Tải bản đầy đủ

Đáp an trắc nghiệm môn QT308 – QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

QT308 – Quản trị dự án đầu tư
QT308 – QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
“Mục tiêu của dự án là xác định”, vấn đề nào sau đây thể hiện được đặc trưng này? A) Dự án luôn nhằm đạt tới
một mục tiêu và kết quả cụ thể, được dự tính trước.
“Rút ngắn khoảng cách giữa thiết kế và tung sản phẩm ra thị trường” là lợi thế của hình thức tổ chức dự án: A) Tổ
chức theo kiểu ma trận
« Mục tiêu của dự án là xác định », vấn đề nào sau đây thể hiện được đặc trưng này? A) Dự án luôn nhằm đạt tới
một mục tiêu và kết quả cụ thể, được dự tính trước. (bình)
Áp dụng PERT/CPM đối với quản trị dự án sẽ giúp các nhà quản trị xây dựng được lộ trình và thời gian cho các
hoạt động của dự án: A) Theo từng bước, từng giai đoạn cụ thể.
Ba phương diện của dự án: A) Phương diện này lại chịu sự ràng buộc của phương diện khác.
Bản chất của đầu tư theo chiều sâu là: C) Nâng cấp trang thiết bị cũ
Bản chất của phương pháp AOA là: B) Biểu diễn công việc thông qua các mũi tên.
Bên cạnh môi trường của dự án là phức tạp, tính phức tạp của dự án còn thể hiện ở: A) nhiều bộ phận khác nhau
của tổ chức.
Biểu đồ phụ tải nguồn lực phản ánh A) nguồn lực cần thiết trong một thời kỳ nhất định của dự án
Biểu đồ phụ tải nguồn lực phản ánh: C) Số lượng từng loại nguồn lực cần thiết theo kế hoạch tiến độ hiện tại trong
một thời kỳ nhất định cho từng công việc hoặc toàn bộ vòng đời dự án. (bình)
Bước đầu tiên khi tiến hành chuẩn bị lập dự án cần làm gì? B) Xác định mục tiêu
Cả hai dự án X và Y đều yêu cầu khoản đầu tư bằng nhau là $ 10000, giá trị thanh lý tài sản không đáng kể, chiết
khấu 12%/năm. Vòng đời của cả hai dự án là 4 năm. Thu nhập của dự án X theo các năm là: $6500, 3000,

3000, 1000. Dự án Y cho khoản thu hàng năm là $ 3500 trong 4 năm (Giả định toàn bộ chi phí nằm trong
khoản đầu tư ban đầu). Nếu được yêu cầu sử dụng phương pháp hiện giá thuần để lựa chọn một trong hai
dự án, bạn sẽ chọn dự án nào? A) Dự án X
Các chỉ tiêu phân tích như: giá trị hiện tại thuần (NPV), tỷ suất nội hoàn (IRR), tỷ lệ lợi ích/chi phí, tỷ lệ lợi ích
thuần/vốn đầu tư được sử dụng trong nội dung nào khi lập dự án? A) Phân tích tài chính và phân tích kinh tế.
(bình)
Các mục tiêu chính của dự án ở góc độ xã hội là: B) Bảo vệ môi trường, nâng cao trình độ dân trí, tạo việc làm và
thu nhập, đóng góp cho ngân sách.
Các mũi tên trong mô hình AON thể hiện B) thứ tự các công việc.
Các nội dung của chuyển giao công nghệ bao gồm: A) Chuyển giao công nghệ mới, đào tạo cán bộ kỹ thuật sử dụng
công nghệ.
Các phương diện chủ yếu của dự án kinh doanh có quan hệ A) Chế định lẫn nhau (bình)
Các yêu cầu đối với việc khắc phục hậu quả: D) Kịp thời, tiết kiệm chi phí và giảm thiểu thiệt hại
Căn cứ có tính quyết định để dự án có thể được coi là dự án có thể tiến hành là căn cứ C) pháp lý.
Câu nào dưới đây không phản ánh vai trò của “Mạng công việc”? D) Phân bổ nguồn lực thực hiện các công việc của
dự án.
Câu nào dưới đây không thể hiện quan điểm truyền thống về rủi ro? D) Nhà quản trị cần chủ động tiếp cận và xử lý
rủi ro.
Câu nào dưới đây nêu lên nhiệm vụ của PERT? A) Xây dựng được lộ trình và thời gian cho các hoạt động của dự án
theo từng bước.

1


QT308 – Quản trị dự án đầu tư
Câu nào dưới đây thể hiện các bước xây dựng biểu đồ phụ tải nguồn lực? A) Xây dựng sơ đồ PERT/CPM, lập biểu
đồ PERT/CPM điều chỉnh, vẽ sơ đồ phụ tải nguồn lực.
Câu nào dưới đây thể hiện quan niệm hiện đại về rủi ro? A) Rủi ro và cơ hội được quan niệm là hai mặt đối lập
nhưng thống nhất trong một thực thể, thông thường không có cơ hội và rủi ro cho tất cả.
Chấp nhận rủi ro là: D) Chuẩn bị sẵn các phương án đề phòng và khắc phục hậu quả
Chủ thể có quyền quyết định các dự án nhóm A là: B) Thủ tướng Chính phủ.
Chúng ta phải lựa chọn công nghệ và công suất dự án là do phải B) Phù hợp với khả năng đầu tư và yêu cầu của DA
Công cụ nào đưới đây được sử dụng trong thẩm định tài chính dự án: D) Theo từng yêu cầu cụ thể đối với các dự
án cụ thể sẽ xác định các công cụ và chỉ tiêu phù hợp
Công suất thiết kế: A) Công suất được tính toán khi máy móc thiết bị hoạt động theo đúng quy trình công nghệ,
không bị gián đoạn Vì: những lý do không dự đoán trước được, các yếu tố đầu vào đảm bảo đầy đủ theo yêu
cầu. (bình)
Công suất lý thuyết: A) Công suất lớn nhất mà thiết bị có thể đạt được trong điều kiện chuẩn, vận hành liên tục.
Công tác nào sau đây nếu không thực hiện được thì hiệu quả phòng chống và giảm thiểu thiệt hại rủi ro thấp? D)
Không thể dự báo được rủi ro


