Tải bản đầy đủ

ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E-LEARNING
ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
I. Thông tin sinh viên
Học viên: Trương Công Hiển
Mã học viên: 16C-42-40.0-05564
Lớp: CD11
Ngành: Quản Trị Kinh Doanh
Email: hientc47584@student-topica.edu.vn
II. Báo cáo thực tập tốt nghiệp
1. Tên báo cáo: Xây dựng kế hoạch kinh doanh công ty tổ chức sự kiện múa lân sư
rồng và võ thuật cổ truyền “Dinh Trấn Võ”
2. Đơn vị thực tập (nếu có):
3. Tính cấp thiết của báo cáo:
- Trong xã hội hiện đại ngày nay, hình ảnh của lân, sư, rồng tượng trưng cho may
mắn, hạnh phúc và thịnh vượng. Lân sư rồng là khơi mở cho những điềm lành trong
năm mới, lễ động thổ, lễ khánh thành, lễ tổng kết trong hợp tác đầu tư, … Đặc biệt dịp
Tết Trung, với hình ảnh ông Địa lại dẫn lân đi vui Tết trung thu cùng mọi người và ban
phước lành, may mắn, ấm no đến cho mọi nhà. Lân xuất hiện ở đâu thì ở đó tà ma bị
loại trừ, nhân dân hạnh phúc, đất đai màu mỡ. Còn Võ cổ truyền là di sản văn hóa
truyền thống của dân tộc Việt Nam, vào những dịp sự kiện văn hóa truyền thống lịch

sử luôn diễn ra biểu diễn võ thuật cổ truyền tái hiện lại lịch sử hào hùng của dân tộc
hơn bốn ngàn năm dựng nước. Chính vì vậy, nhu cầu múa lân sư rồng và võ cổ truyền
kết hợp nhau trong xã hộ hiện đại là một nhu cầu rất thiết yếu hiện nay.
- Múa lân sư rồng và võ cổ truyền kết hợp đó là một nét văn hóa truyền thống đặc
trưng không thể thiếu của con người Việt Nam ngày nay. Với tầm nhìn chiến lược như
vậy cần tạo ra công ty dịch vụ sự kiện múa lân sư rồng kết hợp võ cổ truyền trong
những sự kiện văn hóa nói trên.
4. Mục đích nghiên cứu của báo cáo:
Tìm hiểu, phân tích thị trường dịch vụ múa lân sư rồng và võ cổ truyền hiện nay.
5. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu của chuyên đề:
Phạm vi nghiên cứu: Thị trường dịch vụ múa lân sư rồng và võ cổ truyền khu vực
Đà Nẵng, Quảng Nam.


VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E-LEARNING
Đối tượng nghiên cứu: Múa lân sư rồng và võ cổ truyền
Nội dung Chuyên đề tốt nghiệp (dự kiến) bao gồm các chương mục chính
sau:
TRANG bìa
Trang phụ bìa
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ
DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu, phạm vi và nhiệm vụ nghiên cứu:
2.1. Mục tiêu nghiên cứu
2.2. Phạm vi nghiên cứu
2.3. Nhiệm vụ nghiên cứu
3. Phương pháp nghiên cứu
4. Nguồn gốc số liệu và dữ liệu nghiên cứu.
5. Kết cấu của Đề tài:
Ngoài phần mở đầu, danh mục bảng, biểu đồ, hình, phụ lục, tài liệu tham khảo,
và kết luận. Kết cấu chính của Đề tài bao gồm 5 chương:
Chương 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
Chương 2: KẾ HOẠCH MARKETING


