Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 3 tuần 4

TUN 4:
năm 2014

Thứ hai ngày 29 tháng 9

TON
Luyện tập chung
I- Mục tiêu:Giúp học sinh:

1- Kin thc:
- Ôn tập cách làm tính cộng, trừ các số có 3 chữ số, tính nhân, chia
trong các bảng đã học.
- Ôn tập cách tìm thừa số, số bị chia cha biết
2- Kĩ năng:
- Thực hành làm tính cộng, trừ các số có 3 chữ số, tính nhân, chia
trong các bảng đã học.
- Tìm thừa số, số bị chia cha biết.
- Giải bài toán có lời văn( liên quan đến so sánh hai số hơn kém
nhau một số đơn vị)
3- Giáo dục:
- Yêu thích học toán

- Thói quen cẩn thận, chín xác.
II- đồ dùng dạy học:

- Bảng phụ

IIi- Các hoạt động dạy học:

Nội dung
1.Kiểm tra bài
cũ:3'
Tính chu vi tam giác
ABC
biết:AB=15cm,BC=1
3cm,AC=17cm

2- Bài mới:35'
*HĐ1: Giới thiệu
bài
*HĐ2:Củng cố
cộng, trừ các số có
3 chữ số.
Bài 1: Đặt tính
rồi tính.
415
234
652
+415 +432
-126
830
666
526

HĐ của GV
- Nêu đề bài.
- NX- Cho điểm

-Giới thiệu ghi bảng
* Gọi học sinh đọc yêu
cầu
- Yêu cầu làm bài


- NX, cho điểm
+ Cách đặt tính và
tính?

356

* Yêu cầu học sinh đọc
đề bài.
200 - Yêu cầu làm bài
- NX, cho điểm
*HĐ3:Củng cố tìm +X gọi là gì? Nêu cách
thành phần cha
tìmTS,
biết.
SBC cha biết?
-156

HĐ của HS
-1HS làm bảng lớp,
cả lớp làm nháp
-NX

-1 HS đọc
- Làm bài vào vở
- 3 HS lên bảng
chữa
- TL - NX
- 1Học sinh đọc
- Lớp làm vở
- 2HS lên bảng
chữa
- TL- NX
-1HS đọc


Bài 2: Tìm x.
Xx4=32
X=32:4
X=8

X:8=4
X=8x4
X=32

*HĐ4: Củng cố
cách tính giá trị
biểu thức.
Bài 3: Tính:
5 x 9 + 27
13
=45+27
=72

*Gọi HS đọc đề
- Yêu cầu làm bài
- Nhận xét, cho điểm
+ Cách tính giá trị biểu
thức khi có phép tính x,:
và +,-?

80 : 2

* Yêu cầu HS đọc đề
=40-13 toán.
+ Bài toán cho gì? hỏi
=27
gì?
+Dạng toán nào?
*HĐ5:Củng cố về
- Yêu cầu làm bài
giải toán tìm
-NX, cho điểm
phần hơn.
+ So sánh số này hơn
Bài 4:
kém số kia bao nhiêu
Bài giải
đơn vị làm thế nào?
Thùng 2 nhiều hơn
thùng 1 số l là:160125= 35( l)
Đáp
số:35lít

Bài 5: Vẽ hình
theo mẫu(Làm
nếu còn thời gian)

- Làm bài vào vở
- 2 HS làm bảng
- TL- NX
-1HS đọc
- TL - NX
- Làm bài vào vở
- 1 HS làm bảng

-2 nhóm thi

*Cho 2 nhóm thi vẽ
nhanh,vẽ đúng
- Bài củng cố kt, kn gì?
- Nhận xét tiết học.
- Bài sau: Bảng nhân 6.

3- Củng cốdặn dò.2'

Rút kinh nghiệm bổ sung:
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................