Công ty cà phê X cần đánh giá để lựa chọn một trong hai dự án. Dự án C yêu cần khoản đầu tư là $300.000 và dự
án F yêu cầu khoản đầu tư $120.000. Cả hai dự án có vòng đời 5 năm, dự án C thu về là $66.000 một năm và F
thu về $96.000 một năm, hệ số chiết khấu 9% (Giả định toàn bộ chi phí nằm trong khoản đầu tư ban đầu). Hãy
cho biết công ty trên nên lựa chọn dự án nào? A) Dự án F
Đánh giá ngành nghề kinh doanh mà dự án sẽ tham gia, cần quan tâm nhất nội dung nào? D) Ngành nghề đó có
phù hợp với dự án hay không
Đâu không phải là tác dụng của biểu đồ phụ tải nguồn lực ? D) Đảm bảo tính hợp pháp của các nội dung của dự án.
Đâu là công thức tính chuyển giá trị thời gian của tiền sau một năm đối với dự án có vòng đời 01 năm (Ký hiệu
công thức: FV là giá trị của tiền ở tương lai, PV là giá trị của tiền ở thời hiện tại, r là hệ số chuyển đổi, n là số
năm): D) FV= PV(1+r)
Đâu là tác dụng chính của việc điều chỉnh nguồn lực trong quá trình thực hiện dự án? D) Phân bổ lại nguồn lực của
dự án nhằm mang lại hiệu quả cao nhất
Đâu là tác dụng chính của việc quản lý chi phí dự án? A) Chủ động trong việc điều phối tài chính (bình)
Đầu tư chiều sâu: A) Đầu tư mở rộng, nâng cấp hoàn thiện.
Đầu tư mới thường được áp dụng cho các dự nào sau đây? A) Các dự án mới, tạo ra sản phẩm hàng hóa hoàn toàn
mới. (bình)
Đầu tư theo chiều sâu cho phép: B) Tiết kiệm vốn đầu tư, đặc biệt là đầu tư xây dựng cơ bản
Để có thể khai thác vàng cần đầu tư các khoản bao gồm: $ 900.000 cho máy móc và $ 165.000 cho tiền công lắp
đặt, lợi nhuận dự tính thu được là $ 350.000/năm trong vòng 5 năm, hệ số chiết khấu là 14%, (giả định toàn
bộ chi phí nằm trong khoản đầu tư ban đầu). Hãy tính NPV của dự án trên A) NPV = $136578
Để đảm bảo dự án trong doanh nghiệp có thể tiến hành thuận lợi, trong quá trình lên kế hoạch dự án cần đảm bảo
huy động nguồn lực nào phải từ 50% của doanh nghiệp trên tổng yêu cầu của dự án? C) Tài chính
Để hạch toán tài chính dự án, trong tính toán lãi suất các nhà quản trị dự án thích áp dụng hình thức lãi suất nào?
D) Tùy từng trường hợp cụ thế.
Để tính toán tài chính dự án, các nhà quản trị dự án phải: C) Quy đổi tất cả về cùng một mốc thời gian

2


QT308 – Quản trị dự án đầu tư
Để xác định lợi nhuận hoạt động của dự án kinh doanh cần sử dụng công thức tính tổng quát nào dưới đây? A)
Lợi nhuận hoạt động = lợi nhuận ròng + lãi vay
Để xây dựng dự án kinh doanh của doanh nghiệp, căn cứ nào của doanh nghiệp là căn cứ quan trọng nhất A) Thực
tiễn
Điểm giống nhau cơ bản giữa biểu đồ đường chéo và biểu đồ GANTT: C) Hữu ích với các dự án có số công việc
không quá nhiều. (bình)
Điểm hòa vốn được xác định căn cứ trên: C) Sản lượng và doanh thu hòa vốn
Điểm khác nhau cơ bản giữa phương pháp “nghiên cứu tại bàn” và “nghiên cứu tại hiện trường” là gì? C) Tính xác
thực
Điều chỉnh đều nguồn lực là phương pháp A) tối thiểu hóa mức khác biệt về cầu nguồn lực giữa các thời kỳ bằng
cách điều chuyển nguồn lực giữa các công việc trong phạm vi thời gian dự trữ cho phép nhưng không làm
thay đổi thời điểm kết thúc dự án.
Điều chỉnh đều nguồn lực phù hợp với phương pháp dự trữ: C) Đúng thời điểm. (bình)
Điều nào dưới đây có liên quan đến khái niệm về dự án “Theo góc độ tĩnh”? A) Một hình tượng về một tình huống
mà ta muốn đạt tới trong tương lai.
Điều nào dưới đây có liên quan đến khái niệm về dự án “Theo góc độ động”? B) Hoạt động đặc thù, tạo nên một
cách có phương pháp và định tiến với các phương tiện đã cho nhằm tạo nên một thực tế mới.
Điều nào dưới đây nằm trong quy định về thẩm định dự án? A) Tất cả các dự án đầu tư thuộc mọi nguồn vốn và
các thành phần kinh tế khác nhau đều phải thẩm định về quy hoạch xây dựng, các phương án kiến trúc
Đối với các dự án nhóm B và C, quyền quyết định thuộc về: A) Bộ trưởng
Đối với mỗi doanh nghiệp, dự án luôn có tính sáng tạo, điều đó thể hiện ở: A) một dự án kinh doanh luôn là mới
mẻ, trước nó chưa từng có
Đối với tư liệu sản xuất, các công nghệ ưu tiên sử dụng nguyên li êu C) trong nước.
Đối với vấn đề đầu tư mới, chi phí nào là lớn nhất? A) Chi phí mua thiết bị.
Dự án có thể được hoàn thành với nguồn lực thấp hơn dự kiến không? C) Tùy theo thực tế
Dự án có tính phức tạp do D) liên quan tới nhiều bộ phận, có nhiều công việc phải thực hiện và phải đảm bảo hài
hòa nhiều yếu tố
Dự án đầu tư được coi là an toàn khi hội tụ yếu tố nào sau đây? B) Thời gian hoàn vốn ngắn
Dự án gồm ba thời kỳ: A) Khởi đầu, triển khai, kết thúc
Dự án mang lại những vấn đề gì đứng trên góc độ toàn bộ nền kinh tế xã hội? B) Tạo giá trị cho xã hội
Dự án phải đảm bảo kết hợp hài hòa giữa những yếu tố nào? C) Tính khả thi và tính hiệu quả
Dự án phải đảm bảo mức độ an toàn vốn do phải B) Bảo đảm an toàn cho dự án.
Dự án phải đảm bảo phương diện thời gian do: A) Thời gian thực hiện không đảm bảo có thể gây ảnh hưởng tới
toàn bộ dự án
Dự án phải được thẩm định về: D) Tổng thể các góc độ kinh tế xã hội có liên quan
Dự án thường xảy ra thiếu hụt gì nhất trong vấn đề nào ? D) Vốn.
Dự toán chi phí là việc: B) Xác định chi phí chi tiết căn cứ vào hệ thống công việc, khoản mục, các chi tiết nguyên vật
liệu cần sử dụng cho dự án.

