Tải bản đầy đủ

Đáp án trắc nghiệm môn QT401 – Thị trường Chứng khoán

QT401 – Thị trường Chứng khoán

QT401 – Thị trường Chứng khoán
Ai trong số những người sau đây là chủ sở hữu công ty: c. Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu thường
Bản cáo bạch tóm tắt là tài liệu mà tổ chức phát hành: Nộp cho UBCKNN trong hồ sơ xin phép phát hành CK
Bảo lãnh phát hành có vai trò: D) Nâng cao khả năng thành công của đợt phát hành, giúp tổ chức phát hành san
sẻ và hạn chế rủi ro.
Bất lợi của doanh nghiệp khi niêm yết cổ phiếu trên SGDCK là: B) Phải công khai thông tin, dễ bị thâu tóm
Bất lợi của doanh nghiệp khi phát hành cổ phiếu thường so với trái phiếu là: C) Lợi tức cổ phần không được
tính vào chi phí kinh doanh hợp lệ để giảm trừ thu nhập chịu thuế
Biên độ dao động giá thị trường chứng khoán Việt Nam do: Chủ tịch uỷ ban chứng khoán nhà nước quy định
Các câu nào sau đây đúng với thị trường sơ cấp: Làm tăng lượng vốn đầu tư cho nền kinh tế.
Các chỉ tiêu nào sau đây KHÔNG phải là chỉ tiêu của phân tích cơ bản: Chỉ số giá của thị trường chứng khoán
Các chủ thể tham gia TTCK là: D) Các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các công
ty chứng khoán
Các chứng khoán muốn được niêm yết trên SGDCK phải thỏa mãn các tiêu chuẩn theo quy định của SGDCK và
của Chính phủ, NGOẠI TRỪ: D) Có cổ đông chiến lược là nhà đầu tư nước ngoài để nâng cao khả năng cạnh
tranh
Các chứng khoán muốn được niêm yết trên SGDCK phải thỏa mãn các tiêu chuẩn theo quy định của SGDCK và
của Chính phủ NGOẠI TRỪ: D) Số lượng nhà đầu tư tổ chức nắm giữ cổ phiếu của công ty
Các lệnh hiện nay (T3/2010) đang được áp dụng tại SGDCK HCM là: A) Lệnh giới hạn, lệnh ATO, lệnh ATC

Các nguyên tắc hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán, ngoại trừ: A) Thỏa thuận
Các nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán tập trung: Công khai thông tin
Các nhà phân tích kỹ thuật ít quan tâm đến chỉ tiêu nào trong số các chỉ tiêu sau đây: Tỷ lệ nợ trên vốn cổ phần
Các phiên giao dịch chứng khoán trên TTCK Việt Nam hiện nay (T3/2010) được thực hiện vào: A) Buổi sáng các
ngày trong tuần trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ
Các thành viên của sở giao dịch chứng khoán TPHCM KHÔNG được: D) Xác định giá chứng khoán giao dịch trên
Sở
Cái gì sau đây bị ảnh hưởng bởi việc phát hành trái phiếu dài hạn: Tổng số nợ
Căn cứ và sự luân chuyển của các nguồn vốn, TTCK chia làm:

Thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp

Căn cứ vào ..…………….. trái phiếu bao gồm: trái phiếu có lãi suất cố định và trái phiếu có lãi suất biến đổi. A)
Tính chất của lãi suất
Căn cứ vào đặc điểm tính chất, công ty CK là: Công ty chuyên doanh Công ty đa năng một phần
Căn cứ vào phương thức hoạt động, TTCK bao gồm: Thị trường tập trung và thị trường phi tập trung
Căn cứ vào quá trình phát hành và lưu thông chứng khoán, TTCK bao gồm: A) Thị trường sơ cấp và thị trường
thứ cấp
Căn cứ vào sự luân chuyển của các nguồn vốn, TTCK chia làm: Thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp
Căn cứ vào thời gian thanh toán, TTCK bao gồm: A) Thị trường giao ngay và thị trường kì hạn
Câu nào đúng với quyền mua cổ phiếu: A) Giá mua cổ phiếu ghi trên quyền thấp hơn giá thị trường hiện hành
Câu nào sau đây đúng với quyền mua cổ phiếu (rights): A) Trong thời hạn hiệu lực của quyền, người sở hữu
quyền có thể sử dụng quyền để mua cổ phiếu mới hoặc bán nó trên thị trường
Câu nào sau đây đúng với thị trường sơ cấp: A) Huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế
Câu nào sau đây đúng với thị trường sơ cấp: A) Làm tăng lượng vốn đầu tư cho nền kinh tế
Câu nào sau đây không đúng với chứng quyền: A) Chứng quyền có thời hạn hiệu lực ngắn
Câu nào sau đây KHÔNG ĐÚNG với thị trường OTC: A) Giao dịch chứng khoán loại 1
1


QT401 – Thị trường Chứng khoán
Câu nào sau đây KHÔNG ĐÚNG với thị trường OTC: A) Tại một thời điểm chỉ có 1 mức giá duy nhất đối với một
loại chứng khoán
Câu nào sau đây KHÔNG ĐÚNG với thị trường sơ cấp: A) Là thị trường hoạt động liên tục
Câu nào sau đây KHÔNG ĐÚNG với thị trường sơ cấp: A) Làm tăng lượng tiền trong lưu thông
Câu nào sau đây KHÔNG ĐÚNG với thị trường sơ cấp: A) Mua đi bán lại chứng khoán đã phát hành ở thị trường
cấp 1
Câu nào sau đây KHÔNG ĐÚNG với thị trường tập trung: A) Cơ chế thanh toán đa dạng
Chính phủ có thể phát hành loại: A) Trái phiếu giáo dục, trái phiếu công trình
Chính phủ KHÔNG thể phát hành loại: B) Cổ phiếu thường (VA)


