Tải bản đầy đủ

Kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh phố núi

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

HỒ THỊ HOÀNG THU

KIỂM SOÁT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT
NAM - CHI NHÁNH PHỐ NÚI

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN

Mã số: 60.34.03.01

Đà Nẵng - 2019


Công trình được hoàn thành tại

TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN

Ngƣời hƣớng dẫn KH: GS.TS. Trƣơng Bá Thanh


Phản biện 1: PGS.TS. Hoàng Tùng
Phản biện 2: PGS.TS. Trần Thị Cẩm Thanh

Luận văn được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp
Thạc sĩ Kế toán họp tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
vào ngày 10 tháng 3 năm 2019

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng
- Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng


1
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Ngân hàng thương mại là một loại hình doanh nghiệp đặc
biệt kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ với mục đích thu lợi nhuận.
Trong hoạt động của BIDV Chi Nhánh Phố Núi, hoạt động tín dụng
được đánh giá là một trong những nội dung quan trọng nhất vì tạo ra
lợi nhuận chủ yếu cho BIDV Chi Nhánh Phố Núi. Để ngăn ngừa
những tổn thất và rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động tín dụng, ngoài
các biện pháp thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý
của Nhà nước trước hết đòi hỏi BIDV Chi Nhánh Phố Núi phải xây
dựng một hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo cho hoạt động tín
dụng luôn tuân thủ luật pháp và các cơ chế, chính sách, quy trình,
quy định nội bộ. Hệ thống KSNB được xây dựng căn cứ vào quy mô
của từng NHTM, căn cứ vào tình hình và yêu cầu thực tế từng giai
đoạn mà tổ chức hệ thống KSNB cho phù hợp.
Tuy nhiên, là một hoạt động chủ yếu nhưng tín dụng cũng là
hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro, dễ bị tổn thất khi có gian lận và sai
sót. Do vậy đảm bảo an toàn trong hoạt động tín dụng có tầm quan
trọng đặc biệt, là mối quan tâm hàng đầu của BIDV Chi Nhánh Phố
Núi. Nếu không nhận thức được vấn đề đảm bảo an toàn trong hoạt
động tín dụng thì BIDV Chi Nhánh Phố Núi sẽ phải đối mặt với tình
trạng thất thoát vốn hoặc gặp khó khăn nghiêm trọng về thanh khoản
dẫn đến suy giảm hoạt động kinh doanh, thậm chí có thể dẫn đến sự
phá sản của NHTM. Trong những năm gần đây, tình hình vi phạm,
tội phạm trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng có diễn biến hết sức phức
tạp, đặc biệt khi số vụ việc được đưa ra xét xử đang ngày càng gia


tăng đã gióng lên hồi chuông báo động trong hoạt động tại BIDV Chi
Nhánh Phố Núi.
Tại BIDV Chi Nhánh Phố Núi, KSNB hoạt động tín dụng đã


2
được xây dựng từ đầu năm 2015 và ngày càng chuẩn hóa theo những
khuyến nghị của Basel. Có thể nói, sự phát triển và thành công của
BIDV Chi Nhánh Phố Núi trong những năm qua có sự đóng góp rất
lớn hệ thống KSNB. Các chỉ số về nợ xấu, về các lĩnh vực kinh
doanh “nhạy cảm”như bất động sản, khai thác khoáng sản, hồ
tiêu...đã được hệ thống KSNB khuyến nghị, cảnh báo và giảm thiểu
rủi ro ở mức thấp nhất. Bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống
vẫn còn bộc lộ một số hạn chế như hoạt động của bộ máy KSNB tín
dụng chưa thực sự phát huy hiệu quả; hệ thống quy trình, quy định về
kiểm soát rủi ro trong hoạt động tín dụng còn chồng chéo; chưa quan
tâm, bố trí đủ nhân lực và thời gian cho công tác kiểm tra, KSNB;
việc quản lý, kiểm soát trong dây chuyền hoạt động còn thiếu chặt
chẽ, một số biện pháp triển khai chưa đạt hiệu quả cao…Vấn đề này
không chỉ phản ánh thực trạng về chất lượng tín dụng, quy trình
nghiệp vụ ngân hàng, đạo đức nghề nghiệp của nhân viên Ngân
hàng... mà còn là minh chứng rõ nét về thực trạng hoạt động của hệ
thống KSNB tín dụng còn nhiều bất cập. Hệ thống KSNB ở nhiều
ngân hàng mới dừng lại ở việc kiểm tra tính tuân thủ, mang nặng tính
hậu kiểm, chưa chú trọng vào việc kiểm tra đánh giá rủi ro nhằm phát
hiện các rủi ro tiềm ẩn để có thể cảnh báo kịp thời về các khoản tín
dụng có vấn đề hay những điểm yếu trong quy trình hoạt động tín
dụng để đề xuất, kiếnnghị sửa đổi, khắc phục sớm. Bởi vậy, hoàn
thiện hệ thống KSNB tại BIDV Chi Nhánh Phố Núi là yêu cầu cần
thiết và cấp bách nhằm nâng cao chất lượng tín dụng và hạn chế đến
mức thấp nhất rủi ro trong hoạt động tín dụng Ngân hàng.
Do đó cần phải có sự nghiên cứu, tổng kết đầy đủ về KSNB
đối với nghiệp vụ tín dụng của BIDV Chi Nhánh Phố Núi để đánh
giá và đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại của hệ thống trong
vai trò kiểm soát và giảm thiểu rủi ro.