3


QT308 – Quản trị dự án đầu tư
Dự toán theo từng khoản mục chi phí được thực hiện trên cơ sở: C) Thực hiện năm trước và cho từng khoản mục
chi tiêu
Dựa trên cơ sở phân tích kỹ thuật, nhà quản trị dự án: D) Lựa chọn các giải pháp kỹ thuật thích hợp nhất.
GANTT thường được áp dụng cho: C) Các dự án có số lượng công việc vừa phải. (bình)
Giá hiện hành thường được sử dụng trong: A) Phân tích tài chính ngắn hạn
Giá trị hiện tại thuần là dòng tiền đã tính tới: D) Tất cả các phương án đều sai
Giảm thiểu rủi ro là: B) Giảm tần suất xuất hiện rủi ro
Giới thiệu dự án bắt buộc phải có những thông tin nào sau đây? D) Giới thiệu doanh nghiệp, giới thiệu về sản
phẩm của dự án và giới thiệu về hoạt động của dự án
Hạn chế nào trong các thiếu hụt sau có thể ảnh hưởng tới tổng thể thiếu hụt nguồn lực? D) Vốn đầu tư quá eo
hẹp
Hãy lựa chọn một trong hai dự án A và B. Biết rằng khoản tiền đầu tư ban đầu cho mỗi dự án là 15 triệu USD, chiết
khấu 10%/năm. Vòng đời của dự án là 3 năm, thu nhập hàng năm của dự án được liệt kê trong bảng dưới đây
(Giả định toàn bộ chi phí nằm trong khoản đầu tư ban đầu). Năm (1, 2, 3); Dự án A ($ 5.000.000, $ 10.000.000,
$ 20.000.000); Dự án B ($ 20.000.000, $ 10.000.000, $ 6.000.000) A) Dự án B
Hoạt động nào dưới đây nằm trong “Quản trị rủi ro”? A) Đánh giá các hoạt động, phát hiện các nguy cơ tiềm năng
cũng như khả năng xảy ra các nguy cơ này và thiệt hại của chúng.
Kết luận nào dưới đây là đúng trên quan điểm kinh doanh hiện đại? A) Rủi ro và cơ hội không mâu thuẫn, loại trừ
nhau.
Kết luận nào dưới đây là đúng về điểm giống nhau giữa PERT & CPM? A) Cả hai đều để chỉ ra mối quan hệ liên tục
giữa các công việc, đều dẫn đến tính toán đường găng, cùng chỉ ra thời gian dự trữ của các công việc
Kết quả quan trọng nhất sau khi nhà quản trị dự án xây dựng PERT/CPM: D) Xây dựng được rõ ràng các mối liên hệ
giữa các công việc khác nhau của một dự án và xác định được đường găng
Khác biệt cơ bản giữa hoạt động dự án và hoạt động thường xuyên D) Tính nhất thời.
Khi áp dụng biểu đồ GANTT trong quản lý dự án, chỉ nên dùng công cụ này trong trường hợp nào? D) Các dự án
nhỏ, ít công việc, đơn giản, chủ yếu là các công việc liên tiếp
Khi bắt tay vào làm dự án, đặc biệt là các dự án kinh doanh, các chủ thể dự án thường đặt ra mục tiêu nào là số 1
của dự án? A) Mục tiêu lợi nhuận và mục tiêu chi phí.
Khi đánh giá và phân tích dự án, các yếu tố về điều kiện xã hội thường có liên quan tới: B) trình độ văn hoá, cấu
trúc hạ tầng, dân trí, an sinh xã hội
Khi đánh giá về các yếu tố bên trong, những vấn đề nào có ảnh hưởng chủ yếu tới công suất của dự án? B) Khả
năng chiếm lĩnh thị trường của doanh nghiệp khi thực hiện dự án
Khi đầu tư có thể sử dụng một phần hay phần lớn cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có: A) Không phải bao giờ cũng có
lợi
Khi đề cập tới dự án, chúng ta đề cập tới một hình tượng vào thời điểm nào? A) Tương lai
Khi đề cập tới tính khả thi của dự án, vấn đề “nguồn lực của dự án” nào được đề cập tới? C) Kỹ thuật công nghệ
Khi đi đánh giá các yếu tố đầu vào của dự án, yếu tố nào trong vấn đề về lựa chọn địa điểm triển khai dự án sau
đây có liên quan tới quyết định của nhà quản trị dự án? A) Gần nguồn nguyên liệu.
Khi đi lựa chọn công suất của dự án, các nhà quản trị lưu tâm nhất tới vấn đề gì trong các vấn đề có liên quan sau
đây? A) Nhu cầu thị trường và khả năng đáp ứng nhu cầu của dự án