TH 2:

Hớng dẫn học
Hoàn thành bài trong ngày

i- mục tiêu:
- Hoàn thành các bài buổi sáng
- Bồi dỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu
- Hớng dẫn bài hôm sau
ii- Các hoạt động dạy học:
1- Hoàn thành bài buổi sáng
2- Bồi dỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu
a- Bồi dỡng HS giỏi:
- Hớng dẫn HS làm các bài tập số 16, 17, 18 , trang 7 Sách Bồi dỡng
Toán 3
b- Phụ đạo HS yếu:
* Bài 1: Đặt tính rồi tính:
325 + 467

598 + 246

584 357

254
* Bài 2: Tìm x:
5 x X = 40

X:4=9

3- Hớng dẫn bài hôm sau:
- Toán: Kiểm tra: ôn tập các kiến thức đã học từ đầu năm
- Chính tả ( nghe - viết) Ngời mẹ: luyện viết các chữ khó
- Đạo đức: su tầm các mẩu truyện về giữ lời hứa.

738 -Th 3

Hớng dẫn học
Hoàn thành bài trong ngày

i- mục tiêu:
- Hoàn thành các bài buổi sáng- Bồi dỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu
- Hớng dẫn bài hôm sau
ii- Các hoạt động dạy học:
1- Hoàn thành bài buổi sáng
2- Bồi dỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu
a- Bồi dỡng HS giỏi:
- Hớng dẫn HS làm bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 9 Sách Tiếng Việt nõng
cao 3
b- Phụ đạo HS yếu:
- Luyện đọc bài Ngời mẹ
- Viết đoạn 1 bài Ngời mẹ
3- Hớng dẫn bài hôm sau:
- Tập đọc: Luyện đọc bài Ông ngoại
- Toán: lập bảng nhân 6
- Chính tả ( nghe - viết) Ông ngoại: luyện viết các chữ khó
- TNXH: Xem trớc bài Hoạt động tuần hoàn.


TH 4

Hớng dẫn học
Hoàn thành bài trong ngày
i- mục tiêu:
- Hoàn thành các bài buổi sáng
- Bồi dỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu
- Hớng dẫn bài hôm sau
ii- Các hoạt động dạy học:
1- Hoàn thành bài buổi sáng
2- Bồi dỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu
a- Bồi dỡng HS giỏi:
- Hớng dẫn HS làm các bài tập số 19, 20, 21, 22 trang 8 Sách Bồi dỡng Toán3
b- Phụ đạo HS yếu:
* Bài 1: Tính:
3x 6 =
6x9=
6x7=
4x6=
6x8=
0x6=
5 x 6 =
6 x 6 =
10 x 5 =
* Bài 2: Mỗi bạn có 6 quyển vở. Hỏi 8 bạn có bao nhiêu quyển vở?
3- Hớng dẫn bài hôm sau:
LTVC: Tìm các từ ngữ về gia đình. Tập đặt câu theo mẫu Ai là
gì?
- Toán: Luyện tập bảng nhân 6: đọc thuộc lòng bảng nhân 6.
- TNXH: Xem trớc bài Vệ sinh cơ quan tuần hoàn.


Th 5

Hớng dẫn học
Hoàn thành bài trong ngày

i- mục tiêu:
- Hoàn thành các bài buổi sáng
- Bồi dỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu
- Hớng dẫn bài hôm sau
ii- Các hoạt động dạy học:
1- Hoàn thành bài buổi sáng
2- Bồi dỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu
a- Bồi dỡng HS giỏi:
- Hớng dẫn HS làm bài tập số 1, 2, 3 trang 66 67 Sách Tiếng Việt nõng
cao lp3
b- Phụ đạo HS yếu:
- Luyện đọc bài Cô giáo tí hon
- Viết đoạn 1 bài Cô giáo tí hon
3- Hớng dẫn bài hôm sau:
- Tập làm văn: xem li mẫu đơn xin vào Đội
- Toán: Luyện tập về phép chia

TH 6


Hớng dẫn học
Hoàn thành bài trong ngày
i- mục tiêu:
- Hoàn thành các bài buổi sáng
- Bồi dỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu
- Hớng dẫn bài hôm sau
ii- Các hoạt động dạy học:
1- Hoàn thành bài buổi sáng
2- Bồi dỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu
a- Bồi dỡng HS giỏi:
- Hớng dẫn HS làm các bài tập số 23, 24, 25, 26 trang 8- 9 Sách Bồi
dỡng Toán 3
b- Phụ đạo HS yếu:
* Bài 1: Đặt tính rồi tính:
22 x 4
43 x 2
11 x 8
30 x 3
* Bài 2: Mỗi hộp phấn có 20 viên phấn. Hỏi 4 hộp nh thế có bao nhiêu
viên phấn?
3- Hớng dẫn bài hôm sau:
- Tập đọc: Đọc bài: Ngời lính dũng cảm.
- Toán: Nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số ( có nhớ) Cách nhân .
- Thủ công: tập gấp ngôi sao 5 cánh


tập đọc - kể chuyện
ngời mẹ
I- Mục tiêu:

