Tải bản đầy đủ (.pdf) (12 trang)

Phân tích tài chính công ty trách nhiệm hữu hạn dệt may linh phương

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.32 MB, 12 trang )

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
- - - o0o - - -

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỆT MAY
LINH PHƢƠNG

SINH VIÊN THỰC HIỆN : TRẦN THU TRANG
MÃ SINH VIÊN
: A16295
CHUYÊN NGÀNH
: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

HÀ NỘI - 2014


BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
- - - o0o - - -

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỆT MAY
LINH PHƢƠNG


GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN :TH.S LÊ THỊ HÀ THU
SINH VIÊN THỰC HIỆN : TRẦN THU TRANG
MÃ SINH VIÊN
: A16295
CHUYÊN NGÀNH
: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

HÀ NỘI - 2014


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự
hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người
khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và được
trích dẫn rõ ràng.
Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!
Sinh viên

Trần Thu Trang


LỜI CẢM ƠN
Em xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô giảng viên Bộ môn kinh tế, khoa Quản lý,
trường Đại học Thăng Long đã tạo điều kiện trong thời gian làm khóa luận. Đặc biệt,
em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thạc sỹ Lê Thị Hà Thu đã hướng dẫn và giúp em
hoàn thành khóa luận. Mặc dù bận rộn trong công tác giảng dạy và nghiên cứu nhưng
cô luôn dành sự quan tâm, hướng dẫn, tìm tài liệu và chỉ bảo nhiệt tình trong suốt quá
trình em thực hiện luận văn giúp em hoàn thành bài luận văn này.
Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, thầy cô và bạn bè - những người đã
luôn bên em, động viên và dành điều kiện thuận lợi nhất giúp em hoàn thành khóa luận

cũng như trong suốt thời gian em học tập tại trường Đại học Thăng Long.
Sinh viên

Trần Thu Trang


MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU ................................................................................................................1
CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP ...3
1.1 Tổng quan về tài chính doanh nghiệp........................................................................3
1.1.1 Khái niệm tài chính doanh nghiệp..........................................................................3
1.1.2 Chức năng của tài chính doanh nghiệp ..................................................................3
1.1.3 Vai trò của tài chính doanh nghiệp ........................................................................4
1.2 Tổng quan phân tích tài chính doanh nghiệp ............................................................5
1.2.1 Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp .........................................................5
1.2.2 Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp .......................................................5
1.3 Qui trình phân tích tài chính doanh nghiệp ............................................................... 6
1.3.1 Tài liệu cung cấp cho hoạt động phân tích tài chính doanh nghiệp ......................6
1.3.1.1 Nguồn tài liệu bên trong doanh nghiệp ............................................................... 6
1.3.1.2 Nguồn tài liệu từ bên ngoài doanh nghiệp...........................................................7
1.3.2 Quy trình thực hiện phân tích tài chính doanh nghiệp...........................................8
1.4 Các phương pháp phân tích tài chính ........................................................................9
1.4.1 Phương pháp so sánh .............................................................................................9
1.4.2 Phương pháp tỷ số ................................................................................................ 10
1.5 Nội dung của phân tích tài chính doanh nghiệp ......................................................10
1.5.1 Phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp ....................................................10
1.5.1.1 Phân tích tình hình tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp ............................. 10
1.5.1.2 Chiến lược quản lý tài sản - nguồn vốn ............................................................. 11
1.5.1.3 Tình hình tạo vốn và sử dụng vốn .....................................................................12
1.5.1.4 Phân tích đảm bảo nguồn vốn kinh doanh ........................................................13

1.5.1.5 Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh .............................................................. 14
1.5.1.6 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ................................................................................15
1.5.2 Phân tích các chỉ tiêu tài chính ............................................................................15
1.5.2.1 Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán ....................................................15
1.5.2.2 Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lí tài sản..........................................17
1.5.2.3 Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý nợ ...............................................20
1.5.2.4 Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời ....................................................21
1.5.3 Phân tích chỉ tiêu ROA - ROE thông qua mô hình Dupont ..................................22
1.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến phân tích tài chính doanh nghiệp ................................ 23
1.6.1 Các nhân tố chủ quan ...........................................................................................23
1.6.2 Các nhân tố khách quan .......................................................................................24


CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH DỆT MAY
LINH PHƢƠNG ..........................................................................................................27
2.1 Tổng quan về Công ty THH Dệt May Linh Phương ...............................................27
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Dệt May Linh Phương..27
2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của Công ty........................................................................27
2.1.3 Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Dệt May Linh Phương.................................28
2.2 Phân tích thực trạng tài chính tại Công ty TNHH Dệt May Linh Phương ..............30
2.2.1 Phân tích Bảng cân đối kế toán ............................................................................30
2.2.1.1 Phân tích cơ cấu tài sản - nguồn vốn của Công ty TNHH Dệt May Linh Phương...30
2.2.1.1.1 Cơ cấu tài sản .................................................................................................30
2.2.1.1.2 Phân tích quy mô và cơ cấu nguồn vốn ..........................................................35
2.2.1.2 Phân tích mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn .............................................39
2.2.1.3 Phân tích việc tạo vốn và sử dụng vốn .............................................................. 40
2.2.1.4 Phân tích đảm bảo nguồn vốn kinh doanh ........................................................42
2.2.1.5 Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh .............................................................. 44
2.2.2 Phân tích các chỉ tiêu tài chính ............................................................................47
2.2.2.1 Phân tích đánh giá khả năng thanh toán ............................................................ 47

2.2.2.2 Phân tích khả năng quản lý tài sản ....................................................................49
2.2.2.2.1 Phân tích khả năng quản lý TSNH .................................................................49
2.2.2.2.2 Phân tích khả năng quản lý TSDH .................................................................54
2.2.2.3 Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý nợ ...............................................55
2.2.2.4 Phân tích, đánh giá khả năng sinh lời ................................................................ 56
2.2.2.5 Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản qua mô hình Dupont ..................................57
2.3 Đánh giá tài chính hiện tại của Công ty TNHH Dệt May linh Phương từ 2011 đến
2013 ............................................................................................................................... 60
2.3.1 Ưu điểm ................................................................................................................60
2.3.2 Tồn tại ...................................................................................................................61
CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH
DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DỆT MAY LINH PHƢƠNG .............................. 64
3.1 Phương hướng hoạt động của Công ty TNHH Dệt May Linh Phương...................64
3.1.1 Cơ hội ...................................................................................................................64
3.1.2 Thách thức ............................................................................................................64
3.2 Những thuận lợi và khó khăn của Công ty TNHH Dệt May Linh Phương ............65
3.2.1 Thuận lợi...............................................................................................................65
3.2.2 Khó khăn ...............................................................................................................66
3.3 Định hướng phát triển của Công ty TNHH Dệt May Linh Phương ........................67


3.4 Một số giải pháp nhằm cải thiện tài chính tại Công ty TNHH Dệt May Linh Phương ....69
3.4.1 Các biện pháp khi Công ty quyết định tiếp tục sản xuất kinh doanh ...................69
3.4.1.1 Chủ động trong việc tìm các nhà cung cấp nguyên vật liệu và giảm thiểu tối đa
các khoản chi phí ...........................................................................................................69
3.4.1.2 Tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho ......................................................70
3.4.1.3 Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định bằng việc duy trì tổ chức sử dụng
hợp lý ............................................................................................................................. 72
3.4.1.4 Xây dựng chiến lược đầu tư để sử dụng nguồn vốn có hiệu quả ......................73
3.4.1.5 Tăng cường quản lý phải thu khách hàng..........................................................73

3.4.2 Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp......................................................................74
3.4.3 Chuyển đổi thành Công ty Cổ phần .....................................................................74
3.4.4 Sáp nhập M&A và mua lại doanh nghiệp ............................................................ 75
3.4.5 Phá sản và thanh lý doanh nghiệp .......................................................................76
KẾT LUẬN ..................................................................................................................78
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................79
PHỤ LỤC .....................................................................................................................80