4


QT308 – Quản trị dự án đầu tư
Khi đi xây dựng phương án công nghệ cho dự án, yêu cầu đặt ra là Công nghệ kỹ thuật được lựa chọn cần phải đáp
ứng được yêu cầu nào sau đây? A) Cho phép sản xuất ra những sản phẩm và dịch vụ có tính cạnh tranh cao
Khi dùng NPV để đánh giá và lựa chọn dự án, các nhà đầu tư quan tâm tới vấn đề gì mà ’Giá trị hiện tại thuần dự
án’ phản ánh? C) Chênh lệch thu chi có tính đến ảnh hưởng của lãi suất. (bình)
Khi lựa chọn công nghệ, các nhà quản trị dự án cần chú trọng điều gì sau đây? D) Công nghệ đó đáp ứng được mục
tiêu đặt ra và phù hợp với các điều kiện của dự án.
Khi nghiên cứu giá trị thời gian của tiền, nhân tố nào ảnh hưởng tới việc áp dụng công thức tính toán? B) Thời
điểm tính toán
Khi so sánh với lãi vay, dự án được coi là có hiệu quả và có thể xem xét đầu tư khi nào? C) Lớn hơn lãi vay.
Khi sử dụng phương pháp NPV để quyết định đầu tư một dự án, dự án đó sẽ được chấp nhận khi: D) NPV > 0 và
cân nhắc trường hợp NPV = 0.
Khi thực hiện các chức năng và trách nhiệm của mình, nhà quản trị dự án cần tập trung tới công việc nào nhất? A)
Điều phối toàn bộ các hoạt động dự án. (bình)
Khi tiến hành lựa chọn hình thức đầu tư, các nhà quản trị dự án cần căn cứ vào vấn đề gì? D) Tất cả các yếu tố có
thể ảnh hưởng tới quyết định đầu tư
Khi tiến hành phân tích và xây dựng phương án tài chính của dự án, cần chú ý tới mục tiêu nào? A) Phải đảm bảo
thực hiện được mục tiêu hiệu quả
Khi tiến hành việc thẩm định tiến hành bằng cách so sánh các chỉ tiêu thực tế của dự án như tiếng ồn, độ rung
động, nhiệt độ, độ bẩn..., cần căn cứ vào cơ sở nào là cơ bản nhất? A) Các tiêu chuẩn quy định
Khi tính toán tài chính cho dựa án, khấu hao tài sản cố định được tính theo cách nào sau đây ? A) Mức khấu hao
năm thứ i = Giá trị mới của tài sản cố định – Giá trị còn lại ở cuối thời gian sử dụng/Thời gian sử dụng.
Khi tính toán tài chính dự án, ta phải chú ý vấn đề gì? C) Đưa tất cả các khoản thu chi về cùng một thời điểm
Khi triển khai dự án cần chú ý cân đối tới những góc độ nào của kết quả: D) Đối với doanh nghiệp, với xã hội và với
người lao động
Khi xây dựng dự án, các nàh quản lý cần chú ý kết hợp hài hoà tính khả thi và tính hiệu quả cảu dự án, điều này
giúp: C) Dự án được mang tính hiện thực hơn.
Khi xây dựng nội dung thị trường và sản phẩm của dự án, cần tập trung chỉ ra nội dung nào là chính? D) Định hình
sản phẩm cung ứng và thị trường tiêu thụ.
Khi xây dựng tài chính dự án, tác dụng lớn nhất của việc xây dựng dự toán ngân sách nhằm: C) phân phối nguồn
quỹ cho các hoạt động
Kiểm soát và đánh giá các công việc của dự án nhằm: A) đánh giá sự tiến triển của dự án, phân tích kiểm soát rủi ro
và điều chỉnh kịp thời
Là một lĩnh vực quản trị mang tính tổng hợp cao, phẩm chất cần có nào của nhà quản trị dự án có liên quan đến sự
gắn bó của nhà quản trị với dự án? A) Bản lĩnh chính trị.
Làm thế nào để chuyển giao tổn thất của rủi ro? D) Mua bảo hiểm và kêu gọi đối tác cùng đầu tư.
Loại dự án nào có yêu cầu về mặt kỹ thuật công nghệ cao nhất? A) Dự án sản xuất.
Lợi nhuận gộp của dự án được tính theo công thức: A) Lợi nhuận gộp năm thứ i = Doanh thu của năm thứ i – Chi
phí sản xuất kinh doanh năm thứ i
Lợi nhuận hoạt động của dự án được tính theo công thức nào sau đây? D) Phải đến khi kết thúc quá trình khai
thác dự án mới có thể tính toán lợi nhuận của dự án.

