Tải bản đầy đủ

Các dạng câu hỏi CPA ÔN THI MÔN THUẾ VÀ QUẢN LÝ THUẾ NÂNG CAO

MỘT SỐ CÂU HỎI

ÔN THI MÔN THUẾ VÀ QUẢN LÝ THUẾ
NÂNG CAO – CPA 2017

20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

1

CÁC DẠNG CÂU HỎI CHỦ YẾU
1) Trình bày và cho ví dụ minh họa
2) Dạng câu hỏi liên kết các sắc thuế
3) Trình bày và suy luận bổ sung
4) So sánh, đối chiếu
5) Câu hỏi tình huống

20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường


Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017

2

1


DẠNG CÂU HỎI TRÌNH BÀY, CHO VÍ DỤ
1) Nêu phương pháp xác định thuế GTGT đối
2)
3)

4)

5)

với hàng hoá nhập khẩu. Cho ví dụ minh họa.
Nêu các trường hợp thuế GTGT đầu vào
không được khấu trừ. Cho ví dụ minh họa.
Quy định kê khai, nộp thuế GTGT đối với các
cơ sở trực thuộc như thế nào? Cho ví dụ
minh họa.
Trình bày cách xác định giá tính thuế TTĐB
đối với hàng hóa nhập khẩu. Cho ví dụ minh
họa.
Trình bày nguyên tắc xác định giá tính thuế
đối với hàng hóa XK và hàng hóa NK.

20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

3

DẠNG CÂU HỎI TRÌNH BÀY, CHO VÍ DỤ (tiếp)
6) Trình bày quy định khấu trừ thuế TTĐB

đối với cơ sở sản xuất sử dụng nguyên
liệu đã chịu thuế TTĐB để sản xuất hàng


hoá chịu thuế TTĐB. Cho ví dụ minh họa.
7) Trình bày khái quát quy định về giá tính
thuế TTĐB đối với các dịch vụ chịu thuế
TTĐB. Cho ví dụ minh họa.
8) Trình bày cách thức kê khai nộp thuế
TTĐB đối với hoạt động gia công hàng
hoá. Cho ví dụ minh họa.
20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017

4

2


DẠNG CÂU HỎI TRÌNH BÀY, CHO VÍ DỤ (tiếp)
10) Trình bày cách thức kê khai, nộp thuế giá

trị gia tăng đối với bên làm đại lý của hoạt
động đại lý bán hàng hóa, dịch vụ.
11) Trình bày quy định chung về doanh thu tính
thuế TNDN và các trường hợp đặc thù sau:
(1) Kinh doanh BĐS; (2) Cho thuê tài sản.
12) Trình bày khái quát quy định về xác định
chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Cho ví
dụ minh họa.
13) Phân tích các điều kiện xác định chi phí
được trừ. Cho ví dụ minh họa.
20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

5

DẠNG CÂU HỎI TRÌNH BÀY, CHO VÍ DỤ (tiếp)
14) Trình bày khái quát cách xác định TNCT thu

nhập doanh nghiệp đối với thu nhập nhận
được từ nước ngoài. Cho VD minh họa.
15) Trình bày nguyên tắc xác định giá tính thuế
GTGT và quy định về giá tính thuế GTGT
trong các trường hợp: Trao đổi; tiêu dùng
nội bộ; bán trả góp; cho thuê tài sản thu tiền
trước nhiều năm. Cho VD minh họa.
16) Trình bày cách thức và thời hạn kê khai thuế
GTGT (TTĐB/TNDN…). Cho ví dụ minh họa.
20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017

6

3


DẠNG CÂU HỎI TRÌNH BÀY, CHO VÍ DỤ (tiếp)
17) Những sắc thuế nào phải kê khai QTT theo
năm hoặc theo hợp đồng? Số thuế nộp thừa
sau quyết toán được xử lý như thế nào?
Cho VD minh họa.
18) Sau khi nộp hồ sơ khai thuế, NNT có
được nộp bổ sung hồ sơ khai thuế
không? Nếu có thì trong trường hợp
nào? Cho ví dụ minh họa.
Chú ý: Đọc thêm các nội dung về Luật QLT
có liên quan trực tiếp đến người nộp thuế
20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