3
Xuất phát từ thực tế nói trên và với những kiến thức đã được
học, đề tài “Kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại ngân hàng đầu
tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phố Núi” được chọn nghiên
cứu cho bản luận văn.
2. Mục tiêu của đề tài
- Nghiên cứu một cách có hệ thống cơ sở lý luận về hệ
thống KSNB
- Phân tích thực trạng tổ chức và hoạt động KSNB tín dụng
tại BIDV Chi Nhánh Phố Núi, từ đó rút ra các đánh giá chung về kết
quả, tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại
- Đề xuất hệ thống các giải pháp hoàn thiện kiểm soát nội
bộ hoạt động tín dụng tại BIDV Chi Nhánh Phố Núi cùng một số
kiến nghị để các giải pháp đi vào cuộc sống.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng
- Kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại ngân hàng.
3.2. Phạm vi
- Về không gian: Thực tiễn kiểm soát nội bộ hoạt động tín
dụng của BIDV Chi Nhánh Phố Núi.
- Về thời gian: Nghiên cứu chuyên sâu về KSNB đối với
nghiệp vụ tín dụng tại BIDV Chi Nhánh Phố Núi từ năm 2015 đến
2017. Giải pháp đến 2020
4. Phƣơng pháp nghiên cứu
Luận văn sử dụng các phương pháp phân tích tài liệu để làm
rõ công tác KSNB tại ngân hàng.
(-) Phương pháp phân tích
(-) Phương pháp so sánh
(-) Phương pháp tổng hợp
5. Tổng quan tài liệu nghiên cứu


4
6. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu và kết luận, mục lục và danh mục tài liệu
tham khảo, kết cấu luận văn bao gồm 3 chương, như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về kiểm soát nội bộ hoạt động tín
dụng trong ngân hàng
Chương 2: Thực trạng kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng
tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Phố
núi
Chương 3: Giải pháp nhằm tăng cường kiểm tra, kiểm soát
nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển
Việt Nam chi nhánh Phố núi
CHƢƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG TÍN
DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI
1.1. KHÁI QUÁT VỀ TÍN DỤNG VÀ KIỂM SOÁT NỘ BỘ
HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRONG NHTM
1.1.1. Khái niệm, nguyên tắc tín dụng
a. Khái niệm
“Tín dụng là sự chuyển nhượng tạm thời quyền sử dụng một
lượng giá trị dưới hình thức hiện vật hay tiền tệ từ người sở hữu sang
người sử dụng và sau đó hoàn trả lại với một lượng giá trị lớn hơn”
[Hồ Diệu (2010), tr.16]. Nó thể hiện ở 03 nội dung:
- Sự chuyển giao quyền sử dụng một lượng giá trị từ người
này sang người khác.
- Sự chuyển giao này mang tính tạm thời.
- Khi hoàn lại lượng giá trị đã chuyển giao cho người sở
hữu phải kèm theo một lượng giá trị dôi thêm gọi là lợi tức.
b. Chức năng


5
- Chức năng trung gian tài chính
- Chức năng trung gian thanh toán
- Chức năng tạo tiền
1.1.2. Rủi ro tín dụng
a. Khái niệm
“Rủi ro tín dụng là tất cả những khả năng mà theo đó ngân
hàng sẽ không thể thu hồi đầy đủ và đúng hạn các khoản tín dụng đã
cấp. Nói cách khác, rủi ro tín dụng là việc KH không trả đầy đủ
những khoản nợ đối với ngân hàng theo đúng cam kết, dù với bất kỳ
lý do gì. Rủi ro tín dụng phát sinh cao sẽ gây nên những thiệt hại đối
với ngân hàng, làm mất mát nguồn vốn và suy giảm khả năng chi trả
và khả năng thanh toán các khoản nợ” [Nguyễn Đức Thảo (2012)]
b. Các nguyên nhân của rủi ro tín dụng
 Nguyên nhân khách quan:
- Môi trường kinh tế không ổn định.
- Môi trường pháp lý chưa hoàn chỉnh.
- Thiếu thông tin về kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế.
- KH không có kế hoạch kinh doanh tốt
- KH không có phẩm chất tốt, gian lận, không có thiện chí
trong việc trả nợ vay.
- Thiếu thông tin về KH dẫn đến sai lầm khi thẩm định
khoản vay và đưa ra quyết định cho vay.
- Tài sản đảm bảo do ngân hàng nắm giữ bị giảm sút giá trị.
- Sự thay đổi điều kiện kinh doanh, bộ máy quản lý, tình
trạng gia đình của KH vay, thiên tai, bệnh tật…
 Nguyên nhân chủ quan:
- Do chính sách của người điều hành ngân hàng muốn tăng
chỉ tiêu dư nợ mà bỏ không thực hiện đầy đủ các bước kiểm soát khi
cho vay.


6
- Năng lực và trình độ của cán bộ tín dụng (CBQLKH) yếu
kém, phân tích tín dụng không chính xác.
- Do CBQLKH không tìm hiểu kỹ và không thẩm định rõ
tư cách của KH vay; thiếu thông tin về khoản vay và môi trường kinh
doanh của KH, nguồn thu nhập, tài sản đảm bảo...
- Quy trình tín dụng không đầy đủ và chặt chẽ dẫn đến việc
xét duyệt cho vay không đúng, để sơ hở các yếu tố pháp lý trên hợp
đồng vay và dẫn đến các sai sót nghiệp vụ.
- Quản lý các khoản cho vay kém, không thường xuyên
kiểm tra, giám sát và quản lý sau khi cho vay, từ đó không phát hiện
kịp thời những dấu hiệu có vấn đề.
- Cán bộ ngân hàng thiếu đạo đức và thông đồng với KH vay.
- Sự hợp tác giữa các NHTM quá lỏng lẻo, vai trò của CIC
chưa thật sự hiệu quả.
1.1.3. Khái niệm, mục tiêu kiểm soát nội bộ trong NHTM
a. Khái niệm kiểm soát nội bộ
“Kiểm soát nội bộ là một quá trình bị chi phối bởi nhà quản
lý, hội đồng quản trị và các nhân viên của đơn vị, nó được thiết lập
để cung cấp một sự đảm bảo hợp lý nhằm đạt được các mục tiêu: sự
hữu hiệu và hiệu quả của hoạt động; sự tin cậy của báo cáo tài chính;
sự tuân thủ pháp luật và các quy định; sự tuân thủ các chính sách, kế
hoạch, thủ tục, luật pháp và các quy định” [Nguyễn Minh Kiều
(2014), tr 65].
b. Hình thức KSNB hoạt động tín dụng trong NHTM
Trong nền kinh tế thị trường, “tín dụng ngân hàng là hình
thức tín dụng chủ yếu trong nền kinh tế thị trường, nó đáp ứng nhu
cầu về vốn cho mọi thành phần kinh tế một cách linh hoạt và kịp
thời. Đối với ngân hàng, tín dụng là hoạt động kinh doanh truyền
thống bên cạnh hoạt động huy động vốn, chiếm tỷ trọng lớn nhất trên


