Tải bản đầy đủ

Quản lý nợ xấu tại agribank chi nhánh huyện phù yên, tỉnh sơn la

xấu đối với khách
hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB, luận văn thạc sĩ kinh
tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
17. Quyết định 450/QĐ-HĐTV-XLRR chủ yếu có hiệu lực từ 1/1/2015 cho nên
trong phạm vi nghiên cứu, đánh giá thực trạng của luận án thì cơ sở cho việc phân
loại nợ tại NHNo&PTNT Việt Nam
18. Ngân hàng Công thương Việt Nam (2015; 2016; 2017), Báo cáo thường niên,
Hà Nội.
19. Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam (2015; 2016;
2017), Báo cáo thường niên, Hà Nội.

81


PHỤ LỤC
Phụ lục 1
Phiếu thống kê kết quả ở phòng giao dịch
Agribank-chi nhánh huyện Phù Yên tỉnh Sơn La
STT

Tiêu chí


1. Tổng nợ xấu
2.
3. Nợ xấu nội bảng
4. Nợ nhóm 3
5. Nợ nhóm 4
6. Nợ nhóm 5
7. Nợ xấu ngoại bảng
8. Nợ xử lý rủi ro
9. Nợ bán VAMC
10. Tỷ trọng nợ xấu nội bảng/ Tổng dư nợ
nội bảng (Tỷ lệ NXNB)
11. Tỷ trọng nợ xấu nội, ngoại bảng/Dư nợ
nội bảng + nợ xấu ngoại bảng (Tỷ lệ
NX nội, ng.B)
12. Tỷ lệ nợ xấu nhóm 3/ Tổng dư nợ nội
bảng
13. Tỷ lệ nợ xấu nhóm 4/ Tổng dư nợ nội
bảng
14. Tỷ lệ nợ xấu nhóm 5/ Tổng dư nợ nội
bảng

Năm

Năm

Năm

Năm

2017

2016

2015

2014


Phụ lục 2


Phiếu khảo sát lãnh đạo, cán bộ ngân hàng
Agribank-chi nhánh huyện Phù Yên tỉnh Sơn La
Kính gửi: Các phòng giao dịch Agribank-chi nhánh huyện Phù Yên tỉnh Sơn La
Để đánh giá công tác quản quản lý nợ xấu tại Agribank-chi nhánh huyện
Phù Yên tỉnh Sơn La thông qua phiếu câu hỏi này, tác giả mong muốn nhận được ý
kiến của Quý vị về chất lượng quản lý nợ xấu tại Agribank-chi nhánh huyện Phù
Yên tỉnh Sơn La. Mọi thông tin chia sẻ của Quí vị sẽ chỉ được sử dụng cho mục
đích nghiên cứu và được bảo mật.
Xin cảm ơn sự hợp tác của Quý vị!
I.
Ông (bà) vui lòng cho biết mức độ thực hiện quản lý nợ xấu tại Agribankchi nhánh huyện Phù Yên tỉnh Sơn La hiện nay như thế nào
T
T

Quản lý nợ xấu

Nhận diện nợ xấu
Nhận diện nợ xấu từ phía khách
hàng
3. Nhận diện nợ xấu từ báo cáo tài
chính của khách hàng
4. Nhận diện nợ xấu từ hoạt động
kinh doanh, quan hệ với bạn hàng
của khách hàng
5. Nhận diện nợ xấu từ giao dịch
ngân hàng
6. Nhận diện nợ xấu liên quan đến
quản trị doanh nghiệp
7. Nhận diện nợ xấu liên quan đến
công tác quản lý tín dụng của
ngân hàng
8. Nhận diện nợ xấu từ hồ sơ khoản
vay
9. Nhận diện nợ xấu liên quan đến
công tác quản lý tín dụng
10. Nhận diện nợ xấu từ phía cơ quan
chủ quản, các cơ quan khác
11. Ngăn ngừa nợ xấu
1.
2.

Mức độ thực hiện (mức độ đạt được)
Rất tốt Tốt
BT Chưa Hoàn toàn
tốt
chưa tốt
5
4
3
2
1


12. Xây dựng đội ngũ cán bộ ngân
hàng
13. Xây dựng môi trường, chính sách
tín dụng phù hợp với các khách
hàng
14. Xây dựng quản lý đo lường…
15. Tuân thủ theo đúng quy trình
nghiệp vụ ngân hàng đối với
khách hàng
16. Xử lý nợ xấu
17. Đàm phán thỏa thuận để thu hồi
nợ
18. Hai là khởi kiện
19. Ba là quy trách nhiệm đòi nợ đối
với CBTD
20. Bù đắp bằng quỹ dự phòng rủi ro
21. Bán các khoản nợ

II. Theo Ông (bà), để nâng cao chất lượng quản lý nợ xấu những giải pháp cần thiết
với Agribank-chi nhánh huyện Phù Yên tỉnh Sơn La hiện nay là gì (ghi theo thứ tự
ưu tiên).
1.
……………………………………………………………………………
2.
3.
4.

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………….…………………….…………………….…………

5.

…………………….…………………….…………………….…………

III. Ông (bà) vui lòng cho biết thông tin cá nhân bằng cách tích vào ô phù hợp:
3. Trình độ chuyên môn:
- Trên Đại học
Đại học, cao đẳng
KhácTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×