Chính phủ phát hành trái phiếu nhằm các mục đích, ngoại trừ: A) Giúp đỡ các công ty
Chủ thể được phép phát hành chứng khoán để huy động vốn sau khi thỏa mãn các điều kiện theo quy định của
Luật Chứng khoán Việt Nam (2006) là: D) Các doanh nghiệp, chính phủ và tổ chức.
Chủ thể được phép phát hành cổ phiếu để huy động vốn sau khi thỏa mãn các điều kiện theo quy định của Luật
Chứng khoán Việt Nam (2006) là: A) Công ty cổ phần, doanh nghiệp Nhà nước sau cổ phần hóa (VA)
Chủ thể không được mua - bán chứng khoán trên SGDCK là: A) Sở giao dịch chứng khoán
Chủ thể KHÔNG được phép phát hành trái phiếu để huy động vốn sau khi thỏa mãn các điều kiện theo quy định
của Luật Chứng khoán Việt Nam (2006) là: D) Công ty hợp danh
Chức năng chính của tổ chức bảo lãnh phát hành là: Bao tiêu chứng khoán
Chức năng của thị trường sơ cấp là: A) Huy động vốn cho tổ chức phát hành
Chức năng thị trường chứng khoán thứ cấp của Trung tâm giao dịch chứng khoán được thể hiện, bởi: Giao dịch
chứng khoán niêm yết/ đăng ký giao dịch
Chức niêm yết được quy định theo pháp luật Việt Nam là: 49% tổng số cổ phiếu
Chứng chỉ quỹ là loại chứng khoán do: A) Công ty quản lý quỹ phát hành (VA)
Chứng khoán được phát hành ra công chúng: A) Là đối tượng giao dịch trên TTCK tập trung, điều chỉnh bởi luật
chứng khoán và chịu sự quản lý giám sát của cơ quan chuyên ngành
Chứng khoán gốc xác nhận người sở hữu nó có một trong các quyền sau: A) Quyền sở hữu hoặc quyền chủ nợ
đối với tổ chức phát hành
Cơ chế ngừng giao dịch cổ phiếu được thực hiện trong các trường hợp: B) Công ty niêm yết phát hiện trên thị
trường có những chứng chỉ giả mạo, hoặc có sửa chữa
Cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông: A) Nhận cổ tức theo quyết định của hội đồng quản trị
Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức ở Việt Nam có quyền: I. Nhận cổ tức với mức ưu đãi III. Khi công ty giải
thể, được nhận lại một phần tài sản tương ứng với số cổ phần góp vào công ty IV. Được nhận cổ tức ưu đãi
như lãi suất trái phiếu kể cả khi công ty làm ăn thua lỗ
Cổ phiếu GMD đang niêm yết trên SGDCK TPHCM có mức giá tham chiếu 50.500 đồng. Biên độ dao động ± 5%.
Theo quy định hiện hành (T3/2010) nhà đầu tư có thể đặt mua ở mức giá: A) 51.500đ
Cổ phiếu nào được tự do chuyển nhượng: cổ phiếu phổ thông
Cổ phiếu nào sau đây không được phép chuyển nhượng: Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết
Cổ phiếu quỹ: Là loại cổ phiếu được phát hành và được tổ chức phát hành và mua lại trên thị trường
Cổ phiếu quỹ: A) Là cổ phiếu đã phát hành và được tổ chức phát hành mua lại
Cổ phiếu quỹ: Người sở hữu có quyền biểu quyết
Cổ phiếu thường và trái phiếu doanh nghiệp có cùng đặc điểm là: D) Đem lại thu nhập cho người sở hữu.
Cổ tức cổ phiếu ưu đãi được trả theo: A) Tỷ lệ cố định
Cổ tức của cổ phiếu phổ thông được trả theo: D) Tùy thuộc và kết quả kinh doanh và chính sách chi trả cổ tức
của công ty
2


QT401 – Thị trường Chứng khoán
Cổ tức trả bằng cổ phiếu: Không làm thay đổi tỷ lệ quyền lợi của cổ đông
Công cụ nào trong số các công cụ dưới đây KHÔNG PHẢI là công cụ của thị trường tiền tệ: A) Cổ phiếu
Công khai thông tin về TTCK phải thỏa mãn các yêu cầu, ngoại trừ: A) Ưu tiên khách hàng
Công ty A cung ứng 300.000 cổ phiếu ra công chúng với giá 15USD, lệ phí cho nhà quản lý là 0,15USD/cổ phiếu,
lệ phí cho nhà bao tiêu 0,2USD/cổ phiếu, hoa hồng cho nhóm bán là 0,65 USD/cổ phiếu. Vậy tổng số tiền
mà công ty phát hành nhận được là: A) 4.200.000USD
Công ty A phát hành 300.000 cổ phiếu thường ra công chúng với giá 15 USD/cổ phiếu, phí cho nhà quản lý phát
hành là 0,15 USD/cổ phiếu, hoa hồng cho nhóm đại lí là 0,85 USD/cổ phiếu. Vậy tổng số tiền mà công ty A
nhận được là: A) 4.200.000 USD
Công ty cổ phần ABC phát hành trái phiếu trị giá 10.000.000 USD, mệnh giá trái phiếu là 100 USD. Đợt phát
hành này làm …… trên bảng cân đối kế toán của công ty. A) Tăng tổng nợ
Công ty cổ phần bắt buộc phải có:

Cổ phiếu phổ thông

Công ty cổ phần được mua lại cổ phiếu của mình khi: A) Được sự chấp thuận của Sở giao dịch chứng khoán
Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: I. Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần
II. Cổ đông chịu trách nhiệm hữu hạn về nghĩa vụ nợ IV. Không hạn chế số lượng cổ đông tối đa
Công ty SAM được phép phát hành 7.000.000 cổ phiếu thường. Công ty đã phát hành 6.000.000 cổ phiếu, sau
đó mua lại 1.000.000 cổ phiếu từ đối tác chiến lược. Số cổ phiếu hiện đang lưu hành là: A) 5.000.000 cổ
phiếu
Công ty X phát hành cổ phiếu mới kèm theo quyền mua. Giá mua theo quyền là 30 USD, thị giá cổ phiếu trước
ngày giao dịch không hưởng quyền là 40 USD. Giá trị lí thuyết của một quyền là 2 USD. Tỉ lệ quyền mua
trên một cổ phiếu mới là: A) 4:1
Công ty XYZ có 10.000 cổ phiếu đang lưu hành và tuyên bố trả cổ tức bằng cổ phiếu với mức 30%. Khách hàng
của bạn có 100 cổ phiếu XYZ. Sau khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu cổ phần của ông ta trong
công ty: b.1.3%
Công ty XYZ có 10.000 cổ phiếu đang lưu hành. Cổ tức trả bằng cổ phiếu theo tỉ lệ 4:1. Trước khi trả cổ tức, ông
A đang sở hữu 100 cổ phiếu XYZ, sau khi nhận cổ tức, tỷ lệ sở hữu của ông ta trong công ty là: A) 1%
Công ty XYZ có 100.000 cổ phiếu thường đang lưu hành và tuyên bố trả cổ tức bằng cổ phiếu với mức 30%. Cổ
đông A đang sở hữu 100 cổ phiếu XYZ. Sau khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà
đầu tư này trong công ty XYZ: A) Không thay đổi
Công ty XYZ dự định phát hành thêm 2 triệu cổ phiếu thường. Nếu điều này xảy ra thực sự thì: A) Vốn chủ sở
hữu của công ty sẽ tăng lên
Công ty XYZ thông báo gộp cổ phiếu thường, điều này sẽ làm: A) Tăng giá trị sổ sách 1 cổ phiếu thường và giảm
số lượng cổ phiếu theo tỉ lệ gộp
Đặc điểm của lệnh thị trường là: A) Lệnh sẽ thực hiện ở mức giá tốt nhất trên thị trường
Đặc điểm của trái phiếu chuyển đổi là: A) Có quyền đổi thành cổ phiếu phổ thông sau một thời gian nhất định
Đặc điểm nào không đúng với hợp đồng quyền chọn: A) Có tính chất bắt buộc đối với người mua quyền
Đặc điểm về giá trong đấu giá kiểu Hà Lan là: A) Hình thành nhiều mức giá
Đặc điểm về giá trong đấu thầu mở: A) Chỉ có một mức giá duy nhất
Đại hội cổ đông sẽ điều: Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
Đấu giá kiểu Hà Lan khác phương pháp Dựng sổ: D) Các nhà đầu tư chỉ được bỏ một mức giá theo phương pháp
đấu giá kiểu Hà Lan, còn Phương pháp dựng số được bỏ nhiều mức giá pháp dựng số được bỏ nhiều mức giá
Đâu không phải là nguyên tắc hoạt đông của TTCK tập trung D) Giá cả hình thành thông qua thỏa thuận.
Để giao dịch chứng khoán niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán cần phải có các bước: II. Nhà đầu tư
mở tài khoản, đặt lệnh mua bán chứng khoán III. Công ty chứng khoán nhập lệnh vào hệ thống giao dịch của
Trung tâm I. Trung tâm giao dịch chứng khoán thực hiện ghép lệnh và thông báo kết quả giao dịch cho công ty
chứng khoán V. Công ty chứng khoán thông báo kết quả giao dịch cho nhà đầu tư. IV. Nhà đầu tư nhận chứng
3