7
bảng tổng kết tài sản và đem lại phần lớn lợi nhuận cho ngân hàng.
Để thực hiện được mục tiêu này, theo thông lệ tốt nhất hiện
nay là khung KSNB của COSO, KSNB hoạt động tín dụng của Ngân
hàng thương mại được xây dựng theo 05 cấu phần là Môi trường
kiểm soát; hệ thống nhận diện và đánh giá rủi ro; hoạt động kiểm
soát; hệ thống thông tin và trao đổi; hoạt động giám sát.
c. Mục tiêu hoạt động kiểm soát nội bộ
- Nhóm mục tiêu về hoạt động: nhấn mạnh đến sự hữu hiệu
và hiệu quả của việc sử dụng các nguồn lực.
- Nhóm mục tiêu về báo cáo tài chính: đơn vị phải đảm bảo
tính trung thực và đáng tin cậy của báo cáo tài chính mà mình cung
cấp.
- Nhóm mục tiêu về sự tuân thủ: đơn vị phải tuân thủ các
luật lệ và quy định.
d. Nguyên tắc nhận dạng và đánh giá rủi ro của kiểm soát
nội bộ
- Các nguyên tắc kiểm soát nội bộ theo Basel
Để thực hiện được mục tiêu và vai trò của KSNB ngân hàng,
Balse đề ra 13 nguyên tắc thiết kế và đánh giá hệ thống KSNB ngân
hàng. Về cơ bản, các nguyên tắc này tương tự như các yếu tố cấu
thành hệ thống KSNB theo báo cáo của COSO.
- Các nguyên tắc kiểm soát nội bộ theo quy định của Việt
Nam
Theo hướng dẫn của NHNN tại Thông tư 44/2011/TTNHNN ngày 29/12/2011 về hoạt động KSNB của TCTD quy định
trong Luật các TCTD năm 2010 phải đảm bảo 09 nguyên tắc.
Nhìn chung các nguyên tắc về KSNB trong Thông tư số
44/2011/TT-NHNN đã tiến gần đến chuẩn mực quốc tế. Với cơ sở
pháp lý nêu trên hoạt động KSNB được khẳng định rõ ràng, được


8
hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động, nhằm giúp cho hoạt động
ngân hàng đi đúng hướng, an toàn và hiệu quả.
1.1.4. Sự cần thiết của kiểm soát nội bộ đối với hoạt động
tín dụng trong ngân hàng thƣơng mại
“Hoạt động tín dụng luôn là hoạt động chủ đạo của BIDV
Chi Nhánh Phố Núi nhưng đồng thời cũng là hoạt động tiềm ẩn nhiều
rủi ro, những rủi ro này chỉ hết khi hợp đồng tín dụng được thanh
lý.Một khi rủi rotín dụng xảy ra sẽ tác động rất lớn tới ngân hàng mà
tình huống xấu nhất là dẫn tới tình trạng phá sản. Vấn đề này, đã từng
được ghi nhận trong quá khứ không chỉ ở Việt Nam mà còn ở các
nước phát triển” [4].
1.2. NỘI DUNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TÍN DỤNG TRONG
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI
1.2.1. Môi trƣờng kiểm soát
1.2.2. Quy trình đánh giá rủi ro tín dụng
1.2.3. Các hoạt động kiểm soát
1.2.4. Hệ thống thông tin và trao đổi thông tin
1.2.5. Hoạt động giám sát các kiểm tra
1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KIỂM SOÁT NỘI BỘ
ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG
1.3.1. Nhận thức của nhà quản lý
1.3.2. Quy trình kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín
dụng
1.3.3. Xử lý tín dụng có vấn đề
1.3.4. Các nhân tố khác
- CBQLKH thiếu đạo đức và trình độ chuyên môn nghiệp
vụ
- Ngân hàng quá nhấn mạnh đến lợi nhuận


9
CHƢƠNG 2
THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG TÍN
DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN
VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHỐ NÚI
2.1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC
QUẢN LÝ CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT
TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH PHỐ NÚI
2.1.1. Giới thiệu về chi nhánh
2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh
2.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý
a. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý hoạt động
b. Chức năng, nhiệm vụ
2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng
TMCP Đầu tƣ và phát triển Việt Nam- chi nhánh Phố núi
a. Công tác huy động vốn
Bảng 2.1. Tình hình huy động vốn theo kỳ hạn của Ngân hàng
TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phố Núi năm
2015 – 2017
Năm 2015
Nội dung

Huy động vốn Không kỳ
hạn
Huy động vốn ngắn hạn
Huy động vốn Trung dài
hạn

Năm 2016

Năm 2017

Giá trị
(Triệu
đồng)

Tỷ
trọng
(%)

Giá trị
(Triệu
đồng)

Tỷ
trọng
(%)

Giá trị
(Triệu
đồng)

Tỷ
trọng
(%)

55.180

12,08

114.464

13,01

181.425

15,37

271.422

59,44

530.824

60,33

622.743

52,75

130.039

28,48

234.635

26,67

376.44

31,89

100

879.924

100

1.180.60
8

100

Tổng huy động vốn theo
kỳ hạn (không gồm Kho 456.641
bạc Nhà nƣớc)

(Nguồn: Báo cáo tài chính Ngân hàng BIDV – CN Phố Núi 2015 - 2017)