A- Tập đọc:
1- Kiến thức:
- Hiểu nghĩa của các từ ngữ: mấy đêm ròng, thiếp đi, khẩn khoản,
lã chã.
-Hiểu ý nghĩa của câu chuyện: Ngời mẹ rất yêu con.Vì con mẹ có
thể làm tất cả.
- Nắm đợc trình tự diễn biến của câu chuyện.
2- Kĩ năng:
- Đọc đúng các từ: khẩn khoản, lối nào, nảy lộc, nở hoa, lã chã, lạnh
lẽo..
- Ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và giữa cụm từ.
- Đọc trôi chảy đợc toàn bài và bớc đầu biết đọc phù hợp với diễn
biến của câu chuyện, phân biệt lời ngời dẫn chuyện và lời các
nhân vật.
B- Kể chuyện:
1- Kiến thức:
- Biết cách dựng lại câu chuyện theo cách phân vai.
- Biết nhận xét lời kể của bạn
2- Kĩ năng:
- Cùng các bạn dựng lại câu chuyện theo cách phân vai với giọng
điệu phù hợp với từng nhân vật
- Theo dõi bạn kể, nhận xét đợc cách kể của bạn.
3- Giáo dục:- Biết ơn và hiếu thảo với cha mẹ
II- đồ dùng dạy học:

- Tranh minh hoạ các đoạn truyện.
- Bảng phụ ghi sẵn nội dung cần HĐ luyện đọc.

III- các kĩ năng sống cơ bản đợc giáo dục:

- Ra quyết định,giải quyết vấn đề
-Tự nhận thức ,xác định giá trị cá nhân
IV.Các phơng pháp dạy học tích cực có thể sử dụng

-Trình bày ý kiến cá nhân;Trình bày 1 phút;Thảo luận nhóm
V.Các hoạt động dạy học :

Nội dung
HĐ của GV
HĐ của HS
1- Kiểm tra bài - Gọi đọc bài Quạt cho bà - 2- 3 HS đọc-trả
cũ:3'
ngủ,trả lời câu hỏi SGK
lời
- NX- cho điểm
-NX
2- Bài mới:35'
*HĐ1:Giớithiệu bài. - Giới thiệu Ghi bảng.
*HĐ2:Luyện đọc
+ Đọc mẫu
* Đọc mẫu toàn bài (giọng


+Luyện đọc- giải
nghĩa từ.
- Phátâm: khẩn
khoản, lối nào, nảy
lộc, nở hoa, lã chã,
lạnh lẽo, . . .
- Đọc đoạn
Đọc đúng: +Thần
Chết
....gió/và...đi
đâu.//
+Tôi sẽ chỉ đờng
.bà/.... ủ ấm tôi