QT401 – Thị trường Chứng khoán
khoán hoặc tiền trên tài khoản của mình tại công ty chứng khoán sau 3 ngày làm việc kể từ ngày mua bán

(các

bước là II, I, V, IV)

Để TTCK phát triển bền vững, cần có các điều kiện sau: A) Có nguồn nhân lực giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có
phẩm chất, tư cách đạo đức tốt; có hệ thống cơ sở vật chất kĩ thuật đồng bộ, tương thích với các yếu tố khác
của thị trường; có môi trường kinh tế ổn định, bền vững, môi trường pháp lí đầy đủ đồng bộ
Điểm giống nhau giữa thị trường chứng khoán tập trung và thị trường OTC là: A) Đều là thị trường có tổ chức
Điểm khác biệt giữa trái phiếu và cổ phiếu là, ngoại trừ: A) Cổ tức được hạch toán vào chi phí, trái tức được trả
sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
Điều nào sau đây đúng với thị trường OTC : A) Tại một thời điểm, có thể có nhiều mức giá đối với một loại
chứng khoán
Điều nào sau đây đúng với thị trường thứ cấp: A) Thị trường giao dịch chứng khoán đã được phát hành tại thị
trường sơ cấp
Điều nào sau đây đúng với TTCK thứ cấp: A) Thị trường mua đi bán lại chứng khoán đã phát hành (VA)
Định chuẩn lệnh là những quy chuẩn về: A) Thời gian hiệu lực và cách thức thực hiện lệnh
Doanh nghiệp khi niêm yết cổ phiếu trên SGDCK sẽ: B) Củng cố và nâng cao uy tín của công ty trên thị trường,
dễ dàng huy động vốn
Doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá thực hiện bán đấu giá cổ phiếu lần đầu ra công chúng bắt buộc phải thực
hiện đấu giá qua trung tâm giao dịch chứng khoán nếu khối lượng cổ phần bán ra công chúng có giá trị:
10 tỷ đồng trở lên
Doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa thực hiện bán đấu giá cổ phiếu lầnđầu ra cống chúng bắt buộc phải thực
hiện đấu giá qua trung tâm giao dịch chứngkhoán nếu khối lượng cổ phần bán ra công chúng có giá trị: Tùy
doanh nghiệp có muốn thực hiện đấu giá qua trung tâm hay không
Đối tượng KHÔNG được mua cổ phiếu trong các đợt phát hành nội bộ thường là: D) Tổ chức bảo lãnh phát
hành
Đối với các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá và niêm yết ngày trên thị trường chứng khoán, điều kiện niêm
yết cổ phiếu nào sau đây sẽ được giảm nhẹ: Thời gian hoạt động có lãi
Đối với công chúng đầu tư, tài liệu nào quan trọng nhất trong hồ sơ đăng ký phát hành ra công chúng: Bản cáo
bạch
Động lực của IPO là: A) Huy động vốn và quảng bá hình ảnh doanh nghiệp tới công chúng
Giá cổ phiếu A trên bảng giao dịch điện tử của SGDCK có màu đỏ có nghĩa là: A) Biểu thị cổ phiếu A giảm giá
Giá đóng cửa của chứng khoán A đang niêm yết trên SGDCK TPHCM trong phiên giao dịch trước là 10.200 đồng,
biên độ dao động giá là ±5%. Các mức giá mà nhà đầu tư có thể đặt lệnh trong phiên giao dịch tới là: A)
9.900, 10.000, 10.100, 10.500, 10.600 (Vì: Hiện nay biên độ giao động giá cho phép trên SGDCK TPHCM là ± 5%.
Đơn vị yết giá: Với mức giá ≥ 100.000đ, đơn vị yết giá là 1.000đ; Với mức giá từ 50.000 - 99.500đ, đơn vị yết giá là 500đ;
Với mức giá ≤ 49.900đ, đơn vị yết giá là 100đ. Giá tham chiếu của ngày hôm nay là 10.200 đồng (giá trần sẽ là 10.700
và giá sàn là 9.700). Như vậy các mức giá mà nhà đầu tư có thể đặt lệnh trong phiên giao dịch tới là 9.900, 10.000,
10.100, 10.500, 10.600)

Giá khớp lệnh theo phương thức khớp lệnh định kỳ là: A) Mức giá tại đó khối lượng chứng khoán được mua
bán nhiều nhất
Giá quyền mua trên thị trường phụ thuộc vào: D) Mức chênh lệch giữa giá mua cổ phiếu theo quyền và thị giá
cổ phiếu đó, số quyền cần có để mua được cổ phiếu mới, thời hạn hiệu lực còn lại của quyền
Giả sử các mức giá giao dịch chứng khoán A đang niêm yết trên SGDCK Hà Nội trong phiên giao dịch trước là
9.500; 9.800; 10.000; 10.300; khối lượng giao dịch tại các mức giá trên đều là 10.000 cổ phiếu. Giá tham
chiếu cổ phiếu A trong phiên giao dịch này là: A) 9.900
Giả sử cổ phiếu A có giá đóng cửa ở phiên giao dịch trước là: 100.000 đồng, theo quy chế giao dịch ở SGDCK
TPHCM hiện nay (T3/2010), mức giá nào sẽ là mức giá đặt lệnh không hợp lệ trong các mức giá sau: A)
106.050 đồng (Hiện nay (T3/2010) biên độ giao động giá cho phép trên SGDCK TPHCM là ± 5%. Đơn vị yết giá: Với
mức giá ≥ 100.000đ, đơn vị yết giá là 1.000đ; Với mức giá từ 50.000 - 99.500đ, đơn vị yết giá là 500đ; Với mức giá ≤
49.900đ, đơn vị yết giá là 100đ.)
4


QT401 – Thị trường Chứng khoán
Giả sử cổ phiếu A có giá đóng cửa ở phiên giao dịch trước là: 101.000đóng, theo quy chế giao dịch ở thị trường
chứng khoán Việt Nam hiện nay, mức giá nào sẽ là mức đặt lệnh hợp lệ trong các mức giá sau: 100.000 đ
Giả sử cổ phiếu A đang có giá đóng cửa ở phiên giao dịch trước là 101.000 đồng, theo quy định yết giá của
SGDCK TPHCM hiện nay (T3/2010), giá nào bạn trả trong phiên giao dịch hôm nay là hợp lệ: A) 106.000 đ
Giả sử giá đóng cửa chứng khoán A đang niêm yết trên SGDCK TPHCM trong phiên giao dịch trước là 9.800đ.
Đơn vị yết giá 100đ, biên độ dao động giá là ±5% các mức giá mà nhà đầu tư chứng khoán có thể đặt lệnh
trong phiên giao dịch tới là: A) 9.500 , 9.800, 10.000, 10.300 (Vì: Hiện nay biên độ giao động giá cho phép trên
SGDCK TPHCM là ± 5%. Đơn vị yết giá: Với mức giá ≥ 100.000đ, đơn vị yết giá là 1.000đ; Với mức giá từ 50.000 99.500đ, đơn vị yết giá là 500đ; Với mức giá ≤ 49.900đ, đơn vị yết giá là 100đ; Giá tham chiếu của ngày hôm nay là
9.8000 đồng (giá trần sẽ là 10.300 và giá sàn là 9.400) Như vậy các mức giá mà nhà đầu tư có thể đặt lệnh trong phiên
giao dịch tới là 9.500 , 9.800, 10.000, 10.300)