10
Qua bảng số liệu cho thấy tình hình huy động vốn của Chi
Nhánh từ 2015-2017 rất khả quan và có tốc độ tăng trưởng tối. Cụ
thể năm 2015 là 456.641 triệu đồng, năm 2016 là 879.924 và năm
2017 tăng lên tới 1.180.608
c. Công tác cho vay
Bảng 2.2. Chỉ tiêu cơ cấu, chất lượng cho vay của Ngân hàng TMCP
Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phố Núi 2015 - 2017
Nội dung
Tổng dư nợ
2. Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dư nợ

Đơn vị tính
Triệu đồng

Năm
2015

Năm
2016

Năm
2017

1.346.62 2.240.38 2.845.17
9
9
6

%

0,11

0,004

0,27

Dư nợ xấu cho vay tổ chức kinh tế,
cá nhân

Triệu đồng

1.486

93

7.139

Dư nợ xấu Trái phiếu Doanh nghiệp

Triệu đồng

-

-

-

Tổng dư nợ xấu

Triệu đồng

1.486

93

7.139

3. Tỷ lệ nợ nhóm 2/Tổng dư nợ

%

0,41

0,19

0,21

Dư nợ nhóm 2 cho vay tổ chức kinh
tế. cá nhân

Triệu đồng

5.488

4.250

6.029

Dư nợ nhóm 2 Trái phiếu Doanh
nghiệp

Triệu đồng

-

-

-

Tổng dư nợ nhóm 2

Triệu đồng

5.488

4.25

6.029

(Nguồn: Báo cáo tài chính Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển
Việt Nam – Chi nhánh Phố Núi 2015 - 2017)
Dư nợ cho vay tại chi nhánh tăng qua các năm từ 2015 đến
2017. Năm 2015 1.346.629 ; năm 2016 là 2.240.389 triệu đồng, năm
2017 là 2.845.176. Đối với khách hàng cá nhân thì biến động bất
thường và chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng dư nợ. Đối với cho vay
doanh nghiệp có xu hướng giảm mạnh năm 2016 so với 2015. Nhưng
lại tăng đột biến vào năm 2017 cho thấy sự phục hồi kinh tế và doanh
nghiệp có xu hương cần vốn đề đầu tư kinh doanh nhiều hơn.


11
2.2. THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG TÍN
DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN
VIỆT NAM – CHI NHÁNH PHỐ NÚI
2.2.1. Thực trạng về môi trƣờng kiểm soát
2.2.2. Thực trạng về quy trình đánh giá rủi ro
Nợ xấu và rủi ro tín dụng vẫn là vấn đề cản trở sự phát triển
toàn diện của hệ thống NHTM. Xác định quản trị rủi ro nói chung và
quản trị rủi ro tín dụng nói riêng là nhiệm vụ trọng tâm trong định
hướng chiến lược phát triển Ngân hàng, BIDV Chi Nhánh Phố Núi
rất chú trọng đến việc phân tích, đánh giá và quản lý rủi ro tín dụng.
Cách thức quản lý rủi ro tín dụng của BIDV Chi Nhánh Phố Núi đã
và đang áp dụng cụ thể như sau:
- BIDV Chi Nhánh Phố Núi đã thành lập Ủy ban quản lý rủi
ro trong đó có Phân ban quản lý rủi ro tín dụng, đầu tư chuyên về xử
lý các vấn đề liên quan đến công tác quản lý rủi ro trong hoạt động
tín dụng.
- BIDV Chi Nhánh Phố Núi đo lường rủi ro tín dụng thông
qua các chỉ tiêu như hệ số nợ quá hạn, hệ số nợ xấu, hệ số rủi ro mất
vốn, hệ số khả năng bù đắp rủi ro…trong đó được sử dụng phổ biến
nhất là chỉ tiêu nợ xấu.
- BIDV Chi Nhánh Phố Núi đã xây dựng Hệ thống xếp hạng
tín dụng nội bộ phù hợp với đặc điểm hoạt động tín dụng, loại hình
cho vay, đối tượng cho vay của Ngân hàng và sử dụng để thiết lập
giới hạn tín dụng tương ứng với mức độ rủi ro mà Ngân hàng có thể
chấp nhận được đối với một khách hàng.
Mặc dù NHTM đã xây dựng những văn bản trong việc đánh
giá rủi ro. Tuy nhiên, NHTM chưa thực sự chủ động vào việc nhận
diện rủi ro, thường tập trung vào việc phát hiện và giảm thiểu rủi ro.
2.2.3. Thực trạng về các hoạt động kiểm soát


12
Một là, Kiểm tra, kiểm soát kết quả hoạt động tín dụng tại
Chi nhánh. Để thực hiện đánh giá kết quả của hoạt động tín dụng
KSVNB xem xét dựa vào yếu tố: tổng dư nợ, và chất lượng tín dụng.
Hai là, kiểm tra mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ , phạm
vi hoạt động của các phòng ban liên quan; các thay đổi trong hoạt
động tín dụng; kiểm tra việc bố trí cán bộ tín dụng tại Chi nhánh
Ba là, kiểm soát trật tự kỷ cương điều hành tại chi nhánh
Về cơ bản BIDV Chi Nhánh Phố Núi đã ban hành các quy
định, tuy nhiên chưa thực sự mô tả đầy đủ nhiệm vụ của các thành
viên trong tổ chức của mình. Tại một số TCTD có tình trạng: thành
viên của HĐQT tham gia trực tiếp vào việc phê duyệt các giao
dịch/quyết định kinh tế cụ thể. Bên cạnh đó, các cách thức kiểm soát
khác nhau tại ngân hàng chưa được áp dụng một cách đầy đủ và
thường xuyên.
2.2.4. Thực trạng về hệ thống thông tin và trao đổi thông
tin
Thực trạng về hệ thống thông tin và trao đổi thông tin: Hiện
nay trong BIDV Chi Nhánh Phố Núi, với đặc điểm quy mô lớn, cơ
cấu tổ chức bao gồm nhiều chi nhánh, phòng giao dịch thì việc thiết
lập các kênh thông tin hiện nay còn nhiều hạn chế. Trong một NHTM
thì thông tin chủ yếu diễn ra theo một chiều từ trên xuống dưới. Thực
trạng về hệ thống công nghệ thông tin: Một số bộ phận chưa đảm bảo
việc thực hiện các thủ tục.
Để thu thập các thông tin nội bộ trong hoạt động tín dụng,
BIDV Chi Nhánh Phố Núi đã xây dựng và ban hành hệ thống các báo
cáo quản trị nội bộ cho từng Ban/Chi nhánh trong Ngân hàng và quy
định thời gian lập của từng báo cáo nhằm cung cấp một cách kịp thời,
hợp lý và tin cậy các thông tin về hoạt động tín dụng và tình hình
tuân thủ của Ngân hàng.