7

DẠNG CÂU HỎI LIÊN KẾT CÁC SẮC THUẾ
1) Những khoản tiền nào doanh nghiệp chi trả hoặc

thanh toán cho cá nhân không được tính vào chi
phí được trừ khi tính thuế TNDN nhưng vẫn phải
tính vào TNCT thu nhập cá nhân?
2) Những khoản chi trả hoặc thanh toán nào được
tính vào CP được trừ khi tính thuế TNDN nhưng
không phải tính vào TNCT thu nhập cá nhân?
3) Những khoản thuế nào không được khấu trừ khi
xác định thuế GTGT và cũng không được trừ khi
xác định thuế TNDN?
4) Nêu quy định về kê khai thuế giá trị gia tăng và
thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hoạt động gia công.
20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017

8

4


DẠNG CÂU HỎI LIÊN KẾT CÁC SẮC THUẾ
5) Trong những trường hợp nào hàng hóa từ một
doanh nghiệp sản xuất bán vào khu phi thuế
quan (có đủ hồ sơ quy định) không chịu thuế
TTĐB và được áp dụng thuế suất thuế GTGT
0%.
6) Nêu nghĩa vụ kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng
và thuế tiêu thụ đặc biệt trong các trường hợp
sau đây: (1) Khuyến mại cho khách hàng; (2)
Tiêu dùng nội bộ.
7) Hàng hóa bị tổn thất do nguyên nhân khách
quan thì xử lý khấu trừ thuế GTGT và xác định
chi phí được trừ tính thuế TNDN như thế nào?
20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

9

DẠNG CÂU HỎI SO SÁNH
1) So sánh thuế GTGT và thuế TTĐB?
2) So sánh thuế suất thuế GTGT và thuế suất

thuế TTĐB.
3) So sánh thuế thu nhập doanh nghiệp và
thuế thu nhập cá nhân?
4) So sánh việc tính thuế theo PP khấu trừ và
theo PP trực tiếp trên GTGT.
5) Doanh thu tính thuế GTGT và doanh thu tính
thuế TNDN của một doanh nghiệp có luôn
luôn bằng nhau không? Tại sao?
20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017

10

5


DẠNG CÂU HỎI SO SÁNH
6) So sánh việc khấu trừ thuế GTGT với việc

khấu trừ thuế TTĐB cho hàng hoá sản
xuất bằng nguyên liệu đã chịu thuế TTĐB.
7) So sánh trường hợp không phải kê khai,
tính và nộp thuế giá trị gia tăng với trường
hợp áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.
8) Phân biệt trường hợp áp dụng thuế suất
thuế GTGT 0% với không thuộc diện chịu
thuế GTGT.
20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

11

DẠNG CÂU HỎI SO SÁNH
9) Phân biệt trường hợp không phải kê

khai, tính và nộp thuế với không thuộc
diện chịu thuế GTGT.
10) Sự khác biệt về nghĩa vụ thuế giữa cá
nhân cư trú và cá nhân không cư trú?
11) Sự khác biệt về nghĩa vụ thuế giữa TN từ
tiền lương với TN từ đầu tư của cá nhân
cư trú?
12) Phân biệt thu nhập chịu thuế và thu nhập
tính thuế đối với thuế TNDN
13) Phân biệt thu nhập chịu thuế với thu
nhập tính thuế TNCN.
20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017

12

6


DẠNG CÂU HỎI TRÌNH BÀY VÀ SUY LUẬN BS
1) Trình bày các đặc điểm của thuế GTGT?

Tại sao thuế GTGT có tính lũy thoái nhưng
vẫn được áp dụng phổ biến ở nhiều nước
trên thế giới?
2) Nêu nguyên tắc thiết kế biểu thuế TTĐB
hiện hành của Việt Nam. Nêu cách thiết kế
biểu thuế TTĐB đối với các mặt hàng
rượu và ô tô. Phân tích mục đích của cách
quy định biểu thuế như vậy.
20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