Giá tham chiếu của cổ phiếu KHA niêm yết trên SGDCK TPHCM đang ở mức 21.000 đồng. Với biên độ dao động
là ±5% thì các nhà đầu tư có thể đặt: A) 21 mức giá (Vì: Hiện nay biên độ giao động giá cho phép trên SGDCK
TPHCM là ± 5%. Đơn vị yết giá: Với mức giá ≥ 100.000đ, đơn vị yết giá là 1.000đ; Với mức giá từ 50.000 - 99.500đ, đơn
vị yết giá là 500đ; Với mức giá ≤ 49.900đ, đơn vị yết giá là 100đ. Giá tham chiếu 21.000 giá trần là 22.000, giá sàn là
20.000, đơn vị yết giá là 100đ, như vậy có thể đặt (22.000 - 20.000)/ 100 + 1 = 21 mức giá)

Giá trái phiếu giảm khi: Lãi suất thị trường tăng
Giá trái phiếu vận động ngược chiều với lãi suất thị trường
Giao dịch không hưởng cổ tức là: A) Những giao dịch cổ phiếu thực hiện vào những ngày mà ngày thanh toán
các giao dịch đó (ngày chuyển giao quyền sở hữu chứng khoán) diễn ra sau ngày chốt danh sách cổ đông
(ngày khóa sổ) để chi trả cổ tức của công ty cổ phần
Giao dịch theo phương pháp khớp lệnh ở Việt Nam quy định đơn vị yết giá đối với những cổ phiếu có mức giá
từ 50.000 đồng đến 99.500 đồng là: 500đ
Giao dịch theo phương pháp khớp lệnh ở Việt Nam quy định đơn vị yết giá: đối với những cổ phiếu có mức giá
dưới 50.000 đồng là 100 đ
Giao dịch theo phương thức khớp lệnh trên SGDCK TPHCM quy định đơn vị yết giá đối với những cổ phiếu có
mức giá dưới 50.000 đồng là: A) 100 đồng
Hành vi nào sau đây được coi là vi phạm pháp luật về chứng khoán và TTCK: A) Thông tin sai sự thật
Hành vi nào sau đây được coi là vi phạm pháp luật về chứng khoán và TTCK: A) Mua bán nội gián
Hiện nay (T3/2010) biên độ dao động giá cho phép trên SGDCK TPHCM là: A) ± 5%
Hình thức bảo lãnh phát hành trong đó đợt phát hành sẽ bị huỷ bỏ nếu toàn bộ chứng khoán:
hoặc không

bảo lãnh tất cả

Hình thức bảo lãnh phát hành trong đó đợt phát hành sẽ bị huỷ bỏ nếu toàn bộ chứng khoán không bán được
hết gọi là: Bảo lãnh tất cả hoặc không
Hình thức chào bàn trong đó lượng chứng khoán không bán được sẽ được trả lại cho tổ chức phát hành được
gọi là: Bảo lãnh với cố gắng tối đa
Hình thức của lệnh giao dịch bao gồm, ngoại trừ: A) Lệnh nói
Hình thức đấu giá của SGDCK TPHCM hiện nay là: A) Đấu giá tự động
Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát của công ty niêm yết phải nắm giữ:
mình sở hữu trong 3 năm kể từ ngày niêm yết

ít nhất 50% số cổ phiếu do

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát của Công ty niêm yết phải nắm giữ: Ít nhất 20% vốn cổ phiếu do
mình sở hữu trong 3 năm kể từ ngày niêm
Hợp đồng quyền chọn có đặc điểm: A) Người mua quyền chọn có quyền thực hiện hoặc không thực hiện hợp
đồng
Kênh tài chính gián tiếp là: A) Ngân hàng thương mại
Khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu thường: A) Tổng nợ giảm, vốn chủ sở hữu tăng
Khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu thường: D) Không làm thay đổi tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp.
Khi công ty có lãi nó sẽ:

Trả cổ tức cho cổ phiếu thường
5


QT401 – Thị trường Chứng khoán
Khi công ty cổ phần hoạt động có lãi, cổ đông thường được chia cổ tức: A) Theo quyết định của Hội đồng quản
trị công ty
Khi kinh doanh không có lãi, công ty vẫn phải: A) Trả lãi cho trái chủ
Khi lưu giữ chứng khoán tập trung tại một Trung tâm lưu ký chứng khoán, người đầu tư được quyền: a) Rút
chứng khoán ra bằng chứng chỉ b) Chuyển khoản chứng khoán thông qua hệ thống tài khoản mở tại trung
tâm lưu ký
Khi nhà đầu tư mua cổ phần qua đấu giá tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội, nhà đầu tư phải đặt cọc:
10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm
Khi phá sản, giải thể công ty, người nắm giữ trái phiếu sẽ được hoàn trả: A) Trước các cổ đông nắm giữ cổ
phiếu ưu đãi và cổ phiếu phổ thông
Khi thực hiện bán cổ phần của doanh nghiệp nhà nước, cổ đông chiến lược được phép mua: Tối đa 20% tổng
số cổ phần bán ra bên ngoài với giá giảm 20% so với giá đấu bình quân
Khi thực hiện dịch vụ bảo lãnh phát hành, tổ chức bảo lãnh có thể : C) Tăng cường uy tín, tên tuổi
Lệnh ATO là lệnh được thực hiện: Trước lệnh giới hạn
Lệnh ATO là lệnh: A) Mua, bán tại mức giá khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa
Lệnh dừng để bán được đưa ra: A) Với giá thấp hơn giá thị trường hiện hành
Lệnh dừng để bán sẽ đặt tại mức giá: Thấp hơn giá thị trường
Lệnh dừng để mua được đưa ra: A) Với giá cao hơn giá thị trường hiện hành
Lệnh dừng để mua sẽ đặt tại mức giá: Cao hơn giá thị trường
Lệnh dừng để mua thường được đưa ra khi: A) Dự báo giá cổ phiếu có xu hướng giảm đi theo thời gian
Lệnh giới hạn là lệnh:

được thực hiện tại mức giá mà người đặt lệnh chỉ định

Lệnh giới hạn là lệnh:

A) Được thực hiện tại mức giá tốt hơn hoặc mức giá mà người đặt lệnh chỉ định

Lệnh giới hạn là lệnh:

Được thực hiện tại mức giá khớp lệnh

Lệnh thị trường là lệnh:

A) Chấp nhận mua, bán tại mọi mức giá hiện có trên thị trường

Lệnh thị trường là lệnh:

Mua, bán theo giá thị trường

Lệnh thị trường:

D) Sẵn sàng mua bán tại mức giá tốt nhất hiện có trên thị trường.