5


QT308 – Quản trị dự án đầu tư
Lựa chọn hình thức đầu tư giúp: C) Định hình công nghệ phục vụ dự án
Lý do dự án phải được thẩm định theo trình tự là: C) Đảm bảo từng khâu được thẩm định chính xác.
Mạng công việc có thể hiểu vắn tắt là: A) Kỹ thuật trình bày kế hoạch tiến độ, mô tả dưới dạng sơ đồ mối quan hệ
liên tục đã được xác định cả về thời gian và thứ tự trước sau.
Một công ty cà phê đang cần đánh giá một dự án với khoản đầu tư là 6 tỷ VNĐ, có vòng đời 5 năm, thu về là 1,32
tỷ VNĐ một năm, hệ số chiết khấu 9% (Giả định toàn bộ chi phí nằm trong khoản đầu tư ban đầu). Hãy cho
biết trên phương diện tài chính, dự án trên có khả thi không? A) Không khả thi
Một dự án hoạch định các hoạt động kinh doanh cho tương lai, dự án này A) chứa đựng những yếu tố bất định,
xuất hiện những rủi ro, không chắc chắn.
Một người đàn ông lập dự án mua một xe tải hạng nhỏ với số tiền 4800 USD, sau 4 năm sử dụng có thể bán lại với
giá 500 USD, thu nhâp hàng năm là 1500 USD, chi phí vận hành và bảo hiểm là 350 USD một năm. Ngân hàng
chấp nhận cho người đàn ông này vay vốn nếu anh ta thu được 20%/năm. Hỏi: Anh ta có được vay vốn
không? A) Không
Một người muốn có một khoản tiền là 200 triệu đồng trong thời gian 5 năm. Số tiền người đó phải bỏ vào kinh
doanh khi tỷ suất lợi nhuận kinh doanh là 15%/ là: A) 99,4 triệu đồng
Mức an toàn về khả năng trả nợ của dự án chính là: C) Khả năng thanh toán các nghĩa vụ tài chính của dự án.
Mục đích chính của việc dự kiến những rủi ro và sai lệch trong hoạt động dự án nhằm D) Lên các phương án
phòng ngừa và khắc phục các hậu quả của rủi ro.
Mục đích của GANTT là: A) Xác định một tiến độ hợp lý nhất để thực hiện các công việc khác nhau của dự án
Mục đích quan trọng hàng đầu của phân tích kỹ thu ât là: D) Đảm bảo cho dự án có tính khả thi cao
Mức điều chỉnh đều nguồn lực nhiều hay ít tùy thuộc vào: A) Quy mô nguồn lực cho phép bình quân cả thời kỳ,
thời hạn hoàn thành dự án, chi phí cho phép
Mục tiêu chủ yếu của giai đoạn phân tích và lập dự án là: D) nghiên cứu toàn diện tính khả thi dự án.
Mục tiêu nào dưới đây không nằm trong phạm vi quản trị rủi ro? D) Tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội
Nếu áp dụng tỷ lệ B/C để lựa chọn, dự án được chấp nhận trong trường hợp nào? C) B/C > 1
Nguồn lực vật chất bao gồm các yếu tố nào ? A) Vốn, đất đai.
Nguyên tắc nào dưới đây được sử dụng trong phương pháp AOA? A) Sử dụng một mũi tên có hướng để trình bày
một công việc; mỗi công việc được biểu diễn bằng một mũi tên nối hai sự kiện
Nhà quản trị dự án cần tập trung vào những chức năng gì trong quá trình quản trị dự án để thúc đẩy các thành
viên nhóm dự án ? C) Khuyến khích, động viên các thành viên
Nhà quản trị dự án phải làm gì để đối phó với rủi ro: D) Chấp nhận
Nhiệm vụ quan trọng nhất của nhà quản trị dự án ở giai đoạn nghiệm thu, tổng kết và giải thể dự án là: D) Sử
dụng kết quả của dự án và giải quyết các tồn đọng của dự án.
Những công việc găng là những công viêc A) mà thực hiện chúng chậm đi bao lâu thì thời điểm hoàn thành toàn bộ
dự án sẽ bị đẩy lùi một khoảng đúng bấy nhiêu. (bình)
Những nội dung bắt buộc phải có trong phần “Giới thiệu về dự án” là những nội dung gì? A) Đầy đủ các thông tin
cần thiết về dự án, về doanh nghiệp, về các hoạt động, về sản phẩm.
Nội dung của biểu đồ GANTT: D) Quản lý dự án về mặt tiến độ và thời gian
Nội dung dự án được thay đổi khi: C) Cấp có thẩm quyền cho phép bằng văn bản.

6


QT308 – Quản trị dự án đầu tư
Nội dung nào dưới đây có liên quan đến hiệu quả kinh tế xã hội dự án? A) Phân tích và đánh giá phần giá trị gia
tăng của dự án.
Nội dung nào dưới đây phù hợp với quy tắc “Thẩm định về kỹ thuật - công nghệ của dự án” được giới thiệu trong
chương trình? A) Tỷ lệ nguyên vật liệu trong nước càng cao càng tốt; Không được nhập 100%; Nếu cần thì tổ
chức sản xuất, gia công ở trong nước
Nội dung phương án sản phẩm dịch vụ của dự án là nhằm giúp cho dự án? D) Xây dựng được đầu ra của dự án
phù hợp với nhu cầu thị trường
PERT được hiểu là phương pháp A) xây dựng và quản lý dự án.
PERT là phương pháp: C) Xác định độ dài thời gian tối đa của dự án
Phạm vi giao tiếp của nhà quản trị dự án bao gồm: C) Giao tiếp nội bộ và giao tiếp với bên ngoài
Phân tích dự án nhằm đạt được mục tiêu gì? D) Cung cấp thông tin và các nội dung cho những đối tượng quan tâm
tới dự án.
Phân tích kinh tế dự án nhằm đánh giá dự án về vấn đề gì? D) Tổng thể dự án về cả hai mặt kinh tế và xã hội.
Phân tích kinh tế nhằm giúp dự án tăng tính hiệu quả ở góc độ nào? D) Định giá kinh tế các yếu tố liên quan tới DA
Phân tích kinh tế nhằm khẳng định điều gì: D) Lợi ích dự án, và lợi ích xã hội của dự án.
Phân tích kỹ thuật có tác dụng thế nào trong quá trình phân tích dự án? D) Giúp dự án đánh giá được tính khả thi
về mặt kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật dự án có nội dung: D) Tất cả các phương án đều đúng.
Phân tích kỹ thuật làm tiền đề cho: D) Phân tích tài chính và phân tích kinh tế.
Phân tích kỹ thuật nhằm: D) Lựa chọn được công nghệ kỹ thuật phù hợp nhất với các điều kiện của dự án.
Phân tích và lập dự án giúp các nhà quản trị dự án A) nghiên cứu một cách toàn diện tính khả thi của dự án.
Phân tích và xác định tổng nhu cầu vốn đầu tư cho dự án, bao gồm vốn đầu tư vào tài sản cố định và phương án
nào sau đây? A) Tài sản lưu động
Phương án kỹ thuật tốt giúp dự án đạt được mục tiêu gì? D) Đạt được mục tiêu với sự tiêu tốn nguồn lực hợp lý.
Phương án nào dưới đây có thể giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn lực? C) Đánh đổi giữa các nguồn lực
Phương án nào dưới đây không sát thực với việc phản ánh nội dung của phân tích tài chính đối với dự án kinh
doanh? A) Phân tích mức gia tăng thu nhập quốc dân của dự án
Phương án sản phẩm dịch vụ có mục tiêu D) xác định đúng đầu ra của dự án (bình)
Phương án sản phẩm dịch vụ có mục tiêu D) xác định đúng đầu ra của dự án
Phương diện thời gian của dự án thể hiện: A) Mỗi dự án được đặc trưng bởi một khoảng thời gian ấn định.
Phương pháp "nghiên cứu tại bàn" được triển khai thông qua cách thức nào sau đây? A) Phương pháp nghiên cứu
thu thập thông tin qua các tài liệu. (bình)
Phương pháp khấu hao theo sản lượng được tính theo công thức: A) Mức khấu hao năm thứ i = Mức khấu hao
cho một đơn vị sản phẩm × Sản lượng sản xuất trong năm thứ i
Phương pháp sơ đồ mạng giúp các nhà quản trị dự án: C) Quản lý các công việc
Phương pháp tất định trong tính thời gian thực hiện các công việc của dự án có thể hiểu là: A) Sử dụng số liệu về
thời gian thực hiện một số công việc tương tự nhau ở nhiều dự án để tính thời gian hoàn thành từng công việc
thông qua giá trị trung bình của tập hợp số liệu này.