hơi nhanh).
- Nghe
- HD đọc từng câu.
- Ghi bảng từ khó
- Đọc từng câu
- Theo dõi sửa sai cho học lần 1
sinh.
- Đọc cá nhân, cả
lớp
- Nghe HS đọc
- Đọc lần 2
- HD đọc câu dài
- YC đọc đoạn lần 2 kết hợp - Đọc từng đoạn
giải nghĩa từ:hớt hải, thiếp lần 1
đi, khẩn khoản,...
- Cá nhân, cả lớp
- Theo dõi và HD cách ngắt - Đọc đoạn lần 2 giọng đúng.
đọc chú giải
- NX, cho điểm
- YC luyện đọc đoạn theo
- Đọc trong nhóm
nhóm
- Tổ chức thi đọc giữa các - 4 HS đọc tiếp
*HĐ3:Tìm
hiểu nhóm.
nối .
bài.
- Đọc theo nhóm
* Yêu cầu 1 HS đọc lại toàn 4
bài.
- 2 nhóm thi đọc.
+ Hãy kể lại vắn tắt
chuyện xảy ra ở đoạn 1.
- 1 HS đọc
+Bà mẹ đã làm gì để bụi - 1 HS kể
gai chỉ đờng cho mình?
+ Bà mẹ đã làm gì để hồ - Ôm ghì bụi
nớc chỉ đờng cho mình?
gai
+ Thần Chết có thái độ ntn
khi thấy bà mẹ?
- Khóc đến nỗi
+ Bà mẹ đã trả lời Thần 2 hòn ngọc
Chết ntn?
-Thần Chết ngạc
+ Theo em câu trả lời của nhiên
bà mẹ có ý nghĩa gì?
-Vì tôi là mẹ
- Yêu cầu học sinh đọc câu - TL - NX
*HĐ4:Luyện đọc lại hỏi 4 của bài và thảo luận
theo cặp
- Thảo luận - trả
- Giáo viên kết luận: ý c).
lời
- Cho học sinh luyện đọc
theo vai.
- Thi đọc theo nhóm.
- 6 em đọc theo
- Nhận xét, tuyên dơng.
vai.
- 2 nhóm thi đọc

Nội dung

kể chuyện(20')
HĐ của GV

HĐ của HS


*HĐ1:Xác định - Gọi đọc yêu cầu
yêu cầu.
*HĐ2:Thực hành - Chia học sinh thành nhóm
kể chuyện:
nhỏ mỗi nhóm 6 học sinh luyện
kể theo vai
- Theo dõi và giúp đỡ từng
nhóm.
- Tổ chức cho HS thi kể theo
vai.
- Gọi đại diện một số nhóm lên
kể.
- Nhận xét, cho điểm
3.Củng
cố- + Theo em chi tiết bụi gai
dặn dò2'
đâm chồi nảy lộc, nở hoa
ngay giữa mùa đông buốt giá
và chi tiết đôi mắt của bà mẹ
biến thành 2 viên ngọc quý có
ý nghĩa gì?
- Câu chuyện giúp em hiểu
điều gì?
- Nhận xét tiết học.
- Về nhà kể lại cho ngời khác
nghe

- 1- 2 HS đọc yêu
cầu.
- Thực hành dựng
lại câu chuyện
theo 6 vai trong
nhóm
- 2 nhóm kể, cả lớp
theo dõi, nhận
xét.
- TL - NX

- TL - NX
- Nghe


Toán
Kiểm tra
I- Mục tiêu:

- Kiểm tra các nội dung trong phần ôn tập và bổ sung đầu
năm 4 phép tính, tìm x, tính chu vi hình tam giác,giải bài toán có
lời văn
-GD ý thức tính toán cẩn thận, chính xác
II- Đề bài:

Bài 1: Đặt tính rồi tính.
234 + 247 =
264 - 127 =
372 + 255 =
452 - 261 =
Bài 2: Tìm x:
x - 125 = 347
x:4=7
Bài 3: Lớp 3A có 32HS, xếp thành 4 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao
nhiêu học sinh?
Bài 4: Khoanh tròn vào đáp số đúng:
Chu vi ABC là:
A
a) 70cm
b) 67cm
20cm
22cm
c) 76cm
B
25cm
C
III- Đáp án

Bài 1: 4 điểm
+ 234
+372
- 264
- 452
247
255
127
261
481
627
137
191
Bài 2: 2 điểm
x - 125 = 347
x:4=7
x
= 347 +125
x
=7x4
x
= 472
x
= 28
Bài 3: 2 điểm
Bài giải
Mỗi hàng có số học sinh là:
32 : 4 = 8( HS)
Đáp số: 8 học sinh
Bài 4: 2 điểm
Chu vi hình tam giác là
b. 67 cmHọ tên :.................................................
Lớp 3
Toán
Điểm
Kiểm tra ( 1 tiết )

II- Đề bài:

Bài 1: Đặt tính rồi tính.
234 + 247 =
372 + 255 =

264 - 127 =
452 - 261 =

.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
................................................................................................
Bài 2: Tìm x:
x 125 = 347

x:4=7

.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
................................................................................................
Bài 3: Lớp 3A có 32HS, xếp thành 4 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu
học sinh?
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
................................................................................................
Bài 4: Khoanh tròn vào đáp số đúng:
Chu vi ABC là:
A
d) 70cm
e) 67cm
20cm
f) 76cm
B
25cm

22cm
C

.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................