13
Để thu thập các thông tin bên ngoài, Ngân hàng xây dựng
chương trình về tập huấn và phát triển trong đó tạo điều kiện và hỗ trợ
về tài chính cho các nhân viên tham gia và các chương trình và hội
thảo bên ngoài. Chương trình này không chỉ giúp cho các nhân viên có
điều kiện học tập, nâng cao kiến thức và đạt được bằng, cấp cần thiết
cho công việc đồng thời cũng giúp cho các nhân viên có điều kiện thu
thập được các thông tin bên ngoài. Đồng thời định kỳ Ban kiểm
soát/Phòng kiểm toán nội bộ định kỳ cập nhật các thay đổi về các quy
định pháp lý có liên quan hoạt động tín dụng để cập nhật vào các chính
sách kiểm toán nội bộ hiện tại của Ngân hàng. C
Ngân hàng đã thành lập Trung tâm công nghệ thông tin để
đảm bảo các thông tin của ngân hàng giám sát, bảo vệ hợp lý và an
toàn. Trung tâm công nghệ thông tin quản lý tập trung các dữ liệu
trên phần mềm hệ thống của toàn hệ thống Ngân hàng đảm bảo hệ
thống thông tin của Ngân hàng được vận chuyển một cách an toàn và
thông suốt. Bên cạnh đó hàng ngày Trung tâm công nghệ thông tin
tiến hành vận hành hệ thống SIBS nhằm mục đích tổng hợp, lưu trữ
toàn hàng mọi thông tin tài chính đã diễn ra trong ngày.
2.2.5. Thực trạng về giám sát các kiểm tra
Qua kết quả của bảng khảo sát về chất lượng KSNB có thể
nhận thấy, về cơ bản BIDV Chi Nhánh Phố Núi hiện nay chưa thực
hiện duy trì thành phần giám sát các kiểm soát với điểm trung bình rất
thấp. Các nhà quản lý cấp cao chưa thực sự quan tâm tới việc kiểm
soát thường xuyên trong quá trình hoạt động thường chỉ khi có những
sự kiện bất thường xảy ra thì mới thực hiện kiểm soát.
a. Nhiệm vụ của bộ phận kiểm tra, kiểm soát nội bộ
- Xây dựng chương trình công tác năm, quý phù hợp với
chương trình công tác kiểm tra, kiểm soát của BIDV Chi Nhánh Phố
Núi và đặc điểm cụ thể của Chi nhánh.


14
- Tuân thủ tuyệt đối sự chỉ đạo nghiệp vụ kiểm tra, kiểm
toán. Tổ chức thực hiện kiểm tra, kiểm soát theo đề cương, chương
trình công tác kiểm tra, kiểm soát của BIDV Chi Nhánh Phố Núi và
kế hoạch của đơn vị, kiểm soát nhằm đảm bảo an toàn trong hoạt
động kinh doanh ngay tại hội sở và các chi nhánh phụ thuộc.
- Tổng hợp và báo cáo kịp thời các kết quả kiểm tra, kiểm
soát, việc chỉnh sửa các tồn tại thiếu sót của chi nhánh, đơn vị mình
theo định kỳ gửi phòng Kiểm tra, KSNB Văn phòng đại diện và Ban
kiểm tra, KSNB. Hàng tháng báo cáo nhanh về các công tác chỉ đạo
điều hành hoạt động kiểm tra, kiểm toán của mình gửi Ban kiểm tra,
KSNB.
- Đầu mối phối hợp với các đoàn kiểm tra của BIDV Chi
Nhánh Phố Núi, các cơ quan thanh tra, kiểm toán để thực hiện các
cuộc kiểm tra tại chi nhánh.
- Phát hiện những vấn đề chưa đúng về pháp chế trong các
văn bản do Giám đốc Chi nhánh ban hành.
b. Phương thức kiểm tra, kiểm soát nội bộ
- Giám sát hoạt động thực hiện thông qua phân tích các báo
cáo thống kê theo chế độ thông tin báo cáo và các văn bản chỉ đạo
nội bộ.
- Kiểm tra trực tiếp được thực hiện thông qua hoạt động
kiểm tra, xem xét, xác minh, đối chiếu; thu nhập và đánh giá các
bằng chứng; thống kê, tính toán, phân tích, tổng hợp và so sánh.
c. Thời gian thực hiện kiểm tra tín dụng
Hàng năm, căn cứ kế hoạch kiểm tra đã được Trụ sở chính
phê duyệt, Phòng Kiểm tra, KSNB tại BIDV Chi Nhánh Phố Núi sẽ
tiến hành hoạt động kiểm tra tại Hội sở và các PGD trực thuộc. Tối
thiểu một PGD trực thuộc phải được kiểm tra 02 lần/năm để đảm bảo
các sai sót được phát hiệnvà ngăn ngừa kịp thời.