7


QT308 – Quản trị dự án đầu tư
Phương thức nào thường được áp dụng với “Quản trị rủi ro bất khả kháng”? A) Tìm hiểu kỹ về các đặc trưng tự
nhiên để có thể đưa ra các dự đoán chính xác và xây dựng các p/án dự phòng, khắc phục rủi ro nếu có xảy ra
Phương thức nào thường được áp dụng với “Quản trị rủi ro do doanh nghiệp”? A) Xây dựng kế hoạch làm việc chi
tiết cụ thể theo từng giai đoạn, xây dựng lộ trình làm việc để có thể tiến hành công việc một cách chủ động.
Quan điểm của thẩm định: A) Là xuất phát trên lợi ích chung của xã hội, của cộng đồng, và của nhà đầu tư.
Quan niệm về rủi ro trong kinh doanh hiện đại không đề cập tới? D) Do các điều kiện khách quan mang lại.
Quản trị dự án là một hoạt động mang lại hiệu quả gì khi thực hiện dự án? A) Đảm bảo thực hiện các mục tiêu của
dự án.
Quản trị rủi ro cần chú ý tới những rủi ro nào trong quá trình thực hiện dự án? D) Tất cả các lĩnh vực liên quan tới
dự án.
Quản trị rủi ro giúp dự án: B) Ngăn ngừa rủi ro
Quản trị rủi ro là: A) Nỗ lực phát hiện và quản lý các nguy cơ có thể gây ra các thiệt hại, các tác động tới doanh
nghiệp cũng như các hoạt động của doanh nghiệp
Quyết định đầu tư các dự án ODA có mức vốn nhỏ hơn 1,5 triệu USD (không kể phần vốn đối ứng trong nước)
được thực hiện bởi: A) Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Rủi ro càng lớn thì: A) Lợi nhuận càng cao
Rủi ro của dự án thường xảy ra trong lĩnh vực nào nhất? A) Tài chính dự án.
Rủi ro là: C) Những điều không tốt lành, bất ngờ xảy đến.
San sẻ rủi ro luôn đi cùng: C) Chia sẻ cơ hội
Sau khi đã tính đến giá trị thời gian của tiền, thời gian hoàn vốn của dự án phản ánh: C) Thời gian thu hồi vốn đầu
tư từ lợi nhuận thuần
So với đầu tư mới, đầu tư theo chiều sâu: D) Tùy từng trường hợp cụ thể
Sự phân chia dự án theo 3 ba giai đoạn có ý nghĩa như thế nào đối với các hoạt động dự án? A) Chỉ mang tính
tương đối.
Tác dụng nào sau đây là của biểu đồ phụ tải nguồn lực: D) Điều phối các nguồn lực của dự án cho phù hợp
Tại sao đối với dự án luôn phải tiến hành nghiên cứu thị trường ? A) Xác định rõ loại thị trường và đoạn thị trường
sản phẩm dịch vụ mà dự án sẽ tham gia; nhu cầu và nhu cầu có khả năng thanh toán của thị trường
Tại Việt Nam, vấn đề lựa chọn khoa học công nghệ cho phù hợp với yêu cầu thực tế hoạt động của dự án bị chi
phối chủ yếu bởi: C) trình độ. (bình)
Thẩm định các văn bản pháp lý để B) Khẳng định tính hợp pháp của dự án.
Thẩm định dự án bắt đầu từ: D) Yêu cầu cụ thể đối với từng dự án.
Thẩm định dự án nhằm khẳng định: D) Tính khả thi
Thẩm định kỹ thuật công nghệ để: D) Tìm và lựa chọn được phương án công nghệ tối ưu nhất cho dự án.
Thẩm định môi trường sinh thái nhằm đánh giá: B) Đóng góp của dự án tới môi trường.
Thẩm định mục tiêu dự án nhằm khẳng định: A) Sự phù hợp của mục tiêu.
Thẩm định tài chính liên quan trực tiếp tới: B) Quyền lợi tổng thể.
Thẩm định thị trường nhằm: D) Đảm bảo khả năng thành công cao cho đầu ra của các sản phẩm của dự án.
Thẩm định tổng quát nhằm: C) Xem xét các nội dung cần thẩm định một cách tổng quát