.............................................................................................................
................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
................................................................................................


III- Đáp án

Bài 1: 4 điểm
+ 234
+372
- 264
- 452
247
255
127
261
481
627
137
191
Bài 2: 2 điểm
x - 125 = 347
x:4=7
x
= 347 +125
x
=7x4
x
= 472
x
= 28
Bài 3: 2 điểm
Bài giải
Mỗi hàng có số học sinh là:
32 : 4 = 8( HS)
Đáp số: 8 học sinh
Bài 4: 2 điểm
Chu vi hình tam giác là
b. 67 cm


chính tả (Nghe viết)
ngời mẹ
I- Mục tiêu:

1- Kiến thức:
- Hiểu vì sao ngời mẹ lại làm tất cả để cứu đợc đứa con
- Giải đáp đợc 2 câu đố là hòn gạch và viên phấn
2- Kĩ năng:
- Nghe và viết chính xác đoạn văn tóm tắt nội dung truyện Ngời
mẹ
- Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt r/d; tìm từ chứa tiếng
có vần và nghĩa cho trớc.
3- Giáo dục: GD ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp.
II- đồ dùng dạy học:

- Bảng con, bảng phụ.

II- Các HĐ dạy học:

Nội dung
HĐ của GV
1- Kiểm tra bài - Đọc cho HS viết
cũ:3'
- Nhận xét, cho điểm.
Ngắc ngứ, ngoặc kép,
trung thành

2- Bài mới:35'
*HĐ1:Giới thiệu bài
*HĐ2:HD viết chính
tả.
- Trao đổi về ND
đoạn viết.

- Giới thiệu Ghi bảng
* Đọc 1 lần.
+ Bà mẹ đã làm gì
để giành lại đứa con?
+ Thần Chết ngạc nhiên
vì điều gì?

- Từ khó viết trong bài?
- HD viết từ khó:chỉ - Đọc từ khó cho HS viết
đờng,
hy
sinh, - Nhận xét,sửa sai
giành lại.
+ Đoạn văn có mấy
câu?
+ Những chữ nào phải
- HD cách trình bày. viết hoa
+ Trong đoạn văn có
những dấu câu nào?
+Nêu t thế ngồi viết ?
- Đọc từng câu.
- Viết chính tả.
-Đọc - phân tích tiếng
khó
-Soát lỗi
- Chấm 8 -10 bài.
-Chấm bài
- NX bài viết

HĐ của HS
- 2 HS viết bảng, lớp
viết nháp
- Nhận xét
- 1 HS đọc lại.
-Bà vợt qua để
giành lại đứa con đã
mất
-Vì ngời mẹ có thể
làm tất cả vì con
- TL
- 2 em lên bảng, lớp
viết bảng con.
Nhận xét
- 4 câu
- TL - NX
- TL- NX
- 1 HS nêu
- Nghe- viết bài
- Nghe - soát lỗi.

- 1 HS đọc


*HĐ3Làm bài tập.
Bài 2a:Đáp án
Ra,da,

*Gọi HS đọc đề
- YC điền r/ d?
- YC giải đố
-NX

*Gọi HS đọc đề
Bài3a:Tìm các từ
- Yêu cầu làm phần a
-Hát nhẹ và êm cho bé -NX, cho điểm

- Điền vào SGK
- Giải đáp câu đố
- 1 HS đọc
- Làm bài vào vở
- 3 HS đọc từ

ngủ:ru

-Có cử chỉ,lời nói êm
- Nhận xét giờ học.
ái,dễ chịu: dịu dàng
-Phần thởng trongcuộc - Bài sau: (NV) Ông
thi
hay
trong
trò ngoại
chơi:giải thởng

- Nghe

3- Củng cố- dặn
dò.
Rút kinh nghiệm- bổ sung:
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................