Lệnh thị trường:

Lệnh sẽ luôn thực hiện ở mức giá tốt nhất có trên thị trường

Loại chứng khoán nào sau đây được phép phát hành kèm theo trái phiếu hoặc cổ phiếu ưu đãi, cho phép người
nắm giữ nó được quyền mua 1 khối lượng cổ phiếu phổ thông nhất định theo 1 giá được xác định trước
trong 1 thời kỳ nhất định: c. Chứng quyền
Loại hình niêm ytết nào sau đây mang tính chất thâu tóm, sát nhập công ty: Niêm yết cửa sau
Lợi ích của doanh nghiệp khi phát hành cổ phiếu thường so với trái phiếu là: A) Tăng được vốn đầu tư dài hạn
nhưng không phải trả khoản chi phí cho việc sử dụng vốn
Lý do nào sau đây đúng với bán khống chứng khoán: Hưởng lợi từ sụt giá chứng khoán
Mệnh giá trái phiếu phát hành ra công chúng ở Việt Nam là: Tối thiểu là 100.000đ và bội số của 100.000 đ
Mệnh giá trái phiếu phát hành ra công chúng ở Việt Nam theo Luật Chứng khoán là: A) Tối thiểu là 100.000
đồng và bội số của 100.000 đồng
Môi giới chứng khoán là một nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán, trong đó một công ty chứng khoán đại diện
cho khách hàng tiến hành giao dịch chứng khoán thông qua: Cơ chế giao dịch tại Sở giao dịch trong đó
khách hàng chịu trách nhiệm về kết quả kinh tế của giao dịch đó
Mối quan hệ giữa lãi suất hoàn vốn (IRR) và mức sinh lời của trái phiếu: A) Lãi suất hoàn vốn càng cao thì mức
sinh lời của trái phiếu càng cao
Một cổ phiếu bán theo quyền mua cổ phần với giá 98.000đ/CP. Thị giá cổ phiếu trước ngày giao dịch không
hưởng quyền là 110.000đ/CP. Tỉ lệ quyền mua/cổ phiếu mới là 5:1. Giá trị lí thuyết của quyền là: A) 2.000
đ
6


QT401 – Thị trường Chứng khoán
Một cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phiếu thường được gọi là: A) Cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển
đổi
Một công ty có cổ phiếu ưu đãi không tích lũy đang lưu hành được trả cổ tức hàng năm là 7USD. Năm trước do
hoạt động kinh doanh không có lãi công ty không trả cổ tức. Năm nay nếu công ty tuyên bố trả cổ tức, cổ
đông ưu đãi nắm giữ cổ phiếu sẽ được nhận bao nhiêu a. 7 USD
Một công ty có lợi nhuận sau thuế là 12.000.000.000 đồng. Số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành 5.000.000; cổ
phiếu ưu đãi 10.000, mệnh giá 25.000 đồng, cổ tức 20%. EPS là: A) 2.390 đồng
Một công ty cổ phần có số lượng cổ phiếu thường đang lưu hành đầu năm N là 2.000.000. Tổng giá trị tài sản là
25.000 triệu đồng, tổng nợ là 5.000 triệu đồng. NAV là: A) 10.000 đồng
Một công ty cổ phần có số lượng cổ phiếu thường đang lưu hành tính đến 31/12/N là 1.000.000 cổ phiếu. Vốn
cổ đông thường tính đến thời điểm này là 14.300 triệu đồng. Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu thường của công ty
vào ngày 31/12/N là: A) 14.300 đồng
Một công ty đã phát hành 1.000.000 cổ phiếu với giá 10,5 USD. Thời gian sau, giá cổ phiếu trên thị trường là 11
USD. Tại ngày này vốn cổ đông của công ty sẽ: D) Vốn cổ đông không thay đổi.
Một công ty đã phát hành 1.000.000 cổ phiếu với giá 10,5 USD. Thời gian sau, giá cổ phiếu trên thị trường là 11
USD. Tại ngày này vốn cổ đông của công ty sẽ: D) Không thay đổi.
Một công ty phát hành thành công 1.000.000 CP mới với giá 25.000 đồng. Một thời gian sau, thị giá cổ phiếu
của công ty là 30.000 đồng. Tại ngày này, vốn cổ đông của công ty là: A) Không thay đổi
Một nhà đầu tư bán 100 cổ phiếu X với giá 24.000 đồng/cổ phiếu. Phí môi giới là 0,5% trên giá trị giao dịch. Vậy
số tiền nhà đầu tư đó thu được là: A) 2.388.000 đồng
Một nhà đầu tư bán khống 100 cổ phiếu với giá 50$/CP và mua lại cổ phiếu này với giá 40$/CP. Với mức ký quỹ
ban đầu là 50%, tỷ lệ sinh lời của nhà đầu tư là: A) 40%
Một nhà đầu tư mua được 200 cổ phiếu Y với giá 50.000đ/cổ phiếu. Phí môi giới là 0,5% trên giá trị giao dịch.
Vậy số tiền mà nhà đầu tư phải trả là: A) 10.050.000 đồng
Một tín phiếu kho bạc có mệnh giá 100.000 đồng, thời hạn 1 năm, lãi suất 15%/năm phát hành theo hình thức
chiết khấu. Lãi suất thực của tín phiếu là: A) 17,65%
Một trái phiếu có mệnh giá 1.000 USD, lãi suất danh nghĩa là 8%/năm, đang được bán với giá 950 USD. Lãi suất
hiện hành của trái phiếu này là: A) 8,42%
Một trái phiếu có mệnh giá là 1000 USD, lãi suất hiện hành là 12%/năm, đang được mua bán với giá 1600 USD.
Lãi suất danh nghĩa là: A) 19,2%/năm
Một trái phiếu trả lãi sau có mệnh giá 500.000 đồng, thời hạn 2 năm, lãi suất 20%/2 năm. Lãi suất yêu cầu là
12%/năm, PV của trái phiếu này là: D) 478.316 đ
Một trong những điều kiện để niêm yết trái phiếu doanh nghiệp là: là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu
hạn, doanh nghiệp có vốn điều lệ đóng góp tại thời điểm xin phép niêm yết từ 10 tỷ trở lên
Một trong những điều kiện để niêm yết trái phiếu doanh nghiệp là: Là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu
hạn, doanh nghiệp nhà nước có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm xin phép niêm yết từ 10 tỷ VND trở lên.
Mục đích chủ yếu của phát hành chứng khoán ra công chúng là: Huy động vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh
và nâng cao năng lực sản xuất
Mục đích của lệnh AQT: Tăng khối lượng giao dịch
Mục đích phân biệt phát hành riên lẻ và phát hành ra công chúng là: Để bảo vệ công chúng đầu tư
Mục đích phân biệt phát hành riêng lẻ và phát hành ra công chúng là: Để dễ đàng huy động vốn
Mục tiêu chính của công tác thanh tra, giám sát việc thực hiện pháp luật chứng kiến khoán và thị trường chứng
khoán là: a) Bảo vệ quyền lợi của người đầu tư b) Góp phần đảm bảo cho hoạt động thị trường chứng
khoán công bằng, công khai, hiệu quả c) Giảm thiểu rủi ro hệ thống
Năm N, công ty ABC có thu nhập ròng là 800 triệu đồng, số cổ phiếu thường đã phát hành là 600.000, cổ phiếu
quỹ là: 40.000. Tổng cổ tức trả cổ đông thường là 560 triệu đồng. Hệ số chi trả cổ tức là: A) 0,7

7


QT401 – Thị trường Chứng khoán
Năm N, công ty ABC có thu nhập ròng là 800 triệu đồng, số cổ phiếu thường đã phát hành là 600.000, cổ phiếu
quỹ là 40.000, không có cổ phiếu ưu đãi. Tổng cổ tức trả cổ đông thường là 560 triệu đồng. Vậy mỗi cổ
phiếu được trả cổ tức là: A) 1.000 đ
Nếu giá cổ phiếu KHA trên thị trường là 23.800 đồng. Với số tiền là 24 triệu đồng, phí môi giới là 0,5% nhà đầu
tư có thể mua tối đa bao nhiêu cổ phiếu KHA theo phương thức khớp lệnh trên SGDCK TPHCM: A) 1000
(Vì: Gọi số cổ phiếu KHA tối đa mua được là A; A x 23.800 + 0,5% x A x 23.800 = 24.000.000; A ~ 1003. Vì ở SGDCK
TPHCM đơn vị khớp lệnh cổ phiếu theo lô là bội số của 10 nên A = 1000)