8


QT308 – Quản trị dự án đầu tư
Thẩm định và phê duyệt dự án nhằm: D) Khẳng định lại sự phù hợp, khả năng thành công của dự án khi đưa vào
triển khai. Đồng thời góp phần hoàn thiện dự án hơn nữa
Thẩm quyền quyết định đầu tư đối với dự án nhóm A sử dụng vốn Nhà nước thuộc về: A) Thủ tướng Chính phủ
Theo cách hiểu về tổ chức quản trị dự án, hãy tìm ý còn thiếu trong câu sau: ”Tổ chức quản trị dự án được tiến
hành trong giai đoạn xác định, xác lập và lựa chọn dự án, giai đoạn triển khai thực hiện dự án và…” C) Giai
đoạn tổng kết, nghiệm thu và giải thể dự án
Theo chương trình, trong khâu thẩm định và cấp phép, thứ tự ưu tiên đối với các sản phẩm thông thường là: A)
Sản phẩm xuất khẩu, sản phẩm thay thế nhập khẩu, sản phẩm để tiêu dùng trong nước
Theo định nghĩa, đâu là cách nhìn nhận đúng nhất về giá trị thời gian của tiền? A) Thể hiện ở lượng của cải vật chất
có thể mua được ở những khoảng thời gian khác nhau do ảnh hưởng của lạm phát
Theo hạch toán tài chính dự án, vốn vay sẽ được tính bằng cách lấy tổng vốn trừ đi yếu tố nào sau đây? A) Tài
sản lưu động. (Hùng)
Theo hạch toán tài chính dự án, vốn vay sẽ được tính bằng cách lấy tổng vốn trừ đi yếu tố nào sau đây? A) Vốn
pháp định
Theo Nghị định 42/CP, ngày 16/7/1996 thì việc thẩm định đối với dự án nhóm B có thời hạn không quá B) 30
ngày.
Theo quy định hiện hành, thẩm định dự án sử dụng vốn Nhà nước được tiến hành bởi: A) Những đơn vị có đủ
thẩm quyền do pháp luật quy định
Thời hạn thẩm định dự án nhóm B là: B) 30 ngày.
Thông thường dự án đựoc lựa chọn khi: C) NPV > 0
Thông thường trong quản trị dự án, khấu hao tài sản cố định được áp dụng theo hình thức nào? A) Phương pháp
khấu hao bình quân.
Thông thường, công suất của dự án được lựa chọn theo: C) Công suất thực tế không nhỏ hơn công suất hòa vốn.
Thông thường, doanh nghiệp có thể lựa chọn hai loại đầu tư cơ bản: A) Đầu tư mới và đầu tư theo chiều sâu
Thông thường, người có thẩm quyền quyết định đầu tư xét duyệt dự án dựa trên: A) Nghiên cứu tiền khả thi và
nghiên cứu khả thi.
Thông thường, thời gian hoàn vốn của các dự án được tính toán dựa vào việc dự án thu được: D) Lợi nhuận
ròng.
Thông tin nào dưới đây liên quan tới thời kỳ triển khai dự án? C) Các nguồn lực của dự án được huy động tối đa.
Thứ tự ưu tiên đối với các công việc trong mạng công việc được sắp xếp thế nào theo các quan hệ công việc của
chúng trong mạng công việc: D) Phụ thuộc bắt buộc, phụ thuộc tùy ý hoặc phụ thuộc bên ngoài
Tiêu chuẩn nào dưới đây được coi là cơ bản nhất để lựa chọn các dự án kinh doanh loại trừ nhau (xung khắc): A)
NPV
Tính khả thi của dự án chủ yếu thể hiện: A) Hiệu quả tổng thể về mặt kinh tế-xã hội
Trách nhiệm hàng đầu của nhà quản trị dự án có liên quan tới vi êc A) chịu trách nhiệm trước doanh nghiệp hoặc
lãnh đạo cấp trên đã uỷ nhiệm cho quản lý dự án.
Trong các chỉ tiêu dưới đây, ý nào dưới đây thuộc về chỉ tiêu kinh tế xã hội? A) Giá trị gia tăng thu nhập quốc dân
Trong các doanh nghiệp nói chung, dự án có đặc điểm là tính sáng tạo và tính chất? A) duy nhất