đạo đức
Giữ lời hứa( tiết 2)
I- Mục tiêu:

1. Kiến thức:Giúp học sinh hiểu:
- Giữ lời hứa là nhớ và thực hiện đúng những điều ta đã nói, đã
hứa với ngời khác.
- Giữ lời hứa với mọi ngời chính là tôn trọng mọi ngời và bản thân
mình. Nếu ta hứa mà không giữ đúng lời hứa thì sẽ làm mất niềm
tin của mọi ngời và làm lỡ việc của ngời khác.
2. Thái độ:
- Tôn trọng và đồng tình với những ngời biết giữ đúng lời hứa.
3. Hành vi:
- Biết giữ lời hứa với mọi ngời trong cuộc sống.
- Biết xin lỗi ngời khác khi thất hứa và không tái phạm.
II. Đồ dùng dạy học:

- 4 phiếu ghi tình huống cho 4 nhóm, thẻ xanh và đỏ
III- các kĩ năng sống cơ bản đợc giáo dục:

- Kĩ năng tự mình có khả năng thực hiện lời hứa
-Kĩ năng thơng lợng với ngời khác để thực hiện đợc lời hứa của
mình
- Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm về việc làm của mình
IV.Các phơng pháp dạy học tích cực có thể sử dụng

-Nói tự nhủ
-Trình bày 1 phút
-Lập kế hoạch
V.Các hoạt động dạy học

Nội dung
HĐ của GV
1- Kiểm tra bài Nêu những hiểu biết về
cũ: 3'
Bác Hồ?
Nhận xét cho điểm
2- Bài mới:35'
*HĐ1:Giới
thiệu - Giới thiệu Ghi bảng
bài.
*GV đa những hành vi
*HĐ2:Thảo luận
-Y/c HS thảo luận nhóm
Bài 4:
điền Đ,S
a.Vân
xin
phép -Gọi HS trình bày
mẹ....Đ
-NX

HĐ của HS
2 học sinh nêu
Nhận xét
- Nghe
- Thảo luận, trình
bày
- NX

b.Giờ sinh hoạt tuần
trớc...S
c.Quy hứa với em
- Nghe
bé...S
*Cho HS thảo luận đóng
d.Tú hứa sẽ làm ....Đ

*HĐ3:Nhận
tình huống

xét vai tình huống:Em hứa - Thảo luận
cùng bạn làm 1 việc gì đó, - Đóng vai đa cách


Bài 5

nhng sau đó em hiểu ra giải quyết
việc làm đó là sai
-NX
-Cho các nhóm trình bày
*HĐ4:Tự liên hệ:
-NX
Giơ
thẻ-giải
thích
Bài 6:
*Cho HS nêu ý kiến của -NX
Tán thành a
mình bằng cách giơ thẻ ý
Không tán thành b,c
kiến,giải thích
Bài 7:
- kể cho nhau
nghe
*Cho HS trao đổi về các
tấm gơng biết giữ lời hứa
3- Củng cố, dặn - NX KL
dò.2'
- Nhận xét giờ học.
- Bài sau : Tự làm lấy việc
của mình
Rút kinh nghiệm- bổ sung:
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................


Thứ t ngày 1 tháng 10 năm 2014
Tập đọc
ông ngoại
I- Mục tiêu:

1- Kiến thức:
- Hiểu nghĩa của các từ: loang lổ, lặng lẽ, ngỡng cửa
- Hiểu nội dung bài: Câu chuyện kể về tình cảm gắn bó sâu
nặng giữa ông và cháu.
2- Kĩ năng:
- Đọc đúng các từ, tiếng khó hoặc dễ lẫn: gió nóng, luồng khí, lặng
lẽ, vắng lặng, lang thang, loang lổ
- Ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và giữa các cụm từ
- Đọc trôi chảy toàn bài, biết đọc bài với giọng nhẹ nhàng, trìu
mến, biết đọc đúng các kiểu câu.
3- Giỏo dc: Kớnh yờu v bit n ụng, b
II- đồ dùng dạy- học:

- Tranh minh hoạ.