Chương 3: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Chương 4: KẾ HOẠCH NHÂN SỰ
Chương 5: PHÒNG NGỪA VÀ GIẢM THIỂU RỦI RO
PHẦN NỘI DUNG
Chương 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
Chương 2: KẾ HOẠCH MARKETING
Chương 3: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Chương 4: KẾ HOẠCH NHÂN SỰ
Chương 5: PHÒNG NGỪA VÀ GIẢM THIỂU RỦI RO
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E-LEARNING
PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH CHI TIẾT CÁC NỘI DUNG CỦA CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
Số lượng
Chương/Mục
Tên chương/mục
Ngày hoàn thành
trang
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
Giới thiệu về ý tưởng
1.1
kinh doanh
Nguồn gốc hình thành ý
1.1.1
tưởng
Cơ sở thực hiện ý tưởng
1.1.2
Sự độc đáo, mới lạ của ý
1.1.3
tưởng
Sơ lược về tính khả thi
1.1.4
của ý tưởng kinh doanh
Tầm nhìn và sứ mệnh
1.2
Các dịch vụ sự kiện
1.3
trọng điểm
Mục tiêu và nhiệm vụ
1.4
của doanh
nghiệp
Các yếu tố quyết định
1.5
thành
công
CHƯƠNG 2 KẾ HOẠCH MARKETING
Đánh giá công tác
2.1
Marketing thị
trường
Phân tích môi trường
2.1.1
marketing
của doanh nghiệp
Môi trường marketing của
2.1.1.1
doanh nghiệp
Các mô hình phân tích môi
2.1.1.2
trường marketing của
doanh nghiệp
Thị trường mục tiêu và
2.1.2
định vị
dịch vụ trên thị trường
Phân đoạn thị trường
2.1.2.1
Xác định thị trường mục
2.1.2.2
tiêu
Định vị thị trường
2.1.2.3
Mục tiêu marketing
2.1.3
Chiến lược Marketing
2.1.4
hỗn hợp


VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E-LEARNING
2.1.4.1
Chiến lược dịch vụ sự kiện
2.1.4.2
Chiến lược giá
2.1.4.3
Chiến lược phân phối
Chiến lược xúc tiến bán
2.1.4.4
(truyền
thông marketing)
2.1.5
Ngân quỹ Marketing
Nội dung kế hoạch
2.2
Marketing
Tổng quan kế hoạch
2.2.1
Marketing
2.2.2
Phân tích môi trường
2.2.2.1
Phân tích thị trường
2.2.2.2
Phân tích SWOT
Phân tích các rủi ro từ môi
2.2.2.3
trường
bên ngoài
2.2.3
Chiến lược Marketing
2.2.3.1
Thị trường mục tiêu
2.2.3.2
Định vị thị trường
2.2.3.3
Chiến lược dịch vụ sự kiện
2.2.3.4
Chiến lược giá
2.2.3.5
Chiến lược phân phối
2.2.3.6
Chiến lược xúc tiến bán
CHƯƠNG
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
3
Đánh giá tài chính của
3.1
doanh
nghiệp
Doanh thu, chi phí, giá
3.1.1
thành và
lợi nhuận
3.1.1.1
Doanh thu
3.1.1.2
Chi phí
3.1.1.3
Giá thành dịch vụ sự kiện
3.1.1.4
Lợi nhuận
3.1.2
Phân tích điểm hòa vốn
3.1.3
Các báo cáo tài chính
Báo cáo kết quả hoạt động
3.1.3.1
kinh
doanh
3.1.3.2
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Bảng cân đối kế toán (bảng
3.1.3.3
cân
đối tài sản)
Dòng tiền và giá trị hiện
3.1.4
tại thuần


VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E-LEARNING
Nội dung kế hoạch tài
3.2
chính
CHƯƠNG
KẾ HOẠCH NHÂN SỰ
4
Giới thiệu về kế hoạch
4.1
nhân sự
Nội dung kế hoạch nhân
4.2
sự
Xác định nhu cầu nhân
4.2.1
sự
4.2.2
Xác định cơ cấu tổ chức
Xác định đội ngũ cán bộ
4.2.3
quản lý
chủ chốt
CHƯƠNG
DỰ PHÒNG RỦI RO
5
…………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×