9


QT308 – Quản trị dự án đầu tư
Trong các nội dung sau, đâu không phải là tác dụng của việc khái toán chi phí dự án ? D) Dự trù lỗ lãi của dự án
trước khi triển khai
Trong các vai trò sau, đâu không phải là vai trò chính của quản trị dự án? D) Tuyển dụng nhân sự cho dự án
Trong các ý sau đây, đâu là 3 đặc điểm của dự án? A) Sáng tạo và duy nhất, mục tiêu xác định, vòng đời có giới hạn.
Trong các yếu tố sau, đâu là các yếu tố thuộc môi trường bên trong của doanh nghiệp? A) Đất đai, vốn liếng, công
nghệ - kỹ thuật, lao động
Trong chuyển giao công nghệ, vấn đề quan trọng nhất của quá trình này là gì? B) Công nghệ chuyển giao, đào tạo
cán bộ. (bình)
Trong dự án, mối quan hệ “Phụ thuộc bắt buộc” giữa các công việc được hiểu theo ý nào sau đây? A) Là mối quan
hệ phụ thuộc, bản chất, tất yếu không thể khác được giữa các công việc của dự án, ở đây bao hàm cả ý giới hạn
về nguồn lực vật chất
Trong hoạt động dự án, đối với rủi ro chúng ta: B) Không thể né tránh hoàn toàn rủi ro.
Trong nền kinh tế thị trường ở nước ta, hoạt động dự án cần được xem xét đánh giá trên góc độ nào? C) Toàn bộ
nền kinh tế
Trong ngôn ngữ dự án, công suất tối thiểu được hiểu như thế nào? B) Công suất hòa vốn.
Trong phân tích kinh tế dự án, nội dung nào chú trọng tới giúp nâng hiệu quả dự án? D) Định giá kinh tế
Trong phân tích tài chính dài hạn của dự án, để tính toán các chỉ tiêu NPV, IRR, B/C và NB/K, người ta phải sử dụng:
A) Giá trị hiện tại của đồng tiền
Trong phân tích tài chính dự án, vì sao luôn phải tính tới giá trị thời gian của tiền? C) Giá trị của tiền thay đổi theo
thời gian.
Trong phân tích và quản lý dự án, người ta thường sử dụng công cụ: D) Công thức và biểu đồ.
Trong quá trình cân đối đánh giá hiệu quả tài chính dự án, việc xác định tỷ suất và thời điểm tính toán các chỉ tiêu
tài chính dự án nhằm mục đích gì? D) Chuyển tiền về cùng một giá trị theo mức tỷ suất đưa ra. (bình)
Trong quá trình đầu tư, cần chú ý tới quy mô của dự án vì sao? A) Đảm bảo công suất của dự án và phù hợp với
quy mô thị trường về sản phẩm, đảm bảo chất lượng sản phẩm theo yêu cầu của dự án
Trong quá trình thực thi dự án, các nhà quản lý cần hạn chế tối đa sử dụng các nguồn lực khác do: D) Chỉ áp dụng
cho một số loại nguồn lực và chi phí có thể tăng cao.
Trong quá trình xây dựng dự án, phân tích thị trường chủ yếu nhằm mục tiêu nào? D) đánh giá được thị trường và
lên được các phương án thị trường hợp lý.
Trong thời kỳ khởi đầu của dự án, các nhà quản trị cần thực hiện các công việc như thế nào? A) Các công việc của
dự án tiến hành chậm chạp, thận trọng, thời gian dành cho thời kỳ này không lớn.
Trường hợp nào dưới đây dự án sẽ bị đình chỉ hoặc hủy bỏ D) Tất cả các vi phạm theo quy định đều dẫn tới đình
chỉ hoặc hủy bỏ dự án.
Tỷ lệ B/C giúp phản ánh vấn đề gì của dự án? D) Phản ánh dòng tiền vào và ra của dự án (dòng ngân lưu).
Tỷ lệ nào dưới đây phản ánh khả năng hoàn trả vốn đầu tư ban đầu của dự án kinh doanh? D) Tỷ lệ lãi ròng/ tổng
vốn đầu tư
Tỷ lệ sinh lời của dự án phản ánh: B) Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.
Tỷ lệ vốn lưu động / nợ ngắn hạn phản ánh: A) Mức an toàn về khả năng trả nợ của dự án

10


QT308 – Quản trị dự án đầu tư
Ưu điểm của biểu đồ GANTT: A) Phương pháp biểu đồ GANTT dễ đọc, dễ nhận biết hiện trạng thực tế cũng như kế
hoạch của từng công việc và tình hình chung của toàn bộ dự án.
Ưu điểm của phương pháp dự toán từ cao xuống thấp: A) Mang tính tổng quát
Vấn đề nào dưới đây cần được quan tâm chủ yếu khi đánh giá và lựa chọn dự án kinh doanh? A) Lợi nhuận và khả
năng tăng lợi nhuận
Về cơ bản, đường găng là: A) Đường hoàn toàn dài nhất đi từ điểm đầu đến điểm cuối của sơ đồ PERT.
Vì sao khi làm dự án, các doanh nghiệp phải giới thiệu về doanh nghiệp và dự án? D) Cung cấp thông tin cần thiết.
Việc đánh giá công nghệ kinh doanh dự án ngày càng phức tạp và khó khăn do: D) đòi hỏi về vấn đề này ngày càng
cao
Việc khắc phục rủi ro đối với dự án kinh doanh cần được tiến hành A) Trước, trong và sau khi rủi ro xảy ra
Việc lựa chọn đầu tư dựa vào tiềm lực của nhà đầu tư phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây? A) Khả năng tài chính
của nhà đầu tư
Việc nghiên cứu, phân tích môi trường bên ngoài của doanh nghiệp nhằm giúp dự án: D) có đầy đủ thông tin
nhằm xây dựng được các phương án phù hợp với các điều kiện bên ngoài
Việc nhận dạng rủi ro căn cứ vào: D) Các biểu hiện trước khi rủi ro xảy ra
Việc xây dựng quy trình và lịch trình soạn thảo dự án có tác dụng gì? C) Các nhà quản trị dự án có thể chủ động
quản lý việc soạn thảo dự án.
Vòng đời của dự án được hiểu như thế nào trong các cách diễn diễn đạt sau đây? A) Vòng đời dự án tính từ khi
hình thành, triển khai cho đến khi kết thúc, có giới hạn về thời gian.
Xác định các phương tiện hay nguồn lực cần phải huy động và phân bổ cho các giai đoạn của dự án nằm trong nội
dung B) hoạch định dự án.
Xác định địa bàn triển khai dự án ảnh hưởng tới yếu tố nào sau đây? C) Mục tiêu kinh tế tài chính
Xây dựng các kế hoạch chi tiêu nhằm thực hiện các hoạt động kinh doanh của dự án có liên quan tới D) phân bổ
nguồn lực của dự án
Xét theo đặc điểm triển khai hoạt động thì thời gian của dự án được chia làm các thời kỳ: A) Thời kỳ đầu, thời kỳ
triển khai, thời kỳ kết thúc
Yếu tố cốt lõi cho việc tạo ra một sản phẩm có chất lượng là yếu tố nào sau đây? A) Trình độ công nghệ và phương
án công nghệ lựa chọn một thiết bị kỹ thuật và mức độ hiện đại.
Yếu tố nào dưới đây không biểu hiện năng lực điều hành của nhà quản trị dự án? D) Có tư duy hệ thống
Yếu tố nào không có tác dụng giúp nhà quản trị nhận dạng rủi ro? D) May mắn
Yếu tố nào sau đây không nằm trong quan niệm truyền thống về rủi ro? D) Nhân sự của doanh nghiệp.
Yếu tố nào sau đây không phải là rủi ro thuần túy? D) Rủi ro từ cấu trúc thượng tầng xã hội
Yếu tố nào sau đây thuộc về nguồn lực tinh thần của doanh nghiệp? A) Triết lý kinh doanh, truyền thống, tập quán

11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×