III- các kĩ năng sống cơ bản đợc giáo dục:

-Giao tiếp trình bày suy nghĩ
-Xác định giá trị
IV.Các phơng pháp dạy học tích cực có thể sử dụng

-Trình bày ý kiến cá nhân
- Trình bày 1 phút
-Thảo luận nhóm
V.Các hoạt động dạy học

Nội dung
HĐ của GV
1- Kiểm tra bài - Yêu cầu HS đọc bài Ngời
cũ: 3'
mẹ, trả lời câu hỏi SGK
- Nhận xét, cho điểm
2. Bài mới:35'
*HĐ1:Giới thiệu bài. - Giới thiệu Ghi bảng
*HĐ2:Luyện đọc.
- Đọc mẫu
* Đọc mẫu toàn bài, giọng
- HD đọc kết hợp chậm rãi, tình cảm, nhẹ
giải nghĩa từ khó.
nhàng.
Phát âm:gió nóng, - Yêu cầu HS đọc nối tiếp
luồng khí, lặng lẽ, từng câu.
vắng lặng, lang -> Theo dõi phát hiện từ
thang, loang lổ
sai -> sửa.
- Hớng dẫn học sinh chia
Đọc đúng:
làm 4 đoạn
-Trời xanh...cao,/... Đ1: Thành phố hè phố
trong,/...lẽ/...phố.//
Đ2:Năm nay .. thế nào

HĐ của HS
- HS đọc và trả
lời
- NX

- theo dõi.
- Đọc nối tiếp 2
lần.
- Đọc từ khó
- Đánh dấu đoạn
- 4HS nối tiếp
đoạn.


Tiếngtrống...ấy/..ti
ên/
...sau này.//
-Trớc ngỡng...học,
/...ngoại//...tôi.//

Đ3: ông chậm rãi sau này
Đ4: còn lại
- Yêu cầu đọc tiếp nối từng
đoạn.
( Chú ý khi đọc các câu
miêu tả, câu dài cần nhấn
giọng và ngắt nghỉ đúng
chỗ)
- Tổ chức luyện đọc theo
nhóm
- Tổ chức thi đọc theo
*HĐ3:Tìm hiểu bài. nhóm.
- Yêu cầu học sinh đọc
đồng thanh đoạn 3
* Yêu cầu 1 HS đọc lại cả
bài.
- Yêu cầu cả lớp đọc thầm
đoạn 1.
+ Thành phố sắp vào thu
có gì đẹp?
- Yêu cầu HS đọc thầm
đoạn 2.
+ Mùa thu đến cũng là lúc
học sinh vào năm học mới.
ông ngoại giúp bạn nhỏ
chuẩn bị ntn?
+ Em hãy tìm một hình
ảnh đẹp mà em thích
*HĐ4:Luyện đọc lại nhất trong đoạn ông dẫn
cháu đến trờng?
- yêu cầu học sinh đọc
đoạn 4
3- Củng cố, dặn + Vì sao bạn nhỏ gọi ông
dò.2'
ngoại là ngời thầy đầu
tiên?
+ Em nghĩ gì về tình
cảm của 2 ông cháu trong
câu chuyện này?
* Nêu ND chính
- HD đọc đoạn 1
- Gọi HS đọc
- NX, cho điểm
- Bài đọc giúp em hiểu
điều gì?

- Đọc câu dài
- Giải nghĩa từ
- 4 HS đọc

- Đọc nhóm 4.
- Một số nhóm
đọc.
- Cả lớp đọc
- 1 HS đọc
- Cả lớp đọc
thầm
-Không khí mát
dịu, trời xanh
ngắt...
- Đọc thầm
-Mua vở, chọn
bút....
- Học sinh trả lời
Nhận xét
- Đọc thầm
-Vì ông dạy bạn
chữ cái đầu tiên,
...
- TL - NX

- 1HS đọc
- 3- 5 em đọc
- 1- 2 HS nêu
- Nghe


- NhËn xÐt giê häc.
- Bµi sau: Ngêi lÝnh dòng
c¶m.


toán
Bảng nhân 6
I- Mục tiêu:

