Tải bản đầy đủ

New tax laws for CPA 2017 Các Quy định pháp luật mới về thuế

NHỮNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT MỚI
VỀ THUẾ 2017
PGS.TS Lê Xuân Trường
Học viện Tài chính

PGS.TS Lê Xuân Trường

1


NỘI DUNG
• Phần 1: Quy định pháp luật mới về thuế
giá trị gia tăng
• Phần 2: Quy định pháp luật về thuế xuất
khẩu, nhập khẩu
• Phần 3: Quy định pháp luật về thuế tiêu
thụ đặc biệt
• Phần 4: Quy định pháp luật mới về quản lý
thuế

PGS.TS Lê Xuân Trường


2


PHẦN 1:
QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT MỚI VỀ
THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

PGS.TS Lê Xuân Trường

3


VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Luật số 106/2016/QH13
Nghị định số 100/2016/NĐ-CP
Thông tư 130/2016/TT-BTC
Thông tư số 173/2016/TT-BTC

PGS.TS Lê Xuân Trường

4


NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHỦ YẾU

Đối tượng không chịu thuế GTGT
Đối tượng áp dụng thuế suất 0%
Hoàn thuế GTGT
Điều kiện khấu trừ thuế GTGT


PGS.TS Lê Xuân Trường

5


VỀ ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ GTGT
 Bổ sung vào đối tượng không chịu thuế GTGT
các HHDV sau:
- Dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, người
khuyết tật;
- Vận chuyển hành khách bằng xe điện, bao
gồm cả tàu điện;
- Tài nguyên, khoáng sản XK đã chế biến thành
sản phẩm khác nhưng tổng trị giá tài nguyên,
khoáng sản công với chi phí năng lượng
chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở
lên được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản;
PGS.TS Lê Xuân Trường

6


VỀ ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ GTGT
- Sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế
biến từ tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá
tài nguyên, khoáng sản công với chi phí năng
lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản
phẩm trở lên được chế biến từ tài nguyên,
khoáng sản.
 Cách xác định tỷ trọng giá trị tài nguyên,
khoáng sản… trong tổng giá thành
 Lưu ý khi xác định đối tượng không chịu thuế
đối với tài nguyên, khoáng sản
PGS.TS Lê Xuân Trường

7


CÁCH XÁC ĐỊNH TỶ TRỌNG ….
 Là tài nguyên, khoáng sản có nguồn gốc
trong nước: Khoáng sản kim loại, phi kim,
dầu thô, khí thiên nhiên, khí than.
 Tỷ trọng được xác định theo giá thành sản
xuất sản phẩm.
 Chi phí tài nguyên đối với tài nguyên trực tiếp
khai thác: Chi phí trực tiếp và gián tiếp khai
thác ra tài nguyên
 Chi phí tài nguyên đối với tài nguyên mua
ngoài: Giá mua thực tế công với chi phí đưa
tài nguyên vào chế biến.
PGS.TS Lê Xuân Trường

8


CÁCH XÁC ĐỊNH TỶ TRỌNG ….
 Chi phí năng lượng: Nhiên liệu, nhiệt năng,
điện năng.
 Trị giá tài nguyên và chi phí năng lượng được
xác định theo giá trị ghi sổ kế toán căn cứ vào
Bảng tính giá thành sản phẩm.
 Giá thành sản xuất sản phẩm: 621, 622, 627.
Các chi phí khác (641, 642, 635…) không được
tính vào giá thành sản xuất để xác định tỷ
trọng này.
 Thời kỳ lấy số liệu: Quyết toán năm trước
hoặc phương án đầu tư.
PGS.TS Lê Xuân Trường

9


LƯU Ý VỀ XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG KHÔNG
CHỊU THUẾ GTGT…
 Trường hợp doanh nghiệp không xuất khẩu
mà bán cho doanh nghiệp khác để xuất khẩu
thì doanh nghiệp mua hàng hóa này để xuất
khẩu phải thực hiện kê khai thuế GTGT như
sản phẩm cùng loại do doanh nghiệp sản xuất
trực tiếp xuất khẩu và phải chịu thuế xuất
khẩu theo quy định.

PGS.TS Lê Xuân Trường

10


VỀ THUẾ SUẤT 0%
 Bổ sung thêm đối tượng không áp dụng thuế
suất 0% đối với:
- Tài nguyên, khoáng sản đã chế biến thành sản
phẩm khác XK nhưng tổng trị giá tài nguyên,
khoáng sản công với chi phí năng lượng chiếm
từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên
được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản;
- Sản phẩm XK là hàng hóa được chế biến từ tài
nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên,
khoáng sản công với chi phí năng lượng chiếm
từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên
được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản.
PGS.TS Lê Xuân Trường

11


VỀ HOÀN THUẾ GTGT
 Bỏ hoàn thuế GTGT đối với trường hợp có lũy
kế số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết từ
12 tháng hoặc 4 quý trở lên.
 Bổ sung 4 trường hợp không hoàn thuế GTGT
đối với dự án đầu tư:
- Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh không góp
đủ số vốn Điều lệ như đã đăng ký theo quy định
của pháp luật;
- Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành,
nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa
đủ các điều kiện hoặc không duy trì đủ các điều
kiện kinh doanh;
PGS.TS Lê Xuân Trường

12


VỀ HOÀN THUẾ GTGT (tiếp)
- Dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản
được cấp phép từ ngày 01/7/2016 hoặc dự án
đầu tư sản xuất sản phẩm hàng hóa mà tổng trị
giá tài nguyên, khoáng sản công với chi phí
năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm
trở lên theo dự án đầu tư;
- Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế đối
với trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó
xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu không thực hiện
việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt đông hải quan
theo quy định của Luật Hải quan.
PGS.TS Lê Xuân Trường

13


VỀ HOÀN THUẾ GTGT (tiếp)
 Sửa đổi quy định về cách xác định thuế GTGT
được hoàn đối với hàng hóa xuất khẩu:
- Nếu cơ sở kinh doanh vừa có doanh thu nôi địa
vừa có doanh thu xuất khẩu thì phải hạch toán
riêng;
- Trường hợp không hạch toán riêng được thì
phân bổ theo doanh thu tính từ kỳ khai thuế
tiếp theo kỳ được hoàn thuế gần nhất đến kỳ đề
nghị hoàn thuế hiện tại;
- Số thuế GTGT được hoàn của HHDV xuất khẩu
không vượt quá doanh thu của HHDV xuất khẩu
nhân với 10%.
PGS.TS Lê Xuân Trường

14


VỀ HOÀN THUẾ GTGT (tiếp)
 Bổ sung 2 trường hợp vào diện hoàn thuế
trước, kiểm tra sau:
- Người nôp thuế sản xuất hàng hóa xuất khẩu
không vi phạm pháp luật về thuế, hải quan
trong thời gian hai năm liên tục;
- Người nôp thuế không thuôc đối tượng rủi ro
cao theo quy định của Luật Quản lý thuế.

PGS.TS Lê Xuân Trường

15


SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN KHẤU
TRỪ THEO THÔNG TƯ 173
 Bãi bỏ quy định về phải đăng ký tài khoản ngân
hàng của người mua và người bán khi xác định
điều kiện thanh toán không dùng tiền mặt để
xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.

PGS.TS Lê Xuân Trường

16


PHẦN 2:
QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT MỚI
VỀ THUẾ XUẤT KHẨU,
THUẾ NHẬP KHẨU

PGS.TS Lê Xuân Trường

17


VĂN BẢN PHÁP LUẬT CHỦ YẾU
 Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu số 107/2016/QH13
 Luật Hải quan số 54/2014/QH13
 Luật Quản lý thuế và các luật sửa đổi, bổ sung Luật
Quản lý thuế
 Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế
xuất khẩu, thuế nhập khẩu
 Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hải quan
 Nghị định 122/2016/NĐ-CP về biểu thuế xuất khẩu,
biểu thuế nhập khẩu ưu đãi…
PGS.TS Lê Xuân Trường

18


1. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐỊNH NGHĨA
 Sửa đổi thuật ngữ “Khu phi thuế quan”: Thêm
cụm từ “được ngăn cách bởi hàng rào cứng…”
 Bổ sung các khái niệm: Phương pháp tính thuế
tuyệt đối, phương pháp tính thuế theo tỷ lệ phần
trăm, phương pháp tính thuế hỗn hợp; thuế
chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự
vệ.

PGS.TS Lê Xuân Trường

19


2. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ THUẾ
CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ, THUẾ CHỐNG TRỢ
CẤP VÀ THUẾ TỰ VỆ
 Tách thành một chương riêng quy định về nội
dung này
 Bổ sung quy định rõ các điều kiện và nguyên tắc
áp dụng
 Sửa đổi các điều kiện áp dụng cho phù hợp với
thông lệ quốc tế
 Bổ sung thẩm quyền áp dụng.
PGS.TS Lê Xuân Trường

20


3. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VỀ CĂN CỨ TÍNH THUẾ
 Sửa đổi đã bổ sung quy định về áp dụng thuế suất đối
với hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị
trường nội địa theo nguyên tắc hàng hóa đáp ứng
điều kiện xuất xứ nào thì áp dụng theo mức thuế suất
tương ứng với loại xuất xứ đó.
 Thuế suất thông thường bằng 150% so với thuế suất
ưu đãi của từng mặt hàng tương ứng (Cũ: Không quá
170%).
 Bỏ quy định khung thuế suất, thay bằng quy định
mức thuế tối thiểu.
 Thẩm quyền ban hành biểu thuế: Chính phủ (Cũ:
BTC)
PGS.TS Lê Xuân Trường

21


4. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VỀ ƯU ĐÃI THUẾ
 Bãi bỏ miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu lần
đầu của dự án đầu tư khách sạn, căn hộ cho
thuê, trung tâm thương mại, sân golf…
 Chuyển hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập để
sản xuất xuất khẩu từ đối tượng hoàn thuế sang
đối tượng miễn thuế.
 Chuyển kinh doanh tạm nhập, tái xuất từ đối
tượng thu thuế khi nhập khẩu và hoàn thuế khi
xuất khẩu sang diện miễn thuế.
PGS.TS Lê Xuân Trường

22


4. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VỀ ƯU ĐÃI THUẾ (tiếp)
 Bổ sung một số trường hợp miễn thuế:
- Hàng hóa tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập
vào diện miễn thuế: Máy móc, thiết bị tạm nhập,
tái xuất để thử nghiệm; hàng hóa tạm nhập, tái
xuất để bảo hành, sửa chữa, thay thế; phương
tiện quay vòng…
- Giống cây trồng; giống vật nuôi; phân bón, thuốc
bảo vệ thực vật trong nước chưa sản xuất được,
cần thiết nhập khẩu theo quy định của cơ quan
quản lý nhà nước có thẩm quyền
PGS.TS Lê Xuân Trường

23


4. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VỀ ƯU ĐÃI THUẾ (tiếp)
 Bổ sung một số trường hợp miễn thuế (tiếp):
- Máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, linh kiện,
bộ phận, phụ tùng nhập khẩu phục vụ hoạt động
in, đúc tiền.
- Hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư, linh
kiện trong nước chưa sản xuất được phục vụ
trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm công
nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm.
- Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để bảo vệ môi
trường.
PGS.TS Lê Xuân Trường

24


4. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VỀ ƯU ĐÃI THUẾ (tiếp)
 Bổ sung một số trường hợp miễn thuế (tiếp):
- Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để phục vụ bảo
đảm an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai,
thảm họa, dịch bệnh và các trường hợp đặc biệt
khác.
 Chuyển và giải thích rõ một số trường hợp xét
miễn thuế sang miễn thuế. Đồng thời, bỏ quy
định các trường hợp xét miễn thuế.

PGS.TS Lê Xuân Trường

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×