #N#�#u# #c#�#c#h# #g#i#�#i#?#######B#�#i#
#5#/# #a#:###-# #Y#/#c# #H#S# ###o# ###�# #d#�#i# ###o#�#n# #t#h#�#n#g# #A#B#### #H#S# #t#h#�#c# #h#�#n#h#######-# #V#�# ###o#�#n# #t#h#�#n#g# #C#D# #=#
#1#/#4# #A#B###-# #B#�#o# #c#�#o# #k#�#t# #q#u#�# #######-# #N#X#,# ###�#n#h#
#g#i#�# ###-# #H#S# #v#�# #v#�#o# #v#�#,# #N#X#####3#.# #C#�#n#g# #c#�# #d#�#n#
#d#�#:#2#'####-# #B#�#i# #c#�#n#g# #c#�# #k#t#,# #k#n# #g#�#?##-# #N#X#,#
#t#i#�#t# #h#�#c# #.##-# #############
#######################
###&###(###*###0###6###8###>###B###D###L###N###T###�����dz�������wcOcOc;#########
&#h_;"##h�
%�#5#�>*#CJ##OJ##QJ##mH##sH###&#h_;"##h_;"#5#�>*#CJ##OJ##QJ##mH##sH###&#h_;"##h�


}p#5#�>*#CJ##OJ##QJ##mH##sH###&#h_;"##h�
%�#5#�6#�OJ##QJ##aJ##mH##sH###&#h_;"##h�#E#5#�6#�OJ##QJ##aJ##mH##sH###&#h_;"##h_
;"#5#�6#�OJ##QJ##aJ##mH##sH###&#h_;"##h�}p#5#�6#�OJ##QJ##aJ##mH##sH###'#h_;"##h�
}p#5#�CJ$#OJ##QJ##aJ$#mH##sH####h_;"##h_;"#5#�OJ##QJ##aJ##mH##sH####h_;"##h�
%�#5#�OJ##QJ##aJ##mH##sH############8###T###�###D
##�
##�
##
##R
##�
##
###�###�###&


##2


##4


##�


##�


##�


#####�##�
##d###�############�############�############�############�############�########
####�############�############�############�############�############�##########
##�############�############�############�############�############�############
�############�############�############�############�#######################
�#######dh###gd�#�#####�###�%
#dh###gd�#�#####�###�%
gdpAT#####�######gdpAT######$#
�######a$#gdpAT#######.�##`�##B�##���###########################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
##################################################T###n###p###t###z###�###�###�#
##�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�#### ###
###
###
##
##


###
###
###
###
##0
##2
##6
##8
##:
##<
##T
##V
##\
##^
##b
##d
##j
##l
##~
##�
##�
##�
##�
##�
##�
##�
##�
##�
##�
##�
##�
##�
##�����������������������������������������������������ࡱ
�������###########&#h_;"##h_;"#5#�>*#CJ##OJ##QJ##mH##sH###&#h_;"##h�
%�#5#�>*#CJ##OJ##QJ##mH##sH### #h_;"##h�#E#OJ##QJ##aJ$#mH##sH###
#h_;"##h_;"#OJ##QJ##aJ$#mH##sH### #h_;"##h�%�#OJ##QJ##aJ$#mH##sH##?�
##�
##�
##�
##�
##�
##�
##�
##�
##�
##�
##�
##�
##�
##�
##�
###
###
###
###
###
##"
##&
##6
##8
##J
##L
##R
##r
##t
##|
##~
##�
##�
##�
##�
##�
##�
##�
##�
##�
##�
##�
##�
##�
##�
##�
##�
##�
##�
##�
##�
##�
##�
##�
##�
##########(###*###:###>###F###H###P###R###X###Z###b###d###p###r###|
###~###���������ʹʹʹʹ����������ʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹʹ#
#h_;"##h_;"#OJ##QJ##aJ$#mH##sH### #h_;"##h�
%�#OJ##QJ##aJ$#mH##sH#####h_;"##h_;"#5#�OJ##QJ##aJ$#mH##sH####h_;"##h�
%�#5#�OJ##QJ##aJ$#mH##sH###I~###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###�###
�###�###�###�###�###�###�####


###


###


##


###


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×