1- Kiến thức:
- Biết cách lập bảng nhân 6 và ghi nhớ đợc bảng nhân 6.
- Củng cố ý nghĩa của phép nhân
2- Kĩ năng:
- Lập đợc bảng nhân 6
- Thực hành làm tính nhân và giải toán bằng phép nhân.
3- Giáo dục:
- HS ý thức học thuộc bảng nhân để vận dụng làm tính nhanh,
chính xác.
II. đồ dùng dạy học:

- Bộ đồ dùng học toán
iII- Các hoạt động dạy học:

Nội dung
1- Kiểm tra bài
cũ:3'

HĐ của GV
- Kiểm tra bảng nhân 5.
- Nhận xét, cho điểm

2- Bài mới:35'
*HĐ1:Giới thiệu bài
*HĐ2:Lập bảng
nhân 6
Bớc 1: HD HS lập các
:

- Giới thiệu Ghi bảng
* Lấy tấm bìa có 6 chấm
tròn.
+ Có mấy tấm bìa? trên
đó có mấy chấm tròn?
-6 chấm tròn lấy 1 lần -> 6
x 1 = 6 (6 chấm tròn).
- Lấy 2 tấm bìa, mỗi tấm
có 6 chấm tròn.
+ Có mấy tấm bìa? mỗi
tấm bìa có mấy chấm
tròn?
+ 6 chấm tròn đợc lấy mấy
lần?
+ 6 chấm tròn đợc lấy 2
lần, viết thành phép nhân
nh thế nào? Nêu kết quả
của phép nhân và giải
thích vì sao?
-> Ghi 6 x 2 = 6 + 6 = 12
và ghi 6x2 thẳng cột 6x1
=6
+ Làm thế nào để tìm
đợc 6x3 = 6+6+6 = 18.
-> Ghi 6 x3 = 6+6+6 = 18

6x1=6

6 x 2 = 12

6 x 3 = 18

Bớc 2: HD HS lập
bảng nhân 6.

HĐ của HS
- 3- 4 HS đọc.
- Nhận xét
-Thực hành
- 1 tấm bìa có 6
chấm tròn.
- Nhắc lại 6x1=6
- Quan sát
-2 tấm
- 2 lần
-6 x 2 = 12 vì
6x2=6+6=
12
- 2 HS nhắc lại.
- Ta chuyển 6x3=
6+6+6 rồi tính
tổng
- HS nhắc lại
- Thảo luận


6x1=6
6x2=12
6x3=18
...........
6x10=60

*HĐ3:Thực hành
Bài 1Tính nhẩm
6x4=24
6x9=54
6x6=36
0x6=0
6x8=48
6x0=0

6x1=6
6x3=18
6x5=30

- Ghi 6x3 = 18 thẳng cột
6x2=12.
- Gọi HS nhắc lại cả 3
phép tính
* Chia lớp thành nhóm để
lập công thức 6x4 -> 6x10.
-> GV ghi bảng thẳng cột
với 6x3.
+ Tại sao 6x4 = 24
- Đọc bảng nhân 6.
*Gọi HS đọc đề
- YC làm bài
+NX các phép tính nhân
ở BT1?
+ Dựa vào đâu để tính?

Bài 2:Tóm tắt
1thùng: 6l
5thùng:...l?
5 thùng nh thế có
số l dầu là:
* Đọc yêu cầu ,tóm tắt
6 x 5= 30 (l)
Bài 3:Đếm thêm 6 bài.
+Bài toán cho gì?Hỏi gì?
viết số vào trống
-Cho HS làm bài
6,12,18,24,30,36,42,4 - NX, cho điểm

nhóm-trình bàyNX
- Học sinh đọc
thuộc
- 1HS đọc
- Làm vào SGK

- 1 HS đọc
- Giải bài vào vở
- 1 HS chữa
-NX
- 1 HS đọc
- Nghe
- HS chơi

8,54,60

- TL - NX.
3- Củng cố- dặn
dò.2'

*Gọi HS đọc đề
- Cho HS chơi trò chơi.Luật - 2- 3 HSđọc
chơi trong 2 phút, 2 đội
- Nghe
cùng chơi, đội nào điển
xong trớc là thắng (1 đội 4
ngời).
+NX các số trong BT3?
+Đọc bảng nhân 6?
- Nhận xét giờ học
- Về HTL bảng nhân 6

Rút kinh nghiệm- bổ sung:
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×