13

DẠNG CÂU HỎI TRÌNH BÀY VÀ SUY LUẬN BS
3) Trình bày các đặc điểm của thuế TTĐB. Tại
sao thuế TTĐB có tính lũy thoái song nó lại
có vai trò làm giảm bớt tính lũy thoái của
thuế tiêu dùng?
4) Phân tích vai trò của thuế xuất khẩu, thuế
nhập khẩu? Trong điều kiện hội nhập quốc
tế thì vai trò bảo hộ của thuế XNK thay đổi
như thế nào?
5) Trình bày đối tượng áp dụng thuế suất
thuế GTGT 0%. Ý nghĩa của thuế suất thuế
GTGT 0%?
20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017

14

7


DẠNG CÂU HỎI TRÌNH BÀY VÀ SUY LUẬN BS
6) Trình bày các trường hợp hoàn thuế
GTGT. Ý nghĩa của hoàn thuế GTGT?
7) Nêu các trường hợp không chịu thuế
TTĐB. Xe ô tô dưới 24 chỗ ngồi doanh
nghiệp sản xuất trong nước bán cho
doanh nghiệp chế xuất có chịu thuế TTĐB
không? Tại sao?
8) Thế nào là giảm trừ gia cảnh. Nêu khái
quát quy định về giảm trừ gia cảnh trong
Luật thuế TNCN. Giải thích ý nghĩa của
giảm trừ gia cảnh.
20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

15

DẠNG CÂU HỎI TRÌNH BÀY VÀ SUY LUẬN BS
9) Nêu các khoản thu nhập được miễn thuế
TNDN. Nêu ý nghĩa của việc miễn thuế
TNDN.
10) Nêu các khoản thu nhập được miễn thuế
TNCN. Ý nghĩa của việc miễn thuế TNCN?
11) Việc khấu trừ thuế đối với khoản thu nhập từ
tiền công vãng lai được quy định như thế
nào? Tại sao lại quy định như vậy?
12) Giảm trừ cho đóng góp từ thiện được quy
định như thế nào? Phân tích ý nghĩa của
giảm trừ đóng góp từ thiện.
20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017

16

8


DẠNG CÂU HỎI TRÌNH BÀY VÀ SUY LUẬN BS (TIẾP)

13) Trình bày các cách phân loại thuế.

Phân tích ý nghĩa của phân loại thuế.
14) Ngưỡng doanh thu kê khai thuế GTGT
theo quý theo quy định hiện hành là bao
nhiêu. Tại sao lại quy định ngưỡng
doanh thu này? Ý nghĩa của việc nâng
ngưỡng doanh thu để khai thuế GTGT
theo quý từ 20 tỷ đồng/năm lên 50 tỷ
đồng/năm?
20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

17

DẠNG CÂU HỎI TRÌNH BÀY VÀ SUY LUẬN BS (TIẾP)

15) Nêu quy định hiện hành về đối tượng áp

dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT.
Tại sao lại quy định ngưỡng doanh thu
áp dụng phương pháp khấu trừ?
16) Việc phân loại hồ sơ hoàn thuế khi cơ
quan thuế giải quyết hồ sơ hoàn thuế
như thế nào? Mục đích của việc phân
loại hồ sơ hoàn thuế?
20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017

18

9


DẠNG CÂU HỎI TÌNH HUỐNG
1) Nhận định sau đây có đúng không, tại sao, cho
ví dụ minh họa “Toàn bộ chi phí tập hợp trên
các hóa đơn, chứng từ hợp pháp đều được trừ
khi tính thuế TNDN trong kỳ tính thuế”.
2) Nhận định sau đây có đúng không, tại sao, cho
ví dụ minh họa “Toàn bộ thuế GTGT đầu vào
tập hợp trên các hóa đơn GTGT đều được khấu
trừ trong kỳ tính thuế”.
3) Khi kiểm tra quyết toán thuế tại một NHTM, cán
bộ thuế xác định thuế GTGT đầu vào được
khấu trừ giảm 200 trđ. Hãy cho biết những
nguyên nhân về pháp luật của tình hình trên.
20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

19

DẠNG CÂU HỎI TÌNH HUỐNG (tiếp)
4) Khi kiểm tra quyết toán thuế tại một cơ sở
kinh doanh, cán bộ thuế loại trừ chi phí lãi
vay khỏi chi phí cơ sở kinh doanh đó kê
khai 150 trđ. Hãy chỉ ra những nguyên
nhân về pháp lý của tình hình trên.
5) Khi kiểm tra quyết toán thuế tại một
doanh nghiệp, cán bộ thuế loại trừ chi phí
khấu hao TSCĐ (tiền lương; thuế, phí…)
khỏi chi phí doanh nghiệp đó kê khai 300
trđ. Hãy chỉ ra những nguyên nhân về
pháp lý của tình hình trên.
20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017