Nếu một trái phiếu được bán với giá thấp hơn mệnh giá thì: lãi suất hiện hành của trái phiếu > lãi suất danh
nghĩa của trái phiếu
Ngày 1/6/N Chính phủ phát hành trái phiếu ký hiệu CP0N06, mệnh giá 100.000 đồng để huy động 300 tỷ đồng
theo phương pháp đấu thầu qua SGDCK Hà Nội. Tại phiên đấu thầu có 9 đơn vị đặt mua theo số lượng và
lãi suất đặt thầu như sau… (bảng số liệu) Theo phương thức đấu thầu kiểu Hà Lan, các đơn vị sau trúng
thầu: A) B, A, E, C, D, I, F và số lượng trúng thầu tương ứng là 30, 20, 30, 25, 75, 90, 30 hoặc A) B, A, E, C, D,
I, F và lãi suất trúng thầu tương ứng là 7,2%; 7,5%; 7,5%; 8%; 8,5%; 8,5% và 9%.
Nghị định 144 điều chỉnh phát hành cổ phiếu của công ty cổ phần
Người bán khống chứng khoán thực hiện hành động bán khống khi họ dự đoán giá của cổ phiếu: A) Giảm đi
trong tương lai
Người bán khống chứng khoán thực hiện hành động bán khống khi họ dự đoán dự đoán giá cổ phiếu sẽ: A)
Giảm đi
Người bán khống chứng khoán thực hiện hành động bán khống khi họ dự đoán giá của cổ phiếu: Giảm đi
Người có thẩm quyền xử phạt đối với các vi phạm về chứng khoán và thị trường chứng khoán là: Chánh thanh
tra uỷ ban CK nhà nước
Người hành nghề kinh doanh chứng khoán được: chỉ được mở tài khoản giao dịch cho mình tại công ty chứng
khoán nơi làm việc
Người hành nghề kinh doanh chứng khoán được: Chỉ được mở tài khoản giao dịch cho mình tại công ty chứng
khoán nơi làm việc
Người sở hữu cổ phiếu phổ thông: A) Là chủ sở hữu công ty cổ phần
Người sở hữu cổ phiếu và trái phiếu đều có quyền được hưởng: A) Lợi tức do chứng khoán mang lại
Người sở hữu cổ phiếu và trái phiếu đều được hưởng: d) Lãi suất từ vốn mà mình đầu tư vào công ty
Nguyên tắc hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán là: A) Công khai, trung gian, đấu giá
Nhà đầu tư A vừa bán 1000 cổ phiếu X với giá 30 USD/cp. Ông ta mua cổ phiếu này với giá 20 USD/cổ phiếu,
năm vừa qua ông ta được nhận cổ tức 3 USD/cổ phiếu, phí giao dịch 0,5%, thuế suất thuế thu nhập trong
đầu tư chứng khoán là 25%. Tỉ suất lợi nhuận của nhà đầu tư là: D) 48,56%
Nhà đầu tư A vừa mua được 100 cổ phiếu X với giá 24.000 đồng/cổ phiếu, phí môi giới là 0,5% tổng giá trị giao
dịch. Vậy số tiền mà nhà đầu tư A đã bỏ ra là: A) 2.412.000 đồng
Nhà đầu tư B mua một hợp đồng quyền chọn mua 1000 cổ phiếu ABC kỳ hạn 6 tháng kiểu Châu Âu với phí
quyền chọn là 5USD/cổ phiếu. Giá mua cổ phiếu theo quyền là 50 USD/cổ phiếu. Sau 6 tháng, giá cổ phiếu
ABC trên thị trường là 65USD/cổ phiếu. Nếu không có thuế và chi phí giao dịch, lãi/lỗ ròng của nhà đầu tư
khi quyền chọn đáo hạn là: A) Lãi 10.000 USD
Nhà đầu tư có tổ chức là: Quỹ đầu tư
Nhà đầu tư đặt lệnh mua bán chứng khoán niêm yết tại:

Công ty chứng khoán

Nhà đầu tư mua 10 trái phiếu có mệnh giá 100 USD, có lãi suất danh nghĩa 6%/năm với giá 900 USD. Vậy hàng
năm nhà đầu tư sẽ nhận được tiền lãi là: a. 60 USD
Nhà đầu tư mua 10 trái phiếu có mệnh giá 100 USD, kỳ hạn 5 năm, lãi suất danh nghĩa 5%/năm, trả lãi hàng
năm, đang bán với giá 90 USD/TP. Hàng năm nhà đầu tư sẽ nhận được tiền lãi là: A) 50 USD
Nhà phát hành định phát hành 2 loại trái phiếu: trái phiếu X có thời hạn 5 năm và trái phiếu Y có thời hạn 20
năm. Như vậy, nhà phát hành phải định mức lãi suất cho 2 trái phiếu trên như thế nào? Còn tùy trường
hợp cụ thể.
8


QT401 – Thị trường Chứng khoán
Nhận định nào sau đây đúng với chứng quyền: A) Là loại chứng khoán được phát hành cùng với việc phát hành
trái phiếu hoặc cổ phiếu ưu đãi
Những CK nào được phép niêm yết tại TTGD : Cả a & c
Những đặc điểm nào sau đây là của lệnh giới hạn, ngoại trừ: A) Lệnh có hiệu lực qua ngày
Những diều này sau đây đúng với phạm trù thị trường thứ cấp: b) I, II &III (I. Thị trường giao dịch chứng khoán mua đi bán
lại; II. Tạo tính thanh khoản cho vốn đầu tư; III. Tạo ra người đầu cơ)

Niêm yết chứng khoán là việc: A) Đưa chứng khoán đủ tiêu chuẩn vào đăng ký và giao dịch trên TTCK (Hùng)
Niêm yết lần đầu là việc cho phép chứng khoán của một tổ chức phát hành được đăng ký niêm yết giao dịch lần
đầu tiên sau khi đạt điều kiện gì? A) Phát hành ra công chúng và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về niêm yết
Ở Việt Nam cho phép lệnh thị trường được áp dụng: A) Trong phiên khớp lệnh liên tục
Ở Việt Nam, một khách hàng có thể yêu cầu công ty chứng khoán mở cho mình loại tài khoản nào? A) Tài
khoản chứng khoán
Ông X vừa bán 100 cổ phiếu A với giá 40 USD/CP, đây là số cổ phiếu ông đã mua với giá 30 USD/CP và đã nhận
cổ tức 2 USD/CP. Thu nhập trước thuế của ông từ 100 cổ phiếu A là: A) 1200 USD
Ông X vừa bán 100 cổ phiếu của công ty A với giá 40 USD/cổ phiếu, ông ta mua cổ phiếu đó một năm trước đây
với giá 30 USD/cổ phiếu, năm vừa qua ông ta có nhận cổ tức 2 USD/cổ phiếu. Vậy thu nhập trước thuế của
ông từ 100 cổ phiếu A là: b.1200 USD
Phát hành chứng khoán riêng lẻ chịu sự điều chỉnh của: A) Luật Công ty, Luật doanh nghiệp
Phát hành cổ phiếu ra công chúng bao gồm các hình thức: Chào bán sơ cấp, thứ cấp lần đầu, phát hành thêm
cổ phiếu ra công chúng
Phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng: chào bán thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ
Phát hành trái phiếu Chính phủ và trái phiếu chính quyền địa phương được thực hiện qua: D) Hệ thống kho
bạc nhà nước, tổ chức bảo lãnh và đấu thầu công khai
Phương thức phát hành qua đấu giá là: d. Chào bán chứng khoán dựa trên cơ sở cạnh tranh hình thành giá và
khối lượng trúng thầu
Quỹ đầu tư chứng khoán dạng đóng là quỹ: có thể được niêm yết chứng chỉ quỹ trên thị trường chứng khoán
Quỹ đầu tư chứng khoán dạng đóng là quỹ: Được quyền mua lại chứng chỉ quỹ từ nhà đầu tư
Quỹ đầu tư chứng khoán dạng mở là quỹ:

liên tục phát hành chứng chỉ quỹ

Quỹ đầu tư chứng khoán dạng mở là quỹ: Có chứng chỉ được niêm yết trên thị trường CK
Quỹ đầu tư chứng khoán dạng mở là quỹ: D) Sẵn sàng mua lại số chứng chỉ quỹ đã phát hành theo giá trị tài sản
ròng, liên tục phát hành chứng chỉ quỹ, số lượng chứng chỉ quỹ luôn thay đổi (Hùng)
Quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của Việt Nam là quỹ: Đầu tư tối thiểu 60% giá trị tài sản của quỹ vào
chứng khoán
Quỹ đầu tư theo nghị định 144 là: Hình thành từ vốn góp của người đầu tư; Được công ty quản lý quỹ quản lý;
Dành tối thiểu 60% giá trị tài sản để đầu tư vào chứng khoán
Quy trình mua bán chứng khoán qua Sở giao dịch chứng khoán là: A) Khách hàng đặt lệnh, công ty chứng
khoán nhận và kiểm tra lệnh, lệnh đăng ký tại quầy hoặc máy chủ, lệnh được chuyển đến sở giao dịch
Quy trình niêm yết chứng khoán trên TTCK tập trung được thực hiện theo các bước sau: A) Tổ chức phát hành
nộp bản đăng ký niêm yết lên SGDCK; SGDCK thẩm định sơ bộ các tài liệu do công ty xin niêm yết bản đăng ký
lên UBCKNN; chào bán chứng khoán ra công chúng; xin phép niêm yết (Minh)
Rủi ro trong đầu tư chứng khoán là: A) Khả năng xảy ra những sự cố không lường trước làm thu nhập thực tế
khác thu nhập dự kiến
Sở GDCK là: Thị trường GD tập trung, GD CK niêm yết
Sở giao dịch chứng khoán là cơ quan: D) Thực hiện việc tổ chức các giao dịch chứng khoán tập trung tại một địa
điểm nhất định.
Sở Giao dịch chứng khoán là: A) Thị trường chứng khoán có tổ chức, được điều khiển ở trình độ cao.
9


QT401 – Thị trường Chứng khoán
Sở giao dịch chứng khoán: D) Là một thị trường chứng khoán tập trung được tổ chức ở trình độ cao
Tại một thời điểm nhất định, nếu tất cả các trái phiếu có thể chuyển đổi đều được trái chủ đổi thành cổ phiếu
phổ thông thì: EPS giảm
Tại SGDCK TPHCM, trong phiên khớp lệnh định kỳ giá cổ phiếu X trên thị trường là 22.000 đồng. Với số tiền là
20 triệu đồng, phí môi giới là 0,5%, nhà đầu tư có thể mua tối đa bao nhiêu cổ phiếu X theo phương thức
khớp lệnh: A) 900 (Vì: Gọi số cổ phiếu KHA tối đa mua được là A; A x 22.000 + 0,5% x A x 22.000 = 20.000.000; A ~
904. Vì ở SGDCK TPHCM đơn vị khớp lệnh cổ phiếu theo lô là bội số của 10 nên A = 900)

Tạo ra tính thanh khoản cho vốn đầu tư: Tạo ra người đầu cơ
Tham gia bảo lãnh có thể có các chủ thể: A) Tổ chức bảo lãnh phát hành chứng khoán
Thặng dư vốn cổ phần phát sinh trong trường hợp nào sau đây: A) Chênh lệch giá khi phát hành cổ phiếu
Thặng dư vốn phát sinh khi: chênh lệch giá khi phát hành cổ phiếu mới
Thặng dư vốn phát sinh khi: Tất cả các trường hợp trên.
Theo cơ chế hoạt động, TTCK chính thức (có tổ chức) bao gồm: A) Thị trường tập trung và thị trường OTC
Theo hình thức tổ chức và cơ chế hoạt động, TTCK bao gồm: A) Thị trường tập trung, thị trường phi tập trung,
thị trường Private và thị trường thứ ba
Theo Luật Chứng khoán (2006) …………………………..có quyền chấp thuận, huỷ bỏ tư cách thành viên giao dịch,
giám sát hoạt động giao dịch chứng khoán của các thành viên giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán. A)
Sở giao dịch chứng khoán
Theo Luật Chứng khoán (2006), Sở giao dịch chứng khoán là pháp nhân được thành lập và hoạt động theo mô
hình: A) Công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần
Theo Luật Chứng khoán của Việt Nam (2006), tổ chức nào trong các tổ chức sau đây là chủ thể kinh doanh và
cung cấp các dịch vụ chứng khoán: A) Công ty chứng khoán
Theo Luật Chứng khoán Việt Nam (2006), điều kiện cơ bản để CTCP phát hành cổ phiếu rộng rãi ra công chúng,
ngoại trừ: A) Có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán tối thiểu 5 tỷ đồng
Theo Luật Chứng Khoán Việt Nam (2006), một trong những điều kiện cơ bản để doanh nghiệp phát hành trái
phiếu ra công chúng là: D) Có phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ số vốn huy động được từ
đợt chào bán được Hội đồng quản trị công ty thông qua (Minh)
Theo luật pháp VN các tổ chức được phát hành cổ phiếu là: Công ty CP và DN nhà nước thực hiện cổ phần hoá
Theo luật pháp VN các tổ chức được phát hành trái phiếu là: Công ty TNHH, Công ty CP và DN nhà nước
Theo quy định của pháp luật Việt Nam, phát hành chứng khoán ra công chúng là: a) Phát hành qua tổ chức
trung gian b) Phát hành để niêm yết c) Có ít nhất 50 nhà đầu tư ngoài tổ chức phát hành
Theo quy định tại SGDCK TPHCM hiện nay (T3/2010), giao dịch lô lớn của cổ phiếu và chứng chỉ quỹ là giao dịch
có khối lượng từ: A) ≥ 20.000 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ
Theo quy định trong Luật Doanh nghiệp, người sở hữu cổ phiếu phổ thông có quyền: A) Bỏ phiếu để bầu ra Hội
đồng quản trị
Thị trường chứng khoán bao gồm :

b. Thị trường cổ phiếu và thị trường trái phiếu

Thị trường chứng khoán KHÔNG phải là: A) Nơi mua bán tiền tệ
Thị trường chứng khoán là một bộ phận của: Thị trường vốn
Thị trường chứng khoán là một bộ phận của: A) Thị trường tài chính
Thị trường chứng khoán sơ cấp là: A) Nơi doanh nghiệp huy động vốn trung và dài hạn thông qua việc phát
hành chứng khoán
Thị trường chứng khoán tập trung: là thị trường giao dịch tất cả các loại chứng khoán
Thị trường chứng khoán thứ cấp là: A) Thị trường tạo tính thanh khoản cho chứng khoán đã phát hành
Thị trường mua bán lần đầu các chứng khoán mới phát hành là: Thị trường sơ cấp
Thị trường mua bán lần đầu chứng khoán mới phát hành là: A) Thị trường sơ cấp
10


