Tải bản đầy đủ

giáo án sinh hoạt Đội lớp 5 Bài Mật thư


CHI ĐỘI LỚP 51


Kiểm tra bài cũ


Thứ sáu, ngày 25 tháng 01 năm 2018
1. Mật thư là gì?
- Mật thư là bức thư được trình bày dưới dạng bí mật.

2. Mật thư thường gồm có mấy phần? Hãy kể ra.
- Mật thư gồm có 3 phần:

Phần 1: Là Văn bản gốc.
Phần 2: Là chìa khóa
Phần 3: Là bảng mật mã, gồm những kí tự hoặc hình vẽ.


Thứ sáu, ngày 25 tháng 01 năm 2018
QUI ƯỚC VỀ DẤU MŨ VÀ DẤU THANH

AA
AW

=
=

Â
Ă

Dấu sắc
Dấu huyền

= S
= F

EE

=

Ê

Dấu hỏi

= R

DD
OO
OW
UW

=
=
=
=

Đ
Ô
Ơ

Dấu ngã= X

UOW =

ƯƠ

Ư

Dấu nặng = J


Thứ sáu, ngày 25 tháng 01 năm 2018

4 BƯỚC GIẢI MẬT THƯ
Bước 1:

Mở khóa

Bước 2:

Lập bảng tra

Bước 3:

Giải mã

Bước 4:

Bạch văn-Kết quả


Thứ sáu, ngày 25 tháng 01 năm 2018
SINH HOẠT ĐỘI

Dạng chữ thay số


Hãy đọc bảng chữ cái tiếng Anh và cho
biết có bao nhiêu chữ cái?

• Bảng chữ cái tiếng Anh có 26 chữ cái.


Quy ước
- Người ta dùng các số từ 1 đến 26 để biểu thị
các chữ cái. Mỗi số có thể được sử dụng nhiều lần.
- Mỗi chữ cái ứng với 1 số, các số biểu thị chữ cái
cách nhau bỡi dấu chấm.
- Các từ cách nhau bỡi dấu gạch ngang.
- Dấu thanh thường là ký tự chữ cái đặt ở cuối
mỗi từ.


BÀI TẬP 1: GIẢI MẬT THƯ SAU
Khóa:
A=1
Mật thư: “16. 8. 21. 10 – 14. 21. 23. 24”
Bài làm

Bước 1: Mở khóa

Bước 2:

A=1

Lập bảng tra
(Lập bảng chữ cái tương ứng với các số)


A
1
N
14

B
2
O
15

C
3
P
16

D
4
Q
17

E
5
R
18

F
6
S
19

G
7
T
20

H
8
U
21

I
9
V
22

J
10
W
23

K
11
X
24

L
12
T
25

M
13
Z
26

Bước 3: Giải mã ( Viết lại mật thư đã cho)
16. 8. 21. 10 - 14. 21. 23. 24.
P H U J - N U W X

Bước 4:Kết quả

PHỤ NỮ


Bài tập 2: GIẢI MẬT THƯ SAU
Khóa : A = 2
Mật thư: “5 .5 .16 .16 .15 .8 .7 – 5 .5 .16 .16 .10 .11”
Bài làm
Bước 1:

Mở khóa A = 2

Bước 2:

Lập bảng tra


A
2
N
15

B
3
O
16

C
4
P
17

D
5
Q
18

E
6
R
19

F
7
S
20

G
8
T
21

H
9
U
22

I
10
V
23

J
11
W
24

K
12
X
25

L
13
T
26

Bước 3: Giải mã
5. 5. 16. 2. 15. 7. - 5 5. 16.16.10.11.
D D O A N F - D D O O I J
Bước 4: Kết quả
ĐOÀN ĐỘI

M
14
Z
1


Thi giải mật thư
• Giải mật thư sau trong thời gian 5 phút, 5 bạn
nộp trước, đúng sẽ được nhận phần thưởng.
• Bài làm phải đủ 4 bước, thiếu 1 bước coi như sai.


Bài tập 3: GIẢI MẬT THƯ SAU
Khóa : A = 3
Mật thư:
“22. 20. 3. 3. 16. 8 - 24. 3. 25. 16 - 17. 25. 16”
Bài làm
Bước 1:

Mở khóa A = 3

Bước 2:

Lập bảng tra


A
3
N
16

B
4
O
17

C
5
P
18

D
6
Q
19

E
7
R
20

F
8
S
21

G
9
T
22

H
10
U
23

I
11
V
24

J
12
W
25

K
13
X
26

L
14
Y
1

M
15
Z
2

Bước 3: Giải mã
22. 20. 3. 3. 16. 8 - 24. 3 .25. 16 - 17. 25. 16
T R AA N F - VA W N - O W N
Bước 4: Kết quả
TRẦN VĂN ƠN


Em hãy nhắc lại 4 bước giải mật thư
Bước 1: Mở khóa (tức là tìm ra chìa khoá, quy luật
của bản tin)
Bước 2: Lập bảng tra.
Bước 3: Giải mã
Bước 4: Kết quả ( Bạch văn )


Đối với mật thư dạng chữ thay số, người ta dùng các số
từ mấy đến mấy để biểu thị các chữ cái?

Đối với mật thư dạng chữ thay số,
người ta dùng các số từ 1 đến 26
để biểu thị các chữ cái.


Trong mật thư dạng chữ thay số,
các số biểu thị các chữ cái và dấu thanh
cách nhau bỡi dấu gì? Các từ cách nhau bỡi dấu gì?

Các chữ cái và dấu thanh
cách nhau bỡi dấu chấm.
Các từ cách nhau bỡi dấu gạch ngang


ỨNG DỤNG

Mật thư được sử dụng trong các trò chơi lớn,
trong hành quân dã ngoại.


Về nhà:
Học thuộc bảng quy ước,
bảng chữ cái, xem lại cách giải các mật thư
vừa học, viết 1 mật thư và trao đổi cho nhau
để giải mật thư.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×