20

10


DẠNG CÂU HỎI TÌNH HUỐNG (tiếp)
6) Một doanh nghiệp có số thuế GTGT đầu

vào chưa được khấu trừ hết trong tháng
tính thuế là 400 triệu đồng. Hãy cho biết,
với những điều kiện nào thì trong tháng
tính thuế đó doanh nghiệp này đủ điều
kiện được hoàn thuế.
7) Nhận định: “Chỉ có doanh nghiệp sử dụng
nguyên liệu đã chịu thuế TTĐB để sản
xuất hàng hóa thuộc diện chịu thuế TTĐB
mới được khấu trừ thuế TTĐB” có đúng
không?Tại sao? Cho ví dụ minh họa.
20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

21

DẠNG CÂU HỎI TÌNH HUỐNG (tiếp)
8) Công ty cổ phần sản xuất đồ gỗ Nam

Thanh vừa sản xuất bàn ghế, vừa sản
xuất chân tay giả. Trong tháng tính thuế,
bảng kê thuế GTGT đầu vào của công ty
có tổng số thuế GTGT đầu vào tập hợp
trên hoá đơn GTGT hợp pháp là 180
triệu đồng. Hãy cho biết, việc khấu trừ
thuế GTGT đầu vào của công ty này
được thực hiện như thế nào? (Biết rằng,
hàng hoá, dịch vụ mua vào đều thanh
toán qua ngân hàng).
20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017

22

11


DẠNG CÂU HỎI TÌNH HUỐNG (tiếp)9. Một công ty TNHH hoạt động trong lĩnh vực sản
xuất trong năm tính thuế N có tài liệu sau (Đơn vị
tiền: triệu đồng):
Doanh thu bán hàng chưa thuế GTGT: 20.000
Tổng chi phí được trừ: 17.000
Số lỗ phát sinh năm N – 3 chưa chuyển vào các
năm trước: 800
Thu nhập đủ điều kiện miễn theo quy định của
pháp luật: 1.000
DN áp dụng thuế suất 20%. Hãy cho biết số thuế
phải nộp tối đa và tối thiểu theo các dữ kiện trên là
bao nhiêu? Giải thích tại sao có sự khác biệt đó.

20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

23

DẠNG CÂU HỎI TÌNH HUỐNG (tiếp)
10. Một ngân hàng thương mại có các hoạt
động: Cho vay, bảo lãnh ngân hàng, chuyển
tiền. Hãy cho biết thuế giá trị gia tăng đầu
vào của ngân hàng này không được khấu
trừ trong những trường hợp nào. Cho ví dụ
minh họa.

20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017

24

12


DẠNG CÂU HỎI TÌNH HUỐNG (tiếp)
11.Một công ty cổ phần có ngành nghề
chính trong đăng ký kinh doanh là xây
dựng trong năm tính thuế có tài liệu sau:
 Hoàn thành bàn giao 2 hạng mục công
trình trong một công trình có 6 hạng
mục. Trị giá 2 hai hạng mục này theo giá
chưa thuế GTGT là 2,5 tỷ đồng.
 Công ty triển khai một dự án xây dựng
nhà chung cư, số tiền khách đặt mua căn
hộ ứng trước theo tiến độ thi công là 22
tỷ đồng (đã bao gồm thuế GTGT).
20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

25

DẠNG CÂU HỎI TÌNH HUỐNG (tiếp)
 Hãy cho biết doanh thu tính thuế TNDN

trong năm tính thuế của công ty này là
bao nhiêu? Ngoài việc xác định doanh thu
tính thuế như trên, công ty này còn có
nghĩa vụ gì về thuế TNDN nữa không?