DANH MỤC VIẾT TẮT
Ký hiệu viết tắt

Tên gọi đầy đủ

BCĐKT

Bảng cân đối kế toán

BCKQHĐKD

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

CSH

Chủ sở hữu

GVHB

Giá vốn hàng bán


HTK

Hàng tồn kho

TNDN

Thu nhập doanh nghiệp

TNHH

Trách nhiệm hữu hạn

TSLĐ

Tài sản lưu động

TSDH

Tài sản dài hạn

TSNH

Tài sản ngắn hạn

TSCĐ

Tài sản cố định

VCSH


Vốn chủ sở hữu

VLĐ

Vốn lưu động

VLĐTX

Vốn lưu động thường xuyên


DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
Bảng 2.1: Bảng phân tích đảm bảo nguồn vốn kinh doanh của Công ty TNHH
Dệt May Linh Phương giai đoạn 2011 - 2013 .............................................44
Bảng 2.2: Khả năng thanh toán của Công ty TNHH Dệt May Linh Phương giai
đoạn 2011 - 2013..........................................................................................47
Bảng 2.3: Vòng quay hàng tồn kho của Công ty TNHH Dệt May Linh Phương
giai đoạn 2011 - 2013...................................................................................49
Bảng 2.4: Vòng quay các khoản phải thu và chu kỳ khoản phải thu của Công ty
TNHH Dệt May Linh Phương giai đoạn 2011 - 2013 .................................50
Bảng 2.5: Vòng quay các khoản phải trả và thời gian quay vòng các khoản phải
trả của Công ty TNHH Dệt May Linh Phương giai đoạn 2011 - 2013 .......51
Bảng 2.6: Thời gian quay vòng tiền của Công ty TNHH Dệt May Linh Phương
giai đoạn 2011 - 2013...................................................................................52
Bảng 2.7: Hiệu suất sử dụng TSCĐ của Công ty TNHH Dệt May Linh Phương
giai đoạn 2011 - 2013...................................................................................53
Bảng 2.8: Hiệu suất sử dụng TSNH của Công ty TNHH Dệt May Linh Phương
giai đoạn 2011 - 2013...................................................................................53
Bảng 2.9: Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng TSDH của Công ty TNHH Dệt
May Linh Phương giai đoạn 2011 - 2013 ....................................................54

Bảng 2.10: Đánh giá khả năng quản lý nợ của Công ty TNHH Dệt May Linh
Phương giai đoạn 2011 - 2013 .....................................................................55
Bảng 2.11: Đánh giá khả năng sinh lời của Công ty TNHH Dệt May Linh
Phương giai đoạn 2011 - 2013 .....................................................................56
Bảng 2.12: Phân tích sự ảnh hưởng tới ROA qua mô hình Dupont của Công ty
TNHH Dệt May Linh Phương giai đoạn 2011 - 2013 .................................58
Bảng 2.13: Phân tích sự ảnh hưởng tới ROE qua mô hình Dupont của Công ty
TNHH Dệt May Linh Phương giai đoạn 2011 - 2013 .................................59
Bảng 3.1: Tỷ trọng các loại hàng hóa lưu kho tại Công ty TNHH Dệt May Linh
Phương năm 2013 ........................................................................................71


DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ
Sơ đồ 1.1: Quy trình thực hiện phân tích tài chính doanh nghiệp ...................................8
Sơ đồ 1.2: Mô hình quản lý tài sản - nguồn vốn theo các chiến lược ...........................12
Sơ đồ 2.1: Cơ cấu bộ máy tổ chức tại Công ty TNHH Dệt May Linh Phương ............28
Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tài sản của Công ty TNHH Dệt May Linh Phương giai đoạn
2011 - 2013 ..................................................................................................30
Biểu đồ 2.1: Cơ cấu nguồn vốn của Công ty TNHH Dệt May Linh Phương giai
đoạn 2011 - 2013..........................................................................................35


LỜI NÓI ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam hiện nay, đi kèm với đó là khủng hoảng tài
chính toàn cầu đang đẩy hàng loại doanh nghiệp đến bờ vực phá sản. Doanh nghiệp
không đảm bảo được tài chính, quản lý dòng tiền không hiệu quả dẫn đến mất khả
năng chi trả. Đó là nguyên nhân chính khiến gần 70.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ
của Việt Nam phải ngừng hoạt động. Vì vậy, phân tích tài chính là một bộ phận
không thể thiếu của doanh nghiệp. Việc sử dụng các công cụ tài chính một cách có

hiệu quả là mục tiêu mà bất kì một doanh nghiệp nào cũng phải theo đuổi. Nhưng
không phải doanh nghiệp nào cũng làm được điều đó. Chỉ có những doanh nghiệp
nhận thức rõ điều này và chú trọng công tác quản trị tài chính mới có thể thành
công. Mọi hoạt động kinh doanh đều phải dựa vào tài chính doanh nghiệp. Ngược
lại, vấn đề tài chính của mỗi doanh nghiệp tốt hay xấu lại có tác động mạnh mẽ vào
việc thúc đẩy hoặc kìm hãm quá trình kinh doanh. Bằng các con số tính toán, phân
tích tài chính những điểm mạnh và điểm yếu của hoạt động sản xuất kinh doanh
cũng như tiềm năng cần phát huy và nhược điểm cần khắc phục được xem xét rõ
ràng. Từ những phân tích đó, doanh nghiệp mới có thể xác định rõ mục tiêu, hướng
đi, vạch ra chiến lược hợp lý và phân bổ các nguồn lực một cách tối ưu. Vì sự cần
thiết đó em chọn đề tài luận văn tốt nghiệp:
“Phân tích tài chính Công ty TNHH Dệt May Linh Phƣơng”
2. Căn cứ khoa học và thực tiễn.
Qua thời gian thực tập tài Công ty TNHH Dệt May Linh Phương, em thấy rằng
từ khi thành lập đến nay Công ty chưa có hoạt động phân tích tài chính. Khi nghiên
cứu sơ bộ các báo cáo tài chính cho thấy tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty
đang gặp rất nhiều khó khắn, chưa tương xứng với tiềm lực và nguồn lực hiện có của
Công ty. Không những thế trong giai đoạn 2011 - 2013 tài chính của Công ty có mất
cân đối và có nguy cơ phá sản. Do đó vấn đề đặt ra cho Công ty TNHH Dệt May Linh
Phương phải đi sâu nghiên cứu, phân tích về hoạt động tài chính. Từ đó để các nhà
quản lý đưa ra những nguyên nhân tồn tại và biện pháp kịp thời để duy trì và nâng cao
hiệu quả hoạt động kinh doanh trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết.
3. Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu nghiên cứu tài chính là tìm hiểu và hệ thống hóa cơ sở lý luận về xây
dựng các khái niệm tài chính. Trên cơ sở lý luận đó nhà phân tích sẽ phân tích thực
trạng tài chính và chỉ ra những hạn chế, tồn tại công tác phân tích tài chính tại Công ty
TNHH Dệt May Linh Phương. Từ những đánh giá đó, người phân tích đưa ra một số
giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao tài chính cho Công ty.

14. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
Đối tƣợng nghiên cứu: Công ty TNHH Dệt May Linh Phương.
Phạm vi nghiên cứu: Do yếu tố thời gian có hạn nên đề tài nghiên cứu hoạt
động sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2011 - 2013. Đề tài tập trung
phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu
chuyển tiền tệ và các báo cáo khác để từ đó đánh giá tài chính của Công ty. Công tác
phân tích tài chính được thực hiện trên góc độ của nhà quản lý và các chủ sở hữu tại
Công ty TNHH Dệt May Linh Phương.
5. Phƣơng pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu được sử dụng gồm: phương pháp so sánh, phương pháp
tỷ lệ, phân tích thống kê, phân tích Dupont…kết hợp với những kiến thức đã học cùng
với thông tin thu thập từ thực tế, mạng xã hội và các tài liệu tham khảo khác…
6. Kết cấu của khóa luận
Chương 1: Lý luận chung về phân tích tài chính doanh nghiệp
Chương 2: Phân tích tài chính tại Công ty TNHH Dệt May Linh Phương
Chương 3: Một số giải pháp nhằm cải thiện tài chính của Công ty TNHH Dệt
May Linh Phương

2Xem Thêm

×