QT401 – Thị trường Chứng khoán
Thị trường OTC là: Thị trường giao dịch theo phương thức thoả thuận
Thị trường OTC là: A) Thị trường giao dịch thỏa thuận hoặc theo giá niêm yết
Thị trường OTC là: A) Thị trường giao dịch chứng khoán của các công ty vừa và nhỏ, chưa niêm yết trên TTCK tập
trung
Thị trường Private là: A) Thị trường cổ phiếu của các công ty cổ phần nội bộ
Thị trường tài chính bao gồm: A) Thị trường tiền tệ và thị trường vốn
Thị trường tài chính là nơi huy động vốn: A) Ngắn hạn, trung hạn và dài hạn
Thị trường thứ ba là: A) Thị trường của các chứng khoán đích danh và giao dịch khối
Thị trường thứ cấp: Thị trường GDCK mua đi bán lại
Thị trường thứ cấp: Là nơi mua bán các chứng khoán đã phát hành
Thị trường thứ cấp: A) Là nơi mua bán lại các chứng khoán đã phát hành ở thị trường phát hành
Thị trường vốn KHÔNG phải là: nơi đấu thầu các tín phiếu
Thị trường vốn là nơi giao dịch: A) Các công cụ tài chính trung và dài hạn
Thị trường vốn là thị trường giao dịch: Các công cụ tài chính trung và dài hạn
Thực hiện nguyên tắc trung gian sẽ: A) Tránh được sự giả mạo, lừa đảo trong giao dịch
Tiêu chuẩn phổ biến được sử dụng để lựa chọn chứng khoán đăng ký niêm yết là: C) Chứng khoán có độ tin cậy
khá cao, vốn lớn và thường là chứng khoán vô danh
Tổ chức phát hành phải hoàn thành việc phân phối cổ phiếu trong vòng: 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận
đăng ký phát hành có hiệu lực
Tổ chức phát hành phải hoàn thành việc phân phối cổ phiếu trong vòng: 60 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận
đăng ký phát hành có hiệu lực
Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết công bố báo cáo tài chính năm trên:

3 số báo liên tiếp của một tờ báo

Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết phải công bố thông tin bất thường trong thời gian: 24 tiếng kể từ khi sự
kiện xảy ra
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, sẽ: A) Không làm thay đổi tỷ lệ quyền sở hữu của cổ đông
Trái phiếu có thời gian đáo hạn dài sẽ cho nhà đầu tư: Lãi suất ổn định và giá trị thị trường ổn định
Trật tự ưu tiên khi thực hiện lệnh trong một phiên giao dịch là: A) Lệnh thị trường /lệnh ATO/ lệnh ATC, lệnh
giới hạn
Trật tự ưu tiên lệnh theo phương thức khớp lệnh là: Giá, thời gian, số lượng
Trật tự ưu tiên lệnh theo phương thức khớp lệnh là: A) Giá, thời gian, khách hàng, số lượng.
Trên các TTCK tập trung ở Việt Nam hiện nay, chứng khoán được giao dịch theo: A) Phương thức khớp lệnh và
thỏa thuận
Trên SGDCK TPHCM giao dịch nào sau đây gọi là giao dịch lô lẻ: A) Mua 19 cổ phiếu X
Trên TTCK tập trung ở Việt Nam hiện nay, chứng khoán được giao dịch theo: A) Phương thức khớp lệnh và thỏa
thuận
Trên TTCK, hành vi có tiêu cực là: Mua bán nội gián
Trong các điều kiện để quản lý DN được phát hành CK ra công chúng, điều kiện nào là quan trọng nhất: Quy
mô vốn và kết quả hoạt động trước khi phát hành
Trong các nhận định sau đây, nhận định nào là SAI về thị trường thứ cấp: A) Tạo hàng hóa cho TTCK
Trong các nhận định sau đây, nhận định nào là SAI về thị trường thứ cấp: A) Kết quả giao dịch làm tăng vốn đầu
tư cho nền kinh tế (bằng tổng giá trị giao dịch)
Trong các nhận định sau đây, nhận định nào là SAI về thị trường thứ cấp: A) Là nơi giao dịch các chứng khoán
của công ty cổ phần tư nhân và giao dịch khối
11


QT401 – Thị trường Chứng khoán
Trong các nhận định sau đây, nhận định nào SAI về thị trường chứng khoán thứ cấp: A) Là nơi giao dịch các
chứng khoán kém chất lượng
Trong các nhận định sau đây, nhận định nào sai về thị trường chứng khoán thứ cấp: a) Thị trường thứ cấp là
nơi giao dịch các chứng khoán kém phẩm chất
Trong các nhận định sau đây, nhận định nào sai về thị trường thứ cấp: Là nơi chào bán các CK mới phát hành
Trong khi thực hiện tư doanh, công ty CK phải tuân thủ các nguyên tắc sau: Tách bạch tài khoản giữa công ty và
khách hàng
Trong phiên giao dịch giá cổ phiếu X được xác định là 32.500 đồng, những lệnh mua nào sau đây sẽ được thực
hiện: A) Lệnh đặt mua > 32.500 đồng chắc chắn được thực hiện và lệnh đặt mua = 32.500 đồng có thể được
thực hiện tùy trường hợp cụ thể.
Trong tháng 7 không có ngày nghỉ lễ, thời gian nghỉ cuối tuần là 2 ngày (thứ 7, CN) giả sử lệnh đặt bán CP ngày
16/7 (thứ 6) của bạn đã thành công. Thời gian thanh toán theo quy định là T+3. Thời gian tiền được
chuyển vào tài khoản của bạn là: A) Thứ tư 21/7
Trong trường hợp các yếu tố khác không thay đổi, giá trái phiếu biến động: A) Ngược chiều với lãi suất thị
trường
Trong trường hợp nào NAV của cổ phiếu không bị thay đổi: D) Chuyển trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu.
Trong trường hợp phá sản, giải thể doanh nghiệp, các cổ đông sẽ: Là người cuối cùng được thanh toán
Trong trường hợp phá sản, giải thể doanh nghiệp, các cổ đông thường sẽ: A) Là người cuối cùng được thanh
toán phần vốn góp
TTGDCK tạm ngừng giao dịch của 1 loại chứng khoán khi: Khi chứng khoán bị rơi vào tình trạng bị kiểm soát
Tỷ lệ sở hữu công ty của cổ đông bị thay đổi: A) Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu
Ưu điểm của lệnh giới hạn là: A) Giúp nhà đầu tư khống chế được giá mua, bán và hạn chế được rủi ro
Ưu điểm của lệnh thị trường là: A) Làm tăng tính thanh khoản cho thị trường, giúp nhà đầu tư mua ngay và bán
ngay
Việc các tổ chức không niêm yết tiến hành sáp nhập, hoặc liên kết với các tổ chức niêm yết để được quyền
kiểm soát tổ chức niêm yết được gọi là: A) Niêm yết cửa sau
Việc phân phối cổ phiếu niêm yết phải: theo giá bán được xác định trong bản cáo bạch được đăng ký với uỷ ban
chứng khoán nhà nước
Việc phát hành cổ phiếu làm tăng: A) Vốn chủ sở hữu
Việc phát hành trái phiếu làm tăng: B) Nợ của công ty
Việc quản lý chứng khoán tại Hệ thống lưu ký chứng khoán tập trung có thể được thực hiện: a) Thông qua Hệ
thống tài khoản lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán đối với chứng khoán ghi sổ b) Lưu giữ
đặc biệt-lưu giữ chứng chỉ chứng khoán trong kho trung tâm lưu ký chứng khoán đứng tên người gửi
Việc tách cổ phiếu trong số đại diện để tính chỉ số chứng khoán theo phương pháp DownJoncs sẽ làm cho hệ số
chia: Giảm
Ý nghĩa của việc phân biệt phát hành riêng lẻ và phát hành ra công chúng là: Phân biệt đối tượng và phạm vi cần
quản lý

12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×