15
Đối với các đơn vị trực thuộc có các vấn đề nổi cộm, vụ việc
phát sinh thì công tác kiểm soát nội bộ sẽ được thực hiện thường
xuyên hơn.
d. Nội dung công tác kiểm tra tín dụng
* Kiểm tra việc tổ chức chỉ đạo, điều hành hoạt động tín
dụng
* Kiểm tra nghiệp vụ tín dụng
e. Giám sát sau kiểm soát
Kiểm tra thời hạn viết báo cáo và kết quả thực hiện so với
yêu cầu của kiểm soát.Kiểm tra nội dung báo cáo của đơn vị được
kiểm tra về tình hình và kết quả thực hiện các khuyến nghị của ban
kiểm soát.Kiểm tra đánh giá thực tế cả về thời gian, nội dung kết quả
những công việc mà Chi nhánh đã thực hiện theo kiến nghị của Ban
kiểm soátLập biên bản về việc kiểm tra thực tế việc thực hiện kết
luận của ban kiểm soát,
f. Tình hình thực hiện công tác kiểm tra trực tiếp hoạt động
tín dụng tại các đơn vị
Từ năm 2015 đến năm 2017, liên quan đến hoạt động tín
dụng BIDV Chi Nhánh Phố Núi đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra tại các
đơn vị trên toàn hệ thống nhằm đánh giá tính tuân thủ các quy định
của pháp luật, quy chế, quy trình nghiệp vụ, quy định nội bộ của
BIDV Chi Nhánh Phố Núi. Thống kê về số cuộc kiểm tra, số lượng
sai phạm phát hiện của toàn hệ thống trong lĩnh vực tín dụng và chi
phí ước tính cho bộ phận kiểm tra, giám sát của dụng BIDV Chi
Nhánh Phố Núi (gồm tiền lương, công tác phí, chi phí đi lại, ăn ở,…)
như sau:
Bảng 2.5. Thống kê sai phạm phát hiện trong giai đoạn 2015-2017
qua các cuộc kiểm tra tại BIDV Chi Nhánh Phố Núi


16
Chỉ tiêu
- Chi phí ( triệu đồng)

Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
3.98

4.23

4.561

63

79

88

- Số lượng sai phạm

1.65

1.94

2.56

- Tốc độ tăng số lượng sai phạm

9%

17 %

32 %

- Số lượt kiểm tra

Với việc tăng cường công tác kiểm tra, số sai sót, vi phạm
được phát hiện ngày càng tăng. Năm 2016, số lượng sai phạm phát
hiện được tăng 17%. Năm 2017, số lượng sai phạm phát hiện được
tăng 32%.
Các sai phạm đã nêu trên đều là vi phạm quy chế của Ngân
hàng. Mức độ ảnh hưởng của những sai phạm này đối với ngân hàng
cũng như các tổn thất (kể cả tổn thất tiềm tàng) do những sai phạm
này đem lại rất khó lượng hoá bởi nó tạo ra những kẽ hở cho người
vay lợi dụng. Khi xảy ra tranh chấp có liên quan, những sai phạm này
tăng khả năng thất thiệt cho ngân hàng. Hàng loạt các sai phạm được
phát hiện thông qua công tác kiểm tra đã được chỉnh sửa kịp thời.
2.3. ĐÁNH GIÁ KIỂM SOÁT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG TÍN
DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN
VIỆT NAM CHI NHÁNH PHỐ NÚI
2.3.1. Những kết quả đạt đƣợc
Thứ nhất, Ban lãnh đạo Chi nhánh xây dựng được phòng
kiểm tra nội bộ chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát hoạt động tín
dụng tại Chi nhánh
Thứ hai, có quy trình nghiệp vụ hướng dẫn thực hiện công
tác kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng
Thứ ba, từng bước thực hiện kiểm tra định kỳ đột xuất hoạt
động tín dụng qua đó, phát hiện được những sai phạm trong hoạt
động tín dụng và đề xuất được các biện pháp khắc phục sửa sai
Thứ tư, chi nhánh đã và đang chú trọng đào tạo công tác bồi


17
dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho các KSVNB
Thứ 5, Phần lớn các khoản vay đều được kiểm tra, kiểm soát
một cách thường xuyên, liên tục.
Thứ 6, BIDV Chi Nhánh Phố Núi áp dụng rộng rãi công
nghệ thông tin vào quá trình hoạt động.
2.3.2. Những tồn tại
Một là, môi trường kiểm soát còn nhiều yếu tố không thuận
lợi cho công tác kiểm soát nội bộ:
Hai là, việc nhận diện và đánh giá rủi ro còn nhiều hạn chế.
Ba là, thủ tục kiểm soát đối với hoạt động tín dụng còn lỏng
lẻo; chưa phân định rõ trách nhiệm của cán bộ tham gia quy trình tín
dụng
Bốn là, hệ thống thông tin và trao đổi vẫn còn bất cập
Năm là, bộ phận kiểm tra, giám sát và KTNB hoạt động bị
chồng chéo gây lãng phí nguồn lực; hoạt động kiểm tra, giám sát chỉ
có ý nghĩa phát hiện, chưa có tác dụng hoàn thiện, chưa phát huy vai
trò cảnh báo rủi ro; hoạt động kiểm toán nội bộ còn nhiều hạn chế
CHƢƠNG 3
GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ HOẠT
ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ
PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH PHỐ NÚI
3.1. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP
3.1.1. Định hƣớng phát triển hoạt động tín dụng của
Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát triển Việt Nam- chi nhánh Phố
núi đến năm 2020
Phương hướng phát triển của BIDV Chi Nhánh Phố Núi đến
năm 2020 cơ bản như sau:
- Huy động tối đa nguồn vốn trong và ngoài nước nhằm đáp


18
ứng nhu cầu vốn đầu tư các khách hàng và nền kinh tế. Giữ vững vai
trò chủ lực trên thị trường tài chính, đặc biệt thị trường tài chính phục
vụ nhu cầu đầu tư và phát triển.
- Duy trì tăng trưởng tín dụng hợp lý kết hợp với phát triển
và mở rộng các sản phẩm dịch vụ khác; ưu tiên vốn đầu tư cho doanh
nghiệp, cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, cho xây dựng cơ bản.
- Tiếp tục đổi mới và phát triển ứng dụng công nghệ ngân
hàng theo hướng hiện đại hóa, cung cấp thêm nhiều sản phẩm dịch
vụ, tiện ích, nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ đủ sức cạnh tranh
và hội nhập.
* Các chỉ tiêu phấn đấu:
- Về nguồn vốn: Tăng trưởng bình quân 18 - 25 %/ năm.
- Về dư nợ cho vay: Tăng trưởng bình quân 16 - 20 %/năm.
Trong đó: Dư nợ trung, dài hạn chiếm tỷ trọng tối đa 35%
tổng dư nợ.
- Tỷ lệ nợ xấu: Dưới 3%.
- Kiểm soát tốt các khoản nợ từ nhóm 2 đến nhóm 5; không
để tăng tỷ lệ nợ xấu, tích cực đôn đốc thu hồi để giảm dự phòng rủi
ro tạo thêm thu nhập.
- Tích cực thu hồi các khoản nợ đã xử lý bằng các quỹ dự
phòng để tăng them thu nhập và làm lành mạnh danh mục cho vay.
3.1.2. Định hƣớng công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ
hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát triển
Việt Nam – chi nhánh Phố Núi
- Duy trì chế độ kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động tín
dụng nhằm kịp thời phát hiện các sai phạm có thể ảnh hưởng tới uy
tín và kết quả hoạt động của Ngân hàng.
- Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ kiểm tra; Hoàn thiện quy
trình kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay; tổ chức hiệu quả kiểm


19
tra định kỳ, kiểm tra chuyên đề.
- Tập trung kiểm tra, kiểm soát vào các lĩnh vực cho vay có
mức độ rủi ro cao.
3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM
SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN
HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI
NHÁNH PHỐ NÚI
3.2.1. Hoàn thiện môi trƣờng kiểm soát nội bộ
a. Xây dựng và phát triển nhân sự về KSNB
b. Hạn chế và phòng ngửa rủi ro đạo đức
c. Về phân công, phân nhiệm
Nghiên cứu sửa đổi bổ sung văn bản về phân công, phân
nhiệm giữa các Ban nghiệp vụ đảm bảo rõ ràng cụ thể. Trong đó cần
quy định rõ trách nhiệm phối hợp giữa các phòng Ban . Điều này sẽ
hạn chế việc chồng chéo trong điều hành và tác nghiệp của các phòng
ban tại BIDV Chi Nhánh Phố Núi.
3.2.2. Xây dựng hệ thống nhận diện và đánh giá rủi ro
 Để có thể phân tích và lượng định một cách đầy đủ các
loại rủi ro tín dụng có thể xảy ra cho hoạt động tín dụng của ngân
hàng
- Khi xây dựng chính sách tín dụng và đề ra một loại sản
phẩm cho vay nào, ngân hàng cần dự báo các loại rủi ro tín dụng,
mức độ rủi ro và khả năng xảy ra rủi ro của từng loại hình cho vay,
sản phẩm cho vay, đối tượng cho vay và lĩnh vực cho vay; BIDV Chi
Nhánh Phố Núi cần phải thực hiện như sau:
- Trong quá trình hoạt động, ngân hàng phải thường xuyên
đánh giá lại các loại rủi ro tín dụng về số lần xảy ra, tính chất, mức
độ thiệt hại và các biện pháp khắc phục, hạn chế, đặc biệt là phải xem
xét kỹ các rủi ro xảy ra mà ngân hàng đã không lường trước.


20
- Cần đánh giá về khả năng có thể hạn chế được các rủi ro
trên các mặt: trình độ và phẩm chất của đội ngũ cán bộ tín dụng, tính
chất của các sản phẩm cho vay của ngân hàng, các điều kiện đảm
bảo, đối tượng cho vay và năng lực quản lý, giám sát của các cấp
điều hành để lượng định khả năng xảy ra của các loại rủi ro một cách
hợp lý.Để làm được điều này, cần phải có sự phối hợp và trao đổi
thông tin hiệu quả giữa các bộ phận quản lý rủi ro, kiểm toán nội bộ
và tín dụng trong toàn hệ thống ngân hàng;
- Ngoài ra, mỗi khi phát sinh khoản nợ quá hạn hoặc có vấn
đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến khả năng thu hồi nợ, ngân hàng cần
phải phân tích, đánh giá các nguyên nhân khách quan và chủ quan
gây ra nợ xấu.
 Về việc xếp hạng tín dụng khách hàng:
Để đảm bảo sự độc lập, khách quan trong công tác xếp hạng
tín dụng khách hàng, thực hiện áp dụng đúng chính sách cấp tín dụng
theo mức xếp hạng chính xác của khách hàng, đồng thời phản ảnh
đúng thực trạng chất lượng tín dụng của BIDV Chi Nhánh Phố Núi,
luận văn đề xuất tiếp tục thực hiện lộ trình xếp hạng tín dụng khách
hàng .
 Thường xuyên kiểm tra tài sản bảo đảm tiền vay
Ngoài việc thực hiện kiểm tra sau khi cho vay, cần lưu ý đến
việc thường xuyên kiểm tra tài sản bảo đảm tiền vay. Đây là một
trong những yêu cầu để hạn chế rủi ro về hoạt động tín dụng khi phải
xử lý tài sản để thu hồi nợ.
- Đối với tài sản đảm bảo là bất động sản, định kỳ hàng năm
Chi nhánh căn cứ vào Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh ban
hành; kết hợp với tham khảo giá cả của thị trường, có tính đến lợi thế
thương mại để làm cơ sở xác định giá trị tài sản đảm bảo.
- Đối với tài sản đảm bảo là động sản (máy móc, thiết bị,


21
phương tiện vận tải…), cần quy định đối với cán bộ đi thẩm định
phải chụp hình hiện trạng, mô tả tình trạng hoạt động của tài sản và
thu thập các chứng từ có liên quan. Cán bộ thẩm định tài sản phải có
trách nhiệm xác minh đầy đủ tính chất pháp lý về người vay và tài
sản đảm bảo.
Giám đốc Chi nhánh cần quy định về việc tái kiểm tra, đánh
giá lại định kỳ về tài sản đảm bảo và quy định lại mức cho vay trên
tài sản đảm bảo nếu thấy cần thiết.Khi cho vay cần dựa trên các tài
sản có độ an toàn cao, không nâng mức cho vay cao đối với tất cả các
loại tài sản bảo đảm, nhất là các tài sản dễ giảm sút giá trị, rủi ro
thanh khoản cao.
3.2.3. Hoàn thiện công tác thực hiện kiểm soát
a. Hoàn thiện quy trình hoạt động kiểm soát
b. Tăng cường hoạt động kiểm soát chéo trong hoạt động
tín dụng
c. Thiết lập chế tài thưởng phạt đủ sức răn đe và khuyến
khích trong kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng
c. Tăng cường đào tạo đối với cán bộ kiểm soát ngân hàng
e. Cơ cấu lại mô hình tổ chức
3.2.4. Hoàn thiện hệ thống thông tin và truyền thông
Hiện đại hóa hệ thống CNTT, phát triển hệ thống quản lý nội
bộ, nâng cấp hệ thống ngân hàng lõi phù hợp với quy mô, mức độ
phức tạp hoạt động và yêu cầu quản trị, điều hành ngân hàng.Xây
dựng hệ thống thông tin dữ liệu bao gồm các văn bản, quy định của
Nhà nước, các quy định trong nội bộ Ngân hàng, phổ biến rõ ràng và
chi tiết tới mọi phòng ban trong Chi nhánh.Xây dựng kênh truyền
thông chia sẽ hai chiều từ cấp quản lý tới cán bộ nhân viên và ngược
lại. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm
tra, kiểm soát.


22
Để KSNB được thực hiện nghiêm túc và để hoạt động của
ngân hàng đạt hiệu quả hơn, các nhà quản lý không chỉ truyền đạt
thông tin cho nhân viên mà còn phải lắng nghe các thông tin phản hồi
từ nhân viên. Ngân hàng BIDV Chi Nhánh Phố Núi cần xây dựng
kênh thông tin để nhân viên chia sẻ, đóng góp ý kiến, báo cáo về
những hành vi sai phạm, sự cố bất thường trong Ngân hàng như đặt
các thùng thư góp ý, tạo hộp thư điện tử để nhân viên có thể dễ dàng
phản ánh, khiếu nại hay đóng góp ý kiến cho Ngân hàng.Xây dựng
cơ cấu tổ chức không quá rườm rà, phức tạp sao cho việc truyền đạt
thông tin có thể thực hiện dễ dàng, thông thoáng giữa các cấp. Quy
định rõ ràng về các cấp thẩm quyền tiếp nhận và xử lý các loại thông
tin.Khẩn trương hoàn thiện và sớm triển khai một số hệ thống phục
vụ công tác báo cáo tín dụng . Việc thiết lập hệ thống báo cáo chung
sẽ giúp cho việc giảm thiểu về số lượng báo cáo và tránh việc đan
xen trùng lắp.
Hiện nay hệ thống văn bản chế độ quy định đối với hoạt
động tín dụng quá nhiều cả về văn bản pháp quy lẫn văn bản nội bộ.
Bởi lẽ hoạt động tín dụng rất nhạy cảm với nền kinh tế, do đó các
quy định của pháp luật phải sửa đổi bổ sung để phù hợp với sự phát
triển của nền kinh tế, với các chủ trương chính sách trong từng thời
kỳ. . Hoặc ngay cả một số cán bộ kiểm tra chuyên trách cũng không
nắm vững chế độ khi thực hiện kiểm tra nên đã bỏ sót lỗi. Để khắc
phục tình trạng này cần phải thường xuyên rà soát hệ thống hóa các
văn bản chế độ nghiệp vụ thiết lập trên chương trình phần mềm quản
lý một cách đầy đủ, khoa học, dễ tìm kiếm, dễ tra cứu tính hiệu lực. .
Trong khi đó, các chính sách, quy chế lại không được hệ
thống hóa một cách khoa học: dễ tìmkiếm, dễ tra cứu, dễ hiểu nên
qua các đợt kiểm tra phát hiện nhiều trường hợp cán bộ tín dụng
không cập nhật và nắm vững cơ chế chính sách tín dụng trong quá


23
trình thẩm định, giải quyết cho vaycụ, kim chỉ nam cho cán bộ
nghiệp vụ cũng như cán bộ kiểm tra dễ dàng tham chiếu khi thực
hiện công việc.
Đó chính là công Do đó các quy định trong quy chế nội bộ
cũng phải được chỉnh sửa theo. Dẫn đến việc cập nhật và nắm bắt
được tính hiệu lực của các văn bản chế độ hiện hành là cả một vấn đề
3.2.5. Tăng cƣờng công tác giám sát
a. Xây dựng và hoàn thiện công tác kiểm toán nội bộ hoạt
động tín dụng
b. Xây dựng chỉ tiêu đánh giá về kết quả hoạt động của
KSNB
c. Thực hiện nghiêm túc công tác sửa sai sau các đợt kiểm
tra giám sát
3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
3.3.1. Đối với NHNN Việt Nam
3.3.2. Đối với Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát triển
ViệtNam
KẾT LUẬN
Trong điều kiện nền kinh tế chịu tác động của các cuộc
khủng hoảng tài chính và suy thoái trên thế giới, hoạt động của các
doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là trong hoạt động của
các ngân hàng thương mại. Yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay
đối với các ngân hàng là phải đảm bảo hoạt động kinh doanh một
cách an toàn và hiệu quả nhất. Do đó, kiểm soát nội bộ được các
ngân hàng chú trọng, đặc biệt là trong kiểm soát nội bộ hoạt động tín
dụng.
Thời gian qua, công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ tại BIDV
Chi Nhánh Phố Núi đã được chú trọng và đã có những kết quả nhất


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×