20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017

26

13


DẠNG CÂU HỎI TÌNH HUỐNG (tiếp)
12. Công ty cổ phần Sao Bắc hoạt động
trong lĩnh vực kinh doanh thương mại.
Trong năm tính thuế TNDN, công ty tiến
hành thuê một khu đất của một doanh
nghiệp khác để xây làm cửa hàng ăn
uống. Hợp đồng thuê dài 10 năm. Sau khi
thuê, công ty tiến hành xây dựng nhà làm
nhà hàng ăn uống trên đất thuê. Tháng
6/năm tính thuế, công ty đã hoàn thành
việc xây dựng và đưa vào sử dụng nhà
hàng ăn uống này.
20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

27

DẠNG CÂU HỎI TÌNH HUỐNG (tiếp)
 Công ty có được tính khấu hao nhà

để làm nhà hàng ăn uống nói trên
không? Nếu không thì giải thích vì
sao. Nếu có thì cần những điều kiện
gì?

20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017

28

14


DẠNG CÂU HỎI TÌNH HUỐNG (tiếp)


13. Công ty cổ phần Bách Việt trong năm
tính thuế TNDN có tài liệu sau về chi phí
tiền lương, tiền công (hạch toán tương
ứng với doanh thu tiêu thụ sản phẩm):
Tiền lương của Ban Giám đốc công ty: 2
tỷ đồng.
Tiền lương hội đồng quản trị: 3 tỷ đồng.
Tiền lương cán bộ, công nhân viên: 20 tỷ
đồng.
Tiền thưởng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật:
500 triệu đồng.

20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

29

DẠNG CÂU HỎI TÌNH HUỐNG (tiếp)
 Tiền thưởng cuối năm: 2 tỷ đồng.
 Đến hết thời hạn nộp báo cáo quyết toán

thuế năm, công ty không còn nợ lương
người lao động.
 Hãy cho biết cần thêm những điều kiện gì
nữa để xác định chi phí tiền lương được
trừ của công ty này. Với các giả định về
điều kiện đó, hãy xác định chi phí tiền
lương được trừ của công ty này trong
năm tính thuế.
20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017

30

15


DẠNG CÂU HỎI TÌNH HUỐNG (tiếp)
14) Ông Tony Phạm là Việt kiều Mỹ, đang định cư
tại bang Forida, có quốc tịch Mỹ. Năm
2014,
ông được công ty Mỹ cử về Việt Nam làm việc
3 đợt và có thu nhập phát sinh ở Việt Nam.
Ông Tony Phạm có xuất trình cho cơ quan
thuế Việt Nam các giấy tờ hợp pháp chứng
minh ông đang nuôi hai con dưới 18 tuổi và
yêu cầu cơ quan thuế Việt Nam cho được giảm
trừ gia cảnh khi xác định thuế thu nhập cá
nhân phải nộp ở Việt Nam.
 Anh (chị) hãy cho biết yêu cầu của ông Tony

được giải quyết như thế nào là đúng pháp luật?
20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

31

DẠNG CÂU HỎI TÌNH HUỐNG (tiếp)
15)Ông An là đối tượng cư trú theo quy định

của Luật thuế thu nhập cá nhân. Ông có hai
người con thì đứa lớn 24 tuổi đang học đại
học ở ĐHQG Hà Nội, đứa bé 16 tuổi, đang
học phổ thông. Ngoài ra, ông còn có một
đứa con nuôi mới 12 tuổi. Ông cũng cũng
có bà vợ 46 tuổi bị tàn tật sau một tai nạn
giao thông hiện ở nhà không đi làm.
Anh (chị) hãy cho biết với điều kiện như
trên, mức giảm trừ gia cảnh của ông An như
thế nào?
20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017

32

16


DẠNG CÂU HỎI TÌNH HUỐNG (tiếp)
16) Bà Loan là nhân viên công ty cổ phần DDC

tháng 11 năm 2016, bà được công ty trả tiền
thưởng bằng cổ phiếu từ đợt phát hành bổ
sung cổ phiếu của công ty. Số lượng cổ
phiếu bà nhận được là 2.000. Mệnh giá mỗi
cổ phiếu là 10.000 đồng. Ngày 3/12/2016, bà
Loan quyết định bán số cổ phiếu trên và
thu được 26 trđ.
Nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân của bà
Loan như thế nào?
20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

33

HỘP THƯ ĐIỆN TỬ
 lexuantruonghvtc@gmail.com

